Čtyři slova z Ukrajiny - Dopisy
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - Russian
 
 

DOPISY:

 • Aktuální dopisy ►
 • Listy z UA - 2015 ►

 • Listy z UA - 2014 ►

 • Listy z UA - 2013 ►

 • Listy z UA - 2012 ►

 • Listy z UA - 2011 ►

 • Listy z UA - 2010 ►

 • Listy z UA - 2009 ►

 • Listy z UA - 2008 ►

 • Dopisy 2005-2007
 •  

                     UOGCC                                     BKP                                   Životy svatých                                   Sedm slov z kříže (rozjímání)                                   SBM                             


  Aktuální dopisy


  Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

  Ježíš má být opravdu pro každého z nás můj Pán a můj Bůh. Má být Pánem našeho života. On je pravým Bohem, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Až překročíme práh smrti, setkáme se s Ježíšem tváří v tvář. Jestliže jsme v Něho uvěřili a dali Mu své hříchy, počítali s Ním ve svém životě, tak On nás pozve, abychom vešli do Jeho slávy. Ježíš je vzkříšení a život a každý, kdo v Něho věří, má život věčný. Tomᚠnevěřil, ale potom padl na kolena a vyznal svou víru: „Pán můj a Bůh můj!“


  Zjevení Tomášovi

  VIDEO>>>


  Slovo života – Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

  „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“


  Rozjímání nad Gal 4,6-7

  Znovuzrozený člověk dostal Ducha, aby mohl poznávat Boha, znát Jeho srdce, Jeho zákony, a protože sám je Bohem poznáván, znát Ho tak, jak dítě zná svou matku nebo otce. Proto sv. Pavel dále napomíná Galaany a také nás, abychom neztratili vnitřní vztah k Pánu Ježíši, tu první lásku, milost vnitřního světla Pravdy. Protože jedině v Ježíši jsme synové, a proto Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Jaká je to radost! Už nejsem otrok, ale syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic, dědic Božího království!


  Skrze křest se nám dostalo nového života

  Vzkříšení se netýká jenom Ježíše. Písmo říká: „Spolu s Ním jsme byli vzkříšeni.“ Skrze křest jsme sjednoceni s tajemstvím Kristova vzkříšení a Jeho života. (Kol 2,12) On vzal na sebe naši lidskou přirozenost, Bůh se stal člověkem, abychom se my stali adoptovanými Božími syny, dědici Božího království.


  Bergoglio se stal pro nás ďáblem a hadem (21.4.2017)

  Papež Bergoglio 4. 4. 2017 prohlásil, že Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem! Ne Ježíš Kristus, ale František Bergoglio se pro nás stal ďáblem – satanem. Ne Ježíš, ale Bergoglio se pro nás stal hadem. S hadí lstivostí nás chce uvrhnout do pekla. Bergoglio vytvořil rouhačskou asociaci mezi Ježíšem a ďáblem a otrávil duše! To, co udělal Bergoglio, je do nebe volající zločin, vrcholné rouhání a hřích proti Duchu svatému! On neslouží Kristu, ale satanu a peklu!
  Byzantský katolický patriarchát opakovaně vyzval Bergoglia, aby abdikoval z úřadu, který, jako heretik a rouhač, dle věroučné buly Pavla IV. i dle Gal 1,8-9, okupuje nezákonně.  II. vatikánský koncil, Mohamed a islám (20.4.2017)

  Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejt잚í zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!


  Skrze víru se máme otevřít realitě Kristovy smrti i Jeho vzkříšení

  V Kristově smrti je velká moc, která vítězí. Potom přichází vzkříšení, nový život.
  Od svatého křtu nám byla dána účast na Kristově vzkříšení a my se máme vírou této pravdě otevírat, aby v nás mohla působit. Bůh nám daroval vzkříšení skrze křest. On sám to učinil. Já to jen vírou přijímám, i když tomu nerozumím. Tedy skrze křest nám byl dán nový život.


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Abdikace papeže Františka – velikonoční výzva (16.4.2017)

  Byzantský patriarchát se na Vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu.
  Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Oběti jsou v šoku! Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v tyranizování dětí pokračovali.
  Byzantský katolický patriarchát Vás v tyto Velikonoce opět vybízí: Zvažte zodpovědně před Bohem, svým svědomím i Božím lidem svou abdikaci!


  Kristovo vzkříšení

  VIDEO>>>


  Kristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli

  V temném kamenném hrobě leží mrtvé Ježíšovo tělo zabalené do plátna. Na třetí den po Jeho smrti Jeho Duch vchází do mrtvého těla. Pán vstává z mrtvých! Nastává nejen vzkříšení, ale i proměnění Jeho těla. Ježíš vzkřísil Lazara a jiné, ale ti znovu zemřeli. Tu však jde o jinou rovinu vzkříšení. Boží slovo říká, že Kristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli (srov. 1Kor 15,20). On vzal na sebe trest za naše hříchy – smrt, ale také vstal z mrtvých – jako první z těch, kteří zemřeli.


  Velikonoční pastýřský list – 2017

  Dnes slavíme den Kristova slavného vzkříšení! V tento den se Ježíš několikrát setkal s ženami a apoštoly. I ty se dnes můžeš setkat se vzkříšeným Kristem!
  Vzkříšení předcházelo pokoření Krista, křížová cesta a potupná smrt na Golgotě. Pokud jsi vírou sjednocen s Kristem jako apoštol Jan, a pokud upřímně oplakávᚠsvé hříchy a zrady Ježíše jako apoštol Petr, setkᚠse dnes, v tento Velikonoční den, se vzkříšeným Ježíšem! Pokud vytrvᚠve víře a kajícnosti, rozhodně Ho pak budeš vidět ne na okamžik, ale po celou věčnost!


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  6. část – Velikonoce: Duchovní mobilizace za Trumpa (13.4.2017)

  Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny americké křesany i lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci, a to do 1. 5. 2017. Základem je modlitba od 20-21:00, na tom místě, kde každý je. Horliví modlitební bojovníci si vybrali ještě jednu svou hodinu modlitby denně. Ježíš slíbil: „Amen, amen pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23) Křesanský svět si uvědomuje a tento svatý týden prožívá Kristovo utrpení a na Velký pátek Kristovu smrt! Pak ale i na třetí den Kristovo slavné vzkříšení! Bez pravdivého pokání Kristova smrt i Jeho vzkříšení nepomůže ani jedinci ani národu.


  V čem se zapírat a čemu se učit

  Nejprve je třeba studovat Boží slovo, potom ho žít a potom až učit. Dále vnímat potřebu následovat Ježíše v radikálnosti evangelia a také pracovat pro Něj. Především jde o to zapírat se. Zapírat – ztrácet své nálady, hořkosti, sebelítosti, svá zklamání a své zraněné city, když není realizována naše vůle. To je nᚠdenní chléb. Máme se totiž od Ježíše denně učit tichosti a pokoře, a to až do své smrti! Toto jediné v Písmu svatém Ježíš výrazně říká, že se od Něho máme učit. Potom Ho máme následovat, jít za Ním.


  Slovo života – Gal 1,7-8 (9. 4. – 23. 4. 2017)

  „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (anatema)“


  Rozjímání nad Gal 1,7-8

  Tento výrok Boží, daný skrze apoštola Pavla, je mimořádně důležitý! Je ochranou proti herezím, které Kristovu církev ničí zevnitř. Nejen v dávné minulosti, ale mimořádným způsobem obzvl᚝ od časů II. vatikánského koncilu, se hereze lavinovitě rozšířily. Koncilem byla schválena hereze o úctě k pohanům a de facto i o úctě k jejich démonům! Tato hereze protiřečí učení apoštolů, Písmu svatému a celé dvoutisícileté Tradici.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na Květnou neděli

  Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé vzali palmové ratolesti, šli Ho uvítat a volali: „‚Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘“ Co bylo příčinou, že tak mnoho lidí přišlo k Ježíšovi? Příčinou byl velký zázrak vzkříšení mrtvého Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Zástup, který byl s Ježíšem, když zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Nikdo nemohl říct, že vzkříšení Lazara nebylo pravdou. Všichni věděli, že byl čtyři dny mrtev. Jaká temnota musela být v srdcích velekněží, že se nesklonili před Bohem, nepřiznali, že zde působil prst Boží. Zatvrdili se a smluvili se, že Lazara zabijí. Nakonec Lazara nezabili, ale Ježíše ano.
  Nechceme být jako ti farizeové a velekněží, kteří zabili Ježíše a chtěli zabít ještě i Lazara. Chceme být jako ti lidé, kteří volali „Hosanna“ z upřímného srdce a především jako sestry Lazara Marta a hlavně Marie, která rozbila tu drahocennou nádobu s mastí a umyla Ježíšovi nohy. I my máme učinit toto pro Ježíše!


  Jaký je kořen teroristického útoku v Petěrburgu a jaké je řešení? (7.4.2017)

  Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu! Představitelé islámu v RF a veřejně spálí ta místa z Koránu, která vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! Pokud tak neučiní, dle ústavy RF jsou mimo zákon!


  ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů! (2.4.2017)

  A jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy.
  Tito architekti NWO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu, vedoucí k jejich sebezničení. Všechny státní převraty a občanské války v posledním období mají na svědomí oni. Rovněž inscenují vyvolání sebezničující třetí světové války.
  Přišel čas! Zkonfiskujte majetek zločinců proti lidstvu, iluminátů, Rockefellerů a Rothschildů. A jsou postaveni před spravedlivý soud!


  K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI. (4.4.2017)

  Vaše Eminence,
  protože se blíží Vaše 90. narozeniny, jsme povinni Vám znovu připomenout katastrofální situaci v církvi i to, co pro ni i pro svou duši ještě můžete udělat. V Božím světle dejte svou minulost pod Kristův kříž, abyste došel věčné spásy a nebyl zavržen. Zároveň je nutné, abyste nějakým způsobem dal najevo, že Vámi vyhlášená beatifikace Jana Pavla II. nesplňovala podmínky, byla unáhlená, vynucená a ergo – je neplatná!
  Co se týče II. Vaticana, přiznejte, že nejen ovoce, ale i kořen byl otrávený! Tedy II. Vatikánský koncil je neplatný a je hlavní překážkou pravdivé obnovy církve!


  Svátek Zvěstování Páně

  VIDEO>>>


  Čistota je ovocem Boží milosti, kterou Bůh dává za pokoru

  Panna Maria je nám příkladem pokory. Ona řekla: „Jsem otrokyně Pána!“ „Shlédl Bůh na ponížení své otrokyně.“ Na ni se dívejme, stávejme se jí podobnými. Ona je naší Matkou!
  V kořeni čistoty musí být pokora, což je úplná odevzdanost Bohu, neboli obětující se a stravující se láska. Bez pokory nebudeme mít ani lásku k Bohu ani k bližnímu, ani čistotu a ani žádné jiné ctnosti. Svatý Basil píše ve svém dopise: „Kdyby ses vyznačoval modlitbou, zapíráním sebe, mimořádnou obětavostí atd., bez pokory to všechno padne!“


  Výzva k odstoupení papeže Františka (5.4.2017)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) se na Vás obrací s výzvou, abyste abdikoval z úřadu a po příkladu Benedikta XVI. odešel na emerituru. To, že jste čtyři roky z dopuštění Božího zastával úřad sv. Petra, bylo nakonec i k „dobru“ církve. Nelze jen na Vás svalovat vinu za katastrofální stav, v jakém se církev nachází. Proces odpadu nastal zvratem na II. vatikánském koncilu. Heretický dokument Nostra aetate (NA) vybídl k úctě k pohanským kultům, a tím de facto i k úctě k jejich démonům. Tu jde o veřejné schválení modlářství, a tím i konec misie.


  2. část: Křesanská Theokracie kontra NWO (30.3.2017)

  Vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů, to je varianta reálného řešení, o které se vzhledem k vyhrocené situaci zmínil Byzantský patriarchát v dopise ruskému prezidentu V. Putinovi. Tak může být zastaven rozpad RF i proces globální satanizace a vytvořeny podmínky pro duchovní obnovu národa.
  Křesanská Theokracie, neboli Kristokracie, má své hluboké kořeny v tisícileté tradici ruského národa i dvoutisícileté tradici Evropy. Současná demokracie je naopak jen předstupněm totální satanské diktatury NWO. K záchraně národů musí být nastolena moudrá diktatura, vycházející z přirozených a Božích zákonů! Kristokracie musí být budována na základech pravdy o Bohu a člověku.


  Cesta k novému životu vede přes smrt starého člověka

  Nᚠkříž je opravdu největším darem od Boha, má nás úplně vysvléci ze starého člověka, ze sebemenšího lpění na čemkoliv a obléci nás v myšlenky na podstatné věci – smrt, nebe, peklo a na opuštěného, poníženého a ukřižovaného Ježíše.


  Toto je poslední čas! V Rusku musí nastat reforma! (28.3.2017)

  NATO stále zvyšuje vojenský potenciál kolem ruských hranic. Vzhledem k vyhrocené situaci vně i uvnitř státu Byzantský patriarchát navrhuje vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů. To jsou nutné podmínky pro ochranu před globální satanizací a pro duchovní obnovu národa.


  Křesanská Theokracie kontra NWO (28.3.2017)

  Dnes známe dvě falešné theokracie: je to satanismus NWO a nastolení práva šaría spojeného s džihádem – terorismem. Obě tyto pseudotheokracie vedou do pekla. Pravdivou Theokracií je Kristokracie! Musí být založena na spravedlivých zákonech, na Božích a Kristových přikázáních, které dobro nazývají dobrem, zlo zlem, spravedlnost spravedlností a nespravedlnost nespravedlností. Do určité míry tomu tak bylo v Evropě i v Rusku za vlády monarchie.


  5. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (25.3.2017)

  V duchovní mobilizaci je nejpodstatnější jednota s Kristem. Krev Kristova očišuje od hříchů. V nás ale zůstává dědičný hřích, ložisko zla, které infikuje a paralyzuje duši.
  V modlitbě si uvědom aspoň jednu minutu pravdu: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Když vírou stojíš v této pravdě, starý člověk – kořen zla v tobě – je ukřižován s Kristem. Uvědom si to a současně i poslední minutu svého života!


  Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (13.3.2017)

  Vážení biskupové Polska,
  vážení političtí představitelé,
  5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou. Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.
  Vyzýváme polské biskupy, kněze, věřící i polskou vládu, aby se v žádném případě neřídili sebevražednou iniciativou kardinála Nycze.

  VIDEO>>>


  Slovo života – 2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

  „Vždy nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“


  Rozjímání nad 2Kor 5,14-15

  V době postní si budeme opakovat toto slovo 14. a 15. verše. „Vždy nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli.“ Zde se mluví o tajemství Kristovy smrti, spojené s naším křtem a naší vírou v toto tajemství. Fyzicky zatím žijeme. Když se Ježíš, Jednorozený Boží Syn, stal z lásky k nám člověkem a zemřel za nás, i my jsme v Jeho smrti zemřeli zlu a hříchu. Vidíme ale, že hřích v našem životě dále působí. Zapomínáme, že v Kristově smrti ale nepůsobí, je přemožen. Pokud se v konkrétním momentu vírou a vydaností sjednotím s Kristem a Jeho smrtí, síla hříchu je neúčinná, mrtvá.


  Skrze zkoušku se nám dostane mnohých milostí

  Ďábel působí i na nás, a to skrze myšlenky a city, např. neidentifikovatelnými úzkostmi, strachem z následování Ježíše, různými tlaky na psychiku, napětím atd. Bůh to do určité míry dopouští, aby nás duch lži sváděl, klamal, abychom si uvědomili, že jsme ještě ve tmě a že potřebujeme skrze pokání vcházet do Božího světla – do světla Ježíšova kříže.


  Stop bestiálnímu mechanismu kradení a tyranizování dětí v ČR /Veřejný dopis prezidentu a vládě ČR/ (22.3.2017)

  Rozjíždějí se monstrprocesy nad matkami, kterým jsou děti kradeny z důvodu všemožných syndromů tak, jak to Česku vnutila Rada Evropy. Vybízíme, dokud je čas, ke konkrétním krokům záchrany.
  Co konkrétně vyžaduje situace v ČR?
  1) Zbavit úřadu premiéra Sobotku i ty osoby, které spolu s ním odhlasovaly ratifikaci autogenocidní Istanbulské smlouvy.
  2) Navrhujeme, aby pan prezident zvážil, zda by nebylo řešením rozpustit současnou vládu premiéra Sobotky a dočasně ji zaměnit skutečnými odborníky a vlastenci. Ti by měli za úkol navést pořádek a zrealizovat radikální reformu zákonodárství ke skutečnému dobru českých občanů a jejich potomků.
  3) Je nutné co nejdříve:
  a) zrušit zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který skrytě zavádí zločinný juvenilní systém,
  b) zrušit ratifikaci Istanbulské smlouvy, která zavádí nadnárodní mechanismy ke kradení dětí spolu s tzv. GREVIO.
  4) Okamžitě zbavit funkce ministryni Marksovou a postavit ji spolu se soudkyní Adlerovou a psycholožkou Landovou před soud. Tyto osoby mají na svědomí realizování zločineckého systému, který vede k masové tyranii dětí. Zde jde o nepromlčitelné zločiny proti lidskosti!


  Emeritní papež – 90 let – příklad pokání (19.3.2017)

  Vaše Emimence,
  v neděli 16. dubna, kdy církev slaví Kristovo vzkříšení, si připomeneme i Vaše 90. narozeniny. Přejeme Vám nejen zdraví, ale především milost k duchovnímu vzkříšení pro Vás a skrze Vás i pro celou církev! Duchovní vzkříšení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání. Staňte se paralyzované církvi příkladem pokání!
  Proto prosíme Boha, aby Vám dal milost v této postní době učinit pro spásu své duše i k dobru paralyzované církve tyto dva nutné kroky pokání:
  1) nazvat hereze II. Vaticana pravým a plným jménem
  2) vydat veřejné prohlášení o neplatnosti beatifikace Jana Pavla II.


  Na pohřeb kard. Vlka nepůjdeme (21.3.2017)

  Svou účastí bychom jako gestem potvrdili hereze zemřelého, především, že veřejně vyhlásil lež a herezi, že nᚠTrojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem z Mekky, Alláhem!
  Heretik, který popírá fundamenty křesanství, zůstane-li v nekajícnosti, jeho duše je zavržena. Člověk se ale může ještě i v posledním okamžiku obrátit a litovat. V to doufáme – pro modlitby upřímných duší a také naše. Proto se za světlo věčné slávy pro zemřelého modlíme.


  Bartoloměj I. trestá ochránce pravoslaví (20.3.2017)

  Jeden z nejznámějších teologů Řecka, čestný profesor bohoslovecké fakulty Soluňské univerzity, protojerej Teodor Zisis odmítl přijmout rozhodnutí Krétského sněmu a přerušil eucharistické společenství s řeckou pravoslavnou církví.
  Toto je hrdinský čin. Kéž je precedentem pro všechny pravoslavné mnichy, biskupy a kněze Řecka. Tímto gestem otec Teodor, sebe i ty, kteří jsou s ním sjednoceni, oddělil od prokletí spočívajícího na Bartolomějovi a Antimovi, od nichž už odstoupila Boží milost.


  Každý den si uvědomit, co je můj kříž

  Skutečně nevíme dne ani hodiny a nic jistějšího není než smrt. Proto je třeba vykupovat čas. Jak? Živou vírou, denním cvičením se v pokořování čili ve stálém zříkání se svého dobra, svých dobrých plánů a úmyslů. Nemáme si držet své představy, ale vše dávat do světla a za to, co člověk spontánně udělá, tedy svévolnosti, se pokořovat. Ale ve vztahu k druhým, když něco udělají nesprávně, se místo odsuzování v duchu pokořit: „Pane, já jsem ještě dvakrát horší. Tolikrát jsem udělal tu samou, ba ještě větší chybu. A ještě to byla taková banální chyba, které by se tento člověk nikdy nedopustil.“ A konkrétní těžkosti přijímat jako kříž. Každý den si máme uvědomit, co je můj kříž – ne abstraktní, ale konkrétní.


  Dopis představitelům členských států Evropské unie (7.3.2017)

  Vážení představitelé členských států EU,
  papež František vás pozval na 24. března 2017 do Vatikánu. Je to v předvečer summitu EU, na němž má být vytýčen nový směr Evropské unii po Brexitu a po volbě prezidenta Trumpa v USA. V současné době kardinálové katolické církve žádají jeho odstoupení a reprezentují tak požadavek většiny katolíků. Dle Božích zákonů (Gal 1,8-9) František stahuje na křesany ne požehnání, ale Boží prokletí.
  Vážení představitelé členských států EU,
  uvědomte si, že na setkání s Františkem 24. 3. 2017 v 18:00 k vám nebude mluvit zástupce Krista, ale zástupce antikrista. Pokud ho poslechnete a začnete se řídit jeho radami, nepůjdete cestou požehnání, ale cestou prokletí vás i vašich národů!


  Výzva k pokání pro Evropu (7.3.2017)

  Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu. Jde jim o podřízení Evropy zákonu šaría. Jsou zde přiváženi s jasným cílem! Dobré finanční zabezpečení i oblečení a rovněž konkrétní instrukce, jak postupovat, svědčí o vysokém stupni jejich organizovanosti.
  Z lidského hlediska už východisko neexistuje. Všechno mají v rukách ti, kteří chtějí peklo časné i věčné. Ale u Boha není nic nemožného! Pokud církev v jednotlivých národech začne konat pravdivé pokání a najdou se hrdinové, kteří pro Krista a národ budu ochotni dobrovolně obětovat i životy, Bůh může křesanství v Evropě zachránit!

  VIDEO>>>


  Kdy budou biskupové KBS pálit Korán? (11.3.2017)

  Řídí se ještě Slovensko svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?
  V situaci, která na Slovensku nastala, je povinností Konference biskupů Slovenska, na znak odsouzení násilí, spálit aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě SR. Zároveň tím vyjádří morální podporu hrdinné slovenské patriotce.
  A kněží spolu se svými věřícími v tomto skutku biskupy následují a rovněž spálí protiústavní části Koránu, podobně, jak to učinil český docent na manifestaci v Brně.
  Pokud KBS v tento rozhodný moment zůstane pasivní, staví se svou pasivitou na stranu džihádu, a proti vlastnímu národu i křesanství!


  Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán? (11.3.2017)

  Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!
  Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!
  V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, a každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!


  Postní doba 2017 – reforma církve /+ video/ (1.3.2017)

  Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dᚠho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyat z Boží vinice a hozen na oheň.

  VIDEO>>>


  Slovo života – 2Kor 4,16-17 (12. 3. – 26. 3. 2017)

  „A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“


  Rozjímání nad 2Kor 4,16-17

  Svatý apoštol Pavel ukazuje Korintským i nám na příkladu samotných apoštolů, že milujeme-li Pána Ježíše a snažíme se Mu ze všech sil sloužit, je třeba počítat i s křížem tělesné vyčerpanosti. Duchovní boj a s ním spojené modlitby, bdění, půst a neúnavná práce, vyčerpává naše tělo i duši. Avšak nᚠduch se obnovuje jako síla orla. Vnitřní člověk, znovuzrozený z Ducha svatého, je plný vnitřní, Boží moci, dětské radosti a lásky k Bohu a lidem. Nᚠduch „jásá v Bohu svém Spasiteli“ a jakoby proti přirozeným zákonům poznáváme, že čím jsme starší, tím jsme ve službě Bohu živější a plní Boží síly. Pokud tomu tak není, musíme činit pokání, že je s námi něco v nepořádku a že utrácíme svůj život bez užitku. Ani smrti se nebojíme, protože víme, že Bůh nás vzkřísí z mrtvých a dá nám nové, proměněné tělo a věčnou slávu v nebi. Vnitřní vztah a láska ke Kristu způsobují, že toužíme až do úplného vyčerpání sloužit Bohu a pomáhat Mu zachraňovat duše.


  Modernismus a církevní eutanázie /2. část/ (22.2.2017)

  Začátkem 18. století byl založen polotajný spolek svobodných zednářů. Je to snůška gnóze a okultismu. Cílem zednářů je zničit křesanství a nastolit úctu satanovi zavedením globální nadvlády. Pokud se katolík stal členem lóže, automaticky je tím vyloučen z církve a není už křesanem! V 18. století povstalo pod vlivem zednářů hnutí zvané osvícenství. Mělo vliv nejen na světské dění, ale i na církev. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ten sledoval přizpůsobení pravd víry světu – tzv. aggiornamento. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesanství – o duchovní eutanazii.

  VIDEO>>>


  Papežská neomylnost a realita herezí /1. část/ (22.2.2017)

  Dnes vystupuje František jako hrobař papežství a církve.
  Jaký je pravý smysl papežství – neomylnosti a primátu? Už od prvních století byl papež ochrannou skálou církve, kterou „pekelné brány nepřemohou“ (Mt 16,18). Podstatou církve je zachování spasitelných pravd víry, která je založena na osobním vztahu ke Kristu. Na I. Vaticanu (1871) bylo formulováno dogma o neomylnosti papeže. Neomylnost se vztahuje na oblast víry a mravů. V historii církve však byli i papežové, kteří se buď dopustili hereze, nebo ji schválili či svým životem dokazovali, že jsou apostaté (ztratili víru v Krista). Po prohlášení dogmatu o neomylnosti papeže začali nepřátelé církve – zednáři – konstruovat plán, jak nejefektivněji – prostřednictvím úřadu apoštola Petra – zničit církev a víru v Krista. V zednářském dokumentu Alta Vendita se uvádí: „Budou si myslet, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale už dávno půjdou pod naším praporem...“

  VIDEO>>>


  „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“

  (svědectví a motivace k modlitbě)

  V soukromé modlitbě jsem prožíval Ježíšova slova „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“. Nejprve jsem si uvědomoval, jak Ježíš na kříži žízní, touží po naplnění Boží vůle – po přemožení kořene otroctví temnoty, kterým je hřích. Ježíš to chce. On po tom žízní. To je vůle Nebeského Otce. Ježíš žízní po jejím naplnění. Ale zároveň vnímám, že Ježíš teď ve mně žízní i po naplnění konkrétní vůle Otcovy v určitých záležitostech, které mě tíží a za které se modlím. Také však vnímám, že i za tuto věc na Golgotě trpěl.
  Tedy v tom slově „Eli, eli lema sabachtani“ prožívám v konkrétním problému touhu po prosazení Boží vůle: „Tak to musí být! Tak to chce Otec, tak to chce Ježíš ve mně a tak to chci i já. Tak to musí být!“


  Postní výzva katolíkům ČR a SR (8.3.2017)

  Vážení biskupové, kněží a věřící,
  někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesanství, ale i křesanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 6.

  II. vatikánský koncil a hereze

  Na koncilu šlo o systém manipulace, kterého se dopouštěla aktivní menšina teologů majících liberálního ducha, ne Ducha Kristova! Sledovali konkrétní cíl, a to propašovat svého heretického ducha do církve a vyhnat Ducha svatého!
  Požadavkem doby bylo dát jasné věroučné a morální směrnice proti herezím neomodernismu a demoralizaci. Místo obnovy křesanství přišel opak. V programu Jana XXIII., v tzv. aggiornamentu, byl zahájen proces otevření se světu. Jeho vyvrcholením je dnes heretická exhortace Amoris laetitia, která likviduje objektivní morální normy.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5.

  Hereze synkretismu

  II. vatikánský koncil vyhlásil herezi o úctě k pohanským kultům a de facto tím i o úctě k jejich démonům. Je to projev totální slepoty a neznalosti Písma i Tradice. Rovněž tento koncil vyhlásil herezi, že máme s muslimy společného, jednoho Boha. Ovocem této hereze je invaze pohanství a islamizace křesanských národů. Rovněž proto nastalo paralyzování pravdivé misie pohanům a muslimům, ale i židům.


  Trump, Putin a Le Pen (4.3.2017)

  Vážený pane prezidente USA, vážený pane prezidente Ruské federace,
  obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát s žádostí o zastání se paní Marine Le Pen, kandidátky na post prezidenta Francie.
  M. Le Pen nepodporuje genderovou ideologii ani islamizaci ani dekristianizaci ani satanizaci Francie. Tu prosazují globalisté NWO a František s Vatikánem. Zbavení Le Pen poslanecké imunity a její předvolání k soudu je cílevědomé. Jde o justiční zločin.


  Veřejný dopis patriarchu Kirillovi ohledně sodomie v RF (4.3.2017)

  Tímto se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravdivých pravoslavných i ostatních křesanů v RF i za hranicemi.
  Masmédia zveřejnila informaci, že stoupenci LGBT z řad feministek se snaží prosadit v RF uzákonění zvrácené sodomie, nejprve krycím manévrem nazvaným „Národní strategie“.
  Vážený patriarcho, tímto Vás vyzýváme, abyste plnil svou povinnost a v rozhodném momentu ochránil ruský národ! Vaší povinností je obrátit se na premiéra Medveděva s nekompromisním požadavkem, aby v žádném případě nepodepsal zločinnou „Národní strategii“!


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 4.

  Obrácení, osobní vztah k Ježíši Kristu

  Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 3.

  Dědičný hřích (v Adamovi) a osvobození (v Kristu)

  Kristus zaplatil na kříži svou krví za naše hříchy. Spolu s ním byl na kříži také ukřižován nᚠstarý člověk (Adam). Kristus se stal náhradou za naše hříchy, stejně jako i za naši adamovskou přirozenost. Toho dne byly na kříži nejen naše hříchy, ale i naše přirozenost. Když byl ukřižován Kristus, byli jsme i my (naše adamovská přirozenost). Jestliže pochopíme tento jediný bod, zbytek bude jasný: „Spolu s Kristem jsem (adamovská přirozenost) ukřižován, nežiji už já (ego), žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)


  4. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (27.2.2017)

  Drazí křesané USA,
  v duchovní mobilizaci má důležité místo pokání, modlitba lítosti.
  Chvíli s vděčností opakuj Boží jméno a pak ho pronášej s vírou za záchranu celého amerického národa a za ochranu prezidenta. Když Boží jméno pronášíš ze srdce očištěného pokáním, Bůh tě slyší. Pravdivou modlitbou paralyzuješ i síly temnoty, za nimiž stojí vědmy, mágové a jiné temné síly, které by chtěly pro Američany připravit časnou i věčnou katastrofu.


  Požadavek zákazu rockové hudby (26.2.2017)

  Bývalí rockoví muzikanti ze Saratova sbírají podpisy pod internetovou peticí adresovanou prezidentu Ruska Vladimíru Putinovi s požadavkem zakázat v Rusku rockovou hudbu. Dřívější členové rockových skupin požadují kromě zákazu rockové hudby i zákaz pornografie a tzv. „skupin smrti“ v sociálních sítích. Uvádějí, že rocková hudba vede k užívání narkotik, zvráceným sexuálním vztahům, narušení lidských vztahů a prosazování anarchie. Kromě prezidenta je petice adresovaná i ministru kultury a gubernátorovi Saratovské oblasti.
  I kdyby petice ze Saratova neprošla, vláda RF by měla prosadit zákaz rockové hudby zákonem. Důvodem je ochrana mladé generace a prospěch celé společnosti!


  Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď! (25.2.2017)

  Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony.


  Zapři sám sebe a Boží moc bude působit

  Musíme zajet na hlubinu. Být s Ježíšem bičovaným, trním korunovaným a poplivaným. Jde o vnitřní postoj. Zapření sama sebe není pouze fyzické. Jde především o zapření svého „já“, kořene našeho ega, starého člověka, který chce vše plně brát do svých rukou. To zapření je i v oblasti myšlení, našich pocitů a týká se i naší vnitřní a zevnější kázně. Je to i otázka zvědavosti očí, otázka upřednostňování různých nepodstatných informací před plněním vůle Boží v dané situaci.


  Slovo života – 2Kor 4,10-11 (26. 2. – 12. 3. 2017)

  „Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždy my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“


  Rozjímání nad 2Kor 4,10-11

  Co to znamená být vydáván do Kristovy smrti? Příklad: Pokud mᚠv určité situaci vydat svědectví pro Krista a víš, že je vůle Boží, abys to vykonal, musíš vnitřně, už předem, počítat s tím, že budeš zesměšněn nebo pronásledován, což je jako duchovní zabití kvůli Kristu. Podobná situace je, když se rozhodneš podle hlasu svého svědomí a je to pro tebe nevýhodné. Snadnější by bylo dopustit se nějakého podvodu nebo zrady. Ty to přesto neuděláš, ale s vědomím, že Bůh tě vidí, chceš v dané situaci plnit Kristovo přikázání a kvůli Němu přinést tuto obě. Pro tebe to překonání strachu i rozhodnutí přijmout utrpení je, jako bys tím byl spojen s Kristovou smrtí na kříži. Když se i v malé věci rozhodneš pro Boha a stojí tě to obě, pak to je to, o čem apoštol Pavel mluví, když říká: jsme vydáváni do Kristovy smrti.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 2.

  Hereze historicko-kritické metody v teologii

  Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na výhradní právo vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani Tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, neakceptuje žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, neakceptuje, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. HKT má heretické učení, ve kterém Krista rozděluje na Krista historického a Krista (falešné) víry, kterého si prý vysnila první obec věřících.


  Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 1.

  Diagnóza doby

  V této době už církev s duchem koncilního aggiornamenta natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této naprogramované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánský Titanik se potápí. Místo snahy o vnitřní obnovu církve je vyvíjen tlak k masovému sebezničení. V kořeni jsou právě hereze neomodernismu, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Základním programem teologických škol je tato autogenocida katolické církve a křesanství. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu na procesu sebezničení křesanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji?


  Upozornění k prorocké modlitbě na tento a následující měsíc

  Zvláště modlitební skupiny a stráže, a zvl᚝ v modlitbě ve svaté hodině, v tomto historickém čase, kdy v Americe probíhá duchovní boj, který se týká i Ukrajiny, je třeba si uvědomit, že každý z vás, a jsou to děti, mládež, dospělí, nebo i starší muži a ženy, všichni máme na sebe vzít zodpovědnost za Kristovo vítězství nad systémem lži a smrti. Je to boj, v němž se rozhoduje o fyzickém bytí a nebytí na této zemi, ale rozhoduje se i o věčném životě a věčném zavržení mnohých.


  Mějte sůl v sobě

  Tedy máme být vytrvalí v radikálním následování Pána Ježíše. Máme mít v sobě sůl, oheň horlivosti, a zároveň máme žít ukřižování starého člověka, tj. ztrácet to „své“ pro Ježíše, protože jinak nebudeme mít mezi sebou pokoj! Svatost spočívá ve vytrvalém chození ve víře uprostřed všedních dnů. V nich máme žít horlivost evangelia, nepřestat být solí, nepřizpůsobit se duchu světa, který se nás snaží odvést od Pána Ježíše skrze určité maličkosti. Proto je třeba bdít a být radikální, abychom skrze ně nepadli do pasti.


  Ježíš je vítěz – On má poslední slovo

  Je třeba bojovat za duchovní probuzení ve svém národě – připravovat půdu pro živého Pána Ježíše. Přijde Boží čas, kdy zavane Duch Svatý! Nevzdávejme se. Nᚠboj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem v ovzduší (Ef 6,12). Nemějme však strach, Ježíš je s námi. On o nás ví a my jen neseme část Jeho útrap a pronásledování, které On zakouší nyní ve světě a bohužel i ve svém tajemném těle – církvi. Ale On je vítěz!


  3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (15.2.2017)

  Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace.
  Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.


  Pane, dej nám své slovo

  Celý svět prodělává krizi víry, nastal masový odpad od křesanství. Bohu díky, že můžeme bojovat za čistotu víry. Bůh nás do toho boje postavil. Nebojujeme jen za Ukrajinu, ale Bůh nás postavil na bojiště, abychom bojovali i za celou církev. Když člověk vidí, jak veliký je to problém, tak v modlitbě říká: „Bože, co s tím? My nejsme v postavení, jako byl David proti Goliášovi, ale spíš jako bychom stáli s prakem proti atomové bombě. Nemáme žádnou šanci. Ale my důvěřujeme, že Ty jsi Všemohoucí, že Ty v tom boji zvítězíš a že nastane duchovní vzkříšení. A jak? My jsme ve tmě: je před námi jenom problém, nevidíme řešení, ale věříme, že když Ty dᚠsvé prorocké slovo, tak za ním přijde Duch. A Ty svým Duchem můžeš všechno změnit, obnovit.


  Bude Kalifornie konat pokání? (14.2.2017)

  Nový prezident USA Trump zrušil privilegia LGBT a zákon o čipizaci na ruku a zastavil proces islamizace. Kalifornie se proti jeho obrodnému programu vzbouřila. Jaké jsou následky? Kalifornii ohrožuje vodní katastrofa.
  Toto nebezpečí katastrofy by mělo vést křesany, aby si uvědomili, že jde o Boží varování. Hříchy homosexualismu a devastace dětí volají do nebe o pomstu podobně, jako tomu bylo v Sodomě a Gomoře, anebo v čase před potopou (Gen 6,5-7,24). Do určité míry je pro Kalifornii polehčující okolností, že osmiletá vláda Obamy globálně prosazovala homosexualismus i všechny zvrácenosti. Nyní ale dává Bůh Americe i Kalifornii šanci k záchraně zvolením nového prezidenta. Zrušil privilegia LGBT a nastoluje znovu přirozené a Boží zákony. Kalifornie však činí největší odpor proti obrodnému proudu! Dokonce z toho důvodu zahájila separatistický proces s cílem uchovat si amorální – satanské zákonodárství. Toto bylo příčinou, že se ukázal prst Boží – varování. Bůh ještě dává čas k pokání. Pokud ani tuto šanci nevyužijete, přijde horší trest, před kterým už nebude úniku.


  Máme vystupovat v Boží autoritě

  Největší mocí je Boží všemohoucnost. Skrze ni Bůh z ničeho stvořil celý vesmír – miliony hvězd, naši Zem... Boží všemohoucností byl také vzkříšen Kristus. A On nám tuto moc propůjčuje, dává nám svou autoritu – „ve jménu mém“. Nemáme vystupovat ve svém jménu, to by se nám démoni vysmáli. Když my máme přijímat Boží rozkazy, musíme mít spojení s centrálou – s Bohem, abychom mohli dávat Jeho slovo dál. Tedy musíme mít poslušnost víry!


  Ježíš si žádá zralé lidi

  Ježíš si žádá zralé lidi. Za rok s jedním zralým člověkem může udělat víc než se stovkami nezralých za 200 roků. Známkou zralosti je skutečně stupeň zemřítí svému já s Kristem. Podstata této smrti je v pokoře, v úplném zříkání se v každém okamžiku své vlastní vůle, svého dobra, svých představ i tužeb a přijímat vše z lásky k Ježíšovi. Lidé, kteří jsou úplně zapomenuti, pohřbeni, ti, kteří zemřeli s Kristem, zralé duše, jež přinesly sebe samé v obě Ježíši – z těchto jejich obětí se rozhoduje o budoucnosti národů.


  Odpověď Františkovi na jeho výtku Trumpovi (11.2.2017)

  Pseudopapež František se už před rokem, kdy začala prezidentská kampaň v Americe, radikálně postavil proti Trumpovi. Tím zmanipuloval mnohé katolíky, aby současného prezidenta nevolili. Znovu proti němu zasáhl i těsně před volbami a rovněž okamžitě po inauguraci reagoval hanlivým a lživým přirovnáním Trumpa k Hitlerovi. Tím staví zdi nenávisti proti prezidentu, který s nasazením života prosazuje křesanské morální hodnoty proti globalistům NWO.
  Prezident Trump hned první hodiny svého úřadu zrušil privilegia LGBT, zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti islámskému terorismu. František se na rozdíl od Trumpa nikdy účinně nezastal pronásledovaných křesanů. Proč se František nestará o zvěrsky zabíjené křesany – včetně dětí – brutálními islamisty? Proč nespolupracuje s Trumpem na jejich záchraně, ale koná pravý opak? Je to znakem, že má ducha antikrista.


  Slovo života – 1Kor 15,45 (12. 2. – 26. 2. 2017)

  „Jak je psáno: první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím.“


  Rozjímání nad 1Kor 15,45

  První člověk byl duší živou a hříchem tento život, který dostal od Boha, ztratil. Poslední Adam, tedy Kristus, je však duchem oživujícím. Mrtvá duše nemůže dosáhnout království nebeského, dokud ji neoživí Ježíšův Duch. On sám to řekl: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ Tedy skrze víru v Krista a křest se rodíme pro Boží království. V té chvíli nás Ježíš oživuje svým Duchem. Samozřejmě, naším úkolem je, abychom si tento život zachovali i v momentu své fyzické smrti, a tak vešli do království nebeského.


  Prokletí (anathema) na kard. DiNarda a arcib. Gómeze z USA (6.2.2017)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v současné době prorockou službu (Ef 2,20). V apoštolské a prorocké autoritě ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého tímto vynáší Boží anathemu – prokletí na kardinála Daniela DiNarda a na arcibiskupa José Gómeze (viz. Gal 1,8-9).
  Odůvodnění:
  Předseda Konference katolických biskupů USA kard. D. DiNardo a viceprezident arcibiskup J. Gómez pokrytecky vyzvali katolíky, aby spojili svůj hlas na tzv. ochranu „lidské důstojnosti“ proti „jakékoliv formě diskriminace“. Pod touto pozitivní frází spolu s architekty NWO prosazují dva nejsilnější autogenocidní prostředky: 1) LGBT diktaturu a 2) islamizaci. Zradili Krista, církev i americký národ!


  2. část: Duchovní mobilizace za Trumpa (1.2.2017)

  Drazí křesané USA,
  tyto dny a hodiny probíhá duchovní boj. Na jedné straně je nᚠSpasitel Ježíš Kristus se svými služebníky a na druhé straně satan se svými médii a církevními Jidáši (kard. DiNardo, arcib. Gomez...). Jde o bytí a nebytí nejen naší planety, ale o věčné zavržení či věčnou spásu!
  V tomto historickém čase jsme vás vyzvali k duchovní mobilizaci, kde základním bodem je společná modlitba od 20-21:00. Z vaší strany je to obě, že tento čas nedáte televizi a internetu, ale Bohu a své duši.


  Pravdivá láska k sobě i k bližním

  Svatý Augustin říká: „Bože, trestej mě tu na zemi, ale uchraň mě muk (ohně) na věčnosti.“ Já chci být, Pane, svatý egoista. Chci se pravdivě milovat, tedy nechci být ani minutu v očistci. Pokud budu skrze kárání zachráněn od očistce, tak mě kárej. Miluji však i své bližní. Chci, aby třeba i můj nepřítel nešel do pekla či do očistce. Chceš-li ho očistit Tvým ohněm skrze utrpení, například nějaké choroby, a se stane Tvá vůle. Miluji jak sebe, tak i bližního, a věřím, že trest, který sešleš na mě i na něj nás zachrání. Chci být s ním v nebi.


  Nic víc nemůžeme dělat, než hledat a plnit Jeho svatou vůli

  Stále třeba vnímat, co chce Pán. Proces upřímného hledání vůle Boží v závažných životních rozhodnutích je bolestný, ale pak to, co je vůlí Boží, zůstává navěky! Máme počítat stále s Jeho křížem, s křížem nejistoty, hledání a bezmocnosti. Takové jsou cesty Boží, je to praktické umírání. Ale stojí to za to! Život je příliš krátký a nic víc nemůžeme dělat, než hledat a plnit Jeho svatou vůli.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše k podobenství o Marnotratném synovi

  Když člověk udělá něco zlého, ďábel se snaží dovést člověka k zoufalství, nevěře: „Už pro tebe není žádná šance!“ A to je lež! Boží láska ke každému z nás je ještě mnohem větší, než láska matky ke svému dítěti. Proto Ježíš ukazuje na příklad syna, který „vstal a šel ke svému otci“ (Lk15,20) Nezůstal v zoufalství nebo sebelítosti či ve svých zlých myšlenkách. Ale jak je řečeno: „Vstal a šel“. Musel se zapřít, pokořit, a to není tak jednoduché. Máme si uvědomit, že za tento můj hřích dal Nebeský Otec svého Jednorozeného Syna na smrt ukřižováním. Ježíš zaplatil za všechny moje hříchy. V Ježíšových ranách je nejen odpuštění hříchů, ale také naše uzdravení.
  Ježíš nám v podobenství ukazuje, jak reaguje na naše pokání Nebeský Otec: „…otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. … A začali se veselit.“ (Lk15,20; 22-24)


  Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice(1.2.2017)

  Vážený pane prezidente a členové vlády,
  prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.
  Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.
  Pravdivé křesanství není možné bez hlásání základních pravd a jejich přijetí za vlastní. Proto Byzantský patriarchát navrhuje Vám, pane prezidente, abyste dal možnost některému z členů našeho patriarchátu provést kursy a tréninky pro klíčové pracovníky politiky, kultury a masmédií o základech křesanství.


  Duchovní mobilizace za Trumpa (31.1.2017)

  Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého v apoštolské a prorocké autoritě vybízí všechny Američany a všechny lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci. Konkrétně: Každý a se zbývajících 100 dnů od inaugurace, tedy v čase do 1. 5. 2017, modlí od 20-21:00 tam, kde je. Je možno se modlit i v jiné době, ale v tomto čase se pomodli alespoň Kristovu modlitbu Otče nᚠv jednotě se všemi, kteří volají k Bohu. Společným úmyslem je ochrana prezidenta Trumpa, viceprezidenta i jejich spolupracovníků a realizace Božího vítězství nad satanskými globalisty NWO.
  Bůh je všemohoucí. Kdo se s Ním a s Jeho vůlí vírou sjednotí, skrze toho působí Boží všemohoucnost. Zapoj se do boje víry ještě dnes! Kristovo vítězství je jisté! Tvá modlitba víry zachrání Ameriku i naši Zem!


  Slovo Polsku 3. část: Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? /+ video/ (10.1.2017)

  Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry.
  Tzv. decentralizace prosazuje oficiální legalizaci otravných herezí jako nového učení církve. Kromě ní pseudopapež František prosazuje islamizaci a v exhortaci Amoris laetitia zrušení morálních principů. To vše vede k zániku křesanství v Evropě, tedy i v Polsku. Toto je třeba vědět a položit pravdivou otázku: Jak se Polsko k této připravené sebevraždě postaví? Tato podstatná otázka ale pana Kobylinského a ostatní liberální teology nezajímá a nemíní o ní vést pravdivou diskuzi. Zde je záchranou oddělit se od heretiků a zachovat si tak katolické učení. A to i za cenu, že se celé Polsko oddělí od současného heretického Vatikánu, který představuje František. A toto je pravdivá decentralizace – z důvodu záchrany pravověrné spasitelné víry i Polska.

  VIDEO>>>


  Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! /+ video/ (9.1.2017)

  V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.
  Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“
  Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.

  VIDEO>>>


  Nostra aetate – misie a antimisie (29.1.2017)

  Jaká je situace v církvi po 50 letech po II. vatikánském koncilu? Místo pravdivé misie nastala expanze pohanství na křesanská území. Spolu s jógou se začaly šířit různé sekty s hinduistickým pozadím, jako Transcendentální meditace, sekta Hare Krišna... Zároveň s cílevědomou popularizací čínské kultury nastala invaze pohanských buddhistických praktik jako bojové umění, zenové meditace, různé masáže, okultní akupunktura, akupresura spojená s magií jin-jang, feng-šuej (výzdoba bytu spojená s pověrami: zvonečky, sloni, želvy, žáby).
  Na druhé straně křesané – už otrávení herezemi a ustavičnou propagací falešné úcty k pohanství, a de facto k jeho démonům, – přestali rozlišovat rozdíl mezi křesanstvím a pohanstvím. Nabyli klamného přesvědčení, jakoby všichni uctívali stejného Boha! Jenže pohané uctívají démony, ne Boha! (srov. 1Kor 10,20) Internáboženský dialog není formou misie, ale antimisie. Je to plod herezí II. vatikánského koncilu.


  Žít všednost života ve víře

  Po smrti se nám otevřou oči a uvidíme, že každý okamžik našeho života měl svůj plán a svůj cíl. Uvidíme i modlitby, oběti a suchopáry, o kterých jsme si mysleli, že jsou naprosto k ničemu a teprve tam poznáme, že to vše mělo svůj význam. Proto žijme ve víře, i když city nic necítíme, i když věc se zdá rozumu hloupostí a zbytečností, ale vírou máme vše proměňovat a stále říkat Bohu své „ano“.


  Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci (27.1.2017)

  Byzantský katolický patriarchát je prorockým hlasem, chránícím pravdy víry, morální hodnoty a Boží zákony. V současné době Vatikán hlásá hereze, schvaluje LGBT a prosazuje islamizaci.
  Patriarchát tímto vybízí všechny členské státy EU: Po příkladu nové vlády USA zrušte absurdní zákony, preferující LGBTQ! Zastavte sebezničení jedince, rodiny i evropských národů.
  Zároveň zrušte co nejdříve Lisabonskou smlouvu, která de facto odstranila Boží Dekalog, na kterém byla postavena křesanská a kulturní Evropa!


  Slovo života – 1Kor 14,3-4 (29. 1. – 12. 2. 2017)

  „Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.“


  Rozjímání nad 1Kor 14,3-4

  Na začátku 14. kapitoly je řečeno, že se máme držet lásky, ale máme horlivě usilovat o duchovní dary a nejvíce o dar proroctví. Apoštol Pavel srovnává dar proroctví s darem modlitby neznámými jazyky. Vysvětluje, že když se někdo modlí neznámým jazykem, druhý člověk z toho nemá užitek, protože tu modlitbu z hlubin duše pronáší Duch Boží k Bohu Otci a nikdo tomu nerozumí. Má z toho užitek ten, kdo se modlí, ale ne společenství.
  Dar proroctví má sloužit k povzbuzování na cestě za Ježíšem a ve věrnosti Jemu. S darem proroctví je spojeno i kárání, což je pro toho, kdo je kárán, velmi bolestné, ale i velmi užitečné, pokud kárání přijímá s odevzdaností ve vztahu k Bohu. Navíc kárání, které přijímáme s vírou, nás vede k pravdivé pokoře a sebekritice a k životní moudrosti, kterou pak můžeme velmi užitečně sloužit druhým.


  Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve /+ video/ (8.1.2017)

  Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).
  Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve.

  VIDEO>>>


  On musí ve mně růst a já se musím umenšovat

  Jan Křtitel volá: „On musí ve mně růst a já se musím umenšovat.“ Toto je proces, cesta následování Krista, hledání Božího království v sobě i v mém bratru. Potom budu moci vytahovat bratru z oka třísku a neublížím mu. A on rovněž bude vidět Krista nejenom v sobě, ale i ve mně, a až přijde hodina smrti, pak Ho budeme vidět nejen ve světle víry, ale i ve světle Boží slávy.


  Vezmi na sebe svůj kříž své přirozenosti a povahy

  Máme vzít nᚠkaždodenní kříž. Tím křížem je na prvním místě naše vlastní přirozenost a povaha. Když nám druhý poví svůj postoj vůči nám, zraňuje nás to. U mnohých začátečníků, i když přijali Krista, je přirozenost, starý člověk, tak silný, že nesnese kritiku a neobrátí ji v pravdivé pokání. Vnitřní bolest nepromítne pohledem na Krista bičovaného, trním korunovaného a ukřižovaného a nespojí svou bolest s Jeho bolestí. Starý člověk naopak to bolestné zranění obrátí buď v nenávist vůči druhému – do čehož se nemusí nutit – anebo se uzavře do sebelítosti, a to je také falešná cesta.


  Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí (25.1.2017)

  Vážený konseminaristo Miloslave,
  před třemi měsíci, 25. 10. 2016 jsem Ti napsal dopis, ve kterém jsem Tě vybízel k veřejnému pokání. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že mᚠrakovinu plic s metastázemi v kostech a že jsi „diagnózu přijal v klidu. Když Ti ji sdělovali páni profesoři, byl jsi to prý Ty, kdo je podepíral a ujišoval, že jsi na správné cestě, protože už vícekrát se Ti zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…“
  I já jsem překvapen – jak si můžeš myslet, že jsi na správné cestě, když jsi jako Kristův služebník sloužil antikristu, prosazoval jsi hereze synkretismu a liberalismu popírající podstatu křesanství a spásy. Ty ses vyjádřil, že mᚠstejného boha s vyznavači krvežíznivého bůžka Alláha. Tys podporoval homosexualismus, likvidoval jsi pravověrné kněze a věřící, uctíval jsi podvodníka, který se pokládá za převtělené božství – dalajlámu, a přitom všem tvrdíš, že jsi na správné cestě a prý jdeš „tam“, jakoby to bylo do nebe. Obávám se, že ve stavu nekajícnosti, v jakém jsi teď, to „tam“ rozhodně není nebe.


  Výzva katolíkům USA (23.1.2017)

  Drazí katolíci USA,
  v tyto historické chvíle, několik hodin po inauguraci vašeho nového prezidenta, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát.
  Předně je třeba si uvědomit, že hlavním cílem nás, křesanů, není vybudování ráje na této zemi. Naším hlavním cílem je skrze spasitelnou víru v našeho Pána Ježíše Krista a Jeho následování získat po skončení této životní zkoušky věčný ráj.
  Drazí katolíci USA, uvědomujete si, že dnes jde o historický zlom? Po zavraždění prezidenta Kennedyho nastoupila etapa vlády polotajných elit, architektů NWO, kteří Ameriku zneužívali k zavádění systémů sebezničení světa šířením amorálností a prosazováním antizákonů. Bůh dal volbami Americe mimořádnou šanci! Je smutné, že prezidenta Trumpa volila pouze polovina katolíků. Ti ostatní se zřejmě stali obětí lží masmédií. Dnes jde o mimořádný přelom v historii a každý upřímný občan Ameriky je zavázán ve svědomí před Bohem, aby obrodný směr, který prezident zahájil, plně podporoval, především modlitbou.


  Prezident Trump, biskupové USA, pseudopapež (23.1.2017)

  Vážení členové biskupské konference,
  obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, který v současné církvi vykonává prorockou službu. Dnes vám Ježíš skrze nás říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)
  Vy jste jako pastýři Božího lidu povinni vést katolíky do věčného ráje; vy je ale vedete do pekla! Jste snad slepí, že jste neviděli, že program Obamy a Clintonové byl sebevraždou křesanství, Ameriky a celé planety? Copak nevíte o Božím varování, že za sodomský hřích dopadá na národy Boží trest – oheň z nebe? (srov. Jud 7, 2Pt 2,6) Copak nevíte, že za čipizaci na ruku či na čelo s číslem 666 (Zj 13, srov. Obamacare), přichází Boží trest spojený s chorobami, různými katastrofami a nakonec s ohnivým jezerem? (srov. Zj 14,9-10).


  Prezident Trump kontra pseudopapež František (22.1.2017)

  František by se měl veřejně omluvit nejen prezidentovi USA, ale i celé světové veřejnosti!
  Prezident Trump už v den své inaugurace udělal rozhodující kroky k záchraně křesanství i morálních hodnot:
  - zrušil (prioritní) práva LGBT,
  - ruší zákon Obamacare (čipizace na ruku, srov. Zj 13),
  - vyhlásil boj proti IS a mezinárodnímu terorismu.
  Tím nastal radikální přelom v dosavadní globalizační politice směřující k sebezničení jednotlivých národů. Tyto kroky by měl pravdivý papež mimořádně ocenit!
  František naopak znovu na nového amerického prezidenta zaútočil a veřejně se tím odmaskoval jako propagátor morálních zvráceností, zastánce čipizace s číslem antikrista 666 (Zj 13), zastánce islamizace a mezinárodního terorismu.


  Pod lampou: Kritika Halíka 12. část. Halík islamofil

  VIDEO>>>


  V čem spočívá pravé štěstí a kdo je šasten

  V čem je pravé štěstí? Je zde na zemi? Kdo je šasten? Myslíte, že ti, kdo dosáhli vrchol kariéry – různí zpěváci, politici na nejvyšších místech, jsou šastni? Oni šastní nejsou. Mnozí z nich se dopouštějí sebevraždy. Hluboko v duši mají prázdnotu. Nebo myslíte, že jsou šastní boháči, když mají milióny v bankách? Nejsou šastní. Závidět jim nemusíme. Všichni boháči i ti, kteří mají velkou moc a mnoho peněz, vědí, že to všechno ztratí, a to už není štěstí, protože mají strach. Nebo myslíte, že jsou šastní alkoholici nebo narkomani, anebo cizoložníci? Nejsou šastní. Jsou otroky hříchu. Mají sice chvilkovou radost, ale potom mají výčitky svědomí a hřích je drží v nepokoji. Kde je tedy štěstí? Štěstí je jedině v lidském srdci, které má spojení s Bohem.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

  Podstatou svátku Zjevení Páně je, že Ježíš podstupuje křest pokání. Tato praxe dnes v církvi chybí. Byli jsme pokřtěni jako malé děti, ale k tomu, abychom se mohli otevřít Duchu svatému, chodit v Něm a vůbec už jen vytrvat na cestě spásy, je třeba činit pokání. Pokání není nějakým sebemučitelstvím. Člověk může dělat určité sebezápory, ale v tom není podstata pokání. Ta spočívá v ochotě stavět se do pravdy a přiznat si chybu.


  Úsilí o jednotu – nejdůležitější úkol

  Úsilí o jednotu je ten nejdůležitější úkol. V něm se má skrze kříž realizovat čistá láska k Bohu i k duším. Při úsilí o jednotu jsou nejrychleji očišovány naše city, rozum i vůle. Potom tyto mohutnosti duše může skrze vzájemnou jednotu použít Ježíš.


  Jak se modlit modlitbu jednoty a moci

  Kdo je v modlitbě roztržitý a jen formálně projde modlitební model, má minimální zásluhu. Kdo modlitbu prožívá srdcem, má větší zásluhu. Nejdůležitější je však modlit se s vírou, být soustředěný a být ve spojení s Kristem, s Jeho smrtí – pak působí Boží moc. I my se máme učit být především v Boží přítomnosti – uvědomovat si, že Bůh mě vidí. Jde hlavně o koncentraci, tak se vpravdě stávám Ježíšovým svědkem – svědkem toho, co Bůh koná.


  Slovo života – 1Kor 10,20-21 (15. 1. – 29. 1. 2017)

  „Nikoliv, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli do společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů, nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů.“


  Rozjímání nad 1Kor 10,20-21

  Slovo „nikoliv“ se vztahuje na předcházející verš, kde je položena otázka: „Zda modla něco znamená?“ Tedy nějaká dřevěná modla sama o sobě nic neznamená, démona pouze symbolizuje.
  Co se týče přinášení obětí těmto dřevěným či kovovým či z jiného materiálu vyrobeným modlám, platí, že pokrm anebo cokoli je jim obětováno, v žádném případě není obětováno Bohu, ale démonům. Boží slovo dosvědčuje, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
  Pravdivé křesanství postavené na pravdivém vztahu ke Kristu, kdy Mu důvěřujeme a pro Něho přinášíme oběti, nemůže být spojeno s praktikováním různých okultních praktik a pověr, které jsou falešnou vírou a odvádějí nás od Krista a od spásy.


  Pod lampou: Kritika Halíka 11. část. Halík islamofil

  VIDEO>>>


  Největším utrpením v pekle je odloučení duše od Boha

  Pravda o pekle je skutečně velmi vážná pravda a s ní je spojené i naše spasení. Pokud počítáme s věčností pekla, vnímáme i závažnost celé Kristovy nauky o spasení, založené na tomto faktu – Kristus přišel na svět, Bůh se stal člověkem, aby nás vytrhl z otroctví ďábla, aby nás vytrhl z pekla a dal nám nový život – věčný život.


  Slovo Polsku 3. část: Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? (10.1.2017)

  Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry.
  Tzv. decentralizace prosazuje oficiální legalizaci otravných herezí jako nového učení církve. Kromě ní pseudopapež František prosazuje islamizaci a v exhortaci Amoris laetitia zrušení morálních principů. To vše vede k zániku křesanství v Evropě, tedy i v Polsku. Toto je třeba vědět a položit pravdivou otázku: Jak se Polsko k této připravené sebevraždě postaví? Tato podstatná otázka ale pana Kobylinského a ostatní liberální teology nezajímá a nemíní o ní vést pravdivou diskuzi. Zde je záchranou oddělit se od heretiků a zachovat si tak katolické učení. A to i za cenu, že se celé Polsko oddělí od současného heretického Vatikánu, který představuje František. A toto je pravdivá decentralizace – z důvodu záchrany pravověrné spasitelné víry i Polska.


  Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! (9.1.2017)

  V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.
  Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“
  Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.


  Máme mít plnou Boží zbroj

  Pokud nejsme v modlitebním duchovním boji koncentrovaní, zůstáváme ve svých myšlenkách a jsme duchem nepřítomni, démoni se smějí. Jestliže bojujeme s roztržitostí a snažíme se alespoň do určité míry zůstávat v konkrétních pravdách Božího slova, pak má modlitba jakýsi užitek, i když minimální. Bůh přijímá i naši dobrou vůli. Největší užitek z modlitby je tehdy, máme-li plnou Boží zbroj a víme, které Boží slovo použít jako meč Ducha – ne literu Písma, fráze – ale Boží slovo pronášené v Duchu a v pravý čas – prorocké slovo.


  Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve (8.1.2017)

  Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).
  Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 10. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Proti komu bojujeme?

  Když se máme postavit do boje, musíme vědět, proti komu bojujeme. Nebojujeme proti nějakému mrtvému území – továrnám, letištím, skladištím zbraní... Nebojujeme proti nějakým fyzikálním, tedy mrtvým energiím, ale bojujeme proti pantokratores – duchovním silám, intelektuálním bytostem zla, které mají určitou duchovní moc. Avšak i ony se musí podřídit Božímu Majestátu, Božímu slovu. Slovu, které poví Bůh skrze své věrné služebníky či služebnice. Musí se podřídit, a chtějí nebo ne. To slovo však musí být pronášeno ve víře, ne v pochybnosti.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 9. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Co vlastně je dokonalá lítost?

  Dokonalá lítost nespočívá v citech, rozumu, ale především je to otázka živé víry v Boží slovo. Skládá se z dvou kroků: Prvním je, že člověk je ochoten se postavit do Božího světla a nechat se jím doslova zrentgenovat. Pak druhý krok je, že člověk jde ve víře pod Kristův kříž a uvědomí si moc krve Kristovy. „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišuje od každého hříchu.“ (1J1,7) Toto slovo je třeba uvést do praxe, do každodenního života, protože i spravedlivý zhřeší 77× denně, jak říká Písmo.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 8. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Vánoční pastýřský list 2017

  Christos raždajetsja! Každým rokem si o Vánocích připomínáme radostnou událost Kristova narození, které je spojeno s Betlémem, se Svatou Bohorodičkou, svatým Josefem i betlémskými pastýři. Svědky této radostné události byli i zvířátka, nejen oslík, který svatou Bohorodičku vezl z Nazareta do Betléma, ale i ovečky, které s sebou s radostí přinesli pastýři, když se jim zjevil anděl Hospodinův a oznámil jim radostnou zvěst, která je radostí i pro nás: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“


  Vánoce v moravském Betlémě

  VIDEO>>>


  Slovo života – 1Kor 6,19-20 (1. 1. – 15. 1. 2017)

  „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“


  Rozjímání nad 1Kor 6,19-20

  V dnešní přesexualizované době, kdy duch světa zamořil prostředí natolik, že už malé děti mají svou čistou mysl a obrazivost systematicky znečišovanou a jsou přímo nuceny, aby se staly otroky nečistoty, mluvit o čistotě – této andělské ctnosti – vypadá jako utopie. Boží slovo říká tři pravdy: 1) naše tělo je chrámem Ducha svatého, 2) Duch Boží v nás přebývá, 3) nepatříme sami sobě. K tomu dodává, že za nás bylo zaplaceno výkupné. Tím je Kristova smrt na kříži! Máme proto svým tělem oslavovat Boha. Uvědomme si, že jsme živým chrámem Božím, že Duch Boží v nás přebývá a že jsme byli vykoupeni za nejvyšší cenu. Ne zlatem ani stříbrem, ale krví našeho Pána Ježíše Krista.


  Pod lampou: Kritika Halíka. 7. Část. Halík heretik

  VIDEO>>>


  Odpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“ (30.12.2016)

  Vážená paní šéfredaktorko,
  na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. Byzantský katolický patriarchát (BKP) se veřejně vyslovuje k aktuálním věcem, týkajícím se křesanské víry a rovněž k současným destruktivním vlivům na křesanské národy. Novinářka vědomě cituje lživé zprávy z podplacených ukrajinských médií, která v průběhu tří měsíců publikovala seriál otřesných výmyslů a hrubých očerňování na objednávku, a to bez jediné možnosti obhajoby. Šlo o mediální zločin! Na tyto lživé zdroje se vědomě odvolává Z. Trachtová a staví je před veřejnost jako pravdivé! Jde o hrubé očerňování a záměrné dezinformování veřejnosti s cílem degradovat prorocký hlas pravdy, který představuje Byzantský katolický patriarchát.


  On nás vyrval z otroctví hříchu

  Zvláště o Vánocích přichází do temnoty hříchu a světa tajemným, ale reálným způsobem Ježíš – pravý Bůh a jediný Spasitel. On nás vyrval z otroctví ďábla a smrti (Sk 26,18; Kol 1,13). V Něm jediném máme život věčný (Sk 4,12). Každému z vás osobně je určeno radostné poselství evangelia: „Dnes a tobě se narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ (srov. Lk 2,11) Naše duše je živým Betlémem. „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Kdo přijme Ježíše, ten se stává Božím dítětem, dědicem Boží slávy.


  Obětování Izáka

  Je třeba se denně cvičit v maličkostech, ve zříkání se své vůle a hlavně v pohotovosti, aby člověk, když se zřekne svého dobra a je v jakémsi smutku, dokázal pak pohotově, s radostí upřít pohled na Pána Ježíše a dát Mu to konkrétno. Právě to „obětování Izáka“ má cenu. „Izák“ je to, co si člověk nejvíce drží a v čem vidí to největší dobro.


  Pod lampou: Kritika Halíka 6. část (Halík heretik)

  VIDEO>>>


  Boží slovo je pro život, ne pro filosofování

  Máme zůstat věrni Ježíšovi a Jeho slovu – evangeliu! To slovo je pro život, ne pro filosofování! Boží slovo je třeba žít! Kéž bychom dny svého života prožili spolu s Kristem, aby Ježíš byl opravdu uprostřed nás a aby platilo, že když se dva shodnou a budou o cokoli prosit, On jim dá! Ježíš chce, abychom měli tuto jednotu, a proto každý musí jít na kříž, do Kristovy smrti.
  Kéž nás naplní Ježíšův pokoj. Dejme Mu všechny problémy, přijímejme Ho denně za svého skutečného Pána a dávejme Mu s důvěrou to konkrétní, co nás tíží. Pak Ježíš, který je vždy s námi, bude působit v moci.


  Pod lampou: Kritika Halíka 5. část

  VIDEO>>>


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Třeba konat skutky, které mají hodnotu pro věčnost

  Dříve, než budeš stát před Božím soudem, udělej vše pro to, abys tam nestál s prázdnýma rukama. Nebudeme souzeni jen za to, že jsme konali zlo. My máme konat dobro – skutky, které mají hodnotu pro věčnost. Budeme souzeni za to, co jsme měli udělat a neudělali. Každé dobré slovo, každé povzbuzení, každý krok víry, každé utrpení, které přijímáme a neseme, každé zesměšnění, každé pronásledování pro Krista má velkou cenu.


  Pod lampou: Kritika Halíka 4. část

  VIDEO>>>


  Veliký Bože náš

  VIDEO>>>


  Nám, nám narodil se

  I kdyby nám pro Krista plivali do tváře, pokládali nás za zločince a dokonce bili, máme mít na mysli: „Vím, komu jsem uvěřil. Sursum corda! – Vzhůru srdce!“ Stále máme být s těmito myšlenkami spojeni a všechny chmury či pyšné myšlenky máme odseknout a odhodit. „Ven! To je lež! Já věřím Božímu slovu!“
  Prosme každý z nás osobně o tuto změnu myšlení. Vždy Kristus přišel na svět kvůli nám. A tedy Kristus přijde skutečně do našich životů, do církve..., a se v nás zrodí.
  Nám, nám narodil se.
  Dnes a mě se narodil Ježíš!


  Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán!

  Na Vánoce si připomínáme realitu, že Kristus přišel na svět. Narodil se jako bezbranné Děátko kvůli nám. Znovu si máme uvědomit tu velikou radost, kterou nám přináší Boží slovo: „Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán!“ (Lk 2,11) Dnes a mně se narodil! Dnes a Tobě se narodil Spasitel!


  Naše duše má být živým Betlémem, jeskyní, kam přichází samotný Bůh

  Ve Vánoční liturgii chceme prožít setkání s Ježíšem. Zvláště ve svatém přijímání si znovu uvědomme Boží slovo: „Kdo jí mé tělo a pije moji krev, přebývá ve mně a já v něm.“ Naše duše má být živým Betlémem, jeskyní, kam přichází samotný Bůh. Máme být podobni Přesvaté Bohorodičce, která nosila Krista a která ho dala světu; i my Ho máme nosit ve svém srdci, zůstávat v Něm, zůstávat zakořeněni v Kristu a také máme Ježíše dávat druhým.


  Pod lampou: kritika Halíka 3. část

  VIDEO>>>


  Poslušnost víry

  Co řekl prorok Eliáš, když na Karmelu padl oheň z nebe a sežehl připravenou obě? „Udělal jsem všechno tak, jak jsi mi řekl.“ Nic víc a nic méně. A my k tomu často chceme něco přidat, protože se nám to tak líbí, nebo se nám zdá něco přehnané. Bůh nás však vyučuje, abychom se skrze malé věci naučili poslušnosti, chození v Duchu, následování Krista.


  Nᚠveliký úkol – přispět kapkou své víry

  Vzkříšení národa může učinit jedině Bůh. Avšak my, každý kapkou své víry, k tomu máme přispět! To je nᚠveliký úkol, který máme přijímat ve víře. Bůh počítá s každým z nás i s naší důvěrou v Něho. Proto tento duchovní zápas za vzkříšení potřebuje lidi modlící se, kteří jsou v jednotě a mají jasné učení evangelia spojené s tradicí církve i svatých. V tomto boji je skutečně třeba zajet na hlubinu. To znamená ve víře žít evangelium.


  Pod lampou: kritika Halíka 2. část

  VIDEO>>>


  Pod lampou: kritika Halíka 1. část

  VIDEO>>>


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 12. část

  Halík notoricky odmítá Krista, který je Pravda. Halík je profesionální lhář a svůdce a z tohoto zločinu nechce konat pokání. Je v hluboké apostazi a herezi a navíc prosazuje autogenocidní systémy globalizace, jejíž součástí je islamizace a homosexualismus. Tím slouží falešnému bůžku – satanu – a jeho struktuře. Tváří se ale, že je na straně Boží.
  Halík je profesionální náboženský podvodník, který má ducha antikrista v plnosti. Proto dovede klamat, podvádět a svádět tisíce nevinných duší na cestu do záhuby. Komu Halík slouží – Kristu, anebo antikristu? Z jeho dlouholetého úsilí o rafinovanou likvidaci křesanství prosazováním herezí, buddhismu a jiných pohanských kultů, můžeme bezpečně vyvodit závěr a vyhlásit: Halík není knězem Krista, ale antikrista. Slouží ne Bohu, ale ďáblu!


  Přinese Bělorusku návštěva Františka požehnání, anebo prokletí? (17.12.2016)

  „Papež“ plánuje návštěvu Běloruska. . Jaký cíl sleduje František? To ví on a architekti NWO. Jaký je ideologický program Františka? Františkovi nejde o vnitřní obrodu křesanství skrze osobní vztah ke Kristu. Františkovi nejde o obnovu křesanské Evropy. Naopak, jde mu o likvidaci morálních základů a zničení křesanské Evropy. František nebyl a ani není pravým papežem, protože na něm, jako na heretikovi, leží Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Svou činností a svými návštěvami toto Boží prokletí vnáší na to území, na které je přijat.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 11. část

  Halík má ducha antikrista, a proto i nejryzejší křesanské ctnosti, jako je víra a pokora, používá k likvidaci křesanství. Halíkovy teorie o pochybnostech ve víře, které se pak projevují tzv. militarismem, jsou zesměšňováním a zastrašováním křesanů, aby panáčkovali, jak on jim bude diktovat, a nekriticky přijímali islamizaci i všechny jeho hereze a nesmysly, které jsou proti víře, svědomí a rozumu. Halík útočí na pravdivé křesany, kteří bez všech spekulací přijali evangelium, základní pravdy víry, z nichž žijí, nesou své kříže a pamatují na poslední věci – smrt, soud a věčnost.


  Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed

  Je řečeno: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed.“ A dále Ježíš říká, že když se dva sjednotí na jakékoliv věci a budou o ni prosit, že jim bude dána. Toto je opravdu klíč, nejen k budování živé církve jako základní buňky, ale i k pravé jednotě, kde uprostřed je Ježíš a kde je třeba, aby obě strany, čili oba věřící, vešli do bezmocnosti, tedy zapřeli sami sebe, vzali svůj kříž, a pak už může Ježíš působit. Pokud není dodržen princip zapření sebe a pokud člověk odmítá nést svůj kříž, Ježíš je paralyzovaný.


  Uchovávejme Boží slovo ve svém srdci; Panna Maria je nám vzorem

  Něco jiného je Boží slovo jen povrchně znát a něco jiného se tomu slovu otevřít a vštěpovat si ho pomalu do paměti. Můžeme se také učit nazpamě i určité části Písma, např. evangelia či listy. Už při učení působí Duch Svatý, takže se nám mnohé věci otevírají. Když si člověk opakuje Boží slovo, a tím se ho učí nazpamě, je v tu chvíli celou myslí i duší aktivně zapojen. Je to zároveň jakási modlitba. A je nám vzorem Panna Maria. Ona „uchovávala všechna ta slova ve svém srdci.“(Lk 2,51)


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 10. část

  Halík a liberální teologové ani nenásledují Krista, ani neplní Jeho přikázání, jen je zpochybňují. Dokonce zpochybňují i ty nejzákladnější pravdy víry. Halík zpochybňuje i Kristovo vzkříšení. Ve své knize ho popírá a nazývá ho „eschatologickým“ a „příběhem o dvou dějstvích“, což je totální nesmysl.
  Halík se srovnává s Kristem. A to je paradox. Halík tvoří duchovní jednotu s dalajlámou, který se pokládá za vtěleného boha. Je otázkou, jestli duch dalajlámy nevibruje v Halíkovi? S živým Kristem, jehož Božství zpochybňuje a Jehož zákony ruinuje, nemá Halík nic společného. Co má Halík společného s pravdivým vnitřním životem, který sjednocuje duši s Kristem? Nic, jen kalí vody, jakoby orientální meditace, které se koneckonců točí kolem vlastního ega a vlastního sebezbožštění, byly stejnou cestou ke spáse jako pravdivý život s Kristem a vnitřní modlitba, která vyúsuje v následování Krista.


  Byl sněm na Krétě kanonický, či heretický? Patriarcha Bartoloměj vyhrožuje (16.12.2016)

  Ve svém dopise (z 18. 11. 2016) Bartoloměj vyhrožuje aténskému arcibiskupu Jeronýmovi, že kdo z hierarchie bude kritizovat krétský lžisněm, přeruší s ním církevní i eucharistické společenství. Bartoloměj už jako heretik přerušil eucharistické společenství s Kristem i s Jeho Tajemným Tělem – církví, ale církevní úřad stále ještě nezákonně okupuje. Tvořit jakoukoliv jednotu s heretikem je nonsens. Je to duchovní suicidium – sebevražda. Jeho výhružný dopis ze dne 18. 11. 2016 je vzorem drzé zaslepenosti a absurditou!


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 9. část

  A co je na celé pseudoradě Halíka nejhorší? Bůh je tím úplně vyřazený! Jakýsi dialog má nahradit objektivní normu Božího zákona. Tato Halíkova teologie, spíše demonologie, je utopistická a vede k vnitřnímu rozkladu. Učí lidi respektovat ne Boha a Boží zákony, ale své žádosti! Sami ti lidé jsou pak nešastni a je ohrožena jejich spása.
  Jakou má Halík vlastně morálku? Žít podle těchto jeho teorií, kdy člověk odhodí křesanské i morální principy, je degradace. O tu ale Halík usiluje a usilují o ni i elity, které po dobu 300 let své existence měly za cíl narušovat živou víru a morální principy. Navíc, touto svou „teologií“ Halík dokazuje, že v Boha vůbec nevěří.


  Slovo života – 1Kor 6,9-10 (18. 12. 2016 – 1. 1. 2017)

  „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“


  Rozjímání nad 1Kor 6,9-10

  Boží slovo říká, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království. Opakem nespravedlnosti je spravedlnost. Spravedlivý je ten, kdo dává Bohu to, co Bohu patří, a člověku to, co patří člověku. O svatém Josefovi je napsáno, že byl muž spravedlivý. Písmo svaté ale především mluví o Boží spravedlnosti a ta spočívá v tom, že hřích byl spravedlivě potrestán. Ježíš na kříži vzal trest za všechny naše hříchy a všechny naše nespravedlnosti. Jedině když uvěříme v Krista, tedy když se oblečeme do Jeho spravedlnosti, můžeme být spaseni. Naší vlastní sílou nemůžeme odčinit trest za hříchy ani za kořen hříchu, který je v nás.


  Pane, a vidím!

  V bližním máme vidět Krista. Ježíš je v mém bližním, především v mém bratru; on je pokřtěn, přijal Krista, chce Jej upřímně následovat, chce dokonce pro Něho i život obětovat, a přesto je zde jakási bariéra – duchovní vězení. Ani můj bratr nevidí v sobě Krista a ani já Ho v něm nevidím, a navíc Krista nevidím ani v sobě, tedy je zde dvojnásobná slepota – dva nevidí. Tedy Ježíš, který je ve vězení, ve vězení duše infikované dědičným hříchem. Proto prosím: Ježíši, probodni mé kamenné srdce, abych si byl vědom, že si žiji svůj vlastní styl života, že hledám a prosazuji jen a jen svou vůli a vůbec nehledám Boží království a jeho spravedlnost. Jsem duchovně slepý. Nevidím Ježíše v sobě a nevidím Ho ve svém bližním. Ježíš je v tobě i ve tvém bratru a bolestné je to, že ty Ho nevidíš a oči tvé víry jsou k této pravdě slepé.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 8. část

  Proč je křesanství dneška matné, slabé a unavené? Díky takovým heretikům jako je Halík a pseudopapež František. Hereze neomodernismu zpochybnily všechny základní pravdy křesanství, a tím podřezaly kořeny zdravému duchovnímu životu. Křesanství je slabé pro hereze synkretismu, který v dekretu Nostra aetate vyhlásil úctu k pohanství a jeho démonům. Tato duchovní otrava přinesla 50 let po II. vatikánském koncilu katastrofální ovoce. Halík patří k těm hrobařům křesanství, liberálním teologům, falešným prorokům, kteří opustili pravověrné učení Písma i Tradice a přijali podivuhodné aggiornamento se lží a s hříchem. Samozřejmě takové františkovské křesanství nemůže obrodit ani vlažné křesany, ne tak přivést na cestu pravdy lidi hledající. Halík ale nechce obnovu křesanství, on chce jeho definitivní likvidaci a prosazení multikulturalismu propagací neopohanství a islámu.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 7. část

  Halíkova metoda je urážet, zesměšňovat, zastrašovat a morálně likvidovat. Halík sám sebe přesně odefinoval. On a jeho parta jsou rakovinové buňky v organismu českého národa i katolické církve. Nejhorší je, že Halík má pravdu i v tom, že tyto buňky bují, a proto už i u části české univerzitní mládeže, díky Halíkovi, imunitní systém přestává fungovat. To jsou velké zločiny, které má tento člověk na svědomí.


  Máme žít s Bohem ve všednosti života

  Hlavní téma celého Písma je umění žít s Bohem, žít s Ním ve všednosti života. Klíčem k tomu je Ježíšův požadavek: „Zapři sám sebe a vezmi svůj kříž...“ Statečně máme přijímat další dny, které jsou před námi. Máme vydávat s důvěrou Pánu den, který On nám dává, jako by byl poslední v životě. Pán Ježíš říká, že každý den má dost svých lopot, ale také říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28)


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 6. část

  Jaká je realita? V současné době Holanďané volili takového politika, který slíbil, že se postará o zrušení všech mešit a vyhoštění všech muslimů. Pokud bude proces islamizace Holandska pokračovat, můžeme stanovit, za kolik roků se Holandsko stane islámským státem i se zákonem šaría. Potom může Halík udělat interview, jak křesané s muslimy báječně vycházejí. Z křesanských chrámů budou mešity. V nich už ale křesanské bohoslužby nebudou!
  Halík normální myšlení a přirozené lidské reakce, vyvolané reálným nebezpečím, ocejchuje jako hysterii, která je prý ovocem frustrace. Strach před zločiny a terorismem paradoxně nazývá strachem ze svobody! Pracně vymýšlí jakýsi psychologický problém, ale reálný problém vidět nechce. Nechce vidět ani historickou realitu násilné islamizace křesanských území.


  Co znamená zříkat se sám sebe

  Znamená to zříci se konkrétní myšlenky nebo pocitu, který se protiví vůli Boží, který brání, aby Bůh mohl ve mně působit. Tedy svévolnosti, neustálé kritizování druhých, svalování viny na druhého... Jistě, i druhý má vinu, ale my situaci nevyřešíme tím, že začneme od toho druhého. Musíme začít od sebe.


  Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 5. část

  Svou demagogickou metodou Halík ničí pravdu v kořeni a vyhýbá se reálnému problému, aby nemusel přiznat, že islám s sebou přináší nezvladatelné násilí a tyranii vůči nevinnému obyvatelstvu.
  Jak a podle čeho chce Halík ve valící se vlně migrantů rozlišovat, koho přijmout, a koho ne? V praxi je to utopie! Prezident Zeman řekl: Ani jednoho! A věděl proč! Totiž stačí jeden a pak už tu lavinu nikdo nezastaví! Muslimové navíc nejednají v závislosti na své povaze, tak že bychom je mohli rozlišovat, ale v závislosti na koránu. Tam mají jasné příkazy, jak mají jednat. V koránu stojí – i když je vám to nepříjemné, musíte zabíjet. Takže musí, i když nechtějí. Když je muslimů málo, mohou ještě hrát komedii mírumilovnosti, ale když jich přibude, domorodé obyvatelstvo se jim musí podřídit.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 4. část

  Halík znovu manipuluje jako pravý heretik a podvodník. Jednostranně tvrdí to, co ví každé malé dítě, že Bůh stvořil všechno, ale vyvozuje z toho falešný závěr, jako by všichni pohané uctívali pravého Boha. To je lež a hereze maxima! Právě proto, že ne všichni lidé mají poznání pravého Boha a úctu k Němu, mají křesané povinnost konat misie a získávat učedníky. Hlásat, že pravý Bůh je nejen Stvořitel, ale ve své lásce dal svého Syna za spásu všech, kteří Ho přijmou. Tedy pravý Bůh je Bůh Trojjediný: Otec, Syn a Duch svatý, ale islámský bůh, který přikazuje řezat křesanům krky, je falešným bohem a Halík je heretikem!
  Pravdou ale je, že všechny tyto pohanské kulty, kterým Halík říká velká náboženství, bojují proti pravdě i proti Vtělené Pravdě Ježíši Kristu. Podstatu, že pohanské kulty neuctívají pravého Boha a vedou do záhuby, Halík zamlčuje, aby oklamal zvláště mladou generaci.


  Co je starý člověk v nás?

  Člověk si o sobě myslí, jako Petr: „Kdyby se Tě všichni zřekli, já ne, Pane, já ne.“ My si však vůbec neuvědomujeme, že v nás je nepřítel, zrádce a systém strachu. Pro ďábla a pro lež se najdou mučedníci, a to hned, ale pro Krista? „Pane, Ty nemᚠnikoho, kdo by šel za Tebou.“ Za Ježíšem se bojíme jít, ale za ďáblem se nebojíme jít; klidně jdeme do neštěstí, které je časné i věčné. Tak působí dědičný hřích v nás. Proč nemáme strach z hříchu? Proč nemáme strach z pekla?


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 3. část

  Metoda demagoga Halíka: Halík okomentuje jasnou realitu úplně opačně. Takže normální, zdravě myslící člověk jen zalapá po dechu a nemá slov. Ale ta lež působí na lidské vědomí jako reklama. Ukládá se v podvědomí a to je cíl profesionálního demagoga T. Halíka.
  Halíkovi jde o islamizaci, tedy o likvidaci křesanství. A mají k ní ještě přispět křesané a ovlivnit sekulární společnost! To znamená, že když se zdravě myslící lidé stavějí na odpor islámu, křesané jim mají podle Halíka za úkol podrazit nohy a fungovat jako sluníčkáři. Podle Halíka je ale největší vina křesanů, že se vůbec brání a nevycházejí vstříc islamizaci; tím prý zavinili veškerý terorismus! Zastrašuje křesany náboženskou válkou, jen aby je psychologicky donutil už konečně spolupracovat na islamizaci, a tím i na sebezničení českého národa.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 2. část

  Halík demagogicky staví Korán a Písmo svaté na stejnou úroveň. Nazývá obojí „svatá písma“. Tímto tvrzením dokazuje, že už není křesan, ale pionýr New Age. Halík navodí dojem, jakoby v Písmu svatém byly zabijácké, strašné výroky, které jsou podstatou křesanství a podle kterých se křesané řídí, a to je velký podvod! Ptáme se Halíka: Co je podstatou křesanství? Odpovídáme: Středem křesanství je Kristus ukřižovaný! To ale Halíka vůbec nezajímá a nikdy tuto podstatu nezdůraznil. Naopak, Halík ji heretickými výroky zpochybňuje.
  Ví Halík, jaké je největší přikázání v křesanství? Milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe samého. Pán Ježíš nám dal příklad lásky, abychom i život za druhého obětovali (J 15,12-13). Halík se tím neřídí, ale křesanskou mentalitu cílevědomě zneužívá k falešnému dobráctví s cílem islamizace Česka. Halíkovy výroky o hrůzostrašných místech v Bibli mají odvést pozornost od Koránu, který výslovně přikazuje zabíjet křesany (káfiry).


  Z pravdivé jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše

  Starý člověk má přesné zákonitosti, které jsou velmi jemné. Nejlépe se poznávají a odmaskovávají na sobě, ale ještě intenzivněji, když dva nebo tři chtějí opravdu starého člověka pověsit na kříž, aby o nás platilo: „Spolu s ním jsme zemřeli, spolu s ním jsme byli pohřbeni“, pak bude o nás platit i to, že „spolu s ním jsme byli vzkříšeni“.


  Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 1. část

  V dnešní historické době stojí Česko i Slovensko před hrozbou islámu, který je v EU systematicky prosazován násilnými migračními kvótami. Slovenská televize pravidelně vysílá relaci „Pod lampou“. Redaktor pan Hríb přijel do Prahy a natočil v kryptě s knězem T. Halíkem interview. Samozvaný odborník na všechno, TomᚠHalík, prosazuje nejen islamizaci, ale i náboženské hereze způsoby, které jsou mu vlastní. Hríbův pořad s Halíkem je ideologický a oba dva mají stejný cíl.


  Komentář BKP k výzvě biskupa Longina z Ukrajiny rumunské církvi (8.12.2016)

  Biskup Longin se obrátil na rumunskou pravoslavnou církev s výzvou: „Opuste bláznovství cesty ekumenismu!“
  Běžný katolík si pojem ekumenismus zaměňuje s pojmem jednota. Kristus se modlil: „Aby všichni jedno byli, jako Ty Otče ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (J 17,21)
  „Aby všichni jedno byli“ – tato část se vytrhne z kontextu, a dokonce se vysvětluje tak, že máme tvořit jednotu i s heretiky, aniž by se zřekli hereze. Někteří ekumenisté tvrdí, že máme tvořit jednotu i s pohany, kteří de facto uctívají démony. A to je model tzv. náboženství (církve) New Age.
  Naproti tomu ekumenismus je velký podvod! Ježíš nikde nemluvil o ekumenismu, ale modlil se za pravdivou jednotu. Byzantský vselenský (katolický) patriarchát tímto podporuje výzvu biskupa Longina.


  Synod UHKC proti gender ideologii – volba nové hlavy UHKC (8.12.2016)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současnosti prorockým hlasem volajícího na poušti, vyslovuje svou podporu „Pastýřskému listu Synodu UHKC ohledně nebezpečí genderové ideologie“.
  BKP z důvodu potřeby vnitřní obnovy UHKC i ukrajinské společnosti rovněž navrhuje volbu nové hlavy UHKC. Současná hlava UHKC nemá bohužel k tak těžkému úkolu, jako je obnova církve, dostatečné předpoklady.
  BKP děkuje biskupům UHKC za jejich aktuální pastýřský list a vyzývá biskupské konference Evropy a Amerického kontinentu k následování.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

  Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství. Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Maria byla uchráněna hříchu. Jaká radost, že alespoň jeden člověk byl uchráněn před vládou ďábla a ještě větší radost, že právě tu která byla uchráněna dědičného hříchu, smíme nazývat svou matkou. Ona nás vede a chrání v boji s nepřítelem, který nás chce dostat do záhuby. Neposkvrněná je naší matkou, proto ji prosme: „Vypros také mně to nepřátelství a radikální odpor vůči hříchu i ďáblu a úplnou závislost na Bohu.“


  Přesvatá Bohorodička – matka Spasitele

  VIDEO>>>


  Máme dát Marii jako Matce prostor, aby nás vedla

  Maria byla srdcem první církve. Proto byli i navenek jedno srdce a jedna duše a měli vše společné. Jan byl sloupem církve zároveň s Petrem. Avšak v duchovní rovině byli ještě dětmi. V této rovině měla zkušenost Panna Maria, a proto mohl Duch svatý tak mocně působit. Tak by tomu mělo být i u nás, v našich společenstvích – abychom se plně otevírali Duchu Svatému a nechali se vést Pannou Marií. Je třeba dát jí jako Matce prostor, aby nás vedla.


  Slovo života – Sk 26,18 (4. 12. – 18. 12. 2016)

  „Abys jim otevřel oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve Mě dosáhli odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.“


  Rozjímání nad Sk 26,18

  Toto slovo řekl Ježíš, když se zjevil apoštolu Pavlovi před jeho obrácením na cestě do Damašku. Jel tam zajmout křesany, jako jejich největší nepřítel, a svázané je měl přivést do Jeruzaléma. Na cestě se mu v poledne, v prudkém světle, zjevil Pán Ježíš. Pavel spadl z koně, oslepl, a do Damašku už ho museli vést. Při zjevení mu Ježíš řekl tato slova: „Posílám tě, abys otevřel oči židům i pohanům, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu...“
  Ježíš dal apoštolovi úkol, aby lidem otvíral oči tím, že jim bude v Boží moci, s cílem, aby se obrátili od tmy ke světlu, o Něm vydávat svědectví. Tedy židé i pohané byli ve tmě a nutně se museli obrátit. Museli přijmout Krista a vírou v Něho dosáhnout odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.
  Tento úkol má každý z nás. I my máme svědčit o Ježíši, třeba mezi čtyřma očima jednomu člověku, který chce slyšet pravdu a upřímně ji hledá. Máme mluvit o tom, co pro nás Ježíš učinil.


  Krétský sněm nebyl ani veliký, ani svatý, ani všepravoslavný (2.12.2016)

  Byzantský vselenský (katolický) patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem volajícího na poušti, vyzývá vedení Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve, aby odsoudilo heretický Sněm na Krétě. Příkladem a se stane vyhlášení synodu bulharské pravoslavné církve ze dne 29. 11. 2016. Bulharský synod jasně vyhlašuje, že Sněm na Krétě nebyl ani veliký, ani svatý ani všepravoslavný. Bulharský synod zároveň zdůrazňuje, že dokumenty přijaté na Krétském sněmu nejsou v souladu s pravoslavným církevním učením, s dogmaty a kanonickou tradicí církve. Tím nejsou nijak závazné pro žádného pravoslavného křesana.


  Boží slovo je mocnější!

  Boží slovo je mocnější! Jen je třeba ho žít a v moci hlásat – třeba mezi čtyřma očima. Je třeba povzbuzovat se Božím slovem; ono má být uprostřed našich společenství. V něm máme ve víře stát. Ono má moc a ještě větší, než slovo negativní. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a dostanete“ (J 15) I my máme zůstávat ve slově a v Duchu, který je s tím slovem spojen – v Duchu Svatém.


  Varujte se kvasu farizejského

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarcha Eliáše ke svátku Uvedení Panny Marie do chrámu

  Panna Maria byla už jako malé dítě přivedena do chrámu, aby byla posvěcena na službu Bohu. Služba Bohu vyžaduje cele vydat svůj život do Jeho rukou a uvědomovat si, že patříme Bohu, že On je naším Pánem a že se Mu máme každý den znovu a znovu vydávat. Máme Mu dávat svou vůli, pocity, myšlenky i strachy a každý den spojovat své problémy, starosti a bolesti s Ježíšovým utrpením. On nám dá potom sílu nést to ve víře. To vše nás posvěcuje, očišuje a zároveň to Bůh může využít k duchovní misii.


  Předvánoční dopis Karlu Gottovi (1.12.2016)

  Drahý Karle,
  Ty ses jako český zpěvák nesmazatelně vepsal do vědomí svého národa. V atmosféře ateistického režimu byly Tvé koledy něčím duchovně uchvacujícím. Hloubka koled spojená s darem hlasu, který Ti Bůh dal, tehdy i nyní povznáší duši k nebeským výšinám. Kéž to, co jsi nazpíval, hluboko pronikne znovu i Tvou duši a duše upřímných Čechů, a a se vpravdě naplní: „Vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen jest, /: z lásky se člověkem stal :/ !“


  Ježíš je se mnou dnes a stále

  Pán Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Ježíš je se mnou dnes a stále. A to cítím či necítím! On to řekl a tak to je! Proto máme vycházet ze sebe a dívat se s vírou na Ježíše. Nemáme ulpět na problému, který nás právě tlačí a musíme ho řešit, ale ptát se: Co teď chce Bůh? Co je vůlí Boží? Pak přichází pokoj.


  Pravdivost, která vede pod Kristův kříž

  Máme být pravdiví, přiznávat si své hříchy, ale bolest z pravdy o sobě nás musí vést pod Kristův kříž, kde vyznáváme: „Ježíši, Tys zemřel za mě, za mé hříchy! Ty mě miluješ!“ Máme se dívat na Ježíše ukřižovaného z lásky k nám, a ne jen na sebe a na svou bídu. Je třeba vidět celou pravdu – svůj hřích, ale i Boží záchranu. Bůh Otec se rozhodl mě zachránit, dal svého Syna. Ježíš za mě zemřel a já nechci, aby Jeho krev tekla nadarmo. Chci přijmout Jeho obě za mě.


  František Bergoglio je neplatný papež, neplatná je jeho heretická exhortace AL, neplatné je i jmenování 17 kardinálů (28.11.2016)

  František Bergoglio SJ je pan-heretik, je neplatným papežem a je pouze čestným velmistrem vatikánské lóže, je řezníkem katolické církve a morálních hodnot.
  Byzantský katolický (vselenský) patriarchát, který je prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto znovu před všemi katolíky a křesany zveřejňuje: Ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého vyhlašujeme, že František Bergoglio je proklet, je vyloučen z katolické církve, protože hlásá jiné evangelium než to, které hlásali apoštolé a Kristova církev!


  Moskevský patriarcha za Trumpa a proti multikulturalismu a islamizaci..., ale? (23.11.2016)

  Tímto dopisem ukazujeme nejen na pozitiva ve vyjádření patriarchy Kirilla v den jeho sedmdesátin, ale v závěru i na pozadí, které patriarcha Kirill reprezentuje.
  Patriarcha Kirill v interview vyslovil objektivní pravdy, s nimiž plně souhlasíme. S bolestí ale musíme konstatovat, že je třeba rozlišovat, kdo je ten, kdo pravdu říká, a co tím sleduje! Kdo je patriarcha Kirill? Odpovídají jeho aktivity slovům, která publikuje? A co tím sleduje, když hovoří právě v tomto čase na tato témata?
  Pokud by skutečně reprezentoval Ducha Pravdy, musel by nejprve udělat pokání ze své apostaze. Dokud apostatický patriarcha Kirill nebude činit veřejné pokání, pak i kdyby vyjadřoval pravdu, pak touto pravdou pouze přikrývá svou apostazi! Tím podvádí pravoslavné věřící a ruský národ a stahuje na ně prokletí!


  Intelektuálská pýcha v duchovním životě

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/ (25.11.2016)

  Vážení monsignoři,
  napsali jste a zveřejnili dopis Františku Bergogliovi. Velmi decentně jste od něj vyžadovali nutné minimum, totiž vysvětlení, jestli jeho výroky v exhortaci Amoris laetitia neprotiřečí v konkrétních bodech exhortaci Jana Pavla II. Veritatis splendor. František vám dodnes nedal žádnou odpověď a zřejmě ani nedá.
  Je třeba veřejně ocenit vaši odvahu vymanit se z církevní korektnosti. Je vymaněním se z falešné poslušnosti, která nekriticky přijímá i nejhrubší hereze protiřečící Písmu a svaté Tradici. (srov. Sk 4,19) Vy jste udělali tento hrdinský krok na obranu Božího zákona a církve.


  Pravé pokání

  Nikdo nás nenaučil chodit v pravdě. Opravdová statečnost je odvážně přiznat: „Ano, zhřešil jsem, ale teď dělám pokání.“ Ne jako Jidáš, který sice řekl, že zhřešil, ale ponořil se do sebelítosti a nakonec spáchal sebevraždu – to není odvaha, to je zrada. Ďábel nás umí dovést do takového „pokání napůl“, ale to není pravé pokání. To je zoufalství – hřích. Pravé pokání je, že si uvědomím svůj hřích, ale jdu s ním za Ježíšem a mám odvahu kát se stále znovu a znovu.


  Pokrytecké vyjádření biskupů USA po volbě prezidenta Trumpa (21.11.2016)

  Vrcholem pokrytectví je vyjádření arcib: Kurtze: „Budeme podporovat politiku, která nabídne příležitost všem lidem všech vyznání...“.
  Odpověď: Toto vyjádření je heretické, protiřečící evangeliu. Křesané ve svém vlastním domově a národě mají bránit křesanské a morální hodnoty a usilovat o očistu a o prosazení spasitelné víry. Tuto víru jsou povinni hlásat nejen ve svém národě, ale i buddhistům, hinduistům, muslimům i jiným pohanům (srov. Mt 28,19n).


  Halíkův monopoly President AKM /veřejný list/ (20.11.2016)

  Katolická i nekatolická veřejnost se ptá: Proč už dávno není místo Halíka, který je 25 let „prezidentem“ AKM (akademická katolická mládež), zvolen někdo jiný?
  Halík je zároveň farářem v kostele sv. Salvátora. Proč arcibiskupství nedá možnost, aby funkci „prezidenta“ zastávala osobnost, která má k tomu předpoklady?
  V řeholi je volen představený na určité období, ve státě je volen každých 5 let prezident, jen „prezident“ AKM Halík se zvolil na neomezenou dobu.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého archanděla Michaela

  Ďábel dělá vše pro to, aby co nejvíce duší šlo do záhuby. V našem boji, opakuji – boji za spásu své duše i duší našich blízkých – nám Bůh dává na pomoc archanděla Michaela a jiné anděly, kteří nás mají chránit. Nᚠživot je opravdu boj. Proti komu musíme bojovat? Nejprve proti démonským silám, které mají vládu nad světem, působí v duchovní oblasti a dávají sugestivní myšlenky. Jako mobil přijímá signály, zprávy, tak lidé často přijímají tyto negativní myšlenky, pokud se nebrání štítem víry a mečem Ducha, kterým je Boží slovo. V této době je ještě více potřebné, abychom se obraceli na svatého archanděla Michaela, aby nám pomohl. Máme vést boj pod jeho praporem za Boží věci, za Boží království. Nejsme sami, jsou s námi andělé na čele se svatým archandělem Michaelem.


  Kardinálové, začnete pokání sami od sebe (17.11.2016)

  Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá všechny kardinály katolické církve, aby započali pravdivou reformu církve. Podmínkou je, že každý musí začít sám od sebe.
  Vy, vážení kardinálové, zastáváte autoritu, a proto na vás spočívá zodpovědnost za započetí procesu záchrany a obrody katolické církve. Zatím stále ještě progresuje proces sebezničení církve. Jedinou cestou záchrany je pokání! Ježíš v tuto chvíli říká každému z vás osobně: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3).


  Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství (17.11.2016)

  Byzantský katolický patriarchát, který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá tímto Františka Bergoglia, aby po příkladu Benedikta XVI. co nejdříve opustil papežský úřad. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio Bergolio nikdy nebyl a není pravým papežem. Spočívá na něm anathema, vyloučení z církve, Boží prokletí za hereze, dle Gal 1,8-9. František je médiem nadnárodních elit a bankéřů zasvěcených satanu, kteří prosazují holocaust lidstva na „zlatou miliardu“. Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí Františka Bergoglia, nezákonně okupujícího papežský úřad, aby ho co nejdřív opustil, a tak už nesvolával prokletí na katolickou církev.


  Výzva viceprezidenta USA k modlitbě a pokání (17.11.2016)

  Viceprezident Mike Pence po volbách zdůraznil Američanům: „Zároveň vás vyzývám, abyste udělali něco, co je velmi důležité: Sklonit hlavu, sehnout kolena, a modlit se v tyto dny za naši zem... Pak Bůh udělá to, co dělal vždy v historii Ameriky: On uzdraví naši zem.“ (2 Par 7,14) (viz https://youtu.be/6vVKWRK40Ts).
  Tuto výzvu viceprezidenta plně podporuje Byzantský katolický patriarchát a rovněž vyzývá nejen americký národ, ale i všechny křesany, aby pokání a modlitbu v tyto dny vážně realizovali nejenom v Americe, ale i po celém světě. Tyto dny probíhá mimořádně těžký duchovní a psychologický boj sil světla proti silám temnoty, který je nyní koncentrován v Americe, ale má dopad na celou naši planetu.


  Slovo života – Sk 4,11-12 (20. 11. – 04. 12. 2016)

  „Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, zavrhli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“


  Rozjímání nad Sk 4,11-12

  V nikom jiném není spásy! Jen v Ježíši je spása! Nejsou žádné jiné cesty ani možnosti spásy, kromě Ježíše Krista. Není žádné jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. To slovo platí a bude platit navěky. I kdyby celý svět byl přesvědčen o opaku, nemá pravdu! Toto slovo platí i pro tebe. Není jiné jméno, v němž mᚠvěčný život. Není jiná cesta, na které můžeš být spasen. Nejsou žádné jiné možnosti ani varianty spásy.


  Nejdůležitější je žít s Ježíšem

  VIDEO>>>


  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele

  Ježíš den před svou smrtí říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13) Tedy uvědom si: Jak jsi Ježíšem milován! Za jakou cenu jsi byl vykoupen! Člověk na všechno myslí, ale to nejhlavnější bojkotuje. Ježíš říká: „Hledejte nejprve, NEJPRVE Boží království a Jeho spravedlnost.“ A co je ta spravedlnost? Je to spravedlnost, která je spojena s milosrdenstvím, láskou a s pravdou, NE se lží, sebeklamem a polopravdou. Je to spravedlnost, kterou je Ježíš! On říká: „Já jsem pravda.“ Pravda je spojena se světlem, kterým je On. „Já jsem světlo světa“, říká Ježíš.


  Itálie, povstaň k modlitbě a konej pokání!!! (9.11.2016)

  Vážení křesané italského národa!
  Dnes, když hrozí totální islamizace Evropy skrze nelegální migraci, J. Bergoglio tvrdí že by katolíci měli přijmout muslimské migranty do každé farnosti, kláštera a poutního místa. Je to totální manipulace a překrucování milosrdenství, je to program rychlé a efektivní islamizace. Celá církev i italský národ trpí kvůli těmto hříchům zrady. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, pouze katolická hierarchie nezná svého Boha.
  Poslední dny v Itálii byly poznamenány sérií zemětřesení a tornádem, které se přehnalo Římem. Zemětřesení zničilo i baziliku sv. Benedikta v Nursii, rodišti světce, který je zakladatelem mnišství v západní Církvi a patronem Evropy. Proč se to stalo? Bůh přerušil své mlčení, více už mlčet nebude z lásky ke svému jménu a svému lidu. Co by měl dělat italský lid? Konat pokání za své hříchy a hříchy církevní hierarchie, která zradila Krista.


  Vyhlášení anathemy na rumunského patriarchu Daniela (14.11.2016)

  Patriarcha Daniel zneužil autoritu vrchního pastýře rumunské církve a schválil vlčí sněm na Krétě, jehož hlavním cílem bylo a je postupné sebezničení pravoslavné církve. Dopustil se tím zrady Krista i církve. Schválením ducha hereze sám na sebe uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – vyloučen!“


  V církvi zavládl duch smrti

  VIDEO>>>


  Prorocká výzva americkému lidu po prezidentských volbách (13.11.2016)

  Výsledek voleb v USA byl Božím zázrakem!
  Co dělat po volbách? Většina médií v USA je v rukách zednářů. Informační a psychologická válka pokračuje. Vy, Američané, proto podpořte svého nového prezidenta v prohloubení jeho programu boje proti terorismu Islámského státu a požadujte:
  1) zákaz zednářské organizace a všech jejích odnoží, které jsou kořenem mezinárodního terorismu, koncentrovaného dnes v IS;
  2) zrušení homosexualismu jako priority zahraniční politiky USA vyhlášené Obamou.
  Pokud prezidenta nepodpoříte a pozornost bude odvedena na nepodstatné programy, pak vy i on utratíte šanci, kterou vám Bůh dává k záchraně Ameriky i lidstva!


  „Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar proroctví.“ (1Kor 14,1)

  „Držte se lásky.“ Máme se držet lásky, ale té pravdivé. Ne takové, jaká je v podstatě odpadem od Krista a kompromisem s duchem světa. Teď se v církvi všude užívá slovo „láska“. Ale pod tímto pojmem si představují všechno – smilstvo, zradu, odpad od Krista. Všechno je „láska“, jen jedno se nesmí – hájit Ježíše Krista a milovat Ho čistým srdcem. Co je láska – ta pravá – „agapé“? Tato láska se projevuje tak, že chci být spasen a chci, aby i druhý dosáhl spásy; pak a prožívám v jednotě s Kristem bolest, utrpení, kříž, či musím říkat pravdu, která bolí, to vše je láska. I když třeba musím někomu způsobit spasitelnou bolest, např. ukázat na jeho hereze. To vše je láska, protože chci, aby ten druhý byl spasen.


  „Pane, a sestoupí oheň s nebe!“

  Na slovo proroka Eliáše: „Pane, a sestoupí oheň s nebe“, oheň sestoupil a spálil býka na Karmelu a pak ještě dvakrát sestoupil a pokaždé spálil padesát vojáků. Ale nejprve ten oheň sestoupil do něho. Prorok Eliᚠměl zkušenost s Božím ohněm. On už pročistil jeho duši. Tedy ten oheň nás má očišovat.


  Předkoncilní a pokoncilní duch

  VIDEO>>>


  Zůstávání v zatvrzelosti až do smrti končí peklem

  Do pekla člověk jde proto, že odmítne spásu v Ježíši Kristu, nechce si přiznat hřích před sebou, svým svědomím ani před Bohem. Zakryje si oči a v této zatvrzelosti zůstane až do smrti. Když Bůh na něj posílá určitá utrpení, zkoušky, aby ho pohnul k pokání, odpovídá reptáním, vzpourou, nechce se sklonit před Bohem a zatne se. Může mu celý svět dokazovat: „Tys udělal to a to.“ On je v irealitě, ve lži. Všichni to vidí, ale on jako slepec tvrdí, že on nic zlého neudělal, že je svatý. A takové myšlení má i největší zločinec.


  Prorocké slovo pro Ukrajinu (6.11.2016)

  Vážení představitelé křesanských církví, biskupové, kněží, mniši i ostatní křesané a občané dobré vůle!
  Dne 21. 10. 2016 byl tzv. expertní radou (LGBT) při Parlamentu Ukrajiny prosazen návrh zákona o tzv. civilním partnerství, neboli o uzavírání manželství homosexuálů. Bůh dnes skrze nás vybízí každého upřímného Ukrajince: Nebuď lhostejný k sebevražednému programu, do kterého tento návrh zákona patří! My, biskupové Byzantského katolického patriarchátu (BKP), jsme byli do roku 2015 na Ukrajině. Známe ukrajinskou mentalitu a milujeme ukrajinský národ. Chceme jeho dobro časné i věčné! Co teď mají Ukrajinci dělat? Manifestace za záchranu rodiny! Ale s konkrétním požadavkem – nedovolit uzákonění tzv. civilního partnerství! A výsledkem každé manifestace je podpisová petice proti návrhu zákona o civilním partnerství, která bude zaslaná ministrovi spravedlnosti a její kopie předsedovi Parlamentu.


  Smrti nikdo neunikne

  Bůh do nás vložil ducha, který je podobný Bohu rozumem, svobodnou vůlí... Ve chvíli smrti se lidský duch vrací zpět k Bohu, který ho stvořil, jak je psáno v knize Kazatel (viz Kaz 12,7). Pak člověk jde před Boží soud, kde budou zjeveny všechny jeho hříchy a kde vydá počet ze svého života. Potom nastane ještě i vzkříšení: jedni půjdou do věčného života, a jiní do věčného zavržení, jak říká Boží slovo. Tedy člověk nikam neunikne. Proto je potřeba být připraven na smrt, mít spasitelný strach ze smrti, Božího soudu, který nás má vést k pravdivému pokání, živé víře a bdělosti, abychom vykupovali čas, a to především v modlitbě.


  Slovo života – Sk 2,41-42 (6. 11. – 20. 11. 2016)

  „Ti, kteří přijali jeho slovo. Byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“


  Rozjímání nad Sk 2,41-42

  „Ti, kteří přijali jeho slovo. Byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu (koinonia), lámali chléb (eucharistie) a modlili se.“ Toto bylo ovoce seslání Ducha svatého i Petrova kázání: zrodila se a rozrůstala se církev – živé společenství. My se snažíme si v den sedmý, v neděli, kdy si připomínáme Kristovo vzkříšení i seslání Ducha svatého, najít čas na modlitbu, na svatou liturgii i na bratrské společenství. Zde můžeme znovu přijímat učení apoštolů skrze Boží slovo a povzbuzovat se příklady svatých a mučedníků a rovněž vzájemným svědectvím víry.


  Abraham dělal skutky víry

  VIDEO>>>


  Jsme dílo rukou Stvořitele

  Podívejme se kolem sebe. Na každém kroku vidíme dílo rukou Stvořitele. My jsme také Jeho dílo. Boží moudrost můžeme vidět už jen na činnosti našeho těla. Žaludek pracuje jako chemická továrna, která vše zpracovává. Kdybychom neměli plíce, nemohli bychom dýchat. Naše srdce je jako pumpa, která se sama opravuje, i když tu není žádný inženýr, který by plánoval, jak co má pracovat. A co imunní systém, který nás chrání před různými viry! Ani nejlepší vědec není schopen vynalézt a vyrobit tak precizně fungující systém, jaký je v našem těle. Ve chvíli početí Bůh dává dítěti duši. Bůh stvořil člověka k svému obrazu. Nejde jen o tělesnou schránku, ale právě o nesmrtelnou duši! Avšak ona je zasažena infekcí dědičného hříchu, který se postupně začne projevovat.


  Svěcení T. Halíka na kněze bylo a je neplatné (2.11.2016)

  Halík nikdy nebyl a ani není knězem. Nesplnil podmínky k tomu, aby mohl přijmout řádné kněžské svěcení. Analogicky to platí pro toho, kdo přijal svátost manželství a nesplnil požadované podmínky, například zamlčel svou závažnou psychickou chorobu... Zatajil-li před sňatkem podstatná fakta a ta pak vyjdou najevo, manželství je neplatné, vůbec nebylo uzavřeno. Takzvaní sňatkoví podvodníci z různých nečestných motivů, například obohacení se, uzavírali manželský sňatek, který byl samozřejmě neplatný. Takovým podvodníkem, ale kněžským, je Halík.


  Ježíšova cesta na smrt (Z Getsemane na Golgotu)

  1. Ježíš umývá apoštolům nohy: Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.
  Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel. Ježíš dal příklad pokory. Nad ďáblem může zvítězit jen člověk pokorný. Pokora je pravda a ta osvobozuje. Ježíš řekl: „Učte se ode mne, nebo jsme pokorný srdcem.“ Máme se učit od Něho. Máme Jeho následovat, tedy v drobných gestech a skutcích se máme učit pokoře, pravdivosti vůči Bohu i lidem.


  Máme v sobě nový Kristův život

  VIDEO>>>


  Jsi připraven nyní zemřít?

  Jsi připraven nyní zemřít? Taková otázka musí zasáhnout každého člověka. Jsi připraven? Jsi připraven dnes? Uvědom si realitu smrti…Smrtí všechno skončí. Už nebudeš moci konat žádné pokání ani žádné dobré skutky. Proto si polož otázku: „Pane, co by se mnou bylo, kdybys mě dnes povolal na věčnost? Jsem připraven? Ještě ne.“ A kdy tedy budeš připraven? Kdy? Musíš se tedy připravit teď! Nyní je čas spásy, ne zítra! Přijmi vírou toto spasení, které nám Bůh nabízí v Ježíšovi i vítězství nad hříchem v Jeho krvi. Pak se nemusíš bát smrti a jsi připraven stanout před Boží tváří.


  Člověk vážně nepočítá se smrtí

  V některých oblastech je zvykem, že když při pohřbu nesou na márách mrtvého, doprovází ho na hřbitov někdy až kilometrový průvod – téměř celá vesnice. Na hřbitově se zastaví a zpívají s hudebním doprovodem písně. Všichni lidé to vidí, slyší a vzpomínají: Byl to člověk, se kterým jsme se ještě nedávno setkávali, hovořili… A alespoň někoho to může vést k tomu, aby se zastavil a uvědomil si: „Za krátký čas touto cestou ponesou i mě. I mě se to týká.“ Ale to si lidé většinou už nepropojí. Proč? Protože vážně nepočítají se smrtí.


  Výzva k 17. listopadu: Pokání a modlitba zachrání národ! (31.10.2016)

  Vyzýváme český národ k pokání a k modlitbě.
  28. říjen na Staroměstském náměstí byl prvním sebevražedným krokem, zorganizovaným podle scénáře technologií převratů. Zase jim slouží církevní a političtí Jidáši. Zase používají masmédia a sociální sítě. Zase je jejich cílem svržení zákonného prezidenta. Vᚠprezident statečně brání národní hodnoty, a dokonce i samu podstatu křesanství. Co bude 17. listopadu, záleží na vás. Nebuďte lhostejní! Zorganizujte antimajdán, vyjděte do ulic na podporu prezidenta i svého národa.“


  Bůh je nejvyšší Zákonodárce

  VIDEO>>>


  „Nakolik, natolik“

  Na prvním místě má být Ježíš a láska k Němu a pro vše ostatní platí zásada „ nakolik, natolik“. To znamená, že natolik prospívá milovat cokoli stvořeného, nakolik nás to vede k lásce k Ježíšovi; a nakolik to odvádí od Boží lásky a od posledního cíle, kterým je spása duší, ale nejprve té své, natolik je třeba se toho zříci.


  Bez osobního kontaktu víry s Ježíšem v modlitbě jsme jako ryba bez vody

  Evangelium je pro život. Máme ho tedy žít. K tomu ale mít Ducha Svatého, protože bez Něho to není možné. Bez Něho je to jen litera, která zabíjí, kdežto Duch oživuje. Duch Svatý nás vede k živému Ježíši, a to skrze smrt starého člověka a skrze neustálé vcházení do Ježíšovy smrti (2Kor 4,10n). To všechno není možné bez osobního kontaktu víry s Ním v modlitbě. Bez toho jsme jako ryba bez vody.


  Modlitba za český národ 28. října 2016 (28.10.2016)

  Můj Pane, Ježíši Kriste, můj národ je ukřižován spolu s Tebou. Ti maličcí a prostí lidé jsou jako děti, které se mezi sebou hašteří a nejsou za sebe a svou záchranu schopni bojovat v jednotě. Duch lži a smrti, který způsobil Tvé ukřižování, má i v Česku svá média. Kéž Bohorodička dnešní den, z pověření svého Syna Ježíše Krista, šlápne na hlavu pekelnému hadu, který skrze globalizaci, islamizaci a jiné pasti vtahuje český národ do časné i věčné záhuby.


  Víra je světlo

  VIDEO>>>


  Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“ (25.10.2016)

  Vážený konseminaristo Miloslave,
  v 60. letech jsme spolu studovali v semináři v Litoměřicích. Po pádu komunismu byl pravověrný kard. Tomášek zmanipulován a navrhl za svého nástupce ambiciózního kryptoheretika T. Halíka. V poslední chvíli zasáhl děkan fakulty Prof. Wolf, který podal do Vatikánu vážné argumenty proti Halíkovi, a tím vlastně uvolnil místo pro Tebe. Ty ses děkanu Wolfovi odměnil vyhazovem, kdežto heretika T. Halíka jsi ustanovil tzv. prezidentem pro univerzitní mládež. Když hlásal hereze, netrestal jsi ho.
  Dnes podvádíš veřejnost svým pokryteckým myšlením, které ubíjí podstatu pravdy. Zapojil ses do programovaného mediálního řevu o Hermanově strýčkovi z Kanady. Pro rozumně uvažujícího a čestného člověka by bylo hanbou se na tom podílet. Tímto ve skutečnosti otvírᚠdveře satanské globalizaci a autogenocidě církve i národa. Ve svém dopise hrubě urážíš prezidenta a zneužívᚠcírkevní autoritu podobně, jako to učinil heretický kardinál Huzar na Ukrajině.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého mučedníka Demetria

  Svatý mučedník Demetrius se narodil v Soluni. Po smrti otce, císař Maximián ustanovil Demetria místodržitelem v Soluni a rozkázal mu ničit a pronásledovat křesanství. Demetrius však místo toho odvážně vyznával Krista, mnohé přiváděl k víře v Jeho jméno a vykořeňoval pohanské mnohobožství. Když se to císař dozvěděl, nechal si jej předvolat. Demetrius odvážně vyznal svou víru v Krista i před císařem, a tak ho Maximián nechal zatknout a později umučit. Demetrius zůstal věrný svému Pánu až do konce. Zemřel jako mučedník pro Krista.
  Čtení na svátek svatého mučedníka Demetria (2 Tim 2,1-10) nás povzbuzuje, abychom byli také opravdovými Božími bojovníky, kteří bojují dobrý Boží boj, nebo stojí za to bojovat za Krista. Vždy tento život je krátký a jde o věčnost každého z nás, o spásu nesmrtelných duší. A není jedno, zda budu spasen či ne.


  Prach jsi a v prach se obrátíš

  VIDEO>>>


  Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu! (24.10.2016)

  Halloween je zasvěcen satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho s sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějníků a čarodějnic se rozšířil z USA. Uvědomte si, že během „slavení“ tohoto „zábavného svátku“ nabízíte sebe či své děti přímo satanovi. To je zrada Boha!!! Věřili byste, že do světa okultizmu mohou vaše děti vklouznout tak nenápadně, „helovínskou čokoládou“, rozzářenými tykvemi či helovínskou maškarádou během halloweenu?
  Vybízíme katolické a pravoslavné kněze i protestantské pastory, aby provedli varující osvětu svým věřícím o satanském pseudosvátku Halloween. Především ukrajinské děti a mládež musí být varováni před jeho destruktivním démonickým vlivem, zanechávajícím následky na psychice i fyzickém zdraví.


  Jeho „svatost“ dalajláma v Praze a ministr Herman /veřejný dopis/ (20.10.2016)

  Dalajláma, „jeho svatost“, 14. vtělení pohanského božstva, není symbolem empatie, ani duchovní obnovy pro křesanské národy. Je služebníkem náboženské a politické globalizace, která vede k autogenocidě křesanství i evropských národů. Za tímto tvrzením jako pravověrní katoličtí biskupové plně stojíme!


  Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu

  VIDEO>>>


  Slovo života – Sk 2,38-39 (23.10. – 6.11.2016)

  „Petr jim odpověděl: čiňte pokání a každý z vás a přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha svatého. Nebo to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, nᚠBůh.“


  Rozjímání nad Sk 2,38-39

  Petr ve svém kázání mluvil o Ježíši, o Jeho smrti a vzkříšení. Nakonec řekl zraňující slovo: „A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem!“ Na ta slova obvinění – vy jste Ho ukřižovali – se mohli urazit. Oni přece přišli do Jeruzaléma na Letnice, mnozí z nich tam na svátek Paschy ani nebyli. Nemohli ovlivnit židovskou veleradu v čele s Annášem a Kaifášem, která zneužila politické, římské vedení, zastupované Pilátem, a přinutila ho, aby se dopustil justičního zločinu – vraždy nevinného Krista. Oni se však neurazili ani nespínali pěsti a fanaticky nekřičeli jako nenávistný dav před několika týdny v den Velikonoc. Byli si vědomi své národní spoluviny, národního zločinu, kterého se dopustili proti Bohu a kajícně se zeptali: „Co máme dělat?“ Kladu si i já tuto otázku? Co mám dělat já, abych byl spasen – já i můj dům i můj národ? Petr jim tenkrát odpověděl, že mají konat pokání a mají se nechat pokřtít na odpuštění hříchů a jako dar dostanou Ducha svatého.


  Duch svatý, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, přebývá ve vás

  VIDEO>>>


  Co dělat, abychom nešli do očistce?

  Co dělat, abychom nešli do očistce? Máme činit pokání – přijat Ježíše za svého Spasitele, žít z víry. Ke své očistě máme také využít různá utrpení duševní i tělesná, která Bůh dopouští jako: pokoření, zesměšnění, očernění, že mi někdo vynadá... Máme to přijat z Boží ruky, děkovat za ně a uvědomit si, že toto je nyní můj očistec místo očistce po smrti, tak, jak to říkal sv. Augustin: „Bože, trestej mě tu na zemi, ale uchraň mě muk (ohně) po smrti.“ Chci se pravdivě milovat, tedy nechci být ani minutu v očistci.


  Výzva americkému národu před volbami (20.10.2016)

  Vážení američtí křesané a lidé dobré vůle,
  volby prezidenta v předcházejících letech se s tímto historickým okamžikem nedají srovnat! A byl postaven jeden či druhý kandidát, oba představovali program zákulisní elity, která usilovala o pozvolnou likvidaci morálních a duchovních hodnot a pravověrného křesanství.
  Bůh dnes dává novou šanci v osobě podobného kandidáta, aby v této historické chvíli vyvedl Ameriku z šikmé cesty, která vede do pekla časného i věčného! Nikdo z Američanů se nebude moci u Božího soudu vymlouvat, že se stal obětí vyšší politiky. Osud Ameriky Bůh těmito volbami dává do rukou každého jednoho amerického občana – do tvých rukou!


  Odměna – věčný život

  Bůh nám slibuje věčné nebe a my se o to vůbec nestaráme. Až přijde smrt, udělá tečku za vším, vše tu necháme, odnesou nás na hřbitov, a za několik měsíců z nás zůstane trochu kostí. Do hrobu si nevezmeme ani haléř. V Písmu svatém je napsáno, že člověk přišel nahý na svět, nic si nepřinesl a také si nic neodnese. Tak to je, ale my s tím nepočítáme. Máme shromažďovat poklady v nebi, kde nám je zloději neukradnou, ani nám je rez nepokazí. Jak je důležité, abychom byli moudří, abychom tyto poklady shromažďovali! Jimi jsou sebezapření, umírání své vůli, přijímání bezmocností a křížů.


  Jediný, kdo nás osvobodí z otroctví hříchu a temnoty, je Ježíš Kristus

  Člověk žasne, jak nás duch lži klame. Ale co se divit? Ve světě působí rafinovaně duch světa a v nás je starý člověk, neboli infekce hříchu, která po jeho lži touží. Ďábel, který vládne nad obojím (nad zlem ve světě i nad zlem v nás), nás drží jako média v otroctví hříchu a temnoty. Jediný, kdo nás může zachránit, je Ježíš Kristus. Žádné psychologie a filosofie nás z tohoto systému lži a smrti nevysvobodí. Jsme povinni činit pokání a věřit evangeliu. Jsme povinni přijmout Boží slovo spásy a samotného Spasitele, a ne nějaké náhražky, které nám lhář a vrah se svou armádou nabízí a které i starý člověk – jed v nás – rád přijímá.
  Proto se musíme postavit proti centru zla v nás, proti zrádci Krista, který je v nás, proti starému člověku, který je přítelem ďábla a tvoří s ním jednotu a mírový pakt. Musíme se radikálně stavět proti ďáblu a duchu zrady, který je v nás.
  Nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit ďáblu, jeho systému, a zároveň Kristu a Božímu království.


  Ikona Ukřižovaného

  Vidím Kristův kříž. Nejprve se dívám do Ježíšových pěti ran a pak i na jiné rány, jimiž je bolestně rozdrásáno celé Ježíšovo tělo. Nárty nohou jsou proraženy dvěma hřeby, jimiž jsou krutě přibity ke kříži. Krev z obou ran vytéká na dřevo kříže, stéká po něm dolů kolem světelného bodu symbolizujícího mého ducha, který je na kříži sjednocen s Kristem Ukřižovaným. Ježíš má rozevřenou náruč, jakoby chtěl každého z lásky obejmout. Denně se alespoň chvíli (1-5 minut) dívej na ikonu Ukřižovaného a pak i do Jeho očí. Řekni Mu: „Ježíši, děkuji Ti, že Jsi trpěl a zemřel i za mě a za mou spásu!“


  Ikona Ukřižovaného


  Vysoké rozlišení
  Ikona Ukřižovaného>>>


  Církevní kariéra?

  VIDEO>>>


  Jak se pravdivě pokořovat

  K umírání svého ega nejvíce pomáhá živé společenství a určité formy ponižování sebe. První a základní forma je, že přijmu Boží řád a že se chci denně otvírat Duchu Svatému a úměrně poznání plnit Boží vůli. Dále s pokorou souvisí, že každého pokládám za lepšího sebe (srov. Fil 2,3), a to v pravdě. Je třeba se snažit vidět na druhém to pozitivní, a když hřeší a pohoršuje, tak ho trpělivě snášet. Prostě vždy být v pokoře vůči bližnímu. A když přijde závist či duchovní žárlivost, hned se pokořovat sám před sebou do té doby, než přijde Boží pokoj.


  Musíme být očišováni, abychom byli účinnými nástroji Božími

  Boží moc se projevuje v naší bezmocnosti. Pokud my prosazujeme naše ego, pak Kristus – Boží všemohoucnost – nemůže působit. Všechno bereme do svých rukou. Řídíme se tím, jak my to vidíme, jak my to cítíme. Něco i uděláme, ale je to s námi jako s parní lokomotivou, která sice funí, jiskry létají na všechny strany, ale jede, i když účinnost je jen 5%. My také tak jedeme. Co má Bůh s námi dělat? Bere nás takové, jací jsme. Ale aby nás Bůh mohl použít, musí nás nejprve očistit, abychom byli účinnými nástroji Božími. Máme být závislými na Bohu, proto se chceme stát dobrovolně Božími otroky. To je pravá svoboda.


  Musíme nazývat hřích hříchem

  VIDEO>>>


  Slovo života – Sk 1,5.8 (16.9. – 30.9.2016)

  „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“


  Rozjímání nad Sk 1,5.8

  Tato doba vyžaduje mimořádné hrdinství. Nemůžeme a nesmíme tvořit jednotu s těmi, kdo tvoří jednotu s herezemi, i kdyby to například byli i členové naší vlastní rodiny. Musíme toto rozdělení trpělivě nést, modlit se za ně, ale duchu hereze, který je drží v klamu, se ve falešné pokoře nemůžeme přizpůsobit, to by nebyla láska, ale zrada. Naším příkladem jsou apoštolé, proroci a miliony mučedníků, kteří za Krista snášeli nejen ponižování, ale obětovali za Něj i své životy.


  Skrze kříž se život stává plodným

  Jsou různé formy křížů. Dnes jsou takové, zítra budou jiné. Skrze kříž se nᚠživot stává plodným, jinak bychom shnili v lenosti a marnosti. Za kříž mnohdy neděkujeme, vyhýbáme se mu, ale když začneme děkovat, Pán nám postupně dá radost, že se můžeme už předem zapřít, místo našeho ustavičného reptání či strachu. Máme radost, že můžeme plnit vůli Boží, ona nás nakonec pronikne.


  Reálná situace v církvi

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

  Na svátek Pokrovu (svátek Ochrany Matky Boží) se čte evangelium o tom, jak Ježíš přišel k Martě a Marii. Marta si stěžovala Ježíšovi, že Marie ji nechala samu obsluhovat a sedla si k Ježíšovým nohám a naslouchala Mu. Ježíš jí odpověděl: „Marto, Marto, dělᚠsi starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,41-42). Můžeme otevřít svou duši slovu: „Jen jednoho je třeba.“ To jediné a potřebné je, abychom měli živého Ježíše, abychom měli spasení a život věčný v Něm, měli živé spojení s Ním, protože On je Cesta, Pravda i Život. On je pravý Bůh, On je jediný Spasitel. V Něm je život věčný. Kdo má Syna Božího, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá život věčný. Jen jedno je zapotřebí: MÍT JEŽÍŠE! Všechno ostatní je marnost a lež. Přesvatá Bohorodička je nám příkladem. Celý její život byl koncentrován na Ježíše – ona měla k Němu velmi úzký vztah, tvořila s Ním úplnou duchovní jednotu.


  Panna Maria nás neopustí

  Dnes je opravdu velmi závažná doba. Duchovní atmosféra je otrávená. Těžko se dá rozlišovat. Na scénu vstupují nové a nové démonické síly, které působí skrze lidi mající moc a vliv, a to nejen hmotný, ale i duchovní. Je to skutečné ukřižování tajemného těla Kristova, církve. V této době je právě velmi potřebné být v jednotě s Ježíšem, abychom obstáli a zůstali Mu věrni. A také je potřeba, abychom spolupracovali s milostmi, které nám Bůh dává a Matka Boží zprostředkuje. Jsme jejími duchovními děti. Na ni máme stále upírat svůj pohled. Ona nás neopustí.


  Když uvidím krev, pominu vás (srov. Ex 12,13)

  Připomeňme si událost, když Izraelité měli vyjít z otroctví Egypta a když Hospodin trestal deseti ranami Egypany. Poslední rána byla nejt잚í. Tehdy vzkázal Mojžíš Božímu lidu, že mají zabít velikonočního beránka, a krví tohoto beránka si mají pomazat veřeje svých domů. A skutečně té osudné, strašné noci, prošel anděl zhoubce celým Egyptem a v domě všech Egypanů zemřel prvorozený syn, prvorozené zvíře, všechno prvorozené. Boží trest dopadl na Egypt. Izraelité však byli všichni zachováni a uchráněni; nikdo nebyl potrestán. Proč ale? Cožpak ti Izraelité nebyli stejní hříšníci jako Egypané? Byli stejní hříšníci, ale Bůh se díval jenom na jednu věc – na krev. Kde byla krev, tam byl život, kde krev nebyla, tam dopadl Boží trest.


  Každý prorokuje na úrovni, na které sám stojí

  My skutečně potřebujeme Boží slovo. Nestačí nám jenom litera Písma. Potřebujeme prorocké slovo, které Bůh dává do konkrétní situace. Proto Boží slovo říká: „Usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar proroctví.“ Tedy každý z nás má o něj usilovat. Každý pak prorokuje na té úrovni, na které sám stojí, to znamená podle toho, jakou má zkušenost s Bohem. Pokud stojíš u brány chrámu Božího, prorokuješ z toho místa. Pokud stojíš ve svatyni, prorokuješ ze svatyně. Pokud stojíš ve velesvatyni, potom tvé slovo má největší sílu.


  Duch antikrista v církvi

  VIDEO>>>


  Dnes je těžká situace. Co můžeme dělat?

  Ďábel nás klame a my věříme lži. Dnes působí duch antikrista a mění myšlení do takové míry, že lidé nerozlišují dobro a zlo. Přímo dýcháme tuto atmosféru z televize, hudby, z kontaktu s lidmi, kteří mají ducha světa. Proto je třeba čerpat sílu v modlitbě, v živém společenství, z Božího slova. Ďábel vytváří veřejné mínění, které není na bázi pravdy, ale na bázi lži, a vytváří tlak na každého z nás. Je však třeba, abychom byli moudří a nenechali se manipulovat skrze masmédia. Kristus je ve své církvi ukřižovaný. Vidíme, v jakém stavu je církev. Krvácí. Je to těžká situace. Co můžeme dělat? Máme vědět, že tak to je, vědět, že jsme bezmocní a poctivě pracovat na své spáse, mít tu bolest z toho stavu a znovu a znovu ji na modlitbě dávat Ježíšovi. Potřebujeme také živé společenství a dělat misii. Avšak musíme být sami zakořeněni v Ježíše, a potom teprve Ho můžeme dávat druhým. Potřebujeme hledat, jaká je Boží vůle. Je důležité mít malé skupinky, společenství, a jít za Ježíšem.


  Slovo života – Mt 8,2-3 (25. 9. – 9. 10. 2016)

  „Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství.“


  Rozjímání nad Mt 8,2-3

  Malomocný byl vyčleněn ze společnosti zdravých a musel zůstávat na opuštěném místě, aby druhé nenakazil. Takový ubožák se přiblížil k Ježíšovi, padl před Ním na zem a ve velké víře a zároveň důvěře zvolal: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!“ Do této životní šance setkání s Ježíšem vložil vše! Jaké je tvoje setkání s Ježíšem na modlitbě? Jde o zvykový formalismus, anebo se s vírou a pokorou snažíš o živý kontakt? Každý z nás v sobě nese infekci prvotního hříchu, která progresuje viditelnými i skrytými hříchy, jako je nečistá žádostivost, pýcha, závist či chamtivost po majetku a touha po kariéře... Pokud je člověk duchovně slepý, neuvědomuje si tuto chorobu nakažlivého hříchu v sobě. Uráží se, když mu na ni druhý ukáže, a tím dokáže, že ji má. Lepra – malomocenství – je nemocí těla, hřích je malomocenstvím duše.


  Máme žít ve víře dnes, ne až zítra

  Je třeba stát ve víře, a to živé, i v těch nejmenších maličkostech. V tom je svatost. Vidět tyto maličkosti, přijímat je s vírou a ve víře v nich stát bez reptání na okolnosti, na nepřítele atd. Máme žít ve víře dnes, ne až zítra, i když dnes je zdánlivý klid! Zítřka se nemusíme dožít.


  Trojjediný Bůh není totožný s bohem půlměsíce (21.9.2016)

  Pokud se pravověrného muslima zeptáte, zda tomu tak je či ne, jasně vám odpoví, že jejich bůh není totožný s Bohem křesanů. Tvrdí to pouze heretičtí teologové, kteří už o této zdánlivé totožnosti vytvořili falešné veřejné mínění v církvi. Muslimský Alláh podle původní tradice uctívání 360 pohanských božstev v Mekce byl pokládán za nejvyššího z nich, proto tedy Alláhu akbar znamená: Alláh je mezi pohanskými bůžky Mekky nejvyšší. Tento pohanský kult boha Měsíce Alláha nakonec na daném území převládl a šířil se mečem a násilím dál.
  Hereze o totožnosti Alláha s naším Trojjediným Bohem má své kořeny v dokumentu II. vatikánského koncilu Nostra aetate. Připomínáme, že tento dokument je protikladem základním principům Bible i křesanské Tradice a je plně heretický. Odvolávat se na něj je argumentace herezemi, které uměle prosazuje, jako by šlo o pravdy evangelia. Jde však o rouhání a hřích proti Duchu svatému.


  Nová Evropa bez EU (16.9.2016)

  EU ve svých počátcích vznikala jako Evropské hospodářské společenství (EHS) založené na principu ekonomické spolupráce. Nicméně brzy se přetvořilo na společenství politicko-ideologického charakteru, které bez jediného výstřelu zbavilo 27 států nezávislosti, samostatnosti a svobody. Tyto státy již svobodně nerozhodují o své vnitřní a zahraniční politice, ale pod hrozbou sankcí se musí držet ideologické linie diktované Evropskou komisí. Lisabonská smlouva byla a je podvodem a zločinem proti občanům 27 států. Parlamenty jednotlivých států při jednáních o Lisabonské smlouvě měli na stole nesrozumitelný několika set stránkový dokument, který se odkazoval na dalších tisíc stran. Poslanci v podstatě nevěděli, co schvalují, a co z této smlouvy vyplývá pro jejich občany. Dnes však po několika letech fungování EU pod Lisabonskou smlouvou vidíme její ovoce.


  Spasení je jen v Kristu

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 27.: Nelze sloužit Bohu i mamonu (15.3.2016)

  Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.
  Všechno zde na zemi opustíme, a navíc nevíme den ani hodinu, kdy nás Bůh povolá a kdy zloděj zvaný smrt nám vše ukrade. Pokud jsme ale skladovali poklady v nebi, zůstávají věčně. Moudrostí je denně počítat s koncem, tedy se smrtí a věčností.


  Kristus nám pomáhá nést nᚠkaždodenní kříž

  Jistý člověk šel pouští a nesl kříž spolu s Kristem. Na písku zůstaly stopy: jedny toho člověka, ty druhé patřily Pánu Ježíši. Když se téměř na konci cesty dotyčný ohlédl, ke svému překvapení uviděl v písku jen jedny šlépěje. Obrátil se k Pánovi: „Pane, když jsem se vydal následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou. Ale teď vidím, že v těch nejt잚ích chvílích mého života se v písku črtaly jen jedny stopy. Jak jsi mne mohl nechat samotného, když jsem Tě nejvíc potřeboval?“
  Ježíš odpověděl: „Nikdy jsem tě nenechal samotného, nikdy. Ty jedny stopy, které jsi viděl, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem nesl tebe i tvůj kříž.“ Tento příklad vyjadřuje hlubokou pravdu.


  Neste břemena jeden druhého

  Naše misie je společné hledání Ježíše, nesení vlastního kříže a jak říká apoštol Pavel: „Neste břemena jeden druhého. Tak naplníte zákon Kristův.“ Pokud tato břemena jeden druhého poneseme, lidé vycítí Boží lásku, která je postavena na živé víře, zapírání sebe sama, nesení kříže a následování Krista. Musíme dát v našem životě vládu Kristu, aby platilo: „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.“


  Kde je nᚠdomov, naše otčina?

  Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Nejlepší by bylo, kdybychom šli na to místo hned v hodině smrti, abychom se nemuseli trápit někde v očistci pro naši lhostejnost, vlažnost a slabou víru. Má v nás hořet oheň horlivosti, abychom po smrti byli uchráněni od jiného ohně. Máme také milovat Ježíše, uvědomovat si, co pro nás udělal.


  Slovo života – Mt 7,24-25 (11. 9. – 25. 9. 2016)

  „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, nebo měl základy na skále.“


  Rozjímání nad Mt 7,24-25

  Hledáme-li ve svém životě na prvním místě Boží vůli a snažíme se ji realizovat, platí o nás, že jsme podobni rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Dřív nebo později přicházejí vichřice, příval a vody, ale má-li nᚠdům základy na této skále, nespadne. Problém, proč se často pokoušíme budovat dům na písku, je v tom, že lehce věříme zdánlivým dobrům, které vzbudí nᚠzájem, nabízejí jakési výhody a vzbuzují dojem jakoby nejideálnějším řešením, které se v konkrétním rozhodování nabízí, je právě tato lákavá varianta. Začít stavět na skále se nám zdá těžké, nevýhodné, často až odpudivé a tak pod tlakem falešného dobra odhazujeme skutečné dobro, anebo si namlouváme, že to naše falešné dobro chce i Bůh.
  Bůh chce s námi budovat nᚠživotní dům na skále. A je na nás, abychom s Ním spolupracovali. Pak budeme skutečně šastni.


  Boží cesta ke spáse

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 26.: Svěcení neděle – vzkříšení Ruska (10.3.2016)

  Bůh ustanovil, že sedmý den má být zasvěcen Jemu. Syn Boží nás vykoupil svou smrtí na kříži a v noci ze soboty na neděli slavně vstal z mrtvých. Neděle je dnem vzkříšení. Sedm týdnů po Kristově vzkříšení, opět v neděli, na apoštoly a na tři tisíce, kteří uvěřili, sestoupil Duch svatý. V tento den – v neděli – se zrodila novozákonní církev. Tento den má celý patřit Bohu. V něm máme čerpat duchovní sílu a požehnání pro nastávající týden. Duchovním programem pro svěcení dne vzkříšení a seslání Ducha svatého je osobně prožívat tato dvě tajemství.
  Pokud křesané v Rusku začnou světit den vzkříšení, nastane duchovní vzkříšení národa.


  Ježíš je s námi – ale kde jsme my?

  Máme vidět Krista v sobě i ve svém bližním. To však není možné bez zapření sama sebe, především svého myšlení o sobě, různých filosofií, které jsme poznali, či různých svých pohledů, které musí jít stranou, protože vidění Ježíše v sobě je otázkou víry. Ale pozor – zde nejde o žádnou autosugesci. To je realita. Můžeme si několikrát za den jako takový blesk připomenout myšlenku: „Kde tu je Ježíš?“


  Denně máme upřednostňovat Ježíše a Jeho svatou vůli

  Život je opravdu velmi kratinký a pak bude věčnost! Ďábel, svět a starý člověk se snaží udržovat nás v tuposti, spánku a marném plahočení, jen abychom se nemodlili, nepokořovali, vzájemně nepovzbuzovali a usilovně nehledali na prvním místě Boží království. A my se přesto máme denně zapírat a denně upřednostňovat Ježíše a Jeho svatou vůli.


  Buďme muži víry jako Abrahám

  VIDEO>>>


  V problému hledej Ježíše

  A přijde jakýkoliv problém v našem životě, první věcí je: Kde je Ježíš? Hledejte Ježíše. A kde je Ježíš? On nám říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale my nejsme s Ním, nepočítáme vážně s Ježíšem ve svém životě. To ale neznamená, že když s Ním budeme počítat, že už nebudou žádné problémy. Problémy a kříže budou, avšak spojíme-li se vírou s Ježíšem, potom čím větší bude kříž, tím více nás přiblíží k Ježíšovi.


  Poslušnost víry

  VIDEO>>>


  ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/ (30.8.2016)

  Cílem tohoto dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!


  Po zaslíbení přichází zkouška a až potom požehnání

  VIDEO>>>


  Ďábel potřebuje odizolovat a pak duchovně zabít

  Ďábel potřebuje odizolovat a pak duchovně zabít. To je jeho program. Má rád uzavřenost do sebe a namlouvá, že je to tichost, pokora a ctnost mlčenlivosti. Jistě, pokud si i sdělíme určité myšlenky, přece jen je třeba vždy volit formu, jak to povědět, aby moje otevřenost nebyla příčinou zranění druhého. Ale tomu se postupně naučíme. Je třeba to dělat ve správném duchu – duchu pokory a lásky. Boží slovo říká, že v pokoře máme jeden druhého pokládat za lepšího sebe.


  Umění padat a umění vstávat

  Pán Ježíš na křížové cestě padal a vstával. To je i pro nás příkladem – umět vstávat je znakem pravdivého sebepoznání, pokorného přijetí sama sebe a klidné a vytrvalé cesty se svým křížem na Golgotu. Každý den máme brát svůj kříž. Než ho ale vezmeme, máme zapřít sama sebe: „Zapři sám sebe, ber svůj kříž (určený tobě) na každý den“ (Lk 9,23).


  Ježíš chce být v tobě. Dej Mu místo!

  Jedno přeji sobě i vám, abychom byli v Boží slávě, a k tomu je podmínkou, abychom ztráceli svou duši pro Ježíše a pro evangelium. Jestliže máme bohatství svých myšlenek, pocitů, starostí, co bylo nebo bude a stále se tím zaobíráme, tak v naší duši není místo pro Ježíše. Není. Je tam místo pro všechno, jenom ne pro Ježíše. Zkuste, až se budete modlit, opravdu se koncentrovat a uvědomit si jednu věc: že Ježíš je tu a vidí mě. Nebo si uvědomit: Uprostřed vás stojí Ten, koho vy neznáte, jak říká Boží slovo. Máme znát Ježíše. „Pane, dej mi tu víru, a věřím, že jsi tu, že jsi se mnou.“


  Slovo života – Mt 7,15-16 (28. 8. – 11. 9. 2016)

  „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po jejich ovoci je poznáte. Což sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“.


  Rozjímání nad Mt 7,15-16

  Tímto slovem nás Pán Ježíš učí a varuje, že abychom se udrželi na úzké cestě vedoucí do věčného života, máme se nejprve pilně varovat falešného učení, herezí a těch, kdo ho hlásají (heretiků a apostatů). Toto je tedy nejpodstatnější – zachovat pravověrnost a pravdivý vnitřní vztah ke Kristu. Proto apoštol Pavel říká, že kdyby přišel nějaký apoštol, nebo i sám anděl z nebe, a hlásal jiné (tedy falešné) evangelium, a je proklet (srov. Gal 1,8-9). Známe Boží slovo a známe tradici církve. Máme Bohem dané svědomí. Toto vše nám dává moc i umění rozeznat učení Kristovo od falešného učení současné apostatické hierarchie a teologů. Pán Ježíš totiž navěky ustanovil, že každý, kdo je z Pravdy a z Boha, slyší Jeho hlas a za cizím nepůjde. A kdo není z Boha, Jeho hlas neslyší.


  V základních věcech zůstat Bohu věrným

  VIDEO>>>


  Mým křížem jsou i konkrétní okolnosti a situace

  Nést svůj kříž znamená nejprve identifikovat, co ten kříž konkrétně je. Něco jiného je můj kříž, pokud se týká mé povahy a mé přirozenosti a něco jiného je bratrův kříž. Avšak naším křížem není jen naše povaha, ale i konkrétní okolnosti a situace, v nichž jsme bezmocní. A děláme, co děláme, nic nefunguje. Dá se říci: ještě více se zahrabáváme. Pak musí přijít nějaký úder, který si sami zaviníme, anebo nás musí někdo druhý „klepnout“, abychom se nechali z bažiny vytáhnout.


  Žádný projev živé víry není zbytečný

  My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Máme skutečně chodit ve víře jako Abraham a svou víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není proto zbytečný a není bez odezvy.


  Zachovej zákon a zákon zachová tebe

  VIDEO>>>


  Co se stane, když člověk zemře?

  Když člověk zemře, tělo zůstane ležet tam, kde je. Pak ho dají do márnice. Ale v tu chvíli, kdy člověk zemře, nastává soukromý soud. A ten čeká každého z nás. Setkáme se tváří v tvář s Kristem. V jednom okamžiku bude promítnut celý nᚠživot, všechny naše skutky, slova, myšlenky, dobré i zlé, jak říká Boží slovo: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ A hned tehdy bude rozhodnuto, co s námi bude. Buď budeme navěky zavrženi v pekle, nebo půjdeme do očistce, anebo půjdeme do nebe. Čili jsou jen tři možnosti.


  Proces evangelizace

  Na jedné straně je potřeba dělat evangelizaci, ale samozřejmě je také potřebné se modlit, aby Pán dal, aby v určitém rytmu mohly probíhat evangelizace, protože vedou k horlivosti a nasazení, a dalo by se povědět, ve svém vyvrcholení k duchovním žním, ale přesto je to jen jako vyjití z Egypta. Potom následuje Červené moře a nastává období pouště, tedy určitých zkoušek, které symbolizují i hadi, kteří štípali Izraelity za reptání, když Bůh čistil jejich srdce. Dále následuje vejití do Kanaánu, ale vidíme, že Boží lid znovu velmi rychle odpadl k pohanským praktikám, jak popisuje kniha Soudců, a vlastně celé dějiny Izraele. Tendence stále se vracet k starému stylu života – k pohanství a s ním spojenému „pěstování“ starého člověka – trvá.
  Přes zlom 2. a 3. tisíciletí jsme se dostali do období dalšího boje. Člověk musí být pronásledován, anebo sám musí tvrdě pronásledovat starého člověka v sobě, aby neuhášel Ducha a aby v nás Kristus mohl žít. A právě zde má velkou cenu bratrské společenství: vzájemně si ukázat na své slabosti, negativa, ale i pozitiva, avšak i k tomu je potřeba najít vhodný čas. Pak je potřeba pokračovat ve společné modlitbě, přijmout Kristův pokoj a právě skrze vzájemné, bratrské napomenutí, získáváme určitou zkušenost a zakoušíme i Ježíšovu blízkost.


  Jeden za všechny, všichni za jednoho

  Čtyři mušketýři byli sice světští, bojovali proti zlu, proti církevníkům a tvořili jednotu, ale jejich heslo má v sobě kus pravdy, když je pojato pravdivě: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Ten jeden je Pán Ježíš, protože už za nás za všechny zemřel a v nás všech chce tvořit tuto jednotu.


  Zastav se nad svým životem a uvědom si cenu vykoupení

  Každý hřích, třeba i malý, je zradou, i když v malých věcech. Bůh nám musí opravdu otevřít oči, abychom si uvědomili svůj hřích. Ale zároveň si v tom světle máme uvědomovat i Boží milosrdenství. Hřích je urážkou Boha – Nejvýš svatého, je vzpourou proti Němu. Proč umíráme? Je to trest za hřích Adamův. A proč jsou lidé v pekle? Protože nepočítali s dědičným hříchem, jehož ovocem jsou osobní hříchy, s kterými se nerozešli, protože nekonali pravdivě pokání, a tak odmítli Boží milosrdenství, které nám Bůh dal ve svém Synu: „Odplata za hřích je smrt, ale dar Boží, život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ To je Boží láska – odpuštění hříchů, že Ježíš zaplatil účet smrti za mě, roztrhl dlužní úpis. Stačí, abych se s vírou podíval na Kristův kříž: „Tys zemřel za moje hříchy! Za zlo, které jsem já napáchal. TY! A kdo jsi Ty? Boží Syn! Dávám Ti všechny hříchy. Přijímám Tvé odpuštění, které mi dávᚠzdarma, z lásky ke mně a děkuji Ti.“


  Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

  Přesvatá Bohorodička byla uchráněna dědičného hříchu pro zásluhy Ježíše Krista. Byla uchráněna i před trestem smrti za hřích. Tedy na ni se nevztahoval onen zákon smrti: Odplata za hřích je smrt. Východní tradice říká, že Přesvatá Bohorodička nezemřela, ale že usnula a že byla vzata do nebe. Boží slovo říká, že svatý prorok Eliᚠbyl vzat na ohnivém voze do nebe. Také apoštol Pavel v listu Korinanům a v listu Tesalonickým píše, že ti, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista a zůstanou Mu věrni, budou vzati do nebe, nezakusí smrt, ale budou proměněni. Jestliže toto privilegium se vztahuje na lidi, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše, tím více na Přesvatou Bohorodičku, která je Přečistá, Neposkvrněná, která se v celém svém životě nedopustila žádného hříchu. Proto byla vzata s duší i se svým oslaveným tělem do Boží slávy. A my dnes prožíváme radost z toho, že ona je u svého Syna, vidí Jeho slávu a přimlouvá se za nás, pomáhá nám, abychom se tam i my dostali.


  Slovo života – Mt 7,13-14 (14. 8. – 28. 8. 2016)

  „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“


  Rozjímání nad Mt 7,13-14

  Ježíš mluví o těsné bráně a úzké cestě, která vede k životu. Tou těsnou branou jsou Kristova přikázání lásky a tou úzkou cestou je Kristův kříž a Jeho smrt, kterou se vchází do věčného života. Širokou cestou, která vede do záhuby, je cesta egoismu, morální nevázanosti, podvodu a lži, která je mnohdy spojena s démonskými praktikami věštění, magie či spiritismu, de facto uctíváním zla a démonů. Tato cesta vede do věčného zahynutí.
  Polož si otázku: Kterou cestou jdu já? Širokou cestou hříchu, anebo úzkou cestou následování Krista? Pravá moudrost počítá s koncem, se smrtí a s věčností. Hlupák je duchovně slepý a zapomíná na smrt a věčnost.


  Peklo je reálné

  Ano, peklo je reálné nebezpečí, které se týká každého. Ale je tady Ježíš, který přišel, aby nás od pekla zachránil. Proto strach před peklem má být pro nás silným impulsem k pravdivému pokání, abychom zachránili svou duši. V čase našeho pozemského života je Bůh nekonečně milosrdný a dobrý, ale po smrti je spravedlivý. Zde je milosrdný, ale pokud jeho milosrdenství odmítáme, po smrti se odsuzujeme na věčnost bez Něj. Pak nás už čeká jenom spravedlnost. Když zde na zemi Bůh dopouští tresty, je to z lásky, abychom nešli do pekla. Písmo svaté říká, že do pekla půjdou ti, kteří tam chtějí jít a do nebe půjdou také jen ti, kteří tam chtějí jít, čili každý sám je zodpovědný za své věčné zahynutí. Proto musíme vzít Boží milost, kterou nám Bůh dává – skrze víru. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Tedy jde o to, abychom nezahynuli, ale měli život věčný!


  Problém naší povahy

  Každý z nás má ve své povaze naprogramováno, že je mu přirozené konat dobré věci, ale zároveň je v této povaze určitá duchovní otrava, konkrétní forma pýchy, jakási slepota, negativní způsoby, které to pozitivní v naší povaze prakticky ničí. A toto je u každého člověka, jen to má u každého jiný odstín. Tedy za určitými přirozenými dary, je skryta otrava hříchu, kterou jsme zdědili po Adamovi. U každého má jinou formu. Je zde zakuklený starý člověk, který sleduje jedno: Nechce dovolit konat pokání, nechce nazývat pravými jmény otravu v nás, to negativní, a pokud se toho někdo jen dotkne, už je oheň na střeše. Starý člověk má úžasně vybudovaný obranný systém. Dovede dokonce vyciovat, podezírat, až přehánět, jen aby se někdo nedotkl jeho osůbky.


  Výzva k pokání pro Polsko (6.8.2016)

  Vážení členové polské vlády a polského episkopátu!
  V dějinách Evropy i církve Polský národ vykonal mnoho dobra. Nebýt statečnosti Jana Sobieského, Evropa by už byla muslimská.
  Ve dnech 26.-31. 7. 2016 bylo v Krakově celosvětové setkání mládeže s Františkem. Hned první den byl katolický svět šokován zprávou o rituální vraždě 85letého francouzského kněze přímo při bohoslužbě. František se této tragedie dotkl jen alibisticky, a v zápětí agitoval polskou vládu, aby se otevřela islamizaci přijímáním muslimských „imigrantů“.
  A co je nejhorší: Jan Pavel II. svolal setkání v Assisi (1986) s pohanskými leadery, s nimi se modlil a gestem dal najevo, že křesanství a pohanství jsou rovnocenné cesty ke spáse, a to je hereze maxima! Kanonizovat heretika znamená sebevraždu církve, protože je tím zároveň kanonizována i cesta apostaze! Jediným řešení je pokání.


  Naše vlast je v nebi

  Cílem našeho života je, abychom byli spojeni s Bohem a v tomto spojení zůstali celou věčnost. Věčný život začíná už zde na zemi, kde nás Bůh postavil do zkoušky. Ta zkouška je pro každého časově jiná. Žijeme v různých dobách na různých místech, každý z nás má přesně určený počet let a potom přijde konec naší životní pouti. Těch několik desítek let uběhne velmi rychle, a navíc jsou většinou spojeny s trápením, zklamáním... Život na zemi je ustavičným plahočením. Naše vlast je v nebi. Zde jsme jenom poutníci a nevíme dne ani hodiny. Je třeba, abychom opravdu pamatovali na věčnost. Pravé štěstí spočívá v tom, že člověk má čisté srdce, v kterém přebývá Bůh.


  Katolická mládež podvedena! (3.8.2016)

  Na Světových dnech mládeže v Krakově pseudopapež Bergoglio nečestně a cynicky podvedl katolickou mládež. V pěti homiliích ji uchvátil bezprostředností, zdánlivou prostotou a zájmem o mladé lidi. Kázání byla místy až charismatická a působil skrze ně duch. Ale jaký? Tohoto ducha mladý, nezkušený křesan těžko rozliší, tím spíše, že Bergoglio mladým neustále opakoval, že je Bůh „fanaticky“ miluje takové, jací jsou... bez pokání, bez rozejití se s hříchem, bez pravověrného učení. Nezdůraznil jim ani minimální morální principy, bez nichž je ale křesanství mrtvé. Zároveň tím, že si Bergoglio v Krakově získal důvěru mládeže, dosáhl toho, že přijala jeho ideologii a názory, které jsou v pravdě antikristovské a satanské.


  Kritika Františka na světovém setkání mládeže (2.8.2016)

  Dne 26. 7. 2016, v den započetí celosvětového setkání mládeže, vešli dva islamisté ve Francii do chrámu a při bohoslužbě brutálně podřezali hrdlo 85letému knězi. Ke zločinu se přihlásil IS.
  Ve dnech 26.-31. 7. 2016 proběhlo v Krakově setkání mládeže s Františkem. Téměř v každém kázání pro mládež manipulačním způsobem připomněl, že je třeba přijímat islámské imigranty.
  Cestou z návštěvy Polska 31. 7. 2016 František absurdně reagoval na brutální vraždu 85letého kněze, k níž se přihlásil IS.
  Citace Františka: „Nelíbí se mi, když se mluví o islamistickém násilí.“
  Odpověď: Ale vraždění kněží a věřících islamisty se Františkovi asi líbí. Jak to, že reaguje na brutální zavraždění svého kněze tak scestným a cynickým způsobem? Jak to, že se nedožaduje spravedlivého potrestání islamistů a nevaruje před nimi veřejnost? Místo toho je navzdory všem krvavým teroristickým útokům a zločinům vytrvale hájí a absurdně vyzývá veřejnost, aby nespojovala islám s násilím! Tak může reagovat jen největší zrádce a cynik.
  Položme otázku: Kdo je František a co jako prioritu prosazuje? Je to Kristovo evangelium? Je to kázání pokání a obrácení? Ukazuje na rafinovanost hříchu a potřebu pravdivého pokání? Podává vyzkoušené prostředky vyplývající z evangelia, učení svatých otců a hrdinství mučedníků? Vytyčuje bezpečnou cestu ke spáse? Ne! Jeho kázání byla jen profesionálním podvodem k oklamání mládeže, k vzbuzení si sympatií ke své osobě, aby se jím prosazovaná apostaze brala jako norma. Homosexualismus, islamizace, multi-kulti i falešná cesta s oslnivými frázemi bez pravdivého pokání vede do záhuby.


  Odpověď na hereze patriarchy Kirilla (4.8.2016)

  Citace p. Kirilla: „Obracím se ke všem – i k pravoslavným i k muslimům: žijte v míru..., protože jestliže lidé věří v Boha, nemohou kolem sebe rozsévat zlo, a tím víc nemohou nenávidět jeden druhého.
  Odpověď: Výzva zní sice pěkně, ale Kirill zde nepřímo tvrdí, že muslimové i křesané věří v téhož Boha, a to je hereze. Nebeský Otec dal svého Jednorozeného Syna, ale muslimové řežou lidem hrdla za to, že Ježíše Krista přijali. Tedy křesanský Bůh lásky – Otec – není totožný s Alláhem, který si žádá rituální oběti kafírů – křesanů a nevěřících.
  Kirill lže a dopouští se hereze proti Bibli i proti svaté Tradici.


  Pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty v ČR /Veřejná výzva/ (3.8.2016)

  Pochod za Ježiša, rodinu a morálne hodnoty na Slovensku /Verejná výzva/ (3.8.2016)

  Vážení biskupové, kněží, katolíci, křesané a lidé dobré vůle!
  Na 13. 8. 2016 je naplánován gay pride v Praze, kterému předchází týdenní tzv. festival. Zablokovat tento gay pride je z několika důvodů nerealizovatelné. To ale neznamená, že křesané v Česku a na Moravě mají spát a nic jako protiváhu nedělat. Konkrétně navrhujeme v sobotu 20. 8. 2016 v 15:00 provést v Praze na stejné trase, kudy projde gay pride, pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Všem farářům, katolickým i protestantským, navrhujeme, aby další den, to je v neděli 21. 8. 2016, učinili podobný pochod v každé farnosti, nejlépe po skončení bohoslužeb anebo v optimálním čase, který k tomu určí.
  Kéž si český národ vezme příklad z pravoslavných věřících na Ukrajině. Pravoslavná hierarchie všechny věřící vyzvala, aby se křížového pochodu míru zúčastnili! Co učiní hierarchie v Česku? Bude blokovat, anebo iniciovat?


  Co nebe dělá nebem

  Ale to nejhlavnější, co nebe dělá nebem je, že máme Boha, spojení s Ním, které nikdy neskončí, tedy máme účast na Božím životě. My, kteří jsme přijali Krista, máme už zde na zemi život věčný. Podstata věčného života spočívá v tom, že jsme přijali Boží přirozenost, stáváme se spoludědici Božího království. Byli jsme doslova naroubováni na Krista. Působí v nás stejný Duch jako v Kristu. Jsme na bojišti, kde jsme každý den vystaveni tlakům, které se snaží tento poklad v nás sebrat. Musíme vírou oživovat to, co nám bylo dáno.


  Slovo života – Mt 7,12 (31. 7. – 14. 8. 2016)

  „Proto všechno, co byste chtěli, aby vám lidé činili, tak čiňte i vy jim, to je zajisté zákon i proroci.“


  Rozjímání nad Mt 7,12

  Dědičný hřích naprogramoval do duše schizofrenii a člověk má proto dvojí míru. K sobě jsme nekritičtí, své projevy egoismu si nechceme přiznat ani je vidět, ale u druhých egoismus velmi citlivě vnímáme, kritizujeme, až nenávidíme. Máme zvláštní nároky – chceme, aby lidé respektovali naši vůli a schvalovali všechno, co děláme, aby viděli naše problémy, a dokonce si domysleli, co mají pro nás udělat, abychom se ani nemuseli pokořovat a prosit je o to, a když nejednají podle našich představ, urážíme se. Chceme, aby nám dávali mimořádné výhody, ale když oni chtějí maličkost po nás, nechceme jim vyhovět, posuzujeme je, že nás využívají a manipulují s námi, anebo jim aspoň dáme pocítit, jak to pro nás bylo namáhavé, co jsme pro ně udělali a jak si nás teď za to mají vážit. Za dobro, které nám prokazují, nejsme schopni ani poděkovat, bereme to jako samozřejmost. Toto je znak duchovní slepoty a projev nespravedlnosti, který ve svých myšlenkových stereotypech nevnímáme. Je to ovoce dědičného hříchu.


  Koho mám nejvíce milovat?

  Bůh mi získal nebe – pro mě ho připravil. Stal se kvůli mně člověkem. Ponížil se až na smrt. Prolil za mě svou krev a vykoupil mě. Koho mám více milovat? On mi dal existenci skrze mé rodiče, ale mým Otcem je On. On mě miluje více než já sám sebe, více než kdokoliv jiný. Je třeba, abychom alespoň jednu minutu za den skutečně milovali Boha. Aspoň teď, tuto minutu Tě, Pane, miluji celým srdcem – Tebe dávám na první místo ve svém životě. Dej Mu všechno a řekni: „Důvěřuji Ti, Ježíši!“ anebo „Miluji Tě, Pane.“


  Bůh chce mír na Donbasu! (27. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente,
  vážení ministři, vážení poslanci parlamentu!
  V tyto hodiny desetitisíce občanů Ukrajiny přicházejí jako poutníci do Kyjeva na svátek sv. Vladimíra, aby prosili Boha za mír na Donbasu. Je to apelem i na vás, abyste tento mír pro ukrajinský národ zprostředkovali. Pokud by skrze Ukrajinu nastala válka USA s Ruskem, nebude už rozhodující, kdo bude vítězem a kdo prohraje, každopádně to bude holocaust ukrajinského národa! Zodpovědnost dopadá na Vás, pane prezidente, i na každého jednotlivého člena ukrajinské vlády! Byzantský patriarchát jménem Trojjediného Boha, za všechny lidi dobré vůle Ukrajiny a zvláště za poutníky krestného mírového chodu, vás prosí: Zastavte válku na Donbasu!


  Boj o Rusko (25. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente, nepostavíte-li na první místo v soukromém i veřejném životě Ježíše Krista jako svatý Vladimír, ruský národ nezachráníte. Je šokujícím, že Vy v tyto dny konáte pravý opak. Podepsal jste tzv. antiteroristické zákony. Vážený pane prezidente, chápeme Vaši bezmocnost, zdědil jste Rusko už v téměř okupovaném stavu – jak ideologicky, tak ekonomicky. Současná demokracie slouží nepříteli k vybudování struktur NWO. Řešení je jen jedno: návrat ruského národa ke Kristu a k Jeho zákonům. Bez obrácení a pokání nemůže ruský národ v této válce o své území a o svou věčnou spásu obstát. Pokud nezrušíte tyto dva a rovněž i jiné zločinné zákony, které prosadily lobbyistické kruhy NWO, vše prohrajete!


  Žaloba na Barnevern (20. 7. 2016)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací k Mezinárodnímu trestnímu soudu s cílem pohnání k trestní odpovědnosti před Mezinárodní trestní soud vedoucí činitele Barnevernu či jiné osoby, které určí prokurátor Mezinárodního trestního soudu, za zločiny proti lidskosti a genocidu spáchanou na území Norska, počínaje rokem 1990 až doposud, na něž se vztahují články 5, 6, 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Barnevern je de facto samostatný fašistický stát v Norsku lovící děti. Má své vlastní zákony, nemusí se zodpovídat norské vládě, norskému králi, norským soudům, ba dokonce ani OSN. Apelujeme na církevní vedení Vatikánu, rovněž na vedení pravoslavných patriarchátů i na vedení protestantských denominací, ale i na různé občanské organizace a jedince, aby zasílali žaloby na Barnevern podle našeho příkladu.


  Pozdrav poutníkům do Kyjeva (26.7.2016)

  Drazí poutníci „křížového“ procesí do Kyjeva, nᚠduchovní boj není proti tělu a krvi, ale, jak říká Písmo, je to boj proti démonským silám, které vykonávají svou světovládu v ovzduší (Ef 6,12). Tyto duchovní síly zla nemohou být přemoženy tanky ani raketami, ale jsou přemoženy duchovními zbraněmi, kterými jste se vyzbrojili vy – je to pokání, odpuštění, modlitba a úsilí o pravdivý mír s Bohem i mezi sebou. Bůh v této době hledá hrdiny, kteří se nebojí zastrašování. Těmi hrdiny jste se stali vy! S vírou jste vyšli „křížovým“ procesím do srdce Ukrajiny, kde sv. Vladimír pokřtil Kyjevskou Rus a kde jsou dodnes v Kyjevo-pečerské lávře neporušená těla mnohých svatých. Vytrvejte v duchu pokání a horlivé modlitby i po ukončení „křížového“ procesí. Bůh vzkřísí Ukrajinu!


  Vize obnovy křesanství na Ukrajině a v Rusku

  Bylo by potřebné, aby se kněží rozhodli dávat Bohu a své duši necelé dva dny v týdnu a trávit čas na modlitbách a nad Božím slovem. Nastalo by duchovní vzkříšení.
  Lidé hledají, ale křesanství je v totální krizi. Slavní teologové, slavní filosofové odvedli od podstaty a mají na svědomí duchovní hrob. Je třeba dát lidem živého Ježíše. Je třeba na Něho ukázat. Je třeba ukázat na cestu a prostředky, a tím je bratrské společenství, pravdivé bratrstvo. Z něho budou vyrůstat učitelé a mučedníci, apologeti. A tento úkol Bůh staví před nás. Kde nás Bůh postaví, to už je Jeho záležitost, důležité je, abychom byli spolu v jednotě, aby On byl uprostřed nás.


  Strategie duchovní války (20. 7. 2016)

  Probíhá duchovní a psychologická válka. Nejdůležitější vojenskou silou v této psychologické válce jsou mozky, které vymýšlejí technologie, jak využít princip dědičného hříchu v duši. Porušená přirozenost – starý člověk v nás – miluje lež. Jeho hlavním programem je sebevražda. Síla sebeklamu je tak velká, že nakonec člověk jde do pekla ve svém vlastním zájmu. Vše funguje na principu oklamání, proto se v tomto duchovním boji může orientovat jen ten, kdo má Ducha pravdy.
  V boji proti satanské ideologii s duchem antikrista musí každý počítat s pronásledováním či dokonce s mučednickou smrtí. Je třeba zůstat své Cestě – Ježíšovi – věrný, až na smrt či až do smrti. Smrt pro tebe bude jen mostem, přechodem do věčného štěstí, kde není pláče ani žalu ani bolesti a nářku (Zj 21,4), jen věčné štěstí s Bohem a v Bohu, se svatými a spravedlivými.


  Čím tvrdší boj – tím více třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši

  Pán nám ukazuje, že čím tvrdší a hlubší je boj – tím více je třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši, tím více musíme vycházet ze sebe! Zde už nelze ani hájit Boží pravdu a spravedlnost něčím dobrým a lidským. Zde platí jen jedno: přijímat kříž a vcházet do smrti, ale s Kristem skrze Pannu Marii. Toto je cesta – cesta smrti ke vzkříšení.


  Máme být závislí jen na Ježíši

  Pán nás často vychovává, abychom na ničem nelpěli, na žádné formě, na žádné představě, byli úplně chudí duchem a usilovali jen o jedno – o Něho samého, aby nám Ho nic nenahradilo a v ničem abychom neměli hluboké uspokojení jedině v Něm, který nás od věčnosti miloval a kvůli nám se ponížil až k smrti a to k smrti kříže.


  Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

  Duch prorocký je velmi potřebný k vedení Božího lidu. Největším z proroků Starého zákona je prorok Eliáš. Novozákonní prorok Jan Křtitel vlastně přijal ducha proroka Eliáše. Ježíš se o tom několikrát zmiňuje v evangeliu, když mluví o Janu Křtiteli, že on je ten Eliáš, který měl přijít. Pokud se člověk opravdu otevře Boží pravdě, obrátí se, upřímně činí pokání, nechodí v irealitě, ale v realitě a nazývá hřích hříchem, zlo zlem, dobro dobrem, pravdu pravdou a lež lží, pak Duch Boží skrze takového pravdivého člověka může působit.
  Co znamená prorokovat a co znamená být prorokem? Prorokovat může i malé dítě; Bůh si ho může také použít k určitému konkrétnímu prorockému slovu, avšak prorokem je ten, kdo staví do světla lež, která vede k neštěstí zde na zemi i ve věčnosti, a za toto slovo pravdy, které vnáší život, je pronásledovaný a nenáviděný. Prorok je svědek pravdy. Ukazuje na podstatu Božího slova, protože má Božího Ducha a v Boží síle stojí v pravdě a necouvne z ní. Opravdu, v národě musí být prorocký hlas. Boží slovo říká, že když národ nemá proroky, hyne. Prorok Boží hájí otčinu, která je věčná – věčný život.


  Archimandrita Metoděj z Athosu pod anathemou (16. 7. 2016)

  Po skončení Krétského lžisněmu pět mnichů srbského monastýru Chilandar na Athosu vystoupilo s oprávněným protestem.
  Citace z prohlášení mnichů: „Na krétském lžisněmu byl ekumenismus ‚přijat‘ jako učení pravoslavné církve...“
  Odpověď: Ekumenismus odmítá ortodoxii a pravdivé pokání, bez nichž není jednota v Kristu (srov. J 17,20-21), je zradou Krista – duchovní sebevraždou. Vytvářet ekumenismus s Vatikánem v současné době znamená přijmout všechny jeho hereze.
  Citace z prohlášení mnichů: „...v důsledku toho nemůžeme přicházet na liturgie a přistupovat k přijímání tam, kde je zmiňován arciheretik Bartoloměj, který tuto herezi prosadil.“
  Odpověď: Takový postoj pravověrnosti by měl mít každý pravoslavný mnich, kněz, biskup a věřící.
  5.července 2016 archimandrita Metoděj uvalil na mnichy nespravedlivé tresty. Do neděle 10. července museli opustit monastýr Chilandar. Jsou zbaveni řeckého občanství a jejich jména vymazali z monachologionu.
  Pro gesto zrady víry a jednoty s herezemi zveřejňujeme tímto dle Gal 1,8-9 anathemu na archimandritu monastýra Chilandar, Metoděje. Pokud dotyčný nebude konat pokání a zemře v nekajícnosti, bude věčně zavržen.


  Motivace k prorocké modlitbě 2. část

  VIDEO>>>


  Žádost o navrácení baziliky Hagia Sofia (17. 7. 2016)

  Vážený pane prezidente,
  vážení představitelé turecké vlády,
  obracíme se na vás s žádostí, aby historická bazilika Hagia Sofia byla opět navrácena pravoslavným křesanům k slavení bohoslužeb.
  V případě, že jménem tureckého státu odmítnete vrátit historický chrám Hagia Sofia křesanům, navrhujeme jako částečnou satisfakci, aby mešita v Moskvě byla přebudována v pravoslavný chrám a mešita v Římě v katolický chrám.


  Abraham cele důvěřoval Bohu

  VIDEO>>>


  Vyhlášení anathemy na „patriarchu“ Bartoloměje (12. 7. 2016)

  Byzantský katolický (vselenský) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.
  Důvod:
  Inicioval a potvrdil lžisněm na Krétě. Na lžisněmu potvrdil heretický dokument „Misie pravoslavné církve v současném světě“.
  Anathemizovaný již úřad zastává nezákonně a všechno, co koná, koná neplatně! Věřící ho nesmí poslouchat, jinak na sebe rovněž stahují prokletí!


  Reformovat máme nejprve sebe

  Kárat a chtít odstraňovat chyby druhého nejde bez milosti. Patřičnou milost získám tím, že začnu od sebe. Získám ji pro sebe i pro mého bližního. Když budu chtít začít napravovat bratra, tak úmysl je sice dobrý, ale jestli skrze mé vnitřní utrpení nezískám milost pro něho, tak se nic nehne, ba naopak starý člověk v jeho duši způsobí hluboké alergie, odpory a zranění, které se budou ventilovat v určitých situacích, rozhovorech a budou ničit Ježíšovo dílo.


  V Božím světle uvidíme světlo (Ž 36)

  My máme v Bohu poznávat určitá tajemství. Tajemství dobra i zla, tajemství celé historie lidstva i duchovního boje s démony, tajemství Boží lásky, Boží velikosti a jiná tajemství, která budeme poznávat v Božím světle v nebi. Zde vidíme jen jako v zrcadle (1Kor 13, 12), matně, ale tam budeme vidět Boha i pravdu tváří v tvář. Skrze poznání člověk získává určité štěstí, určitou náplň. V nebi bude poznávání pravd stále hlubší a hlubší.


  Slovo života – Mt 7,7 (17. 7. – 31. 7. 2016)

  „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“


  Rozjímání nad Mt 7,7

  Máme především prosit o dar pokání, aby se nám otevřely oči, ne o hmotné či časné dobro. Máme prosit, abychom chápali evangelium Kristovo, abychom Ježíše milovali a toužili být v modlitbě s Ním. Ti, kteří nejsou ženatí či vdané, by měli také prosit o touhu a sílu žít zasvěceným životem v čistotě, poslušnosti a v chudobě – z lásky ke Kristu a pro spásu duší.


  Papež František: „Rozcházím se už navždy se světovou elitou!“

  Já, František I., hlava katolické církve, se tímto dopisem obracím na vás, představitelé OSN, EU, USA, světových zednářů a bankéřů, nebo za svého života jsem s vámi se všemi tvořil jednotu v duchu antikrista a sloužil vašim satanským ideám.
  Já, kající František, vás upřímně vyzývám: ZASTAVTE TUTO SEBEDESTRUKCI LIDSTVA končící ve věčném zavržení, kterou jsme společně rozpoutali.
  Zapřísahám vás, odřekněte se svého zednářského zasvěcení, odřekněte se ďábla a odevzdejte svůj život Ježíši Kristu, který i za vás umíral na Golgotském kříži! Čiňte pokání a zastavte vaše plány satanizace a genocidy lidstva na tzv. zlatou miliardu.


  Papež František: Výzva k pokání a můj příklad

  Ježíšova první výzva zněla: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) a na jiném místě Ježíš říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3) Pokání musí konat každý křesan bez výjimky. A to ne jen jedenkrát v životě, ale celý život. Kdykoliv člověk uhne z pravé cesty, kterou je Kristus, a dopustí se osobního hříchu, hned se má krokem pokání vrátit do světla Kristovy nauky a od hříchu se oddělit.


  Za každou cenu chci získat věčný život

  Musíme mít ve svém životě motivaci, cíl, vizi. Našim cílem není dlouhý život, ale věčný život. Máme mít stále na zřeteli nebe – svou opravdovou vlast, vidět před sebou tu realitu věčného štěstí.
  Právě myšlenka na věčnou odměnu, na nebe vedla stovky a tisíce misionářů, aby zachraňovali nesmrtelné duše. Měli touhu, aby nejenom oni sami získali věnec odměny, věčné štěstí, ale aby ten věnec získalo co nejvíce duší. Toto je čistá láska, to je ten pravý duch horlivosti a misií – zachránit co nejvíce duší pro nebe.


  S vírou přijímat vše, co Bůh dopustí

  Když Job reptal, Bůh mu řekl: „Kde jsi byl, když jsem kladl základy zemi a vesmíru?“ Naše poznání je velmi omezené! Nesmíme reptat, ale v pokoře a s vírou přijímat vše, co Bůh dopustí. Pak nám Bůh dá světlo a bude odhalovat jedno tajemství dobra a zla za druhým, jak v životě – tedy v praxi, tak i v Písmu svatém a skrze pokoru a vydanost (lásku) bude nás On sám vyučovat a otvírat naše oči.


  V krizi se stačí jen dívat vzhůru

  Nikdy nezapomínejme na to podstatné: Milovat Boha nade všechno, tedy i nad své ego! Milovat znamená umírat! Láska je ukřižovaná! A v krizi se stačí jen dívat vzhůru a uvědomovat si, že Bůh mě nyní vidí, že nyní přijímám tuto bolest. A také si vzpomenu na smrt fyzickou. Jednou přijde a pak už bude pozdě! Teď – dnes je ještě čas k pokání, k horlivosti.


  OSN zavádí novodobé gestapo (5. 7. 2016)

  Citace zprávy: „30. června 2016 Rada OSN pro lidská práva odsouhlasila vytvoření funkce odborníka na vyšetřování násilí a diskriminace ve vztahu k představitelům LGBT a schválila tomu odpovídající rezoluci.“
  Odpověď: Touto tzv. rezolucí se jednotlivé státy dostávají pod tvrdou diktaturu mechanismu, který zavede nadvládu LGBT „elity“ nad jednotlivými národy. „Funkce odborníka“ – novodobého gestapa – bude nástrojem k likvidaci všech morálních a nepohodlných lidí.
  Národy lidstva se dnes musí postavit proti OSN, která neslouží Bohu a národům, ale satanu (ďáblu). „Ďábel je lhář a vrah.“ (J 8,44) OSN musí být jako afunkční spravedlivě souzena za své amorální programy a zločinné úmluvy a rozpuštěna!


  Reakce na veřejný dopis pseudopapeži Františkovi (3. 7. 2016)

  Vážený ex-patriarcho Bartoloměji, dne 29. 6. 2016 jste poslal veřejný dopis pseudopapeži Františkovi, proto veřejně reagujeme na Vaše pokrytecké „poselství“.
  Obrátil jste se na pseudopapeže s prosbou o modlitbu za plodné výsledky všepravoslavného sněmu. Ovocem modlitby Františka je přijetí na sněmu heretického dokumentu, který ve skutečnosti prosazuje homosexualismus do církve. Nazývá to ale vznešeně „odstraněním diskriminace“. Tato manipulace je zločinem proti Bohu a výsměchem evangeliu i celé křesanské Tradici! V heretickém dokumentu je prosazeno i „odstranění fanatismu“, což znamená, že kdo nepřijme současné hereze a synkretismus, které hlásá katolická církev, bude ocejchován jako náboženský fanatik a trestán. Rovněž v dokument zavádí oficiálně tzv. „internáboženský dialog“, který znamená podřízení křesanství pohanským kultům, a tím jeho faktickou likvidaci. Dále tvrdí herezi, že jedna religie (křesanství) nesmí dominovat nad jinými (pohanskými kulty). To jsou hříchy proti Duchu svatému, za které dopadá Boží anathema na Vás i na ex-patriarchu Kirilla, kteří nesete zodpovědnost za tento heretický dokument i jeho propagaci!


  Plány USA a Vatikánu s Ukrajinou (30. 6. 2016)

  Velvyslanec USA je zavázán programem zahraniční politiky Ameriky, která vytýčila jako svou prioritu prosazování homosexualismu v každé zemi. A tento člověk se o S. Ševčukovi vyjadřuje, že právě on na něj za tři roky zapůsobil nejvíce. Co to znamená? Znamená to, že má stejného ducha a jednotu v zájmech. Ševčuk bude poslušným nástrojem Ameriky v realizaci amerických technologií, které prosazují homosexualismus. Co se týče kard. Huzara a Gudziaka, občanů USA, provedli už v této linii „revoluci důstojnosti“ (prosazení homosexualismu). Splnili svůj úkol. Rovněž pseudopapež František, který líbá nohy muslimům a transsexuálům, je spolu s těmito třemi církevními hierarchy v ideologické jednotě, navíc je jejich nejvyšším představeným.


  Slovo života – Mt 7,6 (3. 7. – 17. 7. 2016)

  „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“


  Rozjímání nad Mt 7,6

  Co se myslí slovem svaté a co slovem perla? Především má Pán Ježíš na mysli své slovo a Boží tajemství. Naší Perlou je Kristus a Jeho evangelium.
  Kdo jsou to psi? Především to jsou církevní farizeové, ale také všichni ti lidé, kteří momentálně nemají dobrý úmysl, ale vědomě se staví proti Kristovu Duchu. V knize Zjevení se píše: „Vně pak budou psi a čarodějníci a smilníci a vrazi a modláři, i každý, kdo miluje a činí lež.“ (Zj 22,15)
  Kdo jsou to svině? Jsou to lidé vědomě oddáni hříšným vášním (homosexuálové, pedofilové, transsexuálové, smilníci, cizoložníci...), kteří drze vystupují proti evangeliu Kristovu (Božím zákonům) a nechtějí ze svého otroctví hříchu činit pokání.
  Pán Ježíš hlásal evangelium chudým a hříšníkům toužícím po odpuštění. Ale zpravidla pomíjel církevníky a pyšné lidi, kteří měli světskou moc. Farizeům a saduceům otevřeně řekl, že jsou hadi a s Herodem nepromluvil ani slovo.


  Je patriarcha Kirill duchovní schizofrenik, anebo vědomě podvádí veřejnost? (30. 6. 2016)

  Papež František 26. 6. 2016 prohlásil, že církev musí LGBT poprosit o odpuštění za to, jaký měla vůči nim postoj. Na vyhlášení papeže Františka reagovala ruská pravoslavná církev.
  Citace tiskové služby patriarchy Kirilla: „Podle našeho názoru, je to dosti divná výzva. Od nás nic takového neuslyšíte. Hřích nazýváme hříchem a hříšníky vyzýváme k pokání. V pravoslavné církvi jiný přístup být nemůže. Člověk si musí uvědomit svůj hřích, a ne se přikrývat jakýmisi všeobecnými lidskými hodnotami“.
  Odpověď: Toto vyjádření tiskové služby patriarchátu je plně pravoslavné i katolické. Tak musí odpovědět každý křesan, pokud přijal Krista a respektuje Boží přikázání. Problém je ale v tom, že v pondělí dne 20. 6. 2016 byl přijat na Všepravoslavném sněmu na Krétě dokument, kterým pravoslavná církev pod rouškou odstranění diskriminace homosexualismus de facto schválila.


  V nás je infekce dědičného hříchu

  V nás je duchovní systém, duchovní infekce dědičného hříchu, neposlušnosti a vzpoury. Je to starý člověk, kamenné srdce, neboli továrna na hřích, která automaticky pracuje. My ji máme zastavovat. Je to neustálý boj. Musím vědět, že ve mně je. Jakmile se dostanu do t잚í situace, hned se starý člověk projeví pýchou, sebeláskou, sebelítostí, závistí. Oheň Boží má toto vše paralyzovat. Boj začíná až tehdy, kdy přijímáme Ježíše, nové srdce a nového Ducha.


  Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejt잚í tyranii lidstva (28. 6. 2016)

  Pseudopapež František při příležitosti návštěvy Arménie v neděli 26. 6. 2016 řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala“. Odpověď: Římskokatolická církev by se měla omluvit na prvním místě Bohu a dělat pokání z toho, že nenazývá hřích hříchem, že hlásá hereze, které popírají podstatu církve, a synkretismus, který místo úcty k pravému Bohu hlásá úctu k pohanským náboženstvím a jejich démonům (Nostra aetate, 1965). Touto zradou víry stáhla na křesanské národy prokletí, jehož důsledkem je invaze homosexualismu (viz Ř 1,18n).


  Sebevražedný Velký sněm na Krétě (28. 6. 2016)

  Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Sněm měl jasný úkol: církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizaci, která sleduje satanizaci světa. Sněm splnil účel a teď už se heretičtí hierarchové a teologové mají na co odvolávat – na nejvyšší autoritu takzvaně celé pravoslavné církve. Paradoxem je, že o likvidaci křesanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidᚠzprostředkovali smrt Krista a nyní církve.


  Konkrétní modlitební model

  Každý z nás bude jednou stát před Božím soudem. Ale je možnost, jak tomuto soudu uniknout. Boží slovo říká: „Jestliže sami sebe soudíte, už nebudete souzeni.“ Máme v duchu prožít, že se skutečně postavíme před Všemohoucího Boha, před celý vesmír a odmaskujeme svůj hřích, svou hříšnost. Všichni zhřešili, tak nebudu říkat, že já ne. Je třeba to postavit do světla. „ Jestliže chodíme ve světle...“ To je to chození ve světle. A teď je vynesen rozsudek smrti: „Odplata za hřích je smrt.“ Mé jméno a příjmení, narozen tehdy a tehdy, je odsouzen k smrti. Proč? Protože se zapojil do všelidské vzpoury proti Bohu, ztotožnil se s hříchem. Ano, odplata za hřích je smrt, ale teď mám ještě možnost přijmout odpuštění, protože jsem v čase. Nyní je ještě čas – čas spásy! Potom – po smrti – až přijde definitivní konec, už čas nebude! A tu se otvírá opona a za ní je Ježíš na kříži a říká:
  „Já jsem tu smrt vzal za tebe. Zemřel jsem za tebe. Obětoval jsem svůj život, abys ty měl život. Moje krev byla prolita za tvé hříchy, vzal jsem je všechny na sebe. Mᚠšanci: buď přijmeš, anebo odmítneš. Přijímᚠto?“ „Ano, Pane, přijímám!“ Krev Kristova tě očišuje od každého hříchu.


  Co se mnou bude po smrti?

  Co se mnou bude po smrti? Čeká mě buď věčný život, nebo věčné zavržení. To jsou vážné věci. Boží slovo říká: „Všem lidem je určeno zemřít a potom bude soud.“ (Žid 9,27). Když někdo měl jít jen k světskému soudu, třásl se strachy. A my všichni budeme stát před Božím soudem a nezahlazujeme za sebou zlo. Co by udělal ten, kdo by měl u sebe drogy a věděl by, že jestli je u něj najdou, bude zastřelen? Rychle by je odhodil, zbavil by se jich. My s sebou nosíme hřích. V hodině smrti s ním však do nebe neprojdeme, protože nás táhne do pekla. Boží slovo jasně říká: „Odplata za hřích je smrt.“ ( Ř 6,23) Proto ho musíme odhodit, odsoudit a dát pod moc Ježíšovy krve, která nás očišuje od každého hříchu.


  Výzva britskému národu po referendu (25. 6. 2016)

  Drazí občané Velké Británie,
  dne 23. 6. 2016 proběhlo referendum, v němž se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie. Poděkování patří obzvl᚝ starší generaci, která v rozhodné chvíli dala svůj hlas za vysvobození z žaláře národů. Lisabonská smlouva cynicky legalizovala všechny morální zvrácenost. Program Evropské unie se tak stal plánovanou sebevraždou evropského kontinentu. Tato topící se loď odhodila morální principy a odsekla zdravé kořeny křesanství. Odpadem od pravdivého křesanství vzniklo duchovní vakuum, které otvírá dveře islamizaci Velké Británie. Nepomůže jen vystoupení z EU, musí být učiněn další krok – pravdivé pokání, vrácení se ke svým zdravým, křesanským kořenům.


  Vězení za výchovu (23. 6. 2016)

  7. června 2016 byl Státní Dumou RF přijat v druhém čtení návrh zákona č. 953369-6. Jde o vnesení podstatných změn do článku 116 Trestního zákoníku RF. Tyto změny fakticky zakazují jakékoliv potrestání dítěte. Pro rodiče, rodinu i národ tím Duma de facto schválila sebevražedný zákon. Nový zákon zjevně porušuje konstituční právo rodičů na výchovu (čl. 38 Konstituce RF). Přijetí nového zákona bude mít za následek odnětí svobody milionům ruských rodičů, kteří se snaží o morální výchovu svých dětí!


  Velký sněm na Krétě – velký podvod (24. 6. 2016)

  Dokument Sněmu má za cíl dvě hlavní věci: prosadit do církve skrze internáboženský dialog pohanství a gender ideologii a odůvodnit to odstraněním diskriminace. V podstatě tím boří samy základy pravověrné víry i morálních hodnot. Používá při tom křesanskou terminologii a rouhačsky manipuluje Božím slovem. Cílem Sněmu je připravit cestu antikristu. Ti biskupové i ostatní členové Sněmu, kteří se ho zúčastnili, jsou pod Božím prokletím – anathemou – a pokud nebudou konat pokání, budou věčně zavrženi.


  Jednota patriarchy Kirilla s vlčím sněmem na Krétě (24. 6. 2016)

  Kirill prosazováním internáboženského dialogu, tzv. odstraněním diskriminace na základě atd., prosazuje satanismus NWO a likviduje svaté pravoslaví. Zároveň ale pokrytecky zdůrazňuje, že každý si musí uvědomit svou zodpovědnost za osud svatého pravoslaví. Pokud pravoslavný věřící vezme radu Kirilla vážně a uvědomí si svou zodpovědnost, prvním krokem musí být oddělení se od apostaty Kirilla, který se postavil proti Kristu, vyhnal Ducha Božího a přijal ducha New Age, ducha antikrista. Zůstat v jednotě s Kirillem znamená tragedii pro svaté pravoslaví.


  Kázání otce patriarchy Eliáše ve svátek narození Jana Křtitele

  Jan Křtitel byl mužem víry. Ježíš o něm řekl, že nebylo většího, který se narodil z ženy, nad Jana Křtitele, protože on připravoval cestu pro Ježíše, hlásal pokání, ukazoval konkrétně na Ježíše: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ On ve víře ukazuje na Ježíše: „Po mně přichází ten, který je silnější než já! Já nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat řemínek jeho obuvi. Jistě, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.“ (Mk.1,7-8) Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi, sám potom umírá jako mučedník. Sali mu hlavu za to, že hlásal Boží slovo a necouvnul z jeho požadavku. I my dnes, ve svátek sv. Jana Křtitele, prosíme, aby také nám Bůh dal milost, abychom viděli Krista. Abychom řekli tak jako on: „ON musí růst a já se menšit.“ (J 3,30) To je program i pro nás.


  Hledej pravdu! Část 25.: Metanoia a den smíření (2. 3. 2016)

  Nejzákladnější věc v duchovním životě je pravdivé pokání. Přiznej si chybu a hřích před Bohem a pak i před druhým člověkem, a démoni, kteří za tvým hříchem byli a rozbíjeli vzájemné vztahy, utečou. Není třeba žádné exorcismy. Pokud princip metanoie bude brán jako priorita každým křesanem, každou křesanskou rodinou, každým společenstvím a každým křesanským národem, nastane duchovní vzkříšení!


  Slovo života – Mt 7,5 (19. 6. – 3. 7. 2016)

  „Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“


  Rozjímání nad Mt 7,5

  My vidíme třísku v oku bratra, která tam skutečně je, ale trám ve svém oku nevidíme. To znamená, že člověk vidí i malou chybu u druhého, ale svoje chyby a hříchy nevnímá. Ježíš říká: „vyjmi ze svého oka trám“ a zdůrazňuje slovo: „nejprve“. My totiž i v dobré vůli máme sklon nejprve vytahovat třísku z oka svého bratra. Proto musíme udělat doslova krok víry spojený s pravdivým pokáním, to je přiznáním si své vlastní viny, a tímto pokáním vyndat trám ze svého oka, tedy ze systému svého falešného myšlení. Pokud svůj trám vyjmeme, Ježíš neříká, že pak už máme být lhostejní k bližnímu a odvolávat se na falešné milosrdenství či falešnou lásku, ne. Máme jako druhý krok pomoci vyndat třísku z oka svého bratra. Ježíš říká, že když vyndáme svůj trám, duchovně prohlédneme. A bez vyjmutí trámu duchovně neprohlédneme.


  Opus všechno!

  Naším programem je Ježíšovo slovo: „Zajeď na hlubinu!“ „Opus všechno!“ „Pojď za mnou!“ To „opus“ mám prožívat každý den. Opus své zalíbení, svůj plán, svou radost a přijmi můj (Ježíšův) plán a vůli. A toto je vždy zpočátku bolestné, ale pak se to stane zdrojem poznání, radosti a nových milostí.


  Patriarcha Eliᚠsedmdesátníkům v Hluku

  VIDEO>>>


  Kdo bude spasený

  Spasen bude ten, kdo skutečně spasen být chce a kdo přijme také Boží podmínky – kdo uvěří a přijme Ježíše Krista, tedy zřekne se sebe a přijme Ježíše za svého Spasitele a svého Pána. Bůh nám dal podmínky ke spáse. Kdo je nechce v pýše přijmout a chce být spasen vlastními silami, spasen nebude. Bůh nám dává spásu zdarma. Je třeba, abychom ji přijali a tento poklad si chránili. Tím pokladem je Kristus.


  Kard. Huzar prosadil gay pride v Kyjevě (15. 6. 2016)

  V rádiu „Vzkříšení“ i v televizním kanálu „Živé TV“ jsme se v interview s kard. Huzarem dozvěděli, že prý on je největší morální autoritou na Ukrajině, kterou se máme řídit. Huzar svou autoritou ale v rozhodné chvíli de facto prosadil gay pride v Kyjevě. Jak? Lstivě. Několik hodin před započetím gay pride byl povinen jako církevní autorita povědět jasné „NE!“ On ale učinil pravý opak. Cílevědomě zlomil záchranný odpor vůči morální infekci a patologii. Zdůrazněním falešného soucitu vrazil nůž do zad křesanům i patriotům.


  Jestliže sami sebe soudíte, nebudete souzeni

  Pokud jsme žili v pravdě, dávali své hříchy pod moc Ježíšovy krve, chodili ve světle, soudili sami sebe, pak platí: „Jestliže sami sebe soudíte, nebudete souzeni.“ (1Kor 11,31) To je velmi důležité. Jestliže jsme sami sebe soudili, pak se setkáme s Ježíšem jako s tím, kdo nás čeká, aby nás přijal do otevřené náruče. Toto setkání bude nepředstavitelnou radostí.


  Kard. Huzar podporuje gay pride (10. 6. 2016)

  Oč šlo v celém interview s kardinálem Huzarem na rádiu Vzkříšení? Změnit veřejné mínění! V národě vře atmosféra odporu proti vnucování gay pride posvátnému Kyjevu. V tento moment prozápadní média spolu s Huzarem sledují jeden cíl – prosadit gay pride.
  Huzar zneužil církevní autoritu k úskočnému prosazování likvidace křesanství a rozpočetí autogenocidy ukrajinského národa! Jeho zodpovědností před církví a národem bylo: vyzvat prezidenta, primátora i všechny křesany na Ukrajině, aby se jednotně postavili proti násilně vnucovanému gay pride!
  Kéž v Kyjevě, v neděli 12.6., dostane duch sodomie a genocidního amerikanismu smrtící ránu! Toto vítězství bude ovocem víry a odvahy pravdivých křesanů a patriotů!


  Svatodušní list pro Rusko a Ukrajinu (3. 6. 2016)

  Vážení představitelé církevního i občanského života,
  vážení křesané a občané Ruska a Ukrajiny,
  apoštol Petr v den Letnic, kdy na apoštoly sestoupil Duch svatý, řekl zástupu poutníků: „Vy jste ukřižovali Ježíše“. Toto slovo jim probodlo srdce a řekli: „Co máme činit?“ On odpověděl: „Čiňte pokání (metanoite) a nechte se pokřtít a dostanete dar Ducha svatého.“ (Sk 2,36-38)
  Co mají Ukrajinci a Rusové dělat? Činit pokání! Jak? Oddělit se od ducha lži a přijmout Ducha pravdy. Co mají dál dělat? Vést denně duchovní boj skrze modlitbu víry.


  Modlitba jednoty a moci (4. varianta)

  Ježíš zemřel za mě i za mé hříchy. Uvědom si přítomnost Otce, Syna, i Ducha svatého v sobě. Horu zvedá Boží moc, ne já. Já pouze spolupracuji vírou a „nepochybuji ve svém srdci“. (Mk 11, 23). Boží moc hodila neviditelnou horu démonů do ohnivého moře. Horu zvedl nᚠPán! A zlé duchy vyhnal! Duchu svatý, přijď k nám! Přijď království Tvé! Amen!


  Slovo života – Mt 7,1-2 (5. 6. – 19. 6. 2016)

  „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“


  Rozjímání nad Mt 7,1-2

  Otázka souzení druhého člověka: Ježíš říká: „Nesuďte a nebudete souzeni“. Je třeba si vyjasnit, co znamená tento požadavek – nesoudit. Neznamená, že máme všechny soudy zrušit a nechat zločince, aby rabovali a zabíjeli a přitom se odvolávat na tento citát z Písma.
  Je třeba soudit spravedlivým soudem. Člověk je povinen soudit i sám sebe, a to spravedlivě. Člověk musí sebe soudit, neboli oddělovat od špatných cest a vybírat dobré. A tento soud je nadřízený nebo rodič povinen konat i vůči svým podřízeným či dětem. Pokud nesoudí spravedlivě, je lehkovážný a ponese zodpovědnost za zločiny a nevychovanost. Tedy slovo nesoudit se týká nespravedlivého odsuzování, anebo ukvapeného soudu na nevhodném místě a v nepravý čas.


  Otevřený dopis ukrajinské vládě k otázce gay pride (4. 6. 2016)

  Kongres Spojených států, Washington, DC 20515, zaslal 27. 5. 2016 přes velvyslance dopis ukrajinské vládě. Píše se v něm:
  Citace: „Žádáme, aby ukrajinská vláda vyzvala systém trestního soudnictví, aby postavil viníky před soud a podpořil nadcházející gay pride (12. 6. 2016).“
  Kněží, mniši, biskupové, pastoři, ale i členové místních a oblastních rad, kteří vyzývali k záchraně morálních hodnot i ukrajinského národa před amorální degradací, mají být odsouzeni a potrestáni. Jak absurdní požadavek USA! Představitele náboženského i veřejného života chtějí kongresmani trestat za to, že plní svou povinnost a postavili se za ochranu národa a jeho hodnot proti demoralizaci a devastaci. Práva ukrajinského národa se už hájit nesmí? Za to se dávají tresty? Ukrajinští duchovní už nesmí hlásat Boží slovo? Podle požadavků USA je pak už Bible zakázanou knihou, protože je údajně diskriminační, nebo nazývá homosexualitu ohavností (srov. Lev 18,22). Podle těchto kongresmanů Ukrajina musí přestat být křesanským národem...


  Hledej pravdu! část 24.: Anamnéze a epikléze (28. 2. 2016)

  V současné době ničí pravověrnou církev duch globalizace NWO – pod pozitivními pojmy zavádí satanizaci a vtěluje ducha antikrista. Prostředky, které k tomu používá, jsou hereze a synkretismus s pohanstvím praktikovaný v internáboženském dialogu. Západní církev, v čele s posledními papeži, vyhnala ze svého středu Ducha svatého. Po vzoru apostatického Západu o to usiluje i východní církev, v čele s patriarchou Bartolomějem a Kirillem. O současné církvi platí, že je údolím suchých kostí. Vize, kterou Hospodin ukázal proroku Ezechielovi, se vztahuje i na dnešní dny. „Tyto kosti, to je všechen dům Izraelský“ – současná církev bez ducha pokání a Ducha pravdy. Proto je třeba tak, jako prorok, volat k Bohu o nový příchod Ducha svatého, a to jak v soukromé modlitbě, tak zvláště v liturgii, konkrétně v epiklézi.


  Mučednická smrt svaté panny Taány a těch, kteří byli s ní

  Svatá mučednice Taána se narodila ve starém Římě zámožným rodičům. Její otec byl třikrát prefektem města. Byl dobrým, ale tajným křesanem. I svou dceru, svatou Taánu, vychoval ve zbožnosti a bázni Boží a předal jí poznání z Božských knih. Když Taána dospěla, nechtěla se vdát. Rozhodla se po celý svůj život zachovat panenství, protože se zasnoubila Kristu, zasažena Jeho láskou. Pro Něj pracovala dnem i nocí v postech, modlitbách, umrtvovala své tělo podřizujíc je Duchu. Pro velkou horlivost a lásku k Bohu ji v mladém věku vybrali za diakonku. Byla to církevní hodnost, do které biskupové určovali nevinná, zbožná děvčata, jejichž povinností bylo starat se o chudé, opatřovat nemocné, přisluhovat při křtu a udržovat pořádek v chrámech. V jejím srdci se mocně zakořenila Kristova slova; On nepřišel na svět, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A hle, tato láska k Bohu a bližním přinesla Taáně zářivý mučednický věnec.


  Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa (15. 3. 2016)

  Než začneš v této modlitbě vystupovat v Boží autoritě, je třeba nejprve odmaskovat kořen hříchu v sobě i jeho různé projevy: odsuzování druhých, nepřijímání kritiky, neschopnost sebekritiky, chorobná urážlivost, pomstychtivost. Starý člověk v nás (hříchem narušená přirozenost) nekriticky věří lžím, ale o pravdě pochybuje a vyhýbá se jí. Je nutno si sebekriticky přiznat tento kořen v nás i jeho ovoce – hříchy. Duchovním pohledem na kříž vzbudíme úkon lítosti, při němž vzýváme svaté Boží jméno.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek seslání Ducha svatého

  Ježíš předtím, než vstoupil na nebesa, zaslíbil: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8). „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5) Apoštolé měli zůstat v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Společně s Pannou Marií se modlili a prosili, aby je Duch svatý naplnil. Co se odehrálo v den Letnic? „...všichni byli jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,1-4).


  Pravý sektor oznámil, že veteráni ATO založili organizaci pro rodinné hodnoty, která bude bojovat proti extrémistům-homosexuálům

  Pravý sektor ohlásil založení nové organizace „Svaz ochrany rodinných hodnot“. Jejím hlavním úkolem je bojovat proti vnucování „idejí homosexualismu“ Ukrajině. V prohlášení organizace, opublikovaném na stránkách Pravého sektoru, je uvedeno, že zakladateli jsou občanští i političtí aktivisté, dobrovolníci a veteráni ATO. Podle ideologů svazu je utvrzení rodinných hodnot i tradice základní motivací Ukrajinců k boji za budoucnost svého státu. Proto má svaz za cíl bojovat proti „extrémistickým ideám, a to zvláště homosexualismu“.


  Kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj v duši

  S Ježíšem máme umírat a s Ním také vstávat z mrtvých. V našem životě máme aktualizovat jednotu s Ježíšem. Jakmile zůstáváme v sobě, přicházejí problémy. Člověk, který je spojený s Kristem, má stále pokoj v duši. Totiž ten, kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj, který svět dát nemůže. To je zákon, který funguje: takový člověk v problémech, které přijdou, zakouší vnitřní pokoj. Bůh ho dává duši, která se Mu otevře. Každý si to může vyzkoušet.


  Odpuštění

  Podmínka, aby Bůh odpustil mně, byl ke mě milosrdný, je spojena s tím, abych i já odpustil svým bližním, tedy s mým milosrdenstvím. Toto je jeden z principů, kterému se musíme učit. Bůh po mně chce, abych ve svém životě vtělil zkušenost s odpuštěním. Prakticky to je velmi jednoduché. Pokud se postavím do Božího světla a uvědomím si svůj dluh vůči Bohu, tak potom klidně odpustím bližnímu. Ale kdybych se na to díval city, nebudu mít sílu odpustit. Musím vzít Boží slovo, které je postaveno na realitě – tedy musím udělat gesto – skutek víry: „Pane, já odpouštím toto, toto.“ Tady můžeme splatit dluhy jedním haléřem, ale musíme odpustit druhým, protože jinak nedostaneme milost, aby Bůh odpustil nám.


  Ve smutku si uvědomit: Ježíš mě má rád!

  Člověk je často pohroužený do marností, starostí, smutku, chmur. A co prožívá, když přijde chmura? Sugestivně přichází myšlenka: „Nikdo mě nemá rád!...“ Ježíš tě má rád! On za tebe zemřel. Nic víc pro tebe udělat nemohl! Ty to musíš alespoň přijmout. Jakmile přijde chmura, uvědom si: On za tebe zaplatil, za všechny tvé hříchy. Zachránil tě od věčného utrpení v pekle a dal ti věčné štěstí. A ty jsi stále jako krtek zalezlý v hlíně, v temnotě, a nechceš tu pravdu slyšet. Podívej se na Ježíše, který je ukřižovaný za tebe. To je projev Jeho lásky k tobě, On chce být s tebou věčně!


  Slovo života – Mt 6,34 (22. 5. – 5. 6. 2016)

  „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“


  Rozjímání nad Mt 6,34

  Starosti si děláme automaticky. Co dělat se starostmi? Musíme se je naučit každý den odevzdávat v modlitbě Bohu. To je jediné správné řešení. Když se naučíme dávat své starosti Bohu, modlitba se nám stane každodenní potřebou a nᚠživot se stane plodným. Pán nám bude každý den dávat nové a nové zkušenosti s Jeho mocí a láskou. Rovněž, když na tebe přijde strach před započetím nějaké práce či povinnosti anebo se dostaneš do nečekané situace a nevíš, jak se zorientovat, uvědom si Boží přítomnost a několikrát s vírou opakuj: Ježíši, důvěřuji Ti! Toto a je tvým heslem, skrze které se několikrát za den s vírou obrátíš na Ježíše: Ježíši, důvěřuji Ti!


  Motivace k modlitbě jednoty a moci

  VIDEO>>>


  Co ty dělᚠpro spásu své nesmrtelné duše?

  Za sto roků tady nikdo z nás nebude. Všichni budeme na hřbitově a bude z nás všech jen trochu kostí a prachu. Jenže naše duše je nesmrtelná, a ta bude buď v pekle, nebo v nebi. Očistec je jen přechodný stav. Musíme povědět jasné „ano“ Bohu a jasné „ne“ nepříteli. Jde o věčnost, a to nejen o naši; na nás závisí i věčnost lidí kolem nás. Co udělal Ježíš pro nás? On, Boží Syn, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a narodil v chudém chlévě v Betlémě, a to kvůli tobě! Ježíš zemřel za tebe na Golgotě, prolil všechnu svou krev za tebe, protože tě miluje. To udělal On pro tebe a tvou spásu. A co dělᚠty pro spásu své nesmrtelné duše – pro věčný život?


  Jak vzácná a drahá je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů

  V Ježíši máme vykoupení skrze Jeho svatou krev – totiž odpuštění hříchů. Každý hřích musí být potrestán, a to buď na hříšníku samém, nebo na zástupci hříšníka. Žádný člověk, i kdyby jeho hřích byl sebemenší, tomuto soudu neujde. Buď přijmu, že hřích byl už potrestán na kříži Krista, anebo bude potrestán v ohnivém jezeře, jak o tom mluví Boží slovo. Jak vzácná a drahá tedy je krev Ježíše Krista, která nás zbavuje všech našich hříchů! Počítám já ve svém životě s mocí této krve? Tedy i my máme zvěstovat radostnou zprávu o Božím odpuštění, o moci Kristovy krve, ale to má být naším osobním svědectvím.


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  V nebi budeme mít všechno, po čem touží lidské srdce

  Jen uvažme, jaký bohatý je nᚠOtec a jaké dědictví čeká na nás! Vše, co náleží Bohu, On nám dá. On říká, že budeme spoludědici v Kristu. Nebeský Otec dal všechno Kristu a Ježíš nám dal sám sebe, vydal sebe za nás. Nám, kteří Ho přijmeme za svého Spasitele a kteří jsme ochotni pro Něho tu na zemi snášet krátké utrpení, krátké ponížení, On dá věčnou korunu slávy. Je třeba, abychom to věděli. Písmo svaté říká, že budeme kralovat spolu s Kristem. Budeme mít společenství se svatými, mučedníky, apoštoly, proroky, anděly a Pannou Marií, naší Matkou.


  Co znamená být před tváří Pána

  Musím mít také zkušenost s tím, co to znamená, být před tváří Pána. Neznamená to, že budeme mít vidění, zjevení Krista. Stát před Pánovou tváří je velmi prosté: Zastavím se, uvědomím si Boží přítomnost a postavím se před Boha v pravdě, jako hříšník. Vyznám Mu aspoň jeden hřích a jsem ochoten přijmout od Něj odmaskování i jiných mých hříchů. Jsem také ochoten odpustit všem, kdo mi ublížili, protože chci, aby mi Bůh odpustil.
  Když vcházíme před Boží tvář, musíme si také uvědomit, že čistá láska k Bohu je – znovu Mu vše nabídnout. To je pravdivý vztah. My chceme ale stále něco držet. Musíme to však pouštět.


  Kořen liberalismu (24.3.2016)

  Kdo jsou liberální teologové? Nejsou to muži víry ani obhájci pravověrnosti, nejsou to lidé hluboké duchovnosti a modlitby, rovněž to nejsou lidé, kteří by byli spravedliví před Bohem, zachovávali by Boží zákony a nepřekrucovali by je a neobcházeli. Liberální teologové jsou ignoranti skutečného duchovního života i duchovního boje za spásu nesmrtelných duší. Nejde jim o osobní vztah k Bohu. Nečiní pravdivé pokání – nepřiznávají si hřích ani hříšnost před Bohem. Navíc jsou to lidé, kteří vpravdě nemilují bližního, protože neusilují o jeho největší dobro – aby pravdivě poznal Krista a spasil svou duši. Sami Krista nenásledují a druhé, kteří by Ho chtěli následovat, zesměšňují a zastrašují. Všechno v církvi dovolují, jen pravdy evangelia se hlásat nesmí. Takovým patří „Běda!“ (srov. Mt 23,13n) a jejich konec je věčná záhuba.


  Nastane reforma uvnitř fokoláre? (9.5 2016)

  Obracíme se tímto především na upřímné kněze v tomto hnutí, kteří bolestně prožívají, jakým směrem vedení fokoláre kráčí a jsou nuceni pod poslušností tuto cestu přijmout. Proto je vybízíme: Nebojte se! Vy, kteří upřímně hledáte, učiňte vnitřní reformu a návrat k pravověrným kořenům i pravdivému Duchu, kterého měli apoštolé a mučedníci. Pokud budete vyloučeni, pak založte pravověrnou větev, která bude nést vpravdě odpovídající název „Mariino hnutí“. Svatá Bohorodička je královnou i proroků. Svatý Jan, který vedle ní stál pod křížem, byl nejen apoštolem, ale i prorokem, plně otevřeným Duchu pravdy, Duchu Božímu. Nebojte se, začněte! Kéž letošní Svatodušní svátky (15. 5. 2016) budou duchovním zlomem ve fokolarínském hnutí v ČR a tento zlom se stane modelem pravdivé reformy v celé církvi!


  Je exhortace Amoris laetitia heretická? (8.5.2016)

  Dvě stě šedesáti stránková apoštolská exhortace Františka vyvolala rozruch. Liberálové ji opěvují. Kard. Kasper prohlásil, že to je největší revoluce v katolické církvi za 1500 let. Naproti tomu se zvláště rodinné organizace vyjádřily, že jde o heretický dokument, prosazující likvidaci křesanské morálky a rodiny! Vina za katastrofální stav v církvi dnes dopadá
  1) na papeže Františka Bergoglia
  2) na otrávené kořeny II. Vaticana. Po ovoci Koncilu se pozná strom. Nyní žneme ovoce herezí, ducha světa, synkretismu a hlavně aggiornamenta – přizpůsobení se tomuto světu. II. vatikánský koncil se stal skutečně historickým zlomem. Jeho posledním ovocem je dnes Františkova heretická exhortace.


  Zoslanie Ducha Svätého /15.5.2016/ a homeopatia (6.5.2016)

  Čo je v skutočnosti homeopatia?
  Homeopatia je propagovaná ako nový, neškodný a lepší liečebný systém. V skutočnosti však ide o zamaskovanú mágiu. Čo o homeopatii hovoria vedci?
  Predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. Dr. R. Zahradník, DrSc., charakterizuje homeopatiu takto: „Je to svet iracionálna, výmyslov a povier“.


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  3. část: Církev nemá moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,33 (8. 5. – 22. 5. 2016)

  „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“


  Rozjímání nad Mt 6,33

  Ježíš zdůrazňuje slovo „nejprve“. Zdánlivě jde o maličkost, ale pokud Boží království a spásu naší duše postavíme až na 2. místo, je nebezpečí, že budeme tisícem dobrých věcí oklamáni a Boží království ztratíme. Když budeme hledat ve své rodině nejprve Boží království, Bůh dá požehnání dětem, bude rodinu chránit, vzájemné vztahy naplní obětavou láskou, ale pokud budeme nejprve hledat všechno ostatní a Boží království postavíme na poslední místo, je nebezpečí, že ztratíme všechno.


  Jezisovo nanebevstoupeni

  VIDEO>>>


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  „Pokoj vám.“

  Častokrát Ježíš i nám říká: „Pokoj vám! Pokoj tobě!” Je třeba tento pokoj přijmout. Uvědomme si, kolik nepokoje je v naší duši... Proč? Protože nejsme spojeni s Bohem. Protože naše víra je slaboučká. Netvoříme jednotu s Kristem ani s Božím slovem. Jedině On nám dává svůj pravý pokoj, jak říká: „Pokoj, který já vám dávám, svět vám dát nemůže.“ (srov. J 14, 27) Ježíš na jiném místě říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a u mě najdete pokoj.“ (Mt 11, 28) Tedy hlavní věc je, abychom šli k Ježíšovi. Jakmile však jsme v sobě, tam pokoj nenalezneme. Stačí nějaká maličkost nebo nějaká myšlenka, a vezme vám všechen pokoj. Jak? Tím, že se zkoncentrujeme svým duchem na lež, anebo polopravdu, která nás obere o celou pravdu. Taková je realita: Věříme lži a neustále pochybujeme o pravdě.


  Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (1. 5. 2016)

  Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje tímto anathemu na papeže heretiky Jana XXIII. i Pavla VI. Duch Svatý Božím slovem ustanovil: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9). Tito dva heretičtí papežové jsou posmrtně vyloučeni z katolické církve.
  Rovněž tímto Byzantský katolický patriarchát, ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, vyhlašuje II. vatikánský koncil, prosazený papeži-kacíři a apostaty, za heretický a tedy neplatný.

  VIDEO>>>


  Nástup do Litoměřic v roce 1966

  VIDEO>>>


  Patriarcha Eliᚠsedmdesátníkům v Hluku

  VIDEO>>>


  Krása nebe převyšuje všechno

  Nebe převyšuje všechny naše představy. Představme si co největší štěstí, největší nádheru a krásu a přece nebe je o mnoho krásnější. O nebi platí – žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, žádné srdce netušilo, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují. Jaké tedy musí být to nebe, když převyšuje všechny naše představy?! A Ježíš přišel, aby nám připravil toto místo v nebi. Řekl: „Jdu, abych vám připravil místo v nebi, aby, kde jsem já, byli jste i vy.“


  5 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  4 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Křesané, vyjděte do ulic! (27.4.2016)

  Vážený otče (arci)biskupe,
  posíláme Ti inspiraci k pastýřskému listu k svátkům Seslání Ducha svatého.
  Katolická tradice byla spojena s průvody. Každým rokem se na svátek Božího Těla procházelo s monstrancí ulicemi ve velkém procesí s korouhvemi, družičkami i muzikanty. Korouhve pak zůstávaly v chrámových lavicích po celý rok. Tyto průvody měly své duchovní opodstatnění. Nešlo jen o pouhý zevnějšek. Nyní vidíme, že v celé Evropě byly násilím prosazeny průvody zvané gay pride. V Praze je každým rokem, jako závěr celotýdenního festivalu gayů, prosazován obsesní průvod zvaný gay pride. Tedy podle principu agere contra bychom měli být vyprovokováni z pasivity a rovněž pro Krista, Boží zákony i vlastní spásu vydat svědectví o své víře. Proto navrhujeme, aby každý diecézní biskup bojkotoval uspávající systém ČBK a sám, zodpovědně, před Bohem, jako pastýř své diecéze vyzval osobním pastýřským listem všechny věřící ke konkrétnímu gestu víry, které bude mít dopad na duchovní atmosféru v diecézi i v celém národě. Konkrétně a je letos realizován anti gay pride v každé farnosti. Kéž v tyto Svatodušní svátky nastane duchovní průlom a z pasivních křesanů se stanou skuteční svědkové víry. To a se konkrétně projeví i zevnějším gestem – vyjitím do ulic jak ve své farnosti, tak v Praze.


  3 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  2 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  1 část. Promluvy o duchovním životě a duchovním boji z března 2016

  VIDEO>>>


  Potřebujeme milosrdenství

  Otázka odpuštění je velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že jsem hříšník, svůj konkrétní hřích a také, že Bůh mi odpustil. Jestliže mi bližní ublížil, řeknu: „Bože, odpus mu a odpus i mně. Jsem si vědom, že jsem dvakrát horší než on. Dostal jsem více milostí, více světla.“ Ano, můj bližní zhřešil, neříkám, že nehřešil. Udělal zlo a zasluhuje si trest, ale já mu mám odpustit. Mohu ho pak laskavě napomenout, aby se změnil, ale pokud zůstávám v nenávisti vůči němu, moje komunikace s Bohem nefunguje. Jediná prosba v Otčenáši, která je podmíněna, je prosba o odpuštění: „Odpus nám ... jako i my odpouštíme...“


  Vzkříšení církve a národů Ukrajiny a Ruska (25.4.2016)

  Vážený patriarcho Filarete,
  Vážený metropolito Onufriji,
  v tomto Strastném týdnu se na vás oba obracíme s iniciativou, jejíž dosah zasahuje nejen církevní oblast na Ukrajině a v Rusku, ale i oblast politickou a celonárodní.
  V této historické chvíli Bůh žádá, abyste vy oba, jako nejvyšší představitelé církve, učinili nutné kroky k záchraně pravoslavné církve jak na Ukrajině, tak i v Rusku. Důvodem je, že patriarcha-apostata Kirill už nezákonně okupuje úřad, proto sídlo moskevského patriarchátu by mělo být přechodně přesunuto do Kyjeva! Kéž vám oběma dá Duch svatý světlo a sílu k tomuto kroku!
  NᚠByzantský patriarchát vyzval oba národy i jejich prezidenty, aby na Velký pátek učinili gesto smíření. Rovněž i vás vyzývá, abyste k tomuto gestu odpuštění iniciovali vaše duchovní podřízené a sami jim v tom šli příkladem. I tento krok vaší víry je k duchovní i fyzické záchraně církve i obou národů skutečně historickým.
  Christos Voskres! Voistinu Voskres!


  Velkopáteční výzva prezidentům Ruské Federace a Ukrajiny (25.4.2016)

  Vážený pane prezidente Ruské Federace, Vladimíre Vladimiroviči,
  Vážený pane prezidente Ukrajiny, Petře Olexijovyči,
  v tomto Strastném týdnu si připomeneme velkopáteční smrt našeho Spasitele. Písmo říká, že On svou smrtí smířil dvě strany (srov. Ef 2,16), a také za každého z nás osobně, za naše hříchy, prolil svou krev na kříži. Pokud jsme vírou přijali Jeho smírnou obě za naše hříchy, pak je nám pro hodinu naší smrti otevřena cesta do věčného života.
  Bůh vás v této historické době postavil, abyste stáli v čele a zodpovídali za své národy. Proto Vás vyzýváme, abyste jako křesanští panovníci učinili toto gesto vzájemného odpuštění za sebe a rovněž i za své národy! Bůh tímto krokem vaší víry otevře dveře k duchovnímu vzkříšení obou národů.


  Věznice USA jako model realizace „zlaté miliardy“ (30. 3. 2016)

  Systém Nového světového řádu (NWO) má za cíl redukci lidstva na tzv. „zlatou miliardu“ – tedy na kompaktní skupinu očipovaných lidí, nad nimiž je lehké vládnout a je možné je i lehce kontrolovat. Ideologové tohoto systému redukce lidstva planety zavádějí sebevražedné mechanismy do různých sfér života společnosti. Toto vše se děje pod přikrývkou pozitivních frází o „lidských právech“.


  Církev nemá moc 2. část

  VIDEO>>>


  Pokora

  Pokora je základ všech ctností. Opakem pokory je pýcha, a ta vede do smrti věčné, kdežto pokora je klíč do nebe. Pokora přemáhá ďábla i starého člověka v nás. Neporosteme-li v této ctnosti, nikdy nevytvoříme pravdivou jednotu s Kristem, ale ani s jediným člověkem. Pokora přemáhá ducha pýchy. Pokora je pravda. Kdykoli se pokoříme, Bůh nám dává světlo! Pokořování je nejbezpečnější cesta ke všem ctnostem a především k lásce.


  Zjevení Marii Magdaléně

  VIDEO>>>


  Jak se projevuje pýcha

  Je třeba jít až do nejranějšího dětství a položit si otázku: Jak se projevovala pýcha? U některých dětí velkou vzpurností, když nebylo po jejich nebo velkou sebelítostí (většinou citlivé děti). Je dobré si vzpomenout i na reakce k ostatním dětem. Už tam ta základní forma ega ukazovala svou podobu, přizpůsobovala se, měnila zevnějšek, ale stále tam bylo a je dodnes: Běda, kdyby někdo z nejbližšího okolí byl lepší než já – žárlivost, a to i na cestě za Ježíšem.


  Velikonoční list pro Rusko a Ukrajinu (24.4.2016)

  Drazí občané a křesané Ukrajiny a Ruska!
  Ukrajina a Rusko prožijí letos Velký pátek 29. dubna a neděli velikonoční 1. května. Podstatou Velikonoc je Kristova vykupitelná smrt na kříži za naše hříchy a Jeho slavné vzkříšení. S těmito dvěma tajemstvími jsme křtem a vírou duchovně spojeni.
  Jaké pokání dnes Bůh žádá od národů Ukrajiny a Ruska?
  Za prvé: Vzájemné odpuštění Za druhé: Oddělení se od hereze Pokud uděláte tyto dva kroky pokání, Duch Boží učiní nemožné možným – duchovní vzkříšení obou slovanských národů.
  Christos voskres! Voistinu Voskres!


  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 6,24 (24. 4. – 8. 5. 2016)

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“


  Rozjímání nad Mt 6,24

  Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.


  Církev nemá moc 1.část

  VIDEO>>>


  Přijme Česko fašistickou totalitu? (17.4.2016)

  Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,
  Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi. Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!
  Ideologie genderu má společný základ a principy s komunismem a nacismem, je jím darwinistický evolucionismus!!! Cíl je stejný jako u všech totalitních ideologií – společenský převrat, rozvrácení řádů a uzurpace moci!!!


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

  VIDEO>>>


  Varování před americkým filmem „Vzkříšený“ /2016/ (16.4.2016)

  Americký film „Vzkříšený“ režiséra Kevina Reynoldse je dalším úderem NWO k likvidaci křesanství. Film nejenže nevychází z pravdivého svědectví Bible, ale vtěluje lež a v mnoha momentech ozvučuje rouhačské až satanské komentáře ve vztahu k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Podle manipulačních metod komunikace, slovo, na které se klade důraz a často se opakuje, zůstává v podvědomí a nejvíce působí na člověka. Křesané, kterým do té doby, než se podívali na tento film, ani nenapadlo mít pochybnosti o základní křesanské pravdě, kterou je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, shlédnutím filmu nasají nespočetné množství iluzí a předsudků.
  Je šokujícím, že předpremiéra se konala ve Vatikánu, který tento film de facto schválil! Výrazně varujeme před tímto škodlivým a rouhačským filmem, a vyzýváme vládu křesanského Ruska a Ukrajiny, aby promítání tohoto amerického filmu zakázala! Rovněž vyzýváme křesanské umělce Ruska a Ukrajiny, aby na základě jasného svědectví evangelia natočili pravdivý film o Kristově vzkříšení.


  Dnešní den, konkrétně tento moment máme žít z víry

  Tady máme drahocennou věc, která se nazývá čas. My ho máme proměňovat vírou, máme vykupovat čas. V čase máme konat skutky víry. Co je za námi, co minulo, už vrátit nemůžeme. Co jsme zaseli ve víře, zůstává pro věčnost. Budoucnost není v našich rukách. Máme jen dnešní den a jen tento moment – a máme ho žít z víry.


  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás do pekla

  Ďábel nás chce oklamat a dostat nás tam, kde je on sám. To je jeho program i všech těch inteligentních démonských duchů, kteří působí jako temné mraky a ovlivňují naše myšlení i skrze filosofie, kdy sugestivně vnucují lež druhým. Ďábel nás tak drží v temnotě a v duchovním spánku. A právě tím, že bojujeme proti lži, která je v nás a která je ve světě i proti duchu lži, proti ďáblu, můžeme dokazovat Bohu věrnost a lásku.


  Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině? (29.3.2016)

  Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů. Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy včetně Ruska. Nikde nebude proti krádežím dětí odvolání! Jediným účinným řešením je předběhnout Rusko a kvůli záchraně ukrajinských dětí a ukrajinských rodin vystoupit z Rady Evropy.
  Kéž by všechny křesanské církve na Ukrajině pochopily vážnost situace a iniciovaly vládu i křesany Ukrajiny, aby se postavili na obranu svých dětí.


  Zjevení ženám

  VIDEO>>>


  Připravil jsem ti místo v nebi! Za co?

  Ježíš říká: „Připravil jsem ti místo v nebi!“ Každý z nás se může osobně nad tím zamyslet: Ale za co, Pane? Za mé hříchy, za mou lenost? Za co mi to dáváš? Za mé hříchy, kterými jsem Tě duchovně křižoval? Za nevěru, za odřeknutí se Tebe třeba v maličkostech, za lhostejnost k Tobě a za stálé chorobné motání se jen kolem svého ega? Ale že Kristus je křižován v mé duši, k tomu je člověk lhostejný. Tak za co mám nebe? Člověk si zasluhuje trest. Smrt za hřích je spravedlivá. A Ježíš přichází do této špíny a bere všechny hříchy na sebe a říká mi: „Připravil jsem ti místo v nebi.“ „Pane, ale to hraničí až s bláznovstvím z Tvé strany! Za co?!“ Člověk nemá ani kapku vděčnosti.


  Kard. Duka a prezident ČLR? (8.4.2016)

  Před několika dny čínská vláda uzákonila zákaz propagování homosexuality a jakékoliv demoralizace v masmédiích. Rovněž ČLR zakázala filmy, které předvádějí detaily zločinnosti a násilí, aby nedocházelo k podávání návodů ke kriminalitě. Čínu by v tom měl kard. Duka stavět za příklad! Jeho mravokárný dopis je pokrytectvím. Navíc každoročně v Praze toleruje gay pride a de facto ho skrze Halíka prosazuje. Duka dělá propagaci pohanství a zároveň ho i schvaluje. Tato Dukova antimisie je zneužitím jeho úřadu k sebevraždě křesanství skrze schizofrenický synkretismus. Jde o odmítnutí pravdy o spáse, která je v Kristu. Duka tímto zradil tisíce mučedníků, kteří pohanům nesli světlo víry.
  V žádné zemi na světě nebyl ještě tak užitečný zákon k očistě masmédií vydán, pouze v Číně. V tom by si měly vzít Čínu všechny křesanské národy za příklad.


  Slovo života – Mt 6,22-23 (10. 4. – 24. 4. 2016)

  Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?


  Rozjímání nad Mt 6,22-23

  Ježíš říká: „Světlem tvého těla je oko. Je třeba si uvědomit, že člověk má oko fyzické a má oko vnitřní – duchovní. Duchovní oko je výrazem vnitřního života. Buď člověk žije podle Božích zákonů, a tedy je moudrý, má světlo moudrosti; anebo žije ve hříchu, dopouští se zla, a pak je v temnotě – duchovně slepý. Toto duchovní oko je vnitřním pohledem na Boha, respektování hlasu svědomí, vnímání, že Bůh všechno vidí a že nic není skryto, co nebude odkryto.
  „Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“ Jestliže světlo svědomí, které Bůh dává, člověk ubíjí a stává se tmou, čeká ho jednou věčná tma zavržení. Co tedy máme dělat? Máme se snažit skrze stálé pokání vcházet do světla, kterým je Kristus a Jeho slovo. Máme se oddělovat od lži a milovat Pravdu, kterou je sám Kristus.


  Záchranný rozkol Moskevského patriarchátu (30.3.2016)

  Vážení biskupové,
  dobře je vám známo, jaké metody používá apostatický patriarcha Kirill (Gunďajev), aby prosadil autogenocidu pravoslavné církve. V minulosti se spolu s latiníky dopustil apostatického gesta synkretismu v Astaně. Za to na něj byla vyhlášena Boží anathema dle Gal 1,8-9. Místo obnovy církve prosazuje internáboženský dialog s muslimy a buddhisty. Pozval buddhistického představeného do chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Jeho vinou loňského roku započalo v Moskvě budování buddhistického centra. Jeho delegát biskup Hilarion schválil a podepsal zločinný dekret pod názvem Štrasburské memorandum.
  Jako dobří pastýři zodpovídáte před Bohem za svěřené duše i za cenu, že byste byli posláni do vyhnanství jako sv. Jan Zlatoústý, sv. Atanᚠči jiní svatí biskupové. Učiňte v dané situaci rozhodný krok. Vzneste nekompromisní požadavek: patriarcha Kirill musí připravovaný sebevražedný 8. Sněm zrušit a sám odstoupit!


  Výzva k záchraně pravoslavné víry (30.3.2016)

  Biskup Bančenský Longin (Žár) (oblast Černivci) přestal tyto dny v liturgii připomínat patriarchu Kirilla, a tím se i se svou eparchií oddělil od Moskevského patriarchátu. Důvodem je, že patriarcha Kirill veřejně hlásá hereze, které popírají podstatu pravoslavné církve. 12. února 2016 podepsáním společné havanské Deklarace vyjádřil jednotu s apostazí pseudopapeže Františka. Patriarcha Kirill prosazuje zneužitím patriarší autority sebevražedný 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), který má začít 16. 6. 2016. Delegát patriarchy Kirilla navíc schválil a podepsal Štrasburské memorandum, které likviduje nejen pravoslavnou církev a křesanství, ale i všechny morální hodnoty.


  Motivace k prorocké modlitbě 1. část

  VIDEO>>>


  Nastane rozkol Moskevského patriarchátu? (30.3.2016)

  Patriarcho Kirille,
  v této historické době se na Tebe obrací Byzantský patriarchát. 1. 5. 2016 má vejít v platnost Štrasburské memorandum, které Tvůj legát schválil a podepsal. V podstatě jde o totální likvidaci pravoslavné víry i církve. Na 16. 6. 2016 je naplánován 8. Všepravoslavný koncil (Velký sněm), jehož hlavním úkolem je prosadit jednotu s apostazí Vatikánu skrze tzv. ekumenismus. Počátečním gestem bylo setkání v Havaně s pseudopapežem Františkem dne 12. 2. 2016. Dále jde o plné přijetí programu internáboženského dialogu s pohany, což vede k sebezničení pravoslavné církve, a to postupně, po etapách. Této sebevraždě pravoslavné církve má posloužit zločin zneužití autority Moskevského patriarchátu. Sebevražedný 8. Sněm jste prosadili spolu s patriarchou Bartolomějem. Každému je jasné, že tento Sněm maximálně podporují západní globalizační struktury NWO. Sněm kromě vnitřního zničení pravoslavné církve má být zneužit i k ohrožení bezpečnosti ruského státu a jeho suverenity.


  Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

  Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. V období pěti let Byzantský patriarchát vedl v současné duchovní a psychologické válce boj za ochranu pravověrnosti a morálních hodnot zakotvených v Božím zákoně. Jeho boj je poslední dobou zvl᚝ koncentrovaný na záchranu východní – pravoslavné církve před procesem sebezničení, ve kterém hrají roli zrádní hierarchové, kteří zradili Krista a prodali Ho jako Jidáš.
  Patriarchát nemá podřízené žádné diecéze, je prorockou a morální autoritou jak pro západní, tak pro východní církev.


  Zjevení Tomášovi

  VIDEO>>>


  Bojujeme za šastnou věčnost

  Tu v čase bojujeme za šastnou věčnost. Chceme za každou cenu spasit své duše a co nejvíce duší, za které Ježíš položil život. Nebe je skutečně nᚠpravý domov. Tady na zemi musíme bojovat s hříchem, s duchem lži i sami se sebou. Máme následovat Krista, a to znamená přijat trnový věnec, sliny, křížovou cestu. S tím musíme počítat a stále mít před očima cíl – nebe, které je mým domovem.
  Musí v nás být hluboko zakořeněn postoj: „Chci být spasen! Chci co nejvíce lidí přivést ke spáse. I kdybych měl obětovat svůj život, Krista nezradím!“


  Pseudopapež František je antikrist (27.3.2016)

  V úterý 22. 3. 2016 došlo k teroristickým útokům islamistů v Bruselu a už 24. 3. 2016 František islamistům umývá a líbá nohy. Jeho cílem je prosazení islamizace do Evropy, a tím likvidace křesanství i evropské civilizace. Zradil Krista, vyhnal Ducha Pravdy a přijal ducha lži, ducha antikrista. „Syn zatracení (antikrist) se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha”. (2Tes 2,3-4)
  Tato slova se vztahují na pseudopapeže Františka, na něhož za hereze dopadla několikanásobná Boží anathema dle Gal 1,8-9, a dle dogmatické buly Pavla IV. je všechno, co jako heretik koná, neplatné. On sedí v chrámu Božím – v církvi – jako její hlava, ale ve své pýše se postavil proti všemu, co Bůh církvi dal a nařídil. On vnáší ducha antikrista do církve tím, že vytváří sebezničující jednotu mezi Kristovým učením a pohanskými bájemi, které uctívají démony. Nyní usiluje i o zničení evropské civilizace skrze islamizaci a spolupracuje se satanizací světových elit; to proto je v masmédiích zbožšován, ne pronásledován. Všechna tato jeho činnost je znakem antikrista!


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Jak nést svůj kříž

  Boží nepřítel útočí, aby zničil Boží dílo, křesanství, aby okradl duše o Krista – Boží život a uvrhl je tak do věčné záhuby. Jeho útoky jsou zevnější i vnitřní a mají svůj význam. Je třeba v nich vidět kříž, který je nutno nést. Nesení tohoto kříže je Boží vůlí. Ale dřív než můžeme tento kříž nést, je třeba zapřít sama sebe. Ježíš nejprve požaduje: „Zapři sám sebe!“ a pak až dodává: „Vezmi svůj kř힓. Zapřít sebe, to je chudoba duchem, to je pokora.


  Veřejný dopis velvyslanci USA na Ukrajině (23.3.2016)

  Vážený pane velvyslanče,
  ve Lvově byl Vámi naprogramován a řízen gay pride s cílem demoralizace Lvova a ukrajinského národa. USA řídí a diktuje Ukrajincům vlastní sebevraždu nejen v otázce ekonomiky, ale hlavně v otázce likvidace křesanství a morálních hodnot.
  Vážený pane velvyslanče, žádáme Vás, abyste se už nepokoušel o další prosazení gay pride v jakémkoli městě na Ukrajině. Doufáme, že je Vám jasné, že 99 % Ukrajinců si tuto zvrácenost, která ničí morální hodnoty, nepřeje a tento Vᚠimport zvrácenosti radikálně odsuzuje!
  Doporučujeme Vám, abyste pro zločiny, které máte na svědomí, včas dobrovolně opustil Ukrajinu, protože pro všechny ukrajinské patrioty jste persona non grata.


  Druhá výzva RF k vystoupení z RE (19.3.2016)

  Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,
  Upozorňujeme na zločinný dokument Rady Evropy pod názvem „Strategie ochrany práv dětí (2016-2021)“. Jde o prosazování neofašistické ideologie NWO.
  Obsah dokumentu: bod 19 uvádí, že rodina je základním zřídlem násilí.
  Odpověď: To je cílevědomá lež. Zdravá rodina v Rusku i v Evropě vždy byla prostředím bezpečí a lásky, i když rodina žila v chudobě. Rada Evropy ve svém dokumentu nazývá nejt잚í zločiny proti dětem právem dítěte. Autoři by měli být odsouzeni jako zločinci proti lidskosti!
  Vyzýváme ruskou vládu, aby pranýřovala tuto satanskou ideologii NWO sledující genocidu lidstva, kterou dnes prosazuje i Rada Evropy ve své tzv. Strategii. A Ruská federace jako gesto protestu vystoupí z Rady Evropy. Tím se stane precedentem pro ostatní státy!


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Chceme shromažďovat poklady v nebi

  Každé sebezapření, které spojujeme s Ježíšovým utrpením, každé umírání své vlastní vůli, kterou nám zkříží naši nejbližší či různé zevnější okolnosti či naše bezmocnost – toto neustálé zříkání se v maličkostech je vlastně získávání pokladu v nebi. To jsou hodnoty věčné, budované skrze praktickou víru postavenou na Božím slově a skrze vcházení do Boží přítomnosti. Zde platí Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mt 16,24)


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarchy Eliáše na slavnost Vzkříšení Páně

  Ráno anděl odvalil kámen od hrobu a řekl ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Pak se Ježíš ukázal Marii Magdaléně, ženám, apoštolu Petrovi, učedníkům, kteří šli do Emauz, apoštolům, kteří byli večer shromážděni ve večeřadle v Jeruzalémě, a později se Ježíš ukázal najednou až pěti stům bratří v Galileji.
  Nyní, kdy zpíváme „Kristus vstal z mrtvých“, prožíváme i to, že Kristus také přemohl smrt: „smrtí smrt přemohl“ a svým vzkříšením dokázal, že je skutečně pravý Bůh! Tak jako Bohorodička Panna Maria, která je naše Matka, se radovala ze vzkříšení svého Syna, tak i my se radujeme teď spolu s ní a prožíváme setkání s Ježíšem – jejím Synem. Prožíváme radost nad tím, že i my máme účast na Jeho vzkříšení, že i my jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.
  Uvědom si a prožij, že Kristus je ten samý včera, dnes a navěky, že je zde přítomný: „Ježíši, Ty jsi skutečně zde, i když Tě nevidím fyzickýma očima. Ty, Ježíši, jsi vzkříšení a život. Ty jsi moje vzkříšení a můj život.


  Slovo života – Mt 6,19-21 (27. 3. – 10. 4. 2016)

  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  Rozjímání nad Mt 6,19-21

  Ježíš nám jednoduchým způsobem ukazuje, že získávat poklady na zemi je velký nerozum. Říká, že mol a rez je ničí a zloději kradou. Navíc, hlavním zlodějem, který všechno ukradne, je smrt. A Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte dne ani hodiny“.
  „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez...“ To je příkaz: máme shromažďovat poklady v nebi. Poklady v nebi shromažďujeme dobrými skutky, bojem se zlem a lží, s hříchem, světem a ďáblem. Klíčovou věcí zde je Ježíšovo slovo: „Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“. Kde je tvůj poklad? Pokud je tu na zemi, tak ho ztratíš, a pokud o věčný nedbáš, nezískᚠho. Co je tvým pokladem? Tím nejdražším Pokladem je Ježíš. On za tebe zemřel na kříži. On ti připravil věčnou slávu v nebi. Jaký je to pokoj vědět, že to, co si skladuješ v nebi, ti rez nezkazí ani žádný zloděj, dokonce ani smrt neukradne. Buďme moudří tak, jak nás k tomu vybízí Pán Ježíš.


  „Papež“ František duchovní terorista a antikrist (25.3.2016)

  Je terorismus fyzický a je terorismus duchovní. Větší vinu než ten, kdo páchá terorismus fyzicky, má ten, kdo masovému terorismu připravuje podmínky. A František to koná! Připravuje likvidaci křesanství i evropské civilizace. Celý svět je otřesen zločiny islamistů v Paříži, v Kolíně a nyní v Bruselu, ale František islamizaci dále cynicky prosazuje. Tentokrát si posloužil gestem líbání nohou islamistům místo toho, aby na největší křesanské svátky koncentroval pozornost na Krista a Jeho smírnou obě na kříži.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

  VIDEO>>>


  Nikdo se smrti nevyhne

  Jen ten žije moudře, kdo počítá se smrtí. Ne ten, kdo o ní sice ví, ale s ní nepočítá. Vždy nevíme den ani hodinu, kdy nás Pán povolá na věčnost. Den za dnem utíká. Každá noc je symbolem smrti – člověk neví, jestli se probudí. Kolik lidí nečekaně umírá. Lidi, které jsme znali, měli rádi, už nejsou mezi námi, jsou na hřbitově. Můžeme pochybovat o všem, ale o smrti pochybovat nemůžeme. Nikdo se smrti nevyhne. Mě i tebe konkrétně čeká smrt a nevíme kdy. To je realita. Jestli přijde za 10, 30 anebo za 50 let, to není podstatné. Největší jistota je, že každý z nás zemřeme. A to je podstatné.


  Islamizace ČR a efektivní obrana (24.3.2016)

  Generál NATO F. Mičánek podal v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu krátké interview. Pověděl podstatnou pravdu: „Není otázkou, zda na nás teroristé zaútočí, nýbrž kdy udeří.“ Očekávalo by se, že bude následovat návrh efektivního řešení problému, to znamená požadavek zastavit umělou islámskou imigraci, která je potenciální nositelkou terorismu. Nic takového však nenásleduje. Nakonec se dozvídáme, že údajně nejnebezpečnějšími jsou prý tzv. domácí extrémisté – de facto organizátoři pokojných manifestací, kteří zákonnými prostředky brání národ před teroristickou hrozbou, dokud je čas. Díky Bohu a aktivitám těchto vlastenců není v Česku taková situace jako v Německu či v Belgii.


  Návrh k vystoupení RF z Rady Evropy (12.3.2016)

  Rada Evropy se svým prioritním programem tzv. lidských práv (de facto sexuálních deviací) podrobuje všechny členské státy zločineckému sebezničení. Zbavení Ruska hlasovacího práva na základě umělých sankcí je urážkou. Pro zločinný neofašistický program by si Rada Evropy zasloužila sankce ve formě zrušení Rady! Rusko by mělo založit Euroasijskou Radu a z Rady Evropy demonstrativně vystoupit. Systém NWO vede ideologickou a psychologickou válku, a dokončuje ji fyzickou autogenocidou. V tomto boji proti diktátorským, fašistickým metodám NWO demokratický systém neobstojí. Je jen otázkou času, kdy padne v obě. Pokud má Rusko obstát, musí učinit radikální krok – zavést spravedlivou „diktaturu“, to znamená spravedlivě trestat zločiny, zločince a zrádce a chránit nevinné lidi. Musí zrušit v legislativě, v oblasti kultury, školství, masmédií, medicíny i v sociálních služeb všechny zákony a mechanismy, které skrytě prosazují programy a ideologii NWO. Toto je podmínka sine qua non! Rusko by proto mělo co nejdříve vystoupit z Rady Evropy!


  OTÁZKA CELIBÁTU – Odpověď Váchovi

  VIDEO>>>


  Kdo si plete Boha s Alláhem, nemůže být biskupem (23.3.2016)

  Holubovo heslo: „Kdo miluje, poznává Boha“ je ve spojení s jeho postoji výsměchem. Pokud má Holub stejného boha s islamisty, pak v praxi má jeho milování dost katastrofální následky, jak vidíme na rituálním řezání hlav loňského roku křesanům v Egyptě, Etiopii, Libyi, na teroristickém útoku na ruské letadlo, na teroristickém útoku v Paříži a nyní na teroristických útocích v Bruselu, které si vyžádaly 14 mrtvých na letišti, 20 mrtvých v metru a 200 raněných.


  Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

  VIDEO>>>


  Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

  VIDEO>>>


  Postní pastýřský list (21.3.2016)

  Spása má jednu podmínku: odpuštění. My nutně potřebujeme odpuštění svých vlastních hříchů a zla, které jsme způsobili, a vědomě či nevědomě. Bůh z lásky k nám dal svého jednorozeného Syna, který zemřel za každého z nás na kříži, a svou krví smazal nᚠdlužní úpis. Bůh nám pro zásluhy Kristovy odpouští naše viny a pro obě Kristovu je nám otevřeno věčné štěstí v nebi s anděly a svatými. Musíme ale odpustit našim bližním. Ježíš říká jasně: „Jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše proviny.“ A na druhé straně: „Jestliže odpustíte, i Nebeský Otec odpustí vám.“ Problém odpuštění je v tom, aby si člověk v pravdě uvědomil zlo, které působil, před sebou i před Bohem a poprosil Boha za odpuštění a zároveň odpustil všem, kteří ublížili jemu. Toto je pravé pokání.


  Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán (20.3.2016)

  Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké obrací konkrétně na Vás, „papeži“ Františku, který jste už na sebe za své hereze stáhl Boží anathemu: Čiňte pokání! Vyzvěte rovněž k pokání všechny představitele církve. Toto dnes po Vás i po celém vedení Vatikánu žádá Bůh!
  Využijte tuto – možná poslední – šanci k pokání, a přijmete tím Boží milosrdenství. Pak dáte příklad vatikánským dikasteriím, hierarchii i celé katolické církvi!


  Akce NWO – Rusko bez sirotků (19.3.2016)

  Vážený Pavle Alexejeviči,
  obracíme se na Vás, abyste se v rámci ochrany dětí Ruska postaral o zrušení pokrytecké akce pod názvem „Rusko bez sirotků“. Jistě se orientujete, že pod tímto pozitivním pojmem s velmi šlechetným ideálem se skrývá vytvoření mechanismu pro následný holocaust ruských dětí.
  Tato iniciativa jde z Ameriky a je jednou z metod k sebezničení ruského národa. Žádáme Vás, abyste v masmédiích radikálně odsoudil tuto akci a postaral se o její zastavení!


  Prakticky se smrtí nepočítáme

  Není nic důležitějšího v životě, než být stále připraven na smrt. Žádný kněz vás nespasí v hodině smrti, ale dokonalá lítost vás spasí. Ale když vy nevzbudíte dokonalou lítost a budete myslet na marnosti, anebo budou útočit na vás různé myšlenky, to ještě neznamená, že když kněz přišel, tedy vše je v pořádku. Nespoléhejte na kněze, ale na Boží milosrdenství a na to, že se naučíte vzbuzovat dokonalou lítost, tedy pravdivě si přiznat své hříchy a dát je Pánu Ježíši pod moc Jeho svaté krve. To je vaše pojišovna. Na dokonalé lítosti závisí naše spása!


  Nebe je blízko!

  Je třeba, abychom pamatovali vážně na nebe, které nám Bůh připravil. Radostná naděje na něho musí zapálit moji horlivost.
  Zamysli se: Co jsem doposud vykonal pro nebe? Možná úplně málo nebo téměř nic. Při tom však, jak jsem se pachtil za pominutelnou odměnou, pozemskou slávou a vyznamenáním! Kolik tam jsem dal energie! Proto chci teď využít každou příležitost. Nic mi nesmí být těžké. Budu se držet Kristovy rady: „Shromažďujte si poklady v nebi.“ (Mt 6,20).


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

  VIDEO>>>


  Buďte připraveni!

  Ježíš říká: „Buďte připraveni, nebo nevíte dne ani hodiny, kdy Syn člověka přijde.“ V tom je největší moudrost, připravovat se na smrt. Nevíme přece, jestli nepřijde nějaké neštěstí – můžeme dostat rakovinu, nebo můžeme mít autonehodu a budeme na věčnosti. Nevíme dne ani hodiny. Nevíme, kdy se setkáme s Pánem tváří v tvář. Máme s tím však počítat. Víme, že to přijde. Nesmíme otálet s obrácením. Máme začít už dnes, jak říká Boží slovo: „Dnes, uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ Čekat na pokání v hodinu smrti je šílenství. Ano, jsou takoví, kteří se obrátili v hodinu smrti, ale to je výjimka. Spoléhat na to je RISK! Přijít o věčný život je něco hrozného!


  Spoj svou bolest s Mou bolestí

  V utrpení máme stát ve víře, nereptat, ale naopak, děkovat a chválit Pána, upínat svůj pohled na trpícího Ježíše a spojovat bolesti, opuštěnost, vyprahlost, nejrůznější negativní pocity, které je těžké vyjmenovávat s bolestmi Pána Ježíše. Toto jsou nejlepší dary, které Bůh na nás dopouští, abychom se dostali ze zajetí klamu, marnosti, lživosti světa a starého člověka a vcházeli tak do světla Boží pravdy.


  Cesta lásky a poslušnosti

  Cesta očišování je cestou lásky. A Boží slovo říká: „láska vyhání strach“ (1J 4,18). A dále: „Láska je trpělivá… láska nezávidí… není domýšlivᅓ (1Kor 13,4n) Největším vzorem lásky je nám sám Pán Ježíš. Jak se projevovala u Něho láska k Bohu Otci a k lidem? Vůči Otci byl poslušný ve všem. Byl poslušný až k smrti: „Otče ne má, ale tvá vůle se staň.“ A z lásky k Otci a k našim nesmrtelným duším přijal nejkrutější smrt.


  Slovo života – Mt 6,14-15 (13. 3. – 27. 3. 2016)

  „Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí vᚠNebeský Otec. Jestli však neodpustíte lidem, ani vᚠOtec neodpustí vám vaše přestoupení.“


  Rozjímání nad Mt 6,14-15

  Ježíš v modlitbě „Otče nᚓ zdůrazňuje sedm proseb, kterými máme prosit Nebeského Otce. Jedna z nich je prosba o odpuštění: „A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. A právě k této prosbě dává komentář. Tedy zdůrazňuje, že musíme v denním životě realizovat odpouštění bližním. Je třeba vědět, že Bůh je milosrdný, odpouští všechny hříchy, když Ho prosíme. Ale je zde jedna podmínka: i my musíme odpouštět těm, kteří nám ublížili. Základní věcí, aby se pro nás odpouštět druhým stalo samozřejmostí, je, že se stavíme do pravdy o sobě. To znamená, že si sebekriticky přiznáváme své viny, kterých jsme se dopustili vůči Bohu.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

  VIDEO>>>


  Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat

  V duchovním boji máme očekávat, že Ježíš bude bojovat za nás, a my se budeme dívat! Proto očekávejme na Jeho pomoc, ale s velikou vírou a láskou k Němu. Příčinou hlavní nenávisti k nám je sám Ježíš. On je nenáviděn duchem světa i duchem ďábelským.
  To, co se teď děje, se dá vyjádřit, že je to jako poslední doba, kdy tento vrah lidského rodu bude moci masově obelhávat, zabíjet a ničit. Samozřejmě, že tento pohled je jen jednostranný; druhá strana je Boží pohled: On ty, kteří se Mu cele dají, ochrání, i když z mnohých se stanou duševní či fyzičtí mučedníci. Toto však je zcela normální. Přece jde o věčnost! Můžeme-li trpět pro jméno Ježíšovo, máme se radovat. Není jiná pravdivá cesta než jít za Ježíšem. Je třeba zapřít své já, vzít kříž a následovat Ježíše (viz. Mt 16,24). On nám dá potom za věrnost Jemu věčnou odměnu.


  Pokrytectví papeže Františka (9.3.2016)

  V neděli 6. 3. 2016 se papež František zmínil o teroristickém útoku v Jemenu, při němž zahynuly kromě jiných obětí i 4 řeholnice. Zároveň tento moment využil k agitaci, aby Evropa tím více přijímala tzv. „uprchlíky“.
  Citace: „Modlím se za ně i za další lidi, kteří byli při tomto útoku zabiti...“
  Odpověď: František byl povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému plodícímu islamizaci Evropy. Místo toho teroristický útok manipulačně využívá k její propagaci. Jeho modlitba je proto modlitbou pokrytce.
  Citace: Schválil iniciativu „humanitárních koridorů“ pro imigranty.
  Odpověď: Prosazování těchto tzv. humanitárních koridorů papežem Františkem je manévr a další zločin.


  Slovo otce patriarchy Eliáše na dobu postní

  V době svatého postu nám Bůh dává čas 40 dní, abychom se zastavili a uvažovali o utrpení Kristově. Modlitba rozjímání sedmi slov Kristových na kříži, která pronesl, když tři hodiny umíral na Golgotě, nás disponuje k tomu, abychom se otevřeli Boží lásce, která se nám vydala až do krajnosti.
  Musíme zastavit se a podívat se na svůj život z pohledu věčnosti: Kdybych teď zemřel, kde bude moje duše? Musím mít „svatý egoismus“: „Musím se postarat o svou duši!“ Až budu stát před Božím soudem, nepomohou mi žádné výmluvy, budu muset skládat účty za svůj život. Je třeba se zastavit, najít si čas. A právě v době svatého postu nás k tomu církev vybízí.
  Smyslem postu není držet hladovku či tzv. štíhlá linie, smyslem postu je posílit vůli, aby člověk dokázal zachovávat zdravé životní principy. Co se týče postu od jídla, je to určitý zevnější „trénink“. Jde o kázeň v jídle, ale pak se máme naučit i kázni v myšlenkách. T잚í je se pokořit, přiznat si chybu, umět se omluvit; člověk by se raději týden postil, než by řekl: „Odpus, udělal jsem chybu.“
  Máme se naučit praktikovat normální principy evangelia, jednoduché zásady, které jsou zdravé, přirozené a zároveň Boží. To je následování Krista.
  V duchovním boji za spásu duší jsou důležité dvě věci: půst a naše vzájemné vztahy, tedy vnitřní jednota. Potom modlitba spravedlivého proniká nebesa, a jsou-li dva nebo tři sjednoceni, Kristus je uprostřed a je to On, kdo se modlí. Vše je pak už Jeho záležitost.


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28)

  VIDEO>>>


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 10/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – VI

  Arcibiskup Hilarion jedná ve Štrasburku, za zády pravoslavných křesanů, o elektronické identifikaci nejen občanů EU, ale i RF. Jako delegát patriarchy Kirilla vystupuje biskup Hilarion v jeho autoritě patriarchy. Zodpovědnost za všechno, co koná, dopadá na patriarchu Kirilla. Jde o gesta, která lze kvalifikovat nejen jako zradu církve, ale i jako vlastizradu Ruska.
  Arcibiskup Hilarion podepisuje přechod pravoslavné církve na antikristovské pseudonáboženství New Age. Podřizuje církev zahraničnímu a navíc protikřesanskému orgánu. To je sebevražda – suicidium!
  Zavedení Nového věku je totální likvidace křesanství. Tím bohem, ke kterému se za to modlí, je satan – Creator, kterého uctívají zednáři – ilumináti. A tím jedním člověkem, který se má zjevit na svět, je antikrist! Všechny reformy, které konají apostati Kirill, Bartoloměj a František, jsou přípravou na vystoupení antikrista!


  Odpověď na papežův proslov z 3.3.2016 (8.3.2016)

  Citace: „Evropa zažila v dějinách už tolik invazí! Vždy však dokázala překonat samu sebe a jít dál, díky čemuž se obohatila výměnou mezi kulturami.“
  Odpověď: Papež mluví jak snílek, anebo cílevědomě lže. Kdyby se v minulosti Evropané nebránili proti muslimským invazím spojeným s jejich antikulturou, pak by celá Evropa byla už dávno pod půlměsícem, podobně, jako je pod půlměsícem Konstantinopol a území Turecka. Tam byli první křesanské obce Efez, Smyrna, Pergamon, Sardy, Laodicea (srov. Apokalypsa 1,11). Apoštol Pavel i Jan a jiní apoštolé zde zakládali křesanské obce. Zde žil a působil sv. Basil Veliký i kapadočtí Otcové i sv. Jan Zlatoústý. Konstantinopol byl hlavním centrem křesanské Byzantské říše, a to až do roku 1453, kdy přišla krvavá muslimská invaze. Dnes je tam 0,1% křesanů a ani ti nemohou vyznávat svou víru a kulturu.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 9/ (15.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – V

  Je jeden z největších hříchů směšovat uctívání Boha s uctíváním démonů. A to má být novým programem pravoslavných církví. Znamená praktickou likvidaci křesanství. Hudba při tzv. multináboženských bohoslužbách není uctíváním Boha, ale ďábla.
  Provádět nekřesanské koncerty je znesvěcením křesanského chrámu. Nejde o oslavu Boha, ale naopak o Jeho urážku.
  New Age je náboženstvím antikrista a dát k němu souhlas znamená pro křesanské církve veřejně zapřít Krista a vejít pod Boží prokletí – anathemu. Na každého, kdo podepsal štrasburské Memorandum, dopadla Boží anathema, a to především na ty, kteří nesou zodpovědnost za podpis svých delegátů, to je patriarcha Kirill a patriarcha Bartoloměj.
  Totální likvidace pravoslavné církve a vůbec křesanství, naprogramovaná ve štrasburském Memorandu, má být ratifikována na 8. Všepravoslavném koncilu. Má tím být zahájen proces vnitřního odpadu, dechristianizace a satanizace církve i pravoslavných národů.


  Církevní restituce /Otevřený dopis pro ČBK/ (7.3.2016)

  Navrhujeme jako gesto pravdivého pokání, které může napravit špatnou reputaci katolické církve, aby ČBK dobrovolně vrátila restituce a pak konala další kroky veřejného pokání. Upozorňujeme, že současná hierarchie ČBK ztratila kvůli herezím pravověrnou kontinuitu s katolickou církví minulosti, proto nemá žádné právo žádat to, co patřilo pravověrné katolické církvi. V tomto stavu ČBK krade majetky, které jí nepatří! Jak si to zodpoví před Božím soudem?


  Pokrytecké milosrdenství papeže Františka (5.3.2016)

  Při generální audienci 2. 3. 2016 František pronesl projev o Božím milosrdenství. Na jedné straně mluví o hlubokých pravdách týkajících se Božího milosrdenství a pokání, na druhé straně tak – jako při každé příležitosti – vyzývá k islamizaci Evropy takzvanými uprchlíky. Prý když katolíci budou přijímat islamisty do svých farností, klášterů a poutních míst, Bůh odpustí i ty nejt잚í hříchy: „i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, budou bílé jako vlna, a lidé budou požívat dobrých darů země a žít v míru“ (Iz 1,18). Zneužívat výrok Písma k podpoře islamizace je manipulace a hřích proti Duchu svatému. Navíc, v praxi už vidíme, jak islamisté požívají dobrých darů země a páchají jeden kriminální čin za druhým. O tom ale František nikdy nemluví. Je jen hlásnou troubou architektů NWO a prosazuje jejich program. Zločiny Františka jsou t잚í, než zločiny Nerona či Hitlera. „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Vatikán i s Františkem nezná“. (Iz 1,2-3).


  SYSTÉM MANIPULACE V ZÁKONODÁRSTVÍ EU (15.2.2016)

  Právní sekce Byzantského patriarchátu vypracovala pro prosté lidi ale i právníky a politiky objasnění, na jakém principu pracují současné změny zákonodárství, které prosazuje EU, RE, USA. Jedním z hlavních rysů právního státu je stabilní legislativa, která zůstává stejnou bez ohledu na to, která politická strana je v dané době v zemi dominantní. Dnes však systém Nového světového řádu potřebuje změnit kurs státu, jeho ideologii i myšlení lidí. Takže v první řadě potřebuje změnit zákonodárství. Nicméně zločinný systém je vybudovaný na podvodu, který spočívá v tom, že ze zákona se udělá nesrozumitelný text, v němž se člověk nemůže zorientovat.


  Látalova bílá horečka zplodila film proti panu prezidentovi (5.3.2016)

  Celý týden od 7.-13. 3. 2016 bude probíhat štvavá psychologická kampaň proti českému prezidentovi. Budou ji rozdouvat i masmédia. 1. Kdo je za očerňováním pana prezidenta? Ten, komu pan prezident nejde na ruku, a proto je mu trnem v oku. Kdo to je? Ti, kteří usilují o totální podmanění, morální devastaci a fyzickou redukci evropských národů. Nyní se zaměřili na Česko, které chce vystoupit z žaláře národů, kterým je EU. 2. Jakou mají metodu? Podlou! Americké technologie používají masmédia a zrádce národa, a sami stojí v pozadí s měšcem jidášských peněz (např. Ukrajina, Libye, Sýrie, Egypt...). Prezident, který jim nevyhovuje, musí být odstraněn. 5. Co dělat? Protiakci! Vypískat Látalovy slátaniny! Heslo: Prezident za národ, národ za prezidenta! Jeden za všechny, všichni za jednoho!


  Slouží papež Kristu, anebo Alláhovi? (29.2.2016)

  Alláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív.
  V neděli 28. 2. 2016 František znovu vybídl Evropu k takzvaně čestnému rozdělení si „uprchlíků“. Loňského roku muslimové v Egyptě rituálně odřezali hlavy 21 křesanům a provokativně to nafilmovali. František k tomu mlčí, tedy to schvaluje. V témže roce muslimové stejným způsobem uřezali hlavy 30 etiopským křesanům a podobným způsobem vraždili křesany i v Libyi. František notoricky mlčí. Loňský rok bylo výročí 100 let od genocidy 1,5 milionu křesanů v Arménii. František k tomuto holocaustu mlčí. Dnes probíhá programovaná islamizace Evropy, spojená s teroristickými útoky a kriminalitou všeho druhu, ale papež už nemlčí.
  Notoricky mantruje jedno a totéž: Přijímejte muslimské „imigranty“ do Evropy – a to do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo!


  Odpověď biskupu Tichonovi ohledně setkání patriarchy s papežem (27.2.2016)

  Vladyka Tichon zamlčel skutečnou podstatu problému, týkající se setkání patriarchy Kirilla s papežem. Toto setkání bylo plně v linii globalizační politiky NWO. Ekumenismus dnes znamená jednotu s panherezemi, které prosazuje apostatický Vatikán!
  Správnou reakcí na setkání Kirilla s Františkem je postoj dvou moldavských klášterů a dvanácti kněží. Hned po setkání odvážně vyšli z podřízenosti Kirillově herezi.
  Tichon ospravedlňuje společnou deklaraci, ale přitom zamlčuje její podstatný bod. Deklarace uvádí, že internáboženský dialog je bezpodmínečně nutný. To je důkazem, že se Kirill s Františkem sjednocují v apostazi s panherezemi.
  Tichon zradil Krista i pravověrné učení, ukázal se jako zjevný heretik a falešný prorok. Sám na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9).


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 8/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – IV

  V Jeruzalémě nᚠPán Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tato místa jsou posvátná pro všechny křesany. V současné době si tam chce postavit svůj trůn antikrist.
  Religionistika je dnes největším propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Křesanství má povinnost hlásat Kristovo evangelium pravdy a spásy lidem, a ne prosazovat učení, které křesanství ničí. Bohužel, tento model sebelikvidace začal už v katolické církvi fungovat, a to po II. vatikánském koncilu. Dnes v osobě papeže Františka přináší zjevné ovoce morální i věroučné sebevraždy. A o to právě usiluje Štrasburk ve spojení se zrádnými hierarchy pravoslavné církve, kteří tento program sebezničení už sami podepsali.
  Svoje struktury dát k systematické formaci a výuce pohanství je církevní zrada. Jsou to zločiny proti křesanství. Katolická církev je začala realizovat už po II. vatikánském koncilu.


  Slovo života – Mt 6,6 (28. 2. – 13. 3. 2016)

  „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“


  Rozjímání nad Mt 6,6

  Ježíš dává konkrétní návod k modlitbě. Jako první, co radí dělat, je: „vejdi“, tedy neříká: „zůstaň venku“. Na otázku kam vejít, říká: „do svého pokojíku“. Pokojík je dvojí – fyzický a duchovní. Duchovním pokojíkem je naše nitro. Zavíráme za sebou dveře našich smyslů, které ještě prožívají každodenní zážitky, a pak jsme schopni se koncentrovat, v podstatě soustředit se na uvědomění si Boží přítomnosti. Bůh je zde, otvírám Mu a zároveň v mém vnitřním pokojíku, ve skrytosti, jak říká Ježíš, Otec slyší. Proto je třeba se modlit zde, navázat kontakt s Bohem. Prvním krokem modlitby je úkon kajícnosti. Přiznat si před Bohem své chyby a hříchy, svévolnosti, prázdná slova, zlé myšlenky atd.


  Sedm slov z kříže – ІІI. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  VIDEO>>>


  Ježíš nám zasloužil nebe vlastní krví

  Božský Spasitel nám zasloužil nebe vlastní krví. Nepotřeboval ho vykoupit pro sebe, ale On obětoval svůj život i svou krev za nás, aby nám otevřel věčné štěstí v nebi. On všechna svá práva a nároky přenechal nám, svým nejmenším bratřím. Pro zásluhy Ježíše Krista, pro Jeho utrpení a smrt smím říct: Nebe patří mně.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 7/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – III

  Jak si může dovolit Štrasburk projektovat satanizaci Athosu? Jak to, že ji schvalují zástupci patriarchů Kirilla a Bartoloměje?! Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesany duchovním centrem s daleko větší autoritou, než byl pro katolíky Vatikán. Vatikán je pouze úřednickou náboženskou organizací, kdežto Athos je duchovní bašta modlících se a Krista následujících mnichů. A to je velký rozdíl. Navíc Vatikán nyní, po zradě víry a přijetí synkretismu s pohanstvím, má už opačný duchovní potenciál (antikristovský).
  Navrhovat duchovní, morální i fyzickou likvidaci Svaté hory je urážkou, výsměchem a totální degradací křesanství. To je násilná likvidace křesanské svatyně a duchovního centra pravoslavné církve. Jde o nový náboženský směr New age, který likviduje křesanství v kořenu a je bezpečnou cestou do pekla.
  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na ruskou vládu a prezidenta, aby v žádném případě nedovolili tento zločin znesvěcení a satanizace Svaté hory Athos – svatyně pravoslaví.


  Co je podstatou čisté lásky k Bohu

  Podstata čisté lásky k Bohu je ochota nic nevlastnit ani vůlí ani city a k tomu, co člověk má, a je to vnitřní či vnější vlastnictví, se má chovat jako správce, ne jako vlastník. To je v podstatě chudoba duchem. Duch je chudý, svobodný pro Boha, není spoutaný tělesností či duševnem: žárlivostmi, vlastněním lidí, vlastněním svých zraněností, atd. Toto bohatství je třeba dát Pánu Ježíši, ne pouze jedenkrát, ale stále znovu a znovu. Totiž my se stále na něco lepíme, něco si přivlastňujeme, proto to máme stále dávat skrze Pannu Marii. Jedná se vlastně o očistu naší duše, která jde pomalu. Činí ji Bůh, ale je k tomu třeba i naše „Ano“.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 6/ (14.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – II

  Na 19. června 2016 je plánován Všepravoslavný koncil. Koncil patří do plánu nadnárodních globalizátorů a je jimi použit k likvidaci pravoslavné víry v Řecku i k likvidaci duchovního centra pravoslaví, Svaté hory Athos.
  Koncil je rovněž nástrojem globalizace Ruska skrze zrádnou církevní hierarchii (patriarcha-apostata Kirill, arcib. Hilarion...).
  Při setkání na Kubě 12. 2. 2016 byla podepsaná společná deklarace papeže a moskevského patriarchy. Jeden její bod vytýčil bezpodmínečnou nutnost internáboženského dialogu. Toto je zrada Krista a pravoslavné církve! Je to další argument potvrzující několikanásobnou anathemu, která spočívá na pseudopapeži Františkovi i na patriarchu Kirillovi. Ovocem internáboženského dialogu nikdy nebyl mír, ale ztráta křesanské identity a invaze pohanství na křesanská území.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /část 5/ (13.2.2016)

  Likvidační dokumenty ze Štrasburku – I

  Ve Štrasburku bylo 25.-29. června 2014 podepsáno „Memorandum“, které vstupuje v platnost 1. května 2016 a zahrnuje program vytýčený do 16. srpna 2020. Ve světle tohoto dokumentu se stávají jasnými změny ve sféře duchovního vzdělávání a rovněž příčiny rychlého svolání 8. Všepravoslavného Koncilu ve svátek Seslání Ducha Svatého (19. 6. 2016). Cíl tohoto koncilu, jak je vidět, je jeden: zničit pravoslavnou církev a demoralizovat národ.
  Každý biskup je povinen se jasně postavit proti sebevražednému Koncilu a pokud zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za zločinný mechanismus, který přináší peklo na zemi i po smrti. Celá pravoslavná církev by měla vyvinout maximální úsilí, aby zločinný Koncil nebyl realizován.


  Výzva českým a zvláště plzeňským katolíkům (22.2.2016)

  Postavit duchovního zločince do čela diecéze jeplánovaná duchovní vražda, především plzeňských katolíků, ale i zločin proti celému českému národu! Takový člověk, jako je pan Hlub, který je slepý, hluchý a navíc mu nejprimitivnější věci nedochází, nemůže zastávat vysokou funkci katolického biskupa! Nevidí, co se kolem něho děje, neslyší věcné argumenty prezidenta ČR, který představuje postoje drtivé většiny národa, a nedochází mu ani po teroristickém útoku v Paříži a zvěrstvech v Kolíně a jiných městech, co to znamená islamizace – ta „obrovská pestrost a hloubka“ v praxi!
  Biskup, který na něho vloží ruce, se dopouští zločinu proti Kristu, církvi a národu a dopadne na něj Boží prokletí!


  Výzva pro pravoslavnou církev Ruska, Ukrajiny a Moldávie (20. 2. 2016)

  Patriarcha Kirill zradil Krista i církev! On svolává anathemou, která na něm spočívá, prokletí na církev i národ! Na základě apoštolské a prorocké autority vyzýváme Posvátný synod, a nejpozději do 29. 2. 2016 odvolá apostatu Kirilla z úřadu. Pokud tak neučiní, a od 1. 3. 2016 biskupové na Ukrajině vyhlásí svůj vlastní patriarchát. Totéž a učiní i biskupové Moldávie.
  Bůh to chce!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /4. část/ (12.2.2016)

  Světová rada církví je nástrojem zednářské politiky globalizace NWO a je jimi řízena a kontrolována. Je lží a manipulací tvrdit, že jednota, k níž směřuje Světová rada „církví“, je plodem jednoty ve víře. Je třeba, aby ruská pravoslavná církev i ostatní pravoslavné církve co nejdříve z tohoto globalizačního orgánu NWO vystoupily. Navíc CRC by měla být v Rusku státně zakázána jako diverzní složka ohrožující bezpečnost státu. Osmý Všepravoslavný koncil usiluje o dosažení jednoty se současnou katolickou církví, a tím otevírá dveře pravoslavné církve herezím a vnitřnímu sebezničení.
  Vybízíme všechny biskupy, mnichy, kněze, věřící, aby se v této polovině roku 2016 denně sjednocovali v modlitbě za odvolání heretického patriarcha Kirilla i za zrušení suicidního heretického koncilu. A se věřící modlí doma v čase od 20-21:00. Bůh pro modlitbu víry a pravdivé pokání dá světlo a sílu pravoslavné církvi i duchovní vzkříšení ruskému národu!


  Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

  VIDEO>>>


  Slovo o celníku a farizeji

  Ježíš řekl farizeům toto podobenství, protože se považovali za vzor svatosti. Modlitba, kterou se modlil farizej: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník“, není špatná modlitba. On děkuje Bohu za to, že není jako jiní lidé – lakomci, nespravedlivý, smilníci, nebo jako tento celník. Ta modlitba sama o sobě je dobrá, ale jde o úmysl, který tím sledoval – svou slávu, být lepší než druzí. I my to děláme. To působí dědičný hřích, který je v nás – infekce ďábla, a ďábel je duch pýchy, který sebe činí bohem.
  Celník, který vydíral lidi, byl veřejným hříšníkem, ale činil pokání a Bůh mu odpustil hříchy. Ježíš nám dává tohoto člověka za vzor! Proč? Protože on byl ve svém srdci upřímný, viděl své hříchy, věděl, jak se na něho lidé dívají a přiznal si to: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ Uvědomuje si svůj hřích, a to je vlastně nejpodstatnější. Nejhlavnější věc v celém našem životě, kterou každý z nás potřebujeme, je pokání. Uvědomit si svůj hřích.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /3. část/ (12.2.2016)

  Vatikán je kvůli herezím a synkretismu v hluboké apostazi. Termíny „teologický dialog“ a „obnovení jednoty křesanů“ jsou manipulací, protože dnes jde o dialog s heretiky a jednotu s apostazí, a ne s pravověrnými křesany. Vatikán se de facto stal sektou, protože se odsekl od pravověrného učení!
  Vatikán svou apostazí uvedl do celosvětové krize celé křesanství. Vést dialog s heretikem, jak říká sv. Basil, je totéž jako komunikovat s infikovaným člověkem; dřív nebo později se nákaza přenese.
  Každý biskup, každý mnich, každý kněz, každý věřící musí v tomto historickém čase, kdy už je určen termín duchovní sebevraždy pravoslavné církve, udělat maximum, aby heretický patriarcha Kirill, který už nezákonně okupuje církevní úřad, byl odvolán a zároveň nedovolit, aby byl sebevražedný Koncil uskutečněn.


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /2.část/ (12.2.2016)

  Sněm plánovaný na 19. 6. 2016 je skutečnou sebevraždou – suicidiem pravoslavné církve. Jediným východiskem je odvolání patriarchy Kirilla, od něhož už pro jeho hereze odstoupila Boží milost. Moskevský patriarchát pak musí nejen bojkotovat, ale i udělat vše pro zrušení heretického Koncilu. To je dnes jeho hlavní zodpovědnost před Bohem, před církví i před ruským národem!


  8. Všepravoslavný koncil – suicidium /1.část/ (12.2.2016)

  Osmým Všepravoslavným koncilem, na svátek Ducha svatého 19. 6. 2016, má být zahájen proces vyhnání Ducha svatého z pravoslavné církve. De facto má jít o pozvolnou duchovní sebevraždu – suicidium. Hlavním iniciátorem Koncilu je patriarcha-apostata Bartoloměj a patriarcha-apostata Kirill. Na obou spočívá Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Takzvaným „teologickým dialogem“ s apostatickým Vatikánem chtějí skrytě vnést ducha New Age do celé pravoslavné církve.
  8. Všepravoslavný Sobor je z hlediska národní bezpečnosti pro ruský národ ohrožením. Jde o ideologickou diverzi NWO do pravoslavné církve a skrze ni do ruského národa. Proto se každý pravověrný biskup a mnich, ale zároveň i politik, musí radikálně postavit proti tomuto sebevražednému programu. Globalizační politika NWO, které patriarcha Kirill slouží, podobně jako i ukrajinský kard. Huzar, má za cíl svržení vlády podobně, jako tomu bylo na Ukrajině. Patriarcha Kirill proto jako apostata a vlastizrádce musí být zbaven církevní funkce!


  Kdy mluvit a kdy mlčet

  Nestačí, aby člověk ústy mlčel, ale zůstával v negativním myšlení. Naše ústa mají mlčet, když přichází marné myšlenky, ale naše mysl má být v Božím slově. My mluvíme tváří i gestem, a proto máme zůstávat v Božím slově, aby pak, když jsme ve společenství, Kristus byl uprostřed nás. Na druhé straně je třeba mluvit, ale k povzbuzování, k napravování, k poučování (1Kor 14,3). Máme si dávat pozor, aby nevhodné mlčení nezneužil nepřítel k různým podezíráním a domněnkám.


  Setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem /otevřený list ruskému národu/ (13.2.2016)

  Dne 12. 2. 2016 se na letišti v Havaně na Kubě setkal papež František s moskevským patriarchou Kirillem. Spolu se objímali na znak jednoty a podepsali společnou deklaraci. Všechna proamerická masmédia vyvolala celosvětovou euforii. Udělala Kirillovi celosvětový image jako mírotvorci, který usiluje o sjednocení Východu se Západem v náboženské i politické sféře. Toto je podvod a manipulace! Ve skutečnosti Kirill je pod Boží anathemou, protože prosazuje hereze, které ničí církev. Nejde mu o mír, ale je nástrojem americké globalizační politiky proti Rusku. Proto taková euforie amerických masmédií z gesta svého tajného agenta!
  Ruská pravoslavná církev je v této historické chvíli povinna podpořit křesanský ruský stát i jeho prezidenta a nedovolit globalizační invazi NWO skrze zrádné hierarchy a politiky!


  Výzva pravoslavným biskupům Ruska (13.2.2016)

  Vážení biskupové Ruska,
  nastala mimořádná situace. Setkání v Havaně ukázalo, že patriarcha Kirill zradil nejen pravoslavnou církev, ale dokonce i ruský národ. Jeho gesto jednoty s apostatickým papežem Františkem dokázalo, že Kirill je ideologický pracovník NWO, který usiluje o globalizaci církve do New Age a o globalizaci ruského národa pod vládu světových zednářů.
  Hned americká vláda vystoupila s nekompromisní hrozbou ruskému prezidentovi, že musí přestat bojovat proti terorismu, jinak prý bude 3. světová válka! Jde o celosvětovou manipulaci proti Rusku, a to je zločin! Kirill tak svým setkáním ohrozil nejen současnou pravoslavnou církev, ale i ruský stát.


  Slovo života – Mt 6,3 (14. 02. – 28. 02. 2016)

  „Když prokazuješ dobrodiní, a neví tvá levice, co činí pravice.“


  Rozjímání nad Mt 6,3

  Toto slovo, které nám Pán Ježíš dává, není pro diskuzi, je pro realizování a má svůj hluboký význam. Je spojeno s dvojí obětí: jednak se člověk zříká svého určitého vlastnictví ve prospěch druhých, a jednak, pokud to činí skrytě, obětuje navíc i lidské uznání a pochvalu. Ježíš vysvětluje, že to je proto: „aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ – nejen lidskou odměnou, ale Boží, věčnou. Zde platí: ztrácíme, abychom získali. Ztrácíme hmotné, abychom získali nehmotné. Obětujeme časné, abychom získali věčné. Pamatuj: Tvůj Otec ví, co je ve skrytosti, a Ježíš ti připomíná: „On odplatí!“


  Chodit v pravdě před Bohem

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) – І. slovo z kříže: “ Otče, odpus jim, nebo nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Anulování ratifikace Istanbulské smlouvy (12.2.2016)

  Vážený pane premiére, vážení členové české vlády,
  Byzantský katolický patriarchát tímto podává otevřený protest proti ratifikaci Istanbulské smlouvy Rady Evropy. Pod pozitivními pojmy zavádí sebevražedný systém s cílem duchovní, morální a nakonec i fyzické genocidy českého národa.
  V zájmu českých občanů vás důrazně žádáme o anulování ratifikace této autogenocidní smlouvy.


  Výzva českým biskupům k otázce gender ideologie (12.2.2016)

  Vážený otče biskupe,
  obrací se na Tebe Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. gender ideologie. „České děti budou ve školách vyučovány gender ideologii. Půdu k tomu připravilo přijetí tzv. Istanbulské smlouvy – Smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu. O její ratifikaci tyto dny rozhodla česká vláda pod vedením premiéra Sobotky. V dokumentu se uvádí, že jde o odstranění tzv. domácího násilí; proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. Ratifikací zločinného projektu česká vláda zavádí novodobé neofašistické mechanismy i v ČR. Jde o systém devastace a tyranie českých dětí a matek pod legislativní nálepkou prevence násilí na ženách! Vážený otče biskupe, Ty jako pastýř diecéze, za kterou neseš před Bohem zodpovědnost, jsi v této situaci povinen reagovat. Buď dobrým pastýřem po vzoru Kristově, který je ochoten dát život za svěřené stádo. Nebuď námezdníkem!


  Ježíš je spasení – světlo ke zjevení pohanům

  Když uplynuly dny jejich očišování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně... A tehdy Simeon veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, nebo mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

  Ježíš je spasení, světlo – věčné světlo. Je třeba, abychom se Jemu otevírali a v tomto světle chodili. Prosme Pána, aby nás pronikl svým světlem, abychom se oddělili od temnoty hříchu, která je v nás, i od mraku dědičného hříchu. Je potřebné o to prosit. A to světlo je také spojeno s Duchem Svatým. Duch Svatý vedl Simeona i Annu do Jeruzalémského chrámu právě v tom čase, když tam přinášeli Ježíše. Proto je potřebné, abychom i my byli citliví na Ducha Božího, který nás vede do světla. Máme se Jím nechat vést stejně tak jako Simeon a prorokyně Anna.


  O postu

  VIDEO>>>


  Ztrácet svou duši pro Krista

  VIDEO>>>


  Láska k lidem

  Pán Ježíš se nechal lidmi ponížit a přibít na kříž. On tichý Beránek, byl vedený na popraviště a těm, kteří Mu probodli ruce a nohy odpustil. Za ně se modlil a za ně z lásky zemřel. Jak úžasný ideál a příklad lásky.
  A pod křížem stojí Maria. Ježíš z kříže viděl i tebe a dal ti svou matku, aby byla i tvou matkou (J 19,25). Ona nás chce učit čisté lásce, postupnému zapomínání na sebe tím, že se budeme pomaličku cvičit v trpělivosti se sebou i bližními, tím že Mariinou pokorou budeme hned v zárodku přemáhat závistivé a domýšlivé myšlenky (1 Kor 13,4).


  Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/ (5.2.2016)

  Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“ Postoj církve je vždy negativní, jestliže jde o nějakou formu magie, věštění a spiritismu!
  Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Základem všech je učení dvou „otců moderní psychologie“ S. Freuda a C.G. Junga. Oba byli vychováni jako křesané. Odpadli od víry. Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Nemůžeme se tedy divit, že celá současná psychologie je přímo prosáknutá okultismem a falešným mysticismem (především Orientu).
  Bděte, neotvírejte se.
  Všechny formy okultismu od věštění proutkem, kyvadlem, hádání z ruky, magnetizérství, jasnovidectví, akupunktury, hypnózy, homeopatie, až po tzv. „tajemné síly“ působící v hinduistickém či buddhistickém náboženství, mají jeden společný základ. Tímto základem je, že se člověk otevře okultním silám – „duchovním energiím“ (démonům).
  Zde bylo vyjmenováno jen několik forem, které mají společný kořen s magií, věštěním a spiritismem. Těch forem je mnoho a jsou skryté (tzv. okultní). Je třeba vědět, že současná psychologie a z ní odvozená psychiatrie mají nezdravé kořeny! Je ale i zdravá životní psychologie a filosofie, postavená na Kristově evangeliu!
  Nestačí se jen odřeknout okultních sil, je třeba, aby prázdné místo v duši naplnil Duch Kristův (Ř 8,9).


  Jak plnit Boží přikázání?

  Co je vůbec prvním skutkem Božím? „To je skutek Boží, abyste věřili v Syna Božího“ (J 6,29). Ale také „plnit Jeho přikázání“.
  Když si uvědomíme slovo „plnit Jeho přikázání“, ďábel nás zastrašuje, protože máme denní zkušenost, jak jsou nám zamlžena a stále máme pocit, že je jen překračujeme, i když ne ze zlé vůle. To je ale klam nepřítele! Dobře, i když je překročím, a to nevědomě či třeba i vědomě, je východisko – jdu s tím k Ježíšovi.
  Každá snaha o hledání Boží vůle je milování Boha! A také každý krok víry, kdy se člověk staví proti zlu v sobě, které se tváří tak nějak přirozeně. Tedy vírou máme přemáhat svět a na prvním místě lživého Adama v nás (starého člověka).


  Kdo je starý člověk?

  Kdo je starý člověk? Je to naše přirozenost, v níž je vstříknut jed dědičného hříchu. Tento dědičný hřích spolupracuje s duchem světa a s duchem lži. Co nenávidí starý člověk? Na prvním místě pokořování! Pokora je pravda, a tu nesnáší. Drží nás vědomě celý život ve lži a polopravdách, ve snění a falešných citech. To je třeba si stále připomínat, neustále toho vzpurníka v nás deptat, pokořovat ho! Svatost spočívá v očišování – v chození ve světle! A to znamená, že v Boží přítomnosti si přiznávám svůj hřích, dávám ho Ježíšovi. V tu chvíli mě Jeho krev očišuje od každého hříchu. (1J 1,7).


  Plody apostaze

  VIDEO>>>


  Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu počteno za spravedlnost

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/ (1.2.2016)

  V Silvově metodě se používají tyto okultní praktiky: 1) Věštění (jasnovidectví), 2) Magie, 3) Spiritismus.
  „Reiki patří do destrukčních skupin, a tedy antispolečenských a antipedagogických. Reiki nemá nic společného s křesanstvím…“
  Většina lékařů, kteří praktikují akupunkturu, vědomě pracuje s pomocí okultních metod.
  Musíme si uvědomit, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské medicíny (nebo spíše lidového léčitelství). Zakládá se na pohanském chápání světové energie a světového ducha Tao anebo Chi (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesanstvím!
  S. Freud, který se sám hypnózou zabýval, píše toto: „Tato činnost připomíná magii, zaklínání a všelijaké čáry!“
  Staré pohanské démonické umění sugesce a hypnózy se znovu objevilo pod nevinným pláštíkem tzv. moderní vědy, a tak téměř nerušeně připravuje cestu jiným moderním, zaslepujícím „léčebným metodám“.
  Bylo naší povinností povědět jasné slovo rovněž k Silvově metodě, reiki, akupunktuře a hypnóze!


  Kristova obě na kříži má nekonečnou cenu

  VIDEO>>>


  Předobrazy Kristovy oběti ve Starém zákoně

  VIDEO>>>


  Oheň horlivosti

  Kéž nám Pán vlévá nový a nový oheň horlivosti. Pamatujme, že den, který odešel, se už nikdy nevrátí a zítřek není jistý. Máme žít intenzivně ve víře jen tento den a hlavně tento okamžik, a to zvláště v modlitbě a v utrpení, při drobném sebezáporu a pokořování. A to je chození v Duchu. Myslet a rozhodovat máme ne sami, ale spolu s Ježíšem. Proto je třeba se učit zastavovat, a nejednat zbrkle, živelně, ale učit se chodit ve víře. Nejlépe se to člověk učí ze svých proher i z proher či dobrého příkladu druhých.


  Slovo života – Mt 5,43-44 (31. 1. – 14. 2. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.


  Rozjímání nad Mt 5,43-44

  Proč máme milovat své nepřátele a modlit se za pronásledovatele?
  Proto, 1) abychom byli syny Nebeského Otce a 2) abychom byli dokonalí, jako je dokonalý Otec nᚠNebeský.
  Polož si otázku: Kdo je mým nepřítelem? Modli se za něj. A pros Pána o světlo, jak ho mᚠmilovat. Jaký krůček udělat – pochválit ho? Omluvit se? Učinit mu nějaké dobro? Hlavní motivací je, že Bůh ho miluje, že Ježíš i za něj prolil svou krev, že nechce, aby byl věčně zavržen. Zároveň si uvědom, že i ty jsi byl ve falešném světle, žes bloudil a konal zlo druhým, třeba nevědomky.


  Hle, tvá matka ‒ Ježíšův testament na kříži

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz TomᚠHalík? část 7. Je kněz T. Halík kacíř? (29.1.2016)

  Závěrečné slovo nejen k herezím kněze T. Halíka, ale i k herezím dekretu Nostra aetate. V předcházejících částech jsme na konkrétních případech ukázali, jak katolický kněz T. Halík zpochybňuje nejzákladnější pravdy křesanství. Především se duch hereze projevil na rafinovaném popírání Kristova vzkříšení. Ovoce po 26 letech jeho veřejné činnosti včetně literatury svědčí o tom, že Halík nehlásá pravověrné učení a nemá Ducha Kristova, ale ducha New Age. Je to duch neomodernismu a synkretismu. Halík Písmo svaté necituje v duchu pravověrnosti, ale zneužívá ho. Vnáší duchovní a morální rozklad. Z toho vyplývá jasný závěr – na základě Gal 1,8-9 je Halík apostata a kacíř. Dnes česká veřejnost právem požaduje, aby církevní představitelé, kardinálové, biskupové, řeholníci a kněží činili pokání, tedy aby dali příklad pravdivé sebekritiky. Základním krokem pokání pro církevní hierarchii je přiznat pravdu, že na koncilu byla vyhlášena sebevražedná hereze v deklaraci Nostra aetate.


  Je kněz T. Halík kacíř? – 6. část (28.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 6. Metoda relativismu. Halík řeší otázku, zda všechna náboženství jsou v jádře stejná a stejně hodnotná: „Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“ Halík pohanskou antimisii vehementně prosazuje. Citace: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM“.
  Odpověď: Halík se schovává za upřímnost, ale je to jen pokrytectví a manipulace. Pohanství bojkotuje spásu, vede do zavržení, kdežto křesanství vede k věčnému životu. A toto je diametrální rozdíl, který Halík zamlžuje a tvoří z protichůdných věcí jeden religionistický slepenec. On, jako katolický kněz, je povinen znát nejzákladnější pravdy víry a také je reprezentovat, a ne odpovídat: NEVÍM. Halík staví základní nevědomost jako by byla moudrostí, aby cílevědomě vyloučil možnost správné odpovědi. Halík neví, že Bůh už na otázku víry v Něho a uctívání pohanských kultů na mnoha místech v Bibli jasně odpověděl. A to, že to Halík neví, je hanba. Halík nezastává pravověrné katolické učení, ale jako kacíř hlásá hereze popírající podstatu křesanství.


  Kdo je kněz TomᚠHalík? část 5. Je kněz T. Halík kacíř? (27.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 5. Metoda neosobního přístupu k víře. Je vrcholem rouhačství přirovnávat Kristovo spasitelného utrpení k sadomasochismu a nazývat Spasitele šampiónem a přeborníkem v snášení bolesti. Přístup katolického kněze T. Halíka k utrpení a smrti Toho, kdo za něho z lásky zemřel na kříži, hraničí s démonickým cynismem. Halík byl několikrát hlavním společníkem tibetského Dalajlámy v Česku. Proč Halík neřekne, že donedávna byl v Tibetu trest smrti za hlásání křesanství? Tvrzení, že Kristus, Buddha, Krišna, jsou jedno, je hrubá lež a hereze, která popírá základy křesanství. Halíkova teologie není pouze kacířská, ale je i uslintaná a sadomasochistická. Ne hnutí Gobbiho, ale gnostické hnutí Halíka je psychopatické. Naproti tomu Halík, ctitel Nietzscheho, jako správný kryptofašista, medituje ve své Dalajlámou nasáknuté kryptě a vyžaduje, aby ho nejen brali vážně, ale navíc i zbožšovali jako guru made in EU.
  Proto musí každý upřímný katolík i křesan, ale i upřímný nevěřící vědět, že Halík není pravověrný teolog, ale je arcikacíř.


  Nebezpečí duchovní pýchy

  VIDEO>>>


  Kdo je kněz TomᚠHalík? část 4. Je kněz T. Halík kacíř? (26.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 4. Metoda virtuální reality. Tento nový pohled je u Halíka prý výsledkem mimořádného „osvícení“, a tak proti vší normální zkušenosti tvrdí, že všechno je v jádru jedno, že prý i on sám „je plně tím i oním“. Analogicky bychom mohli pokračovat – když je tedy člověk plně tím i oním – pak je tedy například plně člověkem i plně oslem. Toto poznání by v některých případech znamenalo skutečně užitečné osvícení. Za člověka na úrovni je pokládán ten, kdo věří Halíkovým bajkám, ale evangelium popírá. Když dnes po 26 letech veřejné činnosti T. Halíka zkoumáme jeho spisy, ducha, formy projevu a zhoubné ovoce, docházíme k jednoznačnému závěru: T. Halík není pouze kacíř, ale je arcikacíř.


  Jóga = posedlost

  VIDEO>>>


  Egocentrismus – sebezbožštění

  VIDEO>>>


  Život žijeme jen jedenkrát

  Život žijeme jen jedenkrát. Jenže život se skládá z jednotlivých dnů a také tento den, a dá-li Bůh zítřejší, prožijeme jen jedenkrát, a proto máme žít tento den v plnosti živé víry a zasévat, i když někdy v slzách, ale ve víře! Jednou s radostí budeme žnout! Možná už i zde na zemi, ale rozhodně na věčnosti!


  Kdo nenávidí pravdu, má otce ďábla

  VIDEO>>>


  Největší nepřátelé Krista jsou církevníci

  VIDEO>>>


  Je kněz T. Halík kacíř? – 3. část (25.1.2016)

  Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti: 3. Manipulační metoda záměrného nevyjadřování se. Halík je profesionální kacíř, který pravdy víry omotává nejasnými pseudomystickými pojmy, a podstatu pravdy, která je jednoduchá, ubije. Jeho heretické knihy jsou překládány do různých jazyků a vnášejí ducha NWO – ducha New Age. Halík jako představitel pseudokřesanství prosazuje v ČR buddhismus, homosexualismus, transsexualismus a dnes už dokonce i islamizaci k podkopání křesanských kořenů a sebezničení českého národa. Sv. Cyril a Metoděj by nad tímto pseudo-apoštolem zaplakali. Sv. Prokop by ale vzal berlu a radikálně by vyhnal z Halíka a jeho poustevny 1000 démonů. Tím by navěky skončily Halíkovy inspirace o tom, že všechno je jedno.


  Je kněz T. Halík kacíř? - 2. část (24.1.2016)

  Katolíci chtějí mít jasno, zda je katolický kněz Halík pravověrný, anebo kacíř. Nemůže být tím i oním, i když to o sobě tvrdí. Druhá metoda, kterou Halík používá, je metoda zesměšňování. Halík zesměšňuje pravdy víry, Kristovo vzkříšení dokonce nazývá mýtem a pohádkou s dobrým koncem. Z tajemství naší spásy dělá jakési pohanské divadlo o prvním a druhém dějství.
  Nazývat základní pravdu vzkříšení „happyendem“, „příběhem“, „typickým mýtem“ či „optimistickou pohádkou“ je degradací křesanství! Co je z křesanského pohledu sekta? A kdo je sektář? Sektář je ten, kdo hlásá hereze, jimiž se odsekl od pravověrného učení. Halík se stal zakladatelem novodobé gnostické sekty. Patří do ní všichni, kteří přijímají jeho kacířské učení a jeho antikristovského ducha.


  Věrnost a vytrvalost na cestě za Ježíšem

  A právě v této těžké době, kdy útoky moci zla působí zevnitř i zvenku, Ježíš nás volá, aby každý osobně šel za Ním. To neznamená, že když uděláme první krok za Ježíšem, že Boží nepřítel a starý člověk v nás se vzdají ničivé práce odvést nás od Ježíše a nechají nás na pokoji. Tak tomu nebylo u žádného světce a žádné světice. Všichni museli bojovat proti tělu, světu a ďáblu a mnohdy až do krve a až na smrt.


  Kdo je kněz TomᚠHalík? část 1. Je kněz T. Halík kacíř? (23.1.2016)

  Kdo je a za koho je pokládán kněz TomᚠHalík? Vystupuje jako obhájce a zachránce jím pohrdnutého křesanství, které údajně pozvedá na „vyšší“ úroveň. Halík je členem zednářské Rady moudrých v EU. Jeho snem je usednout na Pražském hradě v křesle prezidenta či alespoň pražského arcibiskupa. Kardinál Vlk vždy schvaloval jeho heretickou činnost a přidělil mu k tomu pastoraci vysokoškolské mládeže, kterou Halík systematicky infikoval duchem buddhismu. V Katolickém týdeníku jsou publikovány jeho články a doporučovány jeho knihy. Prostí věřící je proto berou jako hlas pravověrné katolické církve.
  Mnozí katolíci však právem kladou otázku: Je TomᚠHalík pravověrným knězem, anebo je kacíř? Jaké metody používá?


  Členství v církvi ani naše dobré skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Kristus se dobrovolně stal smírnou obětí

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/ (22.1.2016)

  Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma! První přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi (ptáci, hvězdy, slunce), dole na zemi (posvátná zvířata…) nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6n) Mlčet k okultismu i k homeopatii by pro nás jako duchovní pastýře bylo ne pouze hříchem, ale přímo zločinem!


  Hledej pravdu část 19.: Hinduismus (13.1.2016)

  Téměř před půl stoletím nastala silná invaze hinduismu prostřednictvím jógy, která byla propagovaná jako gymnastika prospěšná psychickému a duševnímu zdraví! Byla zamlčena podstata tohoto trojského koně – odpad od Ducha Kristova a pozvolné přijetí ducha hinduismu i ducha New Age! Jasné slovo a svědectví proti józe vydala Matka Basilea, kněz Daniel Ange i o. J. Verlinde. Matoucí příklad dal papež Jan Pavel II. a zakladatelka Fokoláre. Česká lékařka po bolestných zkušenostech volá: „Křesané musí vědět, že jóga je droga!“ A rovněž musí vědět, že hinduismus neuctívá Boha, ale démony ve zvířatech!


  Slovo otce patriarcha Eliáše na svátek Křtu Páně (19.1.2016)

  „A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. A hle, hlas z nebe řekl: 'Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.'“ (Mt 3,16-17).

  V tomto Božím slově, které nám opisuje událost, kdy Ježíš přišel k Jordánu, kde Jan Křtitel křtil křtem pokání, aby byl pokřtěn, je ukázáno na celou Nejsvětější Trojici. On – Boží Syn – bez hříchu se zařadil mezi hříšníky, aby nám tak dal příklad, abychom my hříšní činili pokání. Když byl pokřtěn v Jordánu, otevřelo se nebe a uviděl Božího Ducha, který na Něj sestoupil jako holubice. A bylo slyšet hlas Nebeského Otce: „Toto je můj milovaný Syn v něm jsem nalezl zalíbení.“


  Analýza k VIII. všepravoslavnému koncilu 2016 (17.1.2016)

  Plánovaný koncil má za cíl spustit sebevražedný mechanismus k likvidaci zdravých kořenů církve skrze internáboženský dialog. Už samo slovo „dialog“ vyjadřuje v oblasti ortodoxie zradu podstaty víry. Ovocem dialogu Evy s hadem v ráji byla smrt. Ježíš říká Apoštolovi: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,18) Misie je vytržení pohanů z moci satanovy k Bohu! Jde o vysvobození z démonské „moci tmy“ a o „odpuštění hříchů“, které je pouze v Kristu a nikde jinde! V dnešní době jsme povinni konat pravdivou misii, a ne falešný internáboženský dialog!


  Slovo života – Mt 5,38-39 (17. 1. – 31. 1. 2016)

  Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub“. Já však vám pravím, abyste se zlými nejednali jako oni s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.


  Rozjímání nad Mt 5,38-39

  Nám se zdá přikázání „oko za oko, zub za zub“, kruté, ale zde šlo o nastolení aspoň základní spravedlnosti a zamezení lavinovité pomstě. Totiž člověk za jedno oko vyrve dvě a za jeden zub všechny zuby. Ježíš ale říká, že máme odpouštět a na zlo reagovat dobrem a na nenávist odpouštěním. K realizaci této zásady, která se staví proti přirozené reakci reagovat na zlo nenávistí a pomstou, je třeba, aby v nás bylo zakotveno Boží slovo o odpuštění. Totiž zlo dovede oklamat a spustí se lavina, která se pak už jen těžko zastaví.
  Jediným řešením je Ježíšův návod, který se může zdát nevýhodným, až hloupostí, a přesto tato hloupost je pravou životní moudrostí. Navíc, člověk si má být vědom svých hříchů vůči Bohu a toho, že může odpouštět, že může alespoň něčím projevit Bohu vděčnost a následovat Ježíše.


  Popřel patriarcha Kirill genocidu Arménů? (14.1.2016)

  O patriarchovi Kirillovi je známo, že prosazuje internáboženský dialog s muslimy a celý jeho nejbližší team to bere jako prvořadý úkol. Loňského roku bylo výročí 100 let od genocidy v Arménii. Čekalo se, že patriarcha Kirill jasně, před celou pravoslavnou církví, ukáže na tento holocaust a učiní konkrétní gesto uctění památky arménských mučedníků. Nic takového se v jubilejním roce nestalo. Patriarcha Kirill veřejně, před celou ruskou společností, lživě popřel realitu genocidy Arménů roku 1915! Bylo vymordováno půl druhého milionu křesanů.


  Kristokracie – ne šaría, ne satanokracie NWO (14.1.2016)

  V Evropě hrozí konec křesanství i civilizace. Přichází satanizace NWO a islamizace s diktaturou šaría. Politici a odpadlý Vatikán i s heretickými teology kopou Evropě hrob. Dnes už je jen dvojí možnost: buď bude Evropa pod vládou Kristovy theokracie, anebo pod diktaturou šaríi či satanismu NWO. Apostatický Vatikán a jeho internáboženský dialog s duchem lži a smrti je sebevraždou pravověrného křesanství.
  Buď bude nastolena vláda Krista – kristianizace Evropy, anebo vláda satana – satanizace Evropy! V modlitbě „Otče nᚓ voláme: „Přijď království Tvé!“ Proto STOP vládě ďábla! Boží království je dovršeno v nebeské slávě a nemá konce! Nastolení Kristokracie je záchranou před satanokracií NWO a diktaturou šaríi! „Přijď Pane Ježíši!“ (Zj 22,20) Maranatha! (1Kor 16,20).


  Podobenství o dvou dlužnících

  Ježíš v evangeliu vypráví podobenství o dvou dlužnících, kde jeden dlužil 10.000 hřiven a druhý 100 denárů. Já mohu odpouštět maličkost a Pán mi odpustí milióny dluhů. Jaká pošetilost je vědět to a nerealizovat. Tedy denně musíme toto slovo vtělovat.


  Žít základní pravdy Otčenáše

  Je třeba ve víře žít ty základní pravdy Otčenáše a taky zvl᚝ pravdu: „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…“, a také prosbu: „Přijď království Tv酓, „a je posvěceno Tvoje jméno“. Zde máme konkrétní program. Nestačí jen Otčenᚠodříkávat. To je program pro nás, máme jej vtělit – postupně ho vtělovat.


  Vyhlášení roku odpuštění mezi slovanskými národy (12.1.2016)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlašuje tento rok 2016 rokem vzájemného odpuštění pro slovanské národy Polsko, Ukrajinu a Rusko. V dané situaci se musí tyto národy sjednotit, jak v politické, tak i v duchovní sféře, aby zachránily svou vlastní identitu a mohly se i ekonomicky rozvíjet. Vyvolávání vzájemné nenávisti je zločinem proti těmto národům! Vyzýváme i všechny křesany, aby se v tomto roce každý den modlili za svůj národ, aby Bůh dal milost pravdivého pokání! Pak skrze vzájemné odpuštění Bůh dá i duchovní vzkříšení těchto národů!
  Kéž skrze vaše modlitby a upřímná gesta odpuštění je uhašena nenávist, která může vyvolat válečný požár! Pak už by bylo pozdě!


  Pastýřský list českým katolíkům (10.1.2016)

  Drazí katoličtí věřící, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, jehož úkolem je chránit fundamenty katolické pravověrnosti. Obracíme se na vás v historické době, která je kritická. Ti, kteří vystupují jako vaši pastýři, jimi bohužel nejsou, ale manipulují vámi. Hereze, to je ničení pilířů spásy, zpochybňují Božství Kristovo, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení. To není jen nějaká neposlušnost vůči nadřízenému, hereze je nejt잚ím zločinem, je přímo zradou Krista a evangelia! Současné hereze se netrestají, ale prioritně propagují, přitom se trestají pravověrní. Normální katolík ještě není schopen tuto realitu přijmout. Je proto pro něho snadnější odsoudit ty, kteří na tuto pravdu ukazují. Myslí si, že se tím zbaví zodpovědnosti a může dál zůstávat na pohodlné cestě nepravdy, která ale vede do záhuby!
  Každý z vás osobně se musí rozhodnout oddělit se od ducha hereze a zůstat v pravověrném učení.


  Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění (9.1.2016)

  Křesanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesana jde o cestu duchovní apostaze, nebo tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami. Křesanství nemá nic proti sportu, ale východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Jde v nich o neoddělitelné spojení s pohanským duchovnem popírajícím podstatu křesanství a spásy v Ježíši Kristu. To, že zde nejde o pouhý sport, zdůrazňují i samotné autority v oblasti východních bojových umění! Bylo by hříchem nás pastýřů mlčet a nevarovat mladou generaci před touto mimořádně závažnou realitou: falešným duchovnem!


  Svatá ctihodná panna a mučednice Febronia. 1. část

  AUDIO>>>


  Pán dává pokoj těm, kteří druhým dovedou ze srdce odpouštět

  Pán dává pokoj těm, kteří v pokoře, v pravdě, druhým dovedou ze srdce odpouštět. Totiž, když si člověk uvědomí svůj hřích, své hříchy a prohřešky vůči jiným, to jak je posuzujeme, kritizujeme, pomlouváme atd., tak potom jsme si schopni i uvědomit: To si zasluhuji, tak mi patří, Pane, děkuji Ti.


  Vánoční manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  VIDEO>>>


  Odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme…

  Pokud totiž neodpouštím, ani mně nemůže být odpuštěno. když já mohu odpustit, tak mám zásluhy, a pak se mohu v pravdě modlit prosbu Otčenáše: Odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme… A takovou pravdivou prosbu Otčenáše Pán slyší. Jestliže já pravdivě odpustím a pokořím se, Pán mi dá velký pokoj. Odpuštění, jistota a pokoj závisí na mé víře, která je spojena s pokorou.


  Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus (2. 1. 2016)

  Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus. Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Bývalý ctitel dalajlámy Stanislav M. vydal otřesné svědectví o tibetském buddhismu:
  Byl jsem buddhistou. V dalajlámovi přijímáme a vyznamenáváme jednoho z antikristů! Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age. Modlitba agere contra.
  Buddhisté a hinduisté popírají Tebe, Boha Stvořitele a věří ďábelským lžím. Já se stavím proti tomu a volám: „Ty Bože jsi stvořil tento svět i celý vesmír! Ty jsi Stvořitel!“


  V boji proti silám temnoty potřebujeme pomoc Přesvaté Bohorodičky

  VIDEO>>>


  Vánoční pastýřský list Ukrajině (Vánoce 2016)

  Drazí věřící a občané ukrajinského národa! Žijeme v historické době, v níž se rozhoduje o budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy a celého světa. Ježíš je úhelným kamenem, kdo Ho přijme, bude zachráněn, kdo Ho odmítne, bude zavržen. Ukrajina tyto dny přijímá zákony, které odmítají Ježíše i život a pokoj, a přinášejí nepokoj a sebezničení. A co ty? Jaké zákony do svého života přijímᚠty? PřijímᚠJežíše jako Pravdu, anebo zůstávᚠve tmě lži? Nepláče dnes Ježíš nad tebou, jako plakal kdysi nad Jeruzalémem? Nepláče dnes nad tvou rodinou? Nepláče dnes nad celou Ukrajinou, protože pro Něho není místa ani ve tvém srdci, ani ve tvé rodině, ani ve tvém národě? Přijal si Ježíše? Pokud ano, pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ A co když jsi odmítl a nepřijal? Přijmi Ježíše, učiň tak ještě dnes. Zítra už může být pozdě. Co když Ježíšův hlas a Jeho klepání zanikne a tvé srdce se zatvrdí – možná už navždy? Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!


  Slovo života – Mt 5,33-34 (3. 1. – 17. 1. 2016)

  „Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec.“


  Rozjímání nad Mt 5,33-34

  Ježíš připomíná, že ve Starém zákoně byl ohledně přísahy dán příkaz – nepřísahat křivě. On sám ale říká – nepřísahat vůbec. Naše řeč má být „ano, ano“ – „ne, ne“. To samozřejmě platí mezi upřímnými křesany. Co se týká zásady neprozradit tajemství nepříteli, a v této souvislosti otázky pravdy a lži, pak jde o jinou oblast. Nepřítel nemá právo se mě ptát na diskrétní věci, které, když vyzradím, uškodím sobě i mnoha jiným lidem. Odvolávat se v tomto případě na to, že křesan má vždy říkat „ano-ano“ – „ne-ne“, by bylo hrubým zneužitím Kristových slov. V mimořádné situaci platí zásada, že nesmím prozradit tajemství nepříteli.


  Hledej pravdu! část 16.: Křesanství a islám (31.12.2015)

  Tyto dny jsme se dozvěděli, že Rusko bombardovalo vojenská centra Islámského státu. Zároveň už několik týdnů probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazují Spojené státy americké spolu s Vatikánem. Tok běženců finančně podporují hlavně USA a Německo. To, co vidíme v dnešních zprávách je něco, co má 1400letou historii, tedy není to nic nového. Jde o třetí invazi muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev.
  Problémem nejsou muslimové, problémem jsou odpadlí křesané, kteří nemají ani rozum, ani svědomí, a prosazují autogenocidu jedince i svého národa.


  Je Bůh křesanů totožný s Alláhem muslimů? (31.12.2015)

  Vatikánský koncil v roce 1965 vyhlásil herezi, že křesanský Bůh a muslimský Alláh jsou jedno a totéž. Církev se vždy dívala ne s úctou, ale s hrůzou na krvavou islámskou invazi. Na Koncilu nastala radikální změna. Místo potřebné opatrnosti je vyhlášena sebevražedná úcta, a dokonce byla odhlasována hereze, že Bůh křesanů, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je prý krvelačný Alláh! To je lež a rouhání! Co mají teď církevní představitelé, kteří oklamali lid, dělat? Pokání! Co je pokání? Veřejně přiznat, že hlásali hereze a naopak hlásat pravdy víry. Co se týče muslimů, podle evangelia jsme povinni jim hlásat Krista a cestu spásy i za cenu mučednické smrti!


  K Novému roku (S Novym godom) /otevřený list prezidentu RF, vládě, církvi a ruskému národu/ (30.12.2015)

  Vyzýváme ruské občany, aby nezapomněli, že do duchovní reformy ruského národa se musí zapojit každý osobně. V nastupujícím roce 2016 si vyčleň jednu hodinu denně na osobní kontakt s Bohem v modlitbě! Rok 2016 bude požehnaný, když každý z nás přijmeme tajemství Vánoc – živého Krista skrze víru do svého srdce.


  Panna Maria je Bohorodička ‒ Theotokos

  VIDEO>>>


  Novoroční list polskému národu (30.12.2015)

  Vážení představitelé polského národa, v jednotě s maďarským a slovenským premiérem i českým prezidentem se nekompromisně postavte proti tzv. kvótám, které mají za cíl islamizaci Polska.
  Drazí polští křesané a občané, podpořte veřejnými manifestacemi úsilí vlády o zamezení islamizace Polska. V této kritické chvíli v boji proti islamizaci neposlouchejte příkaz papeže Františka, ale poslouchejte příkaz svatého papeže Pia V., který vyzval k modlitbám růžence za záchranu Evropy před islamizací. Kéž je zachráněna aspoň Východní Evropa, to je Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko! Důchodkyně a se v tomto roce 2016 denně modlí tři růžence – radostný, bolestný a slavný – za záchranu církve i národa.
  Vážení biskupové, každý z vás ve své diecézi napište pastýřský list s výzvou k účasti na společných manifestacích a modlitbách za záchranu křesanství a Polska.
  Kéž rok 2016 je historickým rokem pokání a skrze ně pak přijde duchovní vzkříšení polského národa!


  Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy (28.12.2015)

  Tento výrok kard. Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kard. Vlk sdílí stejné hereze, jako T. Halík a zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesany.
  Celý systém takzvaného internáboženského dialogu je postaven na podvodu. Křesanství nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové. Tito tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Duka, Halík...).


  Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku?

  Je důležité, kde jsem. Jsem v Kristu, anebo v sobě – v Adamovi, ve starém člověku? Jsem-li v sobě, je otázka, kolik zla starý člověk napáchá. Starý člověk se brání, inspirovaný ne Duchem Svatým, ale jinými duchy, s kterými vytváří přátelství a s některými jednotu. Potom ve falešném světle a sugestivní pravdě odsuzujeme druhé, sebelitujeme se či propadneme pastem a strachům od různých andělů světla. Je třeba usilovat o jedno, a to – o sjednocení s Kristem, o to, aby když přichází jakékoli myšlenky, abychom se hned konkrétně ponížili, dali Pánu hřích, všem odpustili, všem žehnali a pak konkrétně těm či tomu, kdo nám naposledy nejvíce ublížil. Abychom mohli volat pravdivě prosbu Otčenáše: Odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.


  Hledej pravdu! část 15.: Internáboženský dialog (28.12.2015)

  Probíhá příprava na Všepravoslavný koncil 2016, jehož hlavní náplní má být prosazení internáboženského dialogu do pravoslavné církve po vzoru apostatického Vatikánu. Předkládáme vám rozbor kritického pohledu na tzv. internáboženský dialog. Nejenže dnes zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve. V současné době je jediným a správným řešením toto: internáboženský dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vysvobození z hříchu je v Kristu

  VIDEO>>>


  Falešné milosrdenství papeže Františka (27.12.2015)

  Před Vánocemi František vyzval vlády všech národů a žádá čtyři věci:
  1) zrušení trestu smrti i pro největší zločince a masové vrahy
  2) zrušení doživotního vězení pro tyto zločince
  3) stanovení alternativy pro zločince místo vězení
  4) amnestii už odsouzeným nejt잚ím zločincům
  Tento postoj není postojem milosrdenství, ale největší krutosti vůči bezbranným občanům.
  František prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a současně netrestání zločinců. Tím připravuje půdu pro masový terorismus. Společnost nebude moci své obyvatele už nijak chránit. Toto je perspektiva, kterou vytyčuje František vládám především evropských národů. V dnešní době poslouchat vedení apostatického Vatikánu je sebevraždou duchovní i fyzickou!


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Jednejme ve víře

  VIDEO>>>


  Anathema na patriarchu Bartoloměje z tureckého Istanbulu (25.12.2015)

  Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.
  1) Nevyznal víru v Ježíše Krista jako jediného Spasitele, Pána a Boha. Nedistancoval se od současných herezí.
  2) Gestem v Assisi vyjádřil jednotu s duchem pohanství. Prosazuje apostazi skrze internáboženský dialog.
  3) Zneužívá církevní autoritu k šíření systému NWO a ducha New Age pod rouškou ekologie.
  4) Propaguje protibiblickou, falešnou toleranci k sexuálním zvrácenostem, jako je homosexualismus, transsexualismus...


  Vánoční projev Urbi et orbi je dalším hřebíkem do rakve (25.12.2015)

  6. září „papež“ František vyzval k sebevraždě křesanství a Evropy nařízením do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijímat muslimy. V den Kristova narození cynicky pokračuje v sebevražedném programu a zve Herody a hrdlořezy, aby v Evropě zabili živého Krista v duších křesanů. Muslimové se nikde neintegrují. Cíl muslimů není integrace, ale islamizace! František to ví, ale zločinecky to zamlčuje! Znovu připomínáme, že dle dogmatické buly „Cum Ex Apostolatus Officio“ papeže svatého Pavla IV. je František heretik a všechno, co koná, je neplatné. Jeho vánoční projev Urbi et orbi byl dalším hřebíkem do rakve katolické církve i Evropy.


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie, II.část

  AUDIO>>>


  Hledej pravdu! část 14.: Polotajná organizace zednářů (25.12.2015)

  Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Tajemství spočívá v tom, že jednotlivým členům není odmaskována podstata ani strategie. Konají jen dílčí služby, které jsou jim představeny jako dobré. Proto v Rusku by měla být tato nadnárodní organizace, která sleduje sebezničení ruského národa, zakázána a konkrétní osoby, které se dopustily těžkých zločinů, by měly být řádně a spravedlivě potrestány. Organizace by měla být zakázána podobně, jako byl při norimberském procesu zakázán fašismus a nazván systémem dopouštějícím se zločinů proti lidskosti. Lidstvo musí být před zednářstvím varováno!


  Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán (Lk 2,11) /výzva k vánoční manifestaci 26.12.2015/ (25. 12. 2015)

  Tyto Vánoce se rozhoduje, jestli mniši, kněží a biskupové budou konat pravdivé pokání. Tím dají příklad svým ovečkám, aby dělaly totéž a Bůh dá milost k záchraně křesanství i českého národa před islamizací. Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Vážení biskupové, vážení kněží, vážení řeholníci a řeholnice, Bůh vám dává šanci k pokání. Konkrétním gestem je, abyste zmobilizovali křesany do společné národní manifestace, která má být v každé farnosti a pak v každém krajském městě, a to v sobotu 26. 12. 2015 ve 14:30 hodin. Těchto manifestací se rovněž sami osobně zúčastněte. Ten, kdo bude bojkotovat tyto manifestace, dává najevo, že má ducha Jidáše a ducha Heroda.
  Tyto Vánoce Ježíš klepe i na dveře vašeho srdce a čeká, jestli Mu otevřete, aby mohl vejít dovnitř. Pro někoho z vás je to možná už naposled. Tentokrát Ho neodmítněte! Kéž i vám platí o těchto Vánocích: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“


  Slovo otce patriarchy Eliáše k svátku Narození Páně

  „Anděl jim řekl: ̦ Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.̒ “ (Lk 2,10-11) Pravou a největší radostí Vánoc nejsou nějaké dárky, ale narození Spasitele. V Něm jsme dostali od Boha největší dar. On, Všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, všech hvězd, Slunce, Měsíce, celé Země, každého atomu, každé buňky se z lásky k nám stal bezbranným dítětem. Narodil se v Betlémě, v chudém chlévě, protože nebylo pro Něj místa – pro Toho, kdo je Nejvyšší, Stvořitel, Bůh. On přišel i kvůli tobě, abys ty měl život věčný. To je ta pravá radost Vánoc – Bůh se stal člověkem, abys ty se stal Božím dítětem. „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) On přichází do srdcí těch, kteří se Mu otevřou.


  Vánoční manifestace a islamizace /Pastýřský list křesanům a lidem dobré vůle/ (20.12.2015)

  Drazí křesané a občané Česka, o Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Herodes ale usiloval o usmrcení Božího Dítěte. Dnes Herodes zabíjí živého Krista v duších herezemi, globalizací a islamizací! I vy jste vůči tomuto Herodu jako bezbranné děti. Jestliže se v této rozhodné chvíli postavíte za Krista a proti islamizaci, Bůh pro vás zachrání českou zem! O Vánocích, 26. prosince, můžete pak pravdivě zpívat slova hymny: „Kde domov můj“. Ano, ten dočasný je tu, v Česku a na Moravě! Věčný domov je v nebi! Nedejte zahynouti nám, ni budoucím! Kyrie Eleison! Kriste Eleison!

  VIDEO>>>


  Vánoce, nové narození /Vánoční manifestace a islamizace/ (24.12.2015)

  Ježíš říká: „Musíte se znovu narodit! Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je Duch.“ (J 3,6) Pamatuj: I kdyby se Kristus tisíckrát narodil, jestliže se nezrodí v tvé duši, přijdeš o poklad, který nám přinesl, a to je věčný život. O Vánocích bylo pastýřům řečeno: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Ano, to „dnes“ je pro tebe v tyto Vánoční svátky. To „dnes“ bude zvláště tehdy, když ty učiníš krok víry – gesto pravdivého pokání tím, že se postavíš proti současnému Herodovi.


  Proroctví ukazují na Ježíše

  VIDEO>>>


  Islamizace – bič Boží za gender a kradení dětí (23.12.2015)

  Bůh, který pro naši záchranu musí volit menší zlo, dopouští na Evropu tuto vlnu hrdlořezů, protože dekadentní kultura a amorálnost by Evropu dovedla k sebezničení, kterému se nikdo nebrání. Islamizace má jednu velkou výhodu – člověku je jasné, že se musí bránit. Mobilizuje národ, aby se probral ze spánku smrti a postavil se do boje za šastnou budoucnost svých dětí. Manifestace ve farnosti a se uskuteční druhý vánoční svátek, 26. 12. 2015 v dopoledních hodinách. Odpoledne a mají všichni možnost zúčastnit se ve 14:30 manifestace ve svém krajském (biskupském) městě na hlavním náměstí. Všechny katolíky i nekatolíky vybízí Byzantský katolický patriarchát.


  Nic není náhodou

  Nic není náhodou. Všechno co přijde, je třeba brát ve víře a tak stále hlouběji, opravdověji a konkrétněji vydávat Pánu Ježíši všechny problémy. On se o nás stará. On řídí nᚠživot. My patříme Jemu. On má na nás právo, ale to neznamená, že budeme uchráněni utrpení a zkoušek. I Ježíš trpěl, jako nikdo z nás, i když byl bez hříchu. To, že trpěl, bylo ale za nás, za naše hříchy. Ale důležité je jen jedno – a to být v každé zkoušce s Kristem, nebýt sám.


  Celonárodní manifestace proti islamizaci 26.12.2015

  FOTO>>>


  Modlitební mobilizace (22.12.2015)

  Prosíme upřímné katolíky, křesany, ale i všechny lidi hledající a milující pravdu, aby se zvláště v tyto dny před Vánocemi a poslední dny v tomto roce zapojili do duchovní mobilizace. Každý a si určí jednu hodinu, která mu vyhovuje, a denně v ní naváže kontakt s Bohem. Mobilem či přes sociální sítě komunikujeme v horizontální rovině. Tak můžeme šířit nejen dobro, ale i zlo. Abychom ale šířili jen dobro a pravdu, je třeba, abychom komunikovali (duchovním mobilem) i v rovině vertikální. Komunikace horizontální a vertikální vytváří symbol kříže.


  Hledej pravdu! Část 13.: Pravé a nepravé křesanství (21.12.2015)

  Propagace pohanství je v současnosti, zvláště skrze tzv. ekumenický dialog s buddhisty a hinduisty, jednou z nejsilnějších psychologických zbraní k ničení křesanských národů. Proto je třeba rozlišovat mezi pravdivým křesanstvím a falešným křesanstvím s duchem globalizace a úcty k pohanství. Pokud máme pravdivou úctu k pohanům, pak jim musíme zvěstovat spásu, která je jedině v Kristu a nikde jinde. Je naší povinností jim hlásat, aby se odvrátili od svých model, falešných cest a zbožšování zvířat, a skrze víru v Krista se znovuzrodili pro Boží království. Jako pravdiví křesané, kteří poznali pravdu, jsme povinni tuto pravdu zvěstovat. Falešní křesané z falešné úcty tolerují a uctívají jejich démony. To je zradou Krista a evangelia a jeden z největších hříchů svolávajících prokletí.


  Adventní výzva biskupům ČR /otevřený list/ (13.12.2015)

  Vážení biskupové ČR.
  Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil.
  Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení.
  Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk!


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část

  AUDIO>>>


  Už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu

  Ďábel často působí smutkem tak, že dovede rozložit vzájemné vztahy v rodině i ve společenství. Někdo, aniž by chtěl, se zahloubá do nějakého problému či začne snít a neuvědomuje si, že my mluvíme víc tváří než slovy (proto i lidé při rozhovoru pozorují tvář, aby poznali, vycítili, jak to ten člověk vlastně myslí). Jenže my mluvíme tváří, i když ústa mlčí. Naše myšlenka, za níž je určitý duch, se projeví na naší tváři – oku. Proto už z blíženské lásky mám zůstávat v Kristu a Jeho slovu, plnit se jím.


  Ďábel je mistr lži

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,32 (20.12.2015 – 3.1.2016)

  „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“


  Rozjímání nad Mt 5,32

  Ježíš ustanovil svátost manželství a zdůrazňuje, že manželství tvoří jeden muž a jedna žena. V manželství nejde jen o jednotu tělesnou, ale má zde být i jednota duševní. Její dosažení je spojeno s celoživotním vzájemným očišováním a pokořováním. Projevem lásky je nést břemena jeden druhého. V manželství, jako ve svátosti, má dozrát jednota duchovní, aby oba manželé tvořili pravdivou jednotu v Kristu. Co se týče dnešní demoralizované společnosti a kultu nečistoty a zvrácenosti, kterému jsou vystaveni nejen mladí lidé, ale už i děti, nastala situace, která se zdá téměř neřešitelná. Je řešitelná jen z pohledu živé víry a radikálního podřízení se zdravým principům evangelia, osobního boje o čistotu myšlení, Boží milosti i živého společenství křesanů, kteří bojují za morální hodnoty. Bez modlitby, bez živé víry, bez duševního boje je dnes nemožné i pro obráceného křesana zůstat jeden druhému věrným.


  Odvážně svědčit o Ježíšovi

  VIDEO>>>


  „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“

  Jedna z klíčových vět je: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim!“ Toto můžeme realizovat až do smrti. V tom je celý zákon a proroci (srov. Mt 7,12). Mohu si konkrétně napsat, co nechci, aby mi bylo činěno, pak se zamyslím, jestli právě toto nedělám já jiným, třeba v jemné formě. Jak je všechno jednoduché a aktuální pro nᚠnejvšednější den! Jen je třeba to začít vidět a realizovat a pak žité evangelium začne své požehnané dílo.


  Nᚠkříž

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 12.: Boží moc v tobě – Duch svatý (18.12.2015)

  „Dostanete sílu (dynamis) Ducha svatého a budete Mými svědky (martyrés)“. (Sk 1,8) Tajemství přijetí Ducha svatého je spojeno s křtem svatým.
  Duch svatý působil v obou tisíciletích. A dnes, na začátku 3. tisíciletí, přichází zřejmě doba poslední, kdy nepřítel Boží už vystupuje v moci a bude dělat falešné divy, takže by svedl i vyvolené Boží (Mk 13,22). Proto zvláště dnes i ty potřebuješ sílu (dynamis) Ducha svatého, aby ses nestal zrádcem, ale byl Kristovým svědkem – martyrem.


  Stop islamizaci! /Adventní výzva pro kněze/ (15.12.2015)

  Vážení duchovní otcové, v této historické chvíli se na vás obracím i spolu s dvěma spolubratry, biskupy. V souvislosti s islamizací jde dnes o bytí a nebytí křesanství i českého národa. Co se týče islamizace Evropy, je to bič Boží za odpad katolické církve od pravověrného učení a od života z víry. V dané situaci je jediným řešením upřímné pokání. Co konkrétně máte konat vy? Nejlépe v poslední adventní neděli 20. 12. či na půlnoční liturgii vyznejte pravou víru a odřekněte se současných herezí. Toto je konkrétní pokání, které je třeba, abys, drahý bratře, učinil i za cenu, že Tě současná církevní hierarchie postihne nejt잚ími tresty. Navíc vy jste v Česku v atmosféře, kdy prezident se nebojí povědět pravdu a je ochoten vyjít i z prezidentské rezidence do ulic. Vy se rovněž postavte za pravdu, nemaskujte se zbožnými frázemi, ale po vzoru Krista, Dobrého pastýře, nasaďte třeba i svůj život za svěřené stádo.


  Nezapomínejme na Kristův kříž

  VIDEO>>>


  Zhoubná činnost teologických škol

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 11.: Pravda vás osvobodí (15.12.2015)

  Základem, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba, která vychází ze základních křesanských pravd a je Kristocentrická. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny. Bůh tě z lásky stvořil i z lásky vykoupil. Uvědom si tajemství svého vykoupení hlouběji. V této chvíli si připomeň datum svého narození i dnešní datum a uvědom si teď přítomný okamžik. To, co bylo před ním, je minulost, a ta se už nevrátí. Co přijde po něm, je budoucnost, a tu nyní uchopit nemůžeš. Můžeš prožívat jen přítomnost, tedy právě tento moment. Jak ho využít pro věčnost? Jak vykupovat čas? Uvědom si tři reality: smrt, hřích a soud. Realita odpuštění hříchů. Základ, na němž se buduje a rozvíjí vztah k Bohu, je vnitřní modlitba. Věnuj jí denně alespoň čtvrt hodiny.


  Hledej pravdu! část 10.: Zdravá rodina – zdravý národ (12.12.2015)

  V modelu křesanského života na bázi Božích zákonů, a především vycházejícího z evangelia, je s lidskou sexualitou počítáno. Má své místo v instituci zvané manželství. Tam má sloužit k předávání lidského života, tam má udržovat i vztah muže a ženy, kteří jsou zde jako otec a matka a tvoří nerozlučnou jednotu. Boží slovo říká: „Opustí muž otce i matku a přidrží se své manželky a budou jedno tělo“ (Mt 19,5), jedna bytost. Manželství je proto povýšeno na svátost a je spojeno s nerozlučností. Manželé, když skládají před Bohem slib a uzavírají manželství, slibují, že budou spolu snášet dobré i zlé, a to až do smrti. Kristus o manželství řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,6) Kulturní Evropa byla postavena na křesanských základech a základní buňkou v ní byla zdravá rodina, v níž byla respektována nerozlučnost.


  Učit se moudrosti ze života

  VIDEO>>>


  Dát všechno Bohu

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 9. část: Hnutí odporu (9.12.2015)

  Drazí studenti Ruska, ne svou vinou jste byli odřezáni od zdravých duchovních kořenů vycházejících z ruské tisícileté křesanské kultury. Byli jste napojeni na degradační americkou pseudokulturu, která vede k dekadenci morální, duchovní i fyzické. Bůh ti dává šanci, aby záchrana Ruska začala od tebe. Můžeš ji přijmout nebo odmítnout. Když ji odmítneš, budeš mít spoluzodpovědnost za masovou sebevraždu mladé generace, a tím i Ruska. Buď budeš dnes hrdinou nebo zločincem! Otevřete oči, zmobilizujte se k revoluci odporu proti invazi amerikanismu! Vyzýváme vás proto k duchovní revoluci, postavte se proti pseudokultuře! Objevte tajemství vnitřní modlitby, která vede k osobnímu spojení s Bohem. Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá celý ruský národ: Postavte se na odpor globalizačnímu satanismu! Vyhlaste bojkot americké pseudokultuře!


  Být otroky Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Ježíš přišel ze slávy kvůli tobě

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! 8.část: Politický systém v Rusku (7.12.2015)

  Současný politický systém Ameriky má ducha neofašismu. Jeho programem je redukce lidstva na „zlatou miliardu“. Nevytvoří-li Rusko politický systém nekompromisně zbudovaný na protichůdných principech, bude globalizováno.
  Rusko se musí proti ideologii autogenocidy prosazované NWO adekvátně postavit tak, že vybuduje svůj silný politický systém na vlastních osvědčených, křesanských principech.


  Mít touhu po Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Spravedlnost získáme vírou

  VIDEO>>>


  Modlitba víry má moc

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,29 (6. 12. – 20. 12. 2015)

  Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.


  Rozjímání nad Mt 5,29

  V tomto slově Ježíš mluví o pokušeních a o tom, jak s nimi bojovat. Hlavním bitevním polem je naše mysl. Ďábel skrze pokušení útočí na naši mysl více než na cokoliv jiného. Tento boj je neúprosný a probíhá nepřetržitě, dokud žijeme na této zemi. Nemůžeš dovolit, aby ti myšlenky probíhaly hlavou, jak se jim zlíbí. Každé démonické pokušení, které svádí člověka, je zaměřeno na lidský rozum. Nepřítel také používá lidské tělo, aby člověka stáhl na svou stranu a získal jeho souhlas. Proto v každém okamžiku svého pokoušení nepřítel rozvíjí určitou myšlenku, například vyvolává závist, nenávist, neodpuštění. Ježíš učí, že v duchovním boji s nepřítelem nesmíme vést dialog s pokušením, ale radikálně se postavit proti pokušení: vytrhnout a vyhodit ho z našeho myšlení. Tento princip je obzvl᚝ důležitý v boji proti nečistým pokušením.


  Hledej pravdu! část 7.: Juvenilní justice (4.12.2015)

  Nadnárodní organizace OSN vydala Úmluvu o (tzv.) právech dítěte. Na bázi této úmluvy jsou jednotlivým národům vnucovány zákony, které pod pozitivními pojmy a bez reálných příčin uzákoňují kradení dětí rodičům.
  Systém je založen na likvidaci rodiny a následně jejich jednotlivých členů.
  Systém juvenilní justice je jako lakmusový papírek prozrazující v zemi stínovou vládu skrytých globalizátorů NWO.
  Vyzýváme ruský národ, především vás, studenti: povstaňte z lhostejnosti a zmobilizujte se! Nekompromisně žádejte ruskou Dumu, aby všechny zločinné zákony, které byly v poslední době přijaty pomocí podvodů, úplatků a zrádců, byly zrušeny!


  Ježíš spravedlivě zaplatil za můj hřích

  VIDEO>>>


  Jak se stát spravedlivým před Bohem

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 6: Jak je likvidována pravda /antizákony/ (2.12.2015)

  Zločinný systém NWO prosazuje bezzákonnost a zločinnost pod pozitivními pojmy. Celý systém je založen na tom, že vláda vede prostřednictvím zákonodárství skrytou válku proti vlastnímu obyvatelstvu, a cílem je jeho autogenocida. Začíná to tak: Nadnárodní seskupení, v jejichž zákulisí jsou ideologové redukce lidstva, vytvoří tzv. úmluvy, které jsou pak směrodatné pro zákony každého státu, který je do mezinárodního seskupení začleněn. V linii úmluvy je pak postupně jeden stát za druhým dotlačen k tomu, aby přijal zákon, který je skpś3Á\ž†o˘Ĺ8@…řÍJ¨“ÖđúŠ§ !gcY#<“­R´Â×0`č‚ ¤ŠJôöŒn¨đÁóň˙ű`šYZÍéř{h pÁM9Źż ¨%ŔÉLśŚUńŠOzĺžnĹČvŁýrĽ•OWŚŚłşIm=íwsWěîí ÚK57C+­Gsż5)ż†9gA Ż.Ë ÷˙Üż=ď¸vŢď2ˇł“eSN7ląą›zQE°ěWłcD4-‰\eďDVuď’(-‘˜1ĺ)9şÎ*Żř }żb§tĐALíÉł˘ąaőÎÔAÉxáˇa.XZ ĕ¨M` H¸’ćOe­n“ =}ňílqšĘj–sť”Z˝>š¨Ľ-<őÚ7Ž=AFţYˇj–kYŮ˝ÍnžöőŰ5lXݜŤg3˙Ű]ŚÝ]ŢîŞážTŢ˙ď›Ď_oˇ”ĺ$ŃN§$śŮ ͍@°÷Ꮞľ€+ŁF‹4vi]  hSéM0ĄQ¤Ĺ‚K´ÝĘ7cH[#âyËeN{2Ű5)˘U,VxąkpĘŔşd!;D…’p“”ÎO“Ć˜ĐU*.ő˝BÎĺ ž<_¨zž Ő…ôhiĽ YLȜZfYml‰âĉ˙ű`—€iQOkĂj pÁW?Źaí %Ŕ.%žGłey’}Ë,X:‘šzǎż˜Žo°ŻŹľŹž-ŕ_ZĽaI¨ľÝüžŮ̲€)ĺ’;u˛Á‚Ř"âŮŁ×U%#_ŇŃŽ°¸7X˜ Œe? ĄŽ Ô2œÉÂě…*9ÂQ1 2CE]ÔĘÖÖÖď S ć„/dĆgŠtX‡W´-JšÖ/lŚ‚ôÔÍ<ŤS8ö“yvŚ}ŐKoĆqš–Iżu(/_ľf[w ľŸÜÎłâö%2›ŮËłąK„ě~WZŐXŰ`ťnÄMS—5Ť÷jUĄ×)3ď5R˝źďjÄ`IiéśŰ,ŁËt°6:Řhʈgl›ˇi‹˛Y}wNZě1v˕B•ăc°kNŝ œS*iÎĂÝ-okLJęNËr˘’Žéo]„R=‡şBEœ d8vŚË(ě _6â´ń˜ĄÇšÚšÎsVDďP'ÚPĂ}n+\d'9ékZšĚ%&Ÿľ+×ôĘÁśh§KÖ čvÜÜ ěä•˙ű`¨œSĎëĂj pS=Źaí¨%Ŕq‡žcA͡捖wškQ75aá€$’m˝t‘ąŠ‹1R­TaˆJFXҕ™qł˘dŹˇ9ÉYö l—ą€Ĺƒ ‘ŹÍuĚŞV’´f„Ę!şňç{î;0˙-Ć/HíËŮË*‹:LA9×PÎĐhFƒ<‘.ËëÓŇüä˛ţâŐěׯvfÄŽínaŤůLՖc^’Ăń™żÍGű1rnn[E”[TŇ(ś4˜Ő­lżtšćëcc—đľRIš_fżrŻą_łö{[ę^ą…j÷őrý}ŢoýÉ[I ŠîŚă S%ňŠ"H’ľ%ô bk+­ŞÄ†˜F4’ 0m•Ä,vŤ™Œ˜¤¸ŸĆCęc(˙gT7J¸9aĽÚ“)`â Ilq.Ă6"" ĺ;"‡*;q•6ŕ‘`pea•ď…ؼ­üĚk¨]8ŮZŠaŃäx-#Ż4&řđ`GLjͼ$íů}k>ƒzź]RŠÖgÎQ$ŽŚžsâ<ŒŠĆéŤ÷Ż_î’˙ű`´€ČUÍëĂh pW/L=í %Ŕ€S^žţ•&S œd‰SË-¸,rvˇw- ‘ĚlŤů]GŸV^Śą $9ŻIé‡×ťŢž2…ý7GÄä1čô. מʓϤJ‘ŻN?ĎŮŇKŠ„.ќŇQ;Ç}̆ŽŸ;hm9t¨xŚx†EeҕÎŤěBvŽŒ†ÂEŽiˇe‚×fW‘[Řź{GÓn#ŔŒ¨eÍ×jwYk˛šń"BTǃőŘĽŽůťoĄĹzń‘ş+îĆň™„řˑË$$‡I3‰‹/ęĹ0‰2w)9Ľ˘K+\ŤĹ$›‚CôÁŃ Kľ­-h˘‡5`WEśĂŮ żŒŃ­;ąŹÔ3Ćaí\łHń4A‰ ÓäęĄ,Ąƒó4bH0%# ÄfŰvŁ+}uçnœßĂÂB75Ľâ¤M@ýO_vSŤ÷ŹŮۨGhCĎ6ńÚÍ;ş(]ŠV>źH2‰ĹHĽYó9VĎŕR]PZWŔ¤ďţ8Űm…;{™ş‹“Ĺ?a¤Ža˙ű`žŚUĘK{h puW+Źa %Ŕ‡é#œ‰`š(Zą–Ť NEđX@X”0¸›ƒ¨˜*ĺş%{R]0kY°îOJhŸ¸T4čA íŚ0ąćŸq¨,:H  BQ•H‰& ‰ ˘ ŠőŁ¨H¨4h‹X’ł2 @1Š*eËŔ%J 8hěÄ#Ş!=K4\ÁC$ůÖ"mQŠČĘo,QY´…eF]œO.>ΎÁ-%WU uS´Ôm,; Žxďťę]@ńrÜ…xË֛-ؠ΋ĆŘĄmaďlŐŮ%~Ľłqg~†ĽŹ×€/Ŕí¤RwG)É`,Ę!áj.ĺٍ/hŔhDN2ňňĄZŹ5˝2ÁÚę­QÔk$Ň)ÎéŚI4)[ԎlVJ„:Ńbi•\ÔÉߍá+ŔcVę s:ˌ9ÜŘ󕹛–~ŸžXkŤdçŁTŽ(ÇYzĹGĚ)eŞiU+˛d{GŇ~ŽĄŁ—äjËDX ŮĆWCGăŻKÇ Mq˙ű`ȉUČÓK` pmW,aí€%ŔDƒˆ”Ét¨Š8đŮ €‡ĚNZ—Đ<Ž2öJ`,%˜ŁĽĂŹ }Â&â fŸi˛¤ź ĢLv=o:N˜uN?:—lŒĚgƒ!˘Ý;ę0ítĚÉH¨­Ż"Ţż‘‰­–hŒmˆ¤Ü5•ÇIeĺ˜#°0—ĚłŽ•‰ťS/UHçč›10žzźŻ™äŽ*g'íOu ŽšcƇdö™#ŤâşŹŘÉ›_ńąŐYľAƒą=> Ţ#*'™¤ Č˜Đđ)Č ¤bËŕĽ/_F1‚SŸ§ á1ŃCP8 ™ƒ†B&FB0( 0…–ƒ CiŢťű¸ÝÔH0Ż‚”%(„°7 Đ„´ţ¨|žgt?Ň ČxȕŔüNB.’i †CAâŁ/‡ d „ ä) Ă<˛h6cjÝ";gŽŹWÄ–ň)ÜŻLç•ąŚ[~œ?ز^‡łśÇďf­$ƒś‡ĐbÍ˝aÜőÄKńder=0>

  Ateista Freud dává návod k tzv. psychoanalýze a vede k tomu, aby člověk zkoumal svou minulost. Ale to nestačí. Nedává východisko, protože neukazuje na odpuštění hříchů ani na duchovní dimenzi po smrti. Příklad z vlastního života: V roce 1966, kdy jsem vstoupil do semináře, byl v bývalém Československu prosazován ateizmus. Pro kněžství jsem se rozhodl, když mi bylo 16 let. Důvodem bylo, že jsem poznal pravdu a cítil povinnost tuto pravdu o životě a smrti zvěstovat co nejvíce lidem. Prostě řečeno, vnímal jsem realitu, že život je jen krátká zkouška, přijde smrt a věčnost. Drazí mladí přátelé, kteří žijete v této těžké době, chci vám předat tuto zkušenost vnitřní modlitby, která vás učiní šastnými ve vašem životě, ve smrti i po ní. Toužím po tom, aby Rusko i ostatní slovanské národy skrze pravdivé pokání prožily duchovní vzkříšení. Nejen po tom toužím, ale modlím se i za vás, aby Bůh vám dal ty milosti, které dal mně, aby vám především dal dar duchovní žízně, která vás bude nutit, abyste Ho denně hledali v modlitbě, abyste s Ním komunikovali. Pamatujte, i kdyby vás všichni opustili, Boží Syn, Ježíš Kristus, který za vás zemřel na kříži, vás nikdy neopustí a bude stále s vámi. Kéž Duch Boží vám do vašeho nitra vloží tajemství vnitřní modlitby. Kéž vám bude postupně odkrývat tajemství dědičného hříchu – ložiska zla v nás, a boje proti němu.


  Bůh je dárcem života

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! část 3.: Dědičný hřích a) ložisko zla v nás (25.11.2015)

  Každý člověk je stvořen tak, že touží po nejvyšším, dokonalém štěstí, které chce realizovat v osobním vztahu. Člověk touží po Bohu, i když si to neuvědomuje, protože nikdo jiný tuto touhu, která je do něj vložena, nemůže naplnit. Hříchem nastoupil na cestu lži. Spojení s Bohem svou zradou zaměnil za spojení s duchem lži a touhu, která v něm zůstala, chce falešně naplňovat v novém a novém sebeklamu – v alkoholu, v narkotikách, v morální nečistotě, kariéře, v penězích, zločinnosti. Tato cesta lži a egoismu končí v záhubě. Člověk se stal otrokem hříchu, ale protože toto otroctví je vnitřní, sám si pomoct nechce a nabízenou pomoc odmítá. Mladí lidé chtějí mít ideál, chtějí vidět určitý vzor, těmi vzory morálního života, pravými hrdiny, kteří pro pravdu časnou i věčnou přinášeli největší oběti, jsou svatí a mučedníci. Největším příkladem je nám samotný Boží Syn Ježíš Kristus, který je vtělená Pravda.


  Jsme vystaveni zkoušce

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! Část 2. Chceš být šastný? (23.11.2015)

  Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Obraz falešného štěstí znázorňuje americká socha svobody. Téměř každé ráno jsou pod ní mrtvá těla ptáků. Za noční tmy, oslněni ostrým světlem, které vychází ze sochy Svobody, letí přímo proti světlu, avšak prudce narazí na sklo svítilny, zlámou si křídla a pak bezvládně padají k zemi. Toto je obraz mnoha mladých lidí, kteří hledají štěstí ve falešné svobodě. Jedinou skutečnou svobodu dává Boží Syn, Ježíš Kristus, který přemohl ducha lži i otroctví hříchu. Ježíš je Cesta do našeho spojení s Otcem, který nás stvořil. Ježíš je zároveň Pravda, která nás osvobozuje od ducha lži, a On nás zároveň i vytrhl ze smrti – v Něm máme život věčný. „Kdo má Syna, má život věčný“.(1J 5,12)


  Bez spasitelné víry nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Musíme mít spasitelnou víru

  VIDEO>>>


  Hledej pravdu! /ruské mládeži/ (20.11.2015)

  Je třeba si dnes uvědomit svou osobní zodpovědnost i to, že dosáhnout vítězství je svou silou nemožné. Proto je dnes největší potřebou doby upřímně se obrátit v osobní modlitbě k Bohu a začít samého sebe mobilizovat k hledání pravdy a k bojování za ni. Vy, studenti, nečekejte, že revoluci pokání začnou církevní představitelé. Pravdivou revoluci začněte vy! Hledejte pravdu, milujte pravdu, bojujte za pravdu a za ni obětujte i své životy! Pravda vás vysvobodí z démonské vlády, od smrti a ďábla. Tou Pravdou je Ježíš Kristus, On je Cesta, Pravda a Život, On za tebe zemřel na kříži, On ti odpouští hříchy, On Jediný ti dává věčné štěstí, které začíná už tu na zemi a po smrti pokračuje.


  Ospravedlnění je spojeno s osobou Ježíše Krista

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_27-28 (22.11. – 6.12. 2015)

  „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“


  Rozjímání nad Mt 5,27-28

  Dědičný hřích, který spočívá ve vzpouře proti Bohu a Jeho přikázáním, zasáhl všechny oblasti života. V oblasti tělesnosti se toto zranění projevuje hříšnou žádostivostí, která se objevila již u Adama a Evy hned po prvním hříchu (Gen 3,7). Proto Bůh ustanovil 6. a 9. přikázání, aby se nešířila infekce hříchu nečistoty. V tomto slově, které bylo řečeno v horském kázání, Ježíš poukazuje na kořen cizoložství, který spočívá v tom, že člověk může hřešit nejen fyzicky, ale i ve svém srdci, když se spojí s žádostivou myšlenkou. V tomto případě je nástrojem hříchu nečistý pohled, a místem je lidské srdce – žádostivé, nečisté myšlení.


  Naučme se klamat starého člověka v nás

  VIDEO>>>


  Cesta svatosti je cesta očišování

  Utrpení je více duševní než tělesné, ale ta různá utrpení vedou k osvobozování a k uzdravování. Utrpení nám působí, když se dostáváme do pravdy o sobě, bližním a světu. Je to tak jednoduché a zároveň zamaskované. V podstatě jde o to začít žít plně evangelium. Začít žít hned první a největší přikázání – milovat Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Ty ostatní příkazy a rady vedou k tomuto vrcholu.

  Pokořování sebe a drobné oběti

  První forma lásky je neustálé pokořování sebe. Člověk se ale nemusí snažit o nic umělého. Jde jen o to přijímat pravdu! Druhá forma lásky je obě! Přinášet drobné oběti, sebezápory za bližního, ale ne z pozice „jᓠzachraňuji, ale až tehdy, když jsem se před ním pokořil a pokládal ho za lepšího sebe. Čistá láska je ukřižovaná. Je třeba zvát Ježíše do těch situací. Nedělat to ve své síle. Zde nastává úžasné pole zázraků a zkušeností!!!


  Bůh slíbil hříšníkovi odpuštění, ale neslíbil mu zítřejší den

  VIDEO>>>


  Naše skutky nás nespasí

  VIDEO>>>


  Nᚠočistec na zemi

  VIDEO>>>


  Působení dědičného hříchu v nás

  VIDEO>>>


  Vysvlékání starého člověka a oblékání nového začíná v myšlení

  Lidská přirozenost bez respektování zákona evangelia v podstatě reaguje stejně. Je to žárlivost na bližního, konkurenčnost, závist, když má v něčem něco lepšího, závist i duchovních darů, závist třeba i kříže a na druhé straně pak sebelitování a trucování (před Bohem i lidmi). Má to nejjemnější odstíny, ale v podstatě je to naše „já“, které se nechce pokořovat, nechce žít v nejistotě, nechce poslouchat Boha a podřizovat se Mu.


  Nezanedbejme čas spásy!

  VIDEO>>>


  Hřích byl spravedlivě odsouzen v Kristově smrti

  VIDEO>>>


  Co dělat, aby rostla blíženská láska

  V podstatě každý člověk, kromě Neposkvrněné, je raněn dědičným hříchem, který člověka zaslepuje, drží ve lži a falešnosti! I když člověk chce konat dobro, koná zlo (Ř 7,23n). Milovat znamená stále se pokořovat, přijímat bližního takového, jaký je.


  Zasévej ve víře

  Ten čas, který prožiješ na místě, kde jsi, je Bohem určen a už se nikdy nevrátí. Co ve víře zaseješ, to budeš ty i ostatní jednou sklízet. Zasévej ve víře, i když nebudeš vidět žádné výsledky. Zasévej každý den tím, že budeš přijímat ty situace, které přicházejí, ale ne se jimi nechávat odrovnat a přesytit, ale brát je ve víře a ve spojení s Ježíšem – učit se zůstávat s Ním!


  Víra ‒ podmínka ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Máme konat skutky pro věčnost

  Máme konat skutky pro věčnost. Konat je spolu s Ježíšem. Být s Ním. To má cenu pro věčnost, jinak to je k ničemu. Člověk chce vidět efekt, výsledek, chce pochvalu. A často není žádná pochvala, jen bití, pronásledování, ani není žádný efekt – zdá se, že je to jen utracená energie, utracený čas. Můžeš říci: „Dobře, tak to je, ale já jsem, Pane, jednal ve víře.“ A potom to má cenu pro věčnost a ovoce přijde později.


  Abraham upřímně hledal Boha, a Bůh se mu ukázal

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5_21-22 (8.11. – 22.11. 2015)

  Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezabiješ,' a kdokoli by zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.


  Rozjímání nad Mt 5,21-22

  Hněv je projevem nenávisti, která je opakem lásky. Může mít různé stupně, až do nepřekonatelného odporu a vyloženého nepřátelství, a už ve sféře politické anebo, a to především, náboženské. Bezbožník se hněvá až k nenávisti na spravedlivého (Ž 34,22) často bez příčiny (Ž 35,19). Nenávist vůči bratru a bližnímu je v Písmu svatém zakázána (Lv 19,17, Dt 19,11). Svět nenávidí Ježíše i Jeho učedníky (J 15,18, Lk 19,14). Nenávist je tu chápána jako démonická síla (1J 2,9) ovládající tento svět.


  Nediskutujte, jestli pohané budou spaseni, ale zvěstujte jim evangelium

  VIDEO>>>


  Bůh má na nás nárok

  Ježíš má na nás určitý nárok. My už nepatříme sami sobě. Proč? Jednak Bůh nás stvořil, dal nám existenci, stvořil nás k svému obrazu. On je skutečně naším Otcem. Po Něm nᚠduch touží, jak říká sv. Augustin: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ To je hluboká pravda. Už malé dítě má někdy až bytostní chmuru. Neumí to vyjádřit, ale vnímá marnost všeho. Nic, co je stvořené nás neuspokojí. Nic. Ani bohatství, ani kariéra ani nějaké požitky. V naší duši je hlad po Bohu. Bůh nejen že nás stvořil, ale má na nás nárok také proto, že za nás dal svého Syna. Ježíš za nás prolil svou krev. On za nás draze zaplatil – ne zlatem ani stříbrem, ale svou krví, a to z lásky k nám.

  Odpadlé křesanství neukáže pohanům cestu k vysvobození

  VIDEO>>>


  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody

  Pokud nezůstáváme v Kristu, nemůžeme nést plody. Ježíš říká: „Beze mne nemůžete činit nic.“ Jedno můžeme činit – hřešit. To je v nás naprogramované. Ale pravdivé dobro, to nejsme schopni činit. Snad ještě zdánlivé dobro, které je ale prolezlé pýchou a nese ovoce smrti. Jestli však máme nést plody, které mají hodnotu pro věčnost, tak to musí být spojeno s Kristem, s Jeho křížem.


  Zůstaňte ve mně

  Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ (J 15,4) On v nás je. On je s námi. „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20) Ale my s Ním nejsme. V tom je problém! On ve mně je a já prakticky v Něm nejsem, a potom s Ním ani nepočítám. „Zůstaňte...“ Jak? Skrze aktuální víru, že si uvědomím konkrétní pravdu Božího slova, osobně ji přijmu a sjednotím se s ní. Ona pak ve mně působí a spojuje mě s Ježíšem. Mám si uvědomit: „Ty, Ježíši, jsi ve mně a já jsem teď v Tobě.“


  Kde získat sílu a odvahu?

  Ježíš několikrát říká apoštolům: „Nebojte se!“ I v Písmu svatém je na mnoha místech řečeno: „Nebojte se!“ Když na nás přijde strach, je potřeba se podívat pravdě do očí. A kde máme k tomu získat sílu a odvahu? V modlitbě. V Boží přítomnosti. Když se modlíme, máme rozmlouvat ne sami se sebou, taková modlitba nám nedá sílu, ale máme si v první řadě uvědomit: Kde je Ježíš? On je tu a čeká tě. Čeká, abys s Ním navázal kontakt, dal Mu svůj hřích a své problémy. Ty dvě věci: Nejprve svůj hřích a potom svoje problémy.


  Slovo otce patriarcha Eliáše ve svátek Krista Krále

  Ve svátek Krista Krále se čte čtení z listu Kolosanům, kde je napsáno: „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.“ (Kol 1,13) Bůh z lásky k nám, abychom s Ním mohli žít věčně, nás vytrhl z vlády tmy, hříchu, světa a přenesl do království svého milovaného Syna. Ježíš právě přišel na tento svět, aby nás vyrval z království toho zlého a přenesl do Božího království. A abychom měli život a měli ho v plnosti, abychom byli pravdivě šastní. Ale k tomu je potřebné, abychom Ježíše přijali za svého Pána a Krále. My jsme Ho přijali. Každý z nás si má proto uvědomit: V mém srdci žije Ježíš! A kde je Kristus, tam je Boží království. Bez krále není království. Ve mně je teď Král i Jeho království! Máme se modlit za to, abychom mohli opravdu pracovat pro Boží království, pro království Ježíše Krista, abychom se pak mohli v hodině smrti postavit před Boží tvář a přijat odměnu, kterou Ježíš slibuje těm, kteří jsou Mu věrni v této životní zkoušce.


  Výzva patriarchu Bartolomějovi k vyznání víry a odřeknutí se herezí (21.10.2015)

  Vážený patriarcho Bartoloměji, Vy vystupujete jako hlavní organizátor plánovaného Všepravoslavného koncilu 2016, který v současné době krize křesanství nemá bohužel za cíl obnovu církve, ale pravý opak.
  S velkou aktivitou jste organizoval mezináboženská „mírovᓠsetkání, která ale vedou k sebevraždě pravoslavné víry i křesanství. Už v roce 1968 jste se zúčastnil generálního shromáždění Celosvětové rady církví v Uppsale, která je náboženským orgánem Nového světového řádu (NWO), jehož cílem je globalizace v jedno světové náboženství New Age.
  Na rok 2016 jste svolal Všepravoslavný koncil. Cílem je vnesení ducha světa (aggiornamenta) po vzoru Vatikánu. Vaší povinností je formou veřejného vyhlášení jasně před církví vyznat víru a odřeknout se herezí a synkretismu.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (7.10.2015)

  4. část: Prognóza

  Žijeme v historické době, kdy zodpovědnost za záchranu ruského národa před globalizační autogenocidou není otázkou jen schopného politika, ale zodpovědnost dopadá na každého občana Ruska! Jedinou účinnou zbraní proti prosazování vlády antikrista, je pravdivé pokání!
  Otázka pokání je také spojena s otázkou smyslu a cíle našeho života. Proč žiješ? Abys jedl, pil, pracoval, spal, stal se otrokem lži a hříchu, zemřel, byl pohřben a nakonec skončil v pekle? Tento život je jen krátká zkouška, rozhoduje se o věčnosti. Smyslem života je hledat, a pak přijmout zjevenou Pravdu, Ježíše Krista. On je Cesta, Pravda, ale zároveň i Život!
  Z čeho konkrétně máme konat pokání?
  Především z toho, že jsme bojkotovali Pravdu a realitu krátkosti času a smrti. Nepostavili jsme Boha a Boží zákony na 1. místo!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (1.10.2015)

  3. část Diagnóza

  V téže době, kdy Amerika prostřednictvím vedení EU diktuje jednotlivým evropským národům povinné kvóty k přijetí desetitisíců muslimů, papež František dává příkaz (6.9.2015), aby katolická církev zabezpečila celoplošnou islamizaci Evropy tím, že do každé farnosti i do každého kláštera i na každé poutní místo přijme alespoň malou skupinu muslimů. Vybudování velké mešity v Moskvě je silným strategickým bodem pro Ameriku.
  Vlčí koncil 2016 má připravit duchovní, morální a fyzickou autogenocidu Ruska. Tento Koncil 2016 je v nejvyšším zájmu globalistů NWO jejichž cílem je paralyzování pravoslavné církve a svržení zákonné vlády v Rusku. Proto musí být Kirill co nejdříve sesazen! Tento zrádný Koncil nesmí být dovolen! Kdo ho může zakázat? Jedině nový, vpravdě pravoslavný, patriarcha Ruska.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  Císař Julián, který zpočátku věřil v Krista, a pak se od Něj odvrátil, odpadl k ďábelské zlobě a stal se synem satana, shromáždil velké množství vojska a táhl do války proti Persii. Po cestě proléval mnoho krve svatých. Za vlády tohoto kata žili v egyptských poustevnách dva Bohu milí muži Patermutius a Koprius. Byli jedné mysli a společně sloužili Pánu. Patermutius byl věkem starší, v mnišském životě zkušenější, utvrzen v ctnostech. Koprius byl mladší, a ještě ne zcela utvrzen. Patermutius jej vyučoval jako učitel učedníka a duchovní otec syna.


  Misie sv. Pavla

  VIDEO>>>


  Církevní farizejové – největší překážka misijím

  VIDEO>>>


  Mučednická smrt svatého mučedníka Ignáce – Bohonosce

  Když v římské říši převzal žezlo Traján, biskupem antiochijské církve byl sv. Ignác, jehož nejenže nazývali Bohonoscem (Theoforem), ale skutečně i Bohonoscem byl. O tomto světci je známo, že ho ještě jako nemluvně dal nᚠPán Ježíš apoštolům za příklad. Jednoho dne rodiče tohoto nemluvňátka stáli v zástupu blízko Ježíše a poslouchali Jeho Božská slova. Měli s sebou i své dítě. Pán na ně pohlédl a zavolal malého Ignáce k sobě. Postavil jej uprostřed, objal jej, vzal na ruce a promluvil:„Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království.“ Jistě i proto byl svatý Ignác nazván Bohonoscem, protože jej Vtělený Bůh nosil na svých rukou. Ale i proto, že on nosil Boha ve svém srdci.


  V boji neobstojíme sami

  Jde o velký a závažný boj za spásu duší. V tom boji potřebujeme živou modlitbu, protože v něm neobstojíme sami. Boží slovo nám říká, co máme dělat: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li moje slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (viz J 15,7). A jak zůstávat v Jeho slově? Je třeba si vyprosit Jeho slovo a v něm zůstávat tam, kde jsme. Může to být třeba slovo: „JENOM JEŽÍŠ!“


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 2. část

  Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy (28.10.2015)

  V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce.
  Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Je to vzpoura proti jedinému, pravému Bohu, kterou má na svědomí II. vatikánský koncil s tzv. aggiornamentem.

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,20 (25. 10. – 8. 11. 2015)

  „Nebo vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“


  Rozjímání nad Mt 5,20

  Ježíš mluví o dvojí spravedlnosti. O spravedlnosti zákoníků a farizeů, a o spravedlnosti, která je z víry. Pokud tuto spravedlnost z víry mít nebudeme, nevejdeme do Božího království.
  V čem spočívá Boží spravedlnost, s kterou můžeme vejít do Božího království? Ježíš Kristus, jako pravý Bůh, se stal člověkem a na kříži zaplatil spravedlivý trest za hřích, tedy smrt. Kdo v Krista uvěří, tedy přijme záchranu Jeho smrtí, bude spasen – vejde do Božího království – získá nebe. Ježíš vzal trest za mě a dává mi zdarma věčný život, ale já ho musím přijmout – uvěřit v Boží lásku, a to je spasitelná víra. Tato Boží spravedlivost převyšuje spravedlnost zákoníků a farizeů.


  Misie sv. Františka Xaverského

  VIDEO>>>


  Ovoce II. Vatikána po 50 letech - 1. část

  Kryptofašismus na II. Vatikánu (16.10.2015)

  28. října 1965 byl vyhlášen dekret Nostra aetate. Tím byl puštěn duch – démon lži a smrti, který za 50 let způsobil katastrofální stav v církvi i ve světě. De facto zlikvidoval pravdivou misii a otevřel dveře k antimisii uvnitř křesanství! Duch hereze, vypuštěný na koncilu skrze dvojznačné pojmy, skrytě prosazuje lež a smrt. Pod pláštíkem pozitivních pojmů přešel tento duch lži a smrti i do politické sféry USA a EU. Zde tento duch neofašismu prosazuje globalizační sebevraždu národů. S uzákoněním homosexualismu (LGBTQ) je prosazováno uzákonění kradení dětí a jejich devastace. Vatikán má dnes jednotu ducha s těmi, kteří prosazují celosvětovou globalizaci a satanismus. Po 50 letech je dovršeno heslo II. Vatikána „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu – i propagace pohanství zahájená dekretem Nostra aetate. Jde o zradu Krista, zradu církve a vyhnání Ducha svatého. Tedy za plánovanou globalizační autogenocidu národů a lidstva nese hlavní vinu II. vatikánský koncil, protože nebojoval proti herezím, nebojoval proti duchu pohanství, ale naopak, v klíčovém momentu mu otevřel dveře. Po 50 letech bylo v Evropě odstraněno Desatero a všechny morální zákony a vyhlášeno antidesatero Lisabonské smlouvy s prioritou antizákonů a sodomismu.


  Jak milovat Ježíše ve všednosti dne

  Člověk si myslí, když přijde suchopár a všednost, že Ježíše nemiluje, protože to nepociuje. On ale říká: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ Jistě, my je nejsme schopni plnit bez pomoci Boží, ale i v té tuposti se člověk může ptát: „Pane, co bys Ty dělal na mém místě? Co mohu v této všednosti dne udělat pro Tebe?“ A i tu nejmenší maličkost udělat ve víře – tím chci milovat Ježíše. Kolikrát stačí, že člověk odhodí chmuru či kritickou myšlenku a přijme Boží pohled z Písma. To už je projev plnění Božího přikázání. A vůbec už to, že si člověk častěji přes den uvědomuje – Bůh mě vidí.


  Žaloba na UNICEF za pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí (14.10.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na Mezinárodní trestní soud v Haagu s žalobou na UNICEF za zločin proti lidskosti, kterým je pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí prostřednictvím škodlivých vakcín. Jde o projev genocidního neofašismu proti ukrajinskému národu.
  Vakcíny, které musí být uchovávány při teplotě -20 stupňů, rozmrzly, jejich určení k vytvoření imunity se změnilo – staly se z nich prostředky k infikování dětí. UNICEF a WHO nutí Ukrajince, aby tyto poškozené vakcíny použili na dětech! Toto je kolosální zločin!


  Program nového srdce

  V různých zkouškách máme Pánu znovu s ochotou říkat své „ano“. To je skutečně ten program nového srdce, kterým je Panna Maria. Její Fiat - a se stane – a její Magnifikat – za vše děkuje – to je program pravého následování! Bůh si žádá naprostou čistotu, úplnou vydanost Jemu. Dal nám svou Matku. Stále máme na ni upínat svůj pohled, stále se snažit o to být jejími dětmi, které nesou její základní charakter: pokoru a poslušnost Bohu.


  Smysl života i utrpení

  Stále si máme být vědomi Ježíšova slova, že nevíme den ani hodinu, kdy nás povolá na věčnost. To je pravá moudrost uvědomit si smrt, soud, věčnost a smysl svého života i utrpení, které je fyzické a duchovní. Když přijde problém, první věc je: Kde je Ježíš? „Bože, teď jsem bezmocný, ale co mám dělat? Teď trpím, ale ne sám. S Tebou!“ Spojit se s Ježíšem a obětovat Mu to. To je hlavní věc.


  Sterilizace Ukrajinců (9.10.2015)

  Drazí Ukrajinci!
  Z exilu se na vás obracejí biskupové, kteří vás, Ukrajince, milují a leží jim na srdci záchrana církve i národa.
  Nyní nastal výbuch s vakcinací proti obrně. Kdo za tím stojí? Zednáři Římského klubu s programem redukce lidstva na „zlatou miliardu“, především multimiliardář Bill Gates, UNICEF, Rotary club i ukrajinský ministr zdravotnictví, Gruzínec Kvitašvili. Tyto vakcíny způsobují neplodnost (sterilizaci).
  Co se tím sleduje? Celoplošná sterilizace dětí Ukrajiny! A to pouhým přijetím vakcíny do úst. Výsledek se projeví neplodností až za 18-20 let.
  Na této situaci a se Ukrajinci poučí, že nesmí věřit masmédiím, nesmí přijímat „dárečky“ v miliardách k jejich „dobru“, které ale vedou k sebezničení.
  Vyzýváme občany Lvovské i Ivano-Frankivské oblasti, aby psali dopisy na ODA, aby se gubernátoři po příkladu Zakarpatské ODA obrátili na generálního prokurátora a vyžadovali zastavení tohoto genocidního prostředku nasměrovaného proti ukrajinskému národu.


  Apostaté najali teroristy, ABY ZABILI nevinné sestry

  VIDEO>>>


  Slovo života – Mt 5,11-12 (11. 10. – 25. 10. 2015)

  „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“


  Rozjímání nad Mt 5,11-12

  Slova osmého blahoslavenství jsou jasná a konkrétní pro každého, kdo jde upřímně za Ježíšem. Ježíš mluví o pronásledování a rovněž zdůrazňuje odměnu, kterou je nebeské království. Každý z vás by mohl vyjmenovat utrpení a pronásledování za to, že chcete vpravdě následovat Ježíše a že vám leží na srdci spása své duše a duší svých nejbližších i duchovní vzkříšení celého národa. S velkou radostí přijímáte urážky a to vše zlé, co zakoušíte kvůli věrnosti Ježíši a Jeho evangeliu!


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? - 2. část

  II. vatikánský koncil a ovoce za 50 let (1965-2015)

  Stručně řečeno, II. vatikánský koncil (1962-1965) byl největším neštěstím 20. století, nebo to, co učinil, nebylo nic jiného, než že „zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“.
  Duch Boží byl paralyzován a duch lži podminoval prostřednictvím heretických teologů všechna dogmata přijetím dvojznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvojznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze.


  Je Alláh a křesanský Bůh jeden a tentýž? (5.10.2015)

  Na sněmu v Konstantinopoli byl v roce 1180 přijat článek prohlašující, že Alláh není Bohem Bible. Sněm ustanovil, že všichni muslimové, kteří by chtěli přijmout křesanskou víru, musí před přijetím svátosti křtu vykonat obřad odřeknutí se Alláha a jeho proroka Mohameda. Tato praxe byla realizována i v pravoslavné církvi v Rusku, kde žily muslimské menšiny.
  Hereze o lživé totožnosti Alláha a Trojjediného Boha byla nepřímo vyhlášena na II. vatikánském koncilu deklarací Nostra aetate (1965). Sami muslimové ale tuto herezi popírají.


  Bude Všepravoslavný koncil 2016? (17.9; 21.9.2015)

  1. část Žaloba na patriarchu Kirilla a požadavek vyznání víry od pravoslavných biskupů

  Byzantský patriarchát, který je v duchovní jednotě s právoplatným, internovaným jeruzalémským patriarchou Irenejem, podává žalobu na moskevského patriarchu Kirilla (Vladimira Michajleviče Gunďajeva). Byzantský patriarchát požaduje, aby V. M. Gunďajev byl pro zločin narušování bezpečnosti a stability Ruské federace sesazen z církevního úřadu.
  Pokud církevní hierarcha ohrožuje bezpečnost státu, nemůže být respektována jeho falešná církevní imunita a beztrestnost! Musí být zbaven úřadu!
  Byzantský patriarchát v této pohnuté situaci zasílá dotazník s vyznáním víry a žádá každého patriarchu a biskupa, aby do svátku Pokrovu Sv. Bohorodičky, 14. 10. 2015, zaslal na níže uvedenou adresu stručnou odpověď. Pokud tak neučiní, dává najevo, že zůstává v jednotě s duchem herezí. Tento jeho vnitřní postoj bude pak postaven do světla, a na každého takového bude veřejně vyhlášena anathema.


  Zázrak záchrany před islamizací Česka a Slovenska (2.10.2015)

  Svatý papež Pius V. zorganizoval armádu k boji proti Turkům. Sám se modlil v čas boje růženec a prosil Svatou Bohorodičku o přímluvu k zázračnému vítězství. Zázrak se skutečně stal. Den 7. říjen 1571 byl dnem slavného vítězství a Evropa byla zachráněna před islamizací.
  Každý křesan, je-li pravý křesan, musí říct k islamizaci jasné „NE“. Každý Čech a každý Slovák, je-li pravý vlastenec, musí povědět totéž. V této situaci vyjadřují vůli národa ne zrádní církevní představitelé s některými zrádnými politiky, ale český prezident, slovenský premiér a drtivá většina obou národů.
  Pokrytecké fráze o tzv. milosrdném samaritánovi nevedou v tomto případě k milosrdenství, ale k sebevraždě. Kdo tuto sebevraždu vědomě prosazuje, dává najevo, že už ztratil nejen svědomí, ale i soudný rozum. Takový už nerozlišuje lež od pravdy a dobro od zla.  Listy z UA 9/2015

  Výzva katolíkům - 3. část: Metastrofein /změna životního stylu/ (14.9.2015)

  Vatikán dal program aggiornamenta – přizpůsobení se světu – a nastal vnitřní rozklad. Proto musí být stanoven program, který bude čelit globalizační autogenocidě. Reformu musí začít každý biskup a každý kněz příkladem osobního pokání. Musí se oddělit od herezí HKT, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Pokud biskup či kněz zůstane ve falešné jednotě s apostatickým Vatikánem, každý katolík je povinen se od tohoto kněze či biskupa oddělit jako od heretika! Pokud tak katolík neučiní, zůstává na něm prokletí! Pokud zatvrzele zůstane v tomto stavu až do smrti, bude věčně zavržen!
  Křesanství se znovu musí stát solí světu a sloupem pravdy! To je program pokání a reformy: Všechno obnovit v Kristu!


  „Koktejly Molotova“– plody náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkᚠs Ježíšem

  VIDEO>>>


  Slovo otce patriarcha na Povýšení svatého kříže

  Ve svátek Povýšení svatého kříže máme znovu upřít svůj pohled na Kristův kříž, v němž je naše záchrana. Boží slovo říká: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“(J 3,14-16). Měděný had je předobrazem Kristova Kříže. Kříž je znakem spásy, znakem, před kterým ďáblové utíkají. V něm je naše záchrana od věčné záhuby. Ježíš na kříži přemohl hřích, smrt a ďábla a dává nám věčný život. Ježíšův kříž je znakem Jeho lásky k nám hříšným.


  Ježíš nám připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Jedno je potřebné – držet se Ježíše

  VIDEO>>>


  Když přijmeme Ježíše, máme život věčný

  VIDEO>>>


  Klíč = “v Kristu Ježíši”

  VIDEO>>>


  Poděkování Maďarsku (28.9.2015)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesanů za to:
  1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesanské Evropě vždy bylo,
  2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.
  3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.


  Slovo života – J 21,17 (27. 9. – 11. 10. 2015)

  Zeptal se ho potřetí: „Šimone Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“


  Rozjímání nad J 21,17

  Celá 21. kapitola, poslední v evangeliu apoštola Jana, líčí setkání vzkříšeného Krista s apoštoly. Událost se stala v Galilei a bylo to třetí setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem. Apoštolů tenkrát bylo sedm, mezi nimi byl Petr i Jan. Ježíš rozmlouval především s Petrem. Třikrát se Petra zeptal, zda ho miluje.
  Ježíš klade každému pravdivému křesanu otázku: „Miluješ Mě? Jsi ochoten za Mne obětovat i svůj život?“ Ježíš se ptá i tebe: „Jsi ochoten za Mě snášet ponížení a utrpení, či dokonce i fyzickou smrt?“ Uvědom si, co chceš Ježíši slíbit, i to, že Ježíš tě bere vážně, a odpověz Mu své „ANO!“


  Slovo Slovákom (25.9.2015)

  Každý biskup, každý katolík a každý Slovák musí vyslovi jasné a osobné „NIE“ islamizácii! Núti k nej Brusel kvótami a podobne i Vatikán s Františkom! Napriek tejto zrade je treba pred Bohom, ktorý nás bude súdi, poveda „NIE“ genocíde Slovenska a cirkvi! Toto je Božia vôža! Odvoláva sa v tejto situácii na poslušnos Františkovi je vrchol pokrytectva!
  Je hanbou pre KBS, že politické vedenie (premiér Slovenska) sa na rozdiel od nich statočne postavilo proti genocíde. Čo katolíci? V tejto situácii sú vo svedomí povinní podpori politikov, ktorí v krízovej chvíli urobili hrdinské gesto.


  Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? /veřejná výzva biskupům ČBK/ (23.9.2015)

  Každý normální člověk ví, že v situaci, která nastala, nejde o milosrdenství k uprchlíkům, ale o rafinovanou islamizaci českého národa. Přirozený a oprávněný strach už dozrál do konkrétních, opakovaných demonstrací. Co ale v tento rozhodný moment dělají církevní služebníci? Dělají totéž, co někteří zrádní politici: kopou Čechům hrob. Dnes se katolická hierarchie stává nástrojem sebezničení křesanství a opiem českého národa! Tvoří jednotu ducha s globalizační špičkou a věrně jí slouží. Proto musí konat pokání!


  Tichost a pokora

  Ježíš říká: „Učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem.“ Tyto dvě věci jsou základní: tichost a pokora! A učitel jsem Já, Ježíš! Ode Mne se učte, v Mé škole. Já učím skrze Ducha Svatého a skrze svou matku, kterou jsem v těchto základních ctnostech vyučil víc než apoštoly. Proto ji dávám za matku i vám. Ona vás bude učit těmto dvěma ctnostem. Ona má Mého Ducha v plnosti! Ona nebude prosazovat něco v jiném duchu. V ní působím Já! Ona byla a je živou svatyní. Moje tichost a pokora je vtělena v ní. Ona je otrokyně Pána. V tomto titulu je vrcholná tichost a pokora, které lze vůbec dosáhnout.


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Výzva katolíkům - 2. část: Metanoein /změna myšlení/ (8.9.2015)

  Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na to, že pouze ona smí vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, nevěří v žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, nevěří, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. Co se týče historicko-kritické metody, je to metoda, která bez sebekritiky staví jeden mylný závěr na druhém. U některých kritiků není možno se ubránit dojmu, že jde spíše o demagogy než o badatele. Dnes stejně jako včera spočívá spasitelná víra na přijetí Božího slova jako Božího slova a ne jako slova lidského (srov. 1Sol 2,13). Světci neznali HKT a přece jsou to oni, kteří Písmu rozuměli nejlépe.


  Skrze novou ženu – Marii – nám Bůh dává novou přirozenost

  VIDEO>>>


  Výzva k pokání /Patriarcha Teodor II. navštíví Ukrajinu/ (8.9.2015)

  V měsíci říjnu má Alexandrijský patriarcha Teodor II. navštívit Ukrajinu. Ve dnech 18.-29.8.2015 navštívil Rusko a poskytl médiím interview zaměřené na vztah k muslimům. Na jedné straně tvrdí, že fanatický islám „vytváří problémy všude tam, kde je“, ale hned vzápětí říká, že „muslimové jsou zřídlem šlechetnosti a dobroty“. S čím asi přijede patriarcha Teodor na Ukrajinu a jak si získá sympatie? Bude zde rovněž hovořit o šlechetnosti islámu s cílem, aby Ukrajina přijala imigranty, které jí vnucuje EU? Tito imigranti v důsledku amerických rozvratných technologií museli opustit svůj národ. Nyní je Amerika zneužívá k islamizaci evropských národů s cílem likvidace jejich křesanských kořenů. Má Teodor II. na Ukrajině ještě i jiný úkol? Někteří prognostikové tvrdí, že má připravovat na Ukrajině cestu k vytvoření jedné místní církve. Duchovní vzkříšení Ukrajiny však nenastane skrze církevní globalizaci, ale pouze skrze pravdivé pokání.


  Intelektuálská pýcha brání sklonit se před Bohem

  Proč vědci nechtějí uvěřit v Boha? Jeden vědec řekl: „Když je člověk věřící a je opravdu dobrým vědcem, věda ho přivede k ještě většímu poznání Boha.“ Ateistou je člověk proto, že si nechce nad sebou přiznat vyšší, inteligentní a moudrou bytost, které by měl skládat účty ze svého života. Jinými slovy, je to intelektuálská pýcha, a to je ďábelská pýcha. Také andělé, z kterých se stali démoni, nechtěli přiznat pravdu, že Bůh je nad nimi, že je stvořil. Chtěli být jako Bůh: „Já jsem Bůh a nikoho nad sebou neuznávám.“ Jen zatvrzelí nechtějí poznat Boha, sklonit se před Ním, obrátit se a postavit Ho na první místo ve svém životě, protože nechtějí být na Něm závislí.


  Křesanství přináší pohanům světlo spásy

  VIDEO>>>


  Nesení kříže je důkazem věrnosti Kristu

  VIDEO>>>


  Jak prakticky hledat Boží království a Jeho spravedlnost

  Tak to zkus! Vyzkoušej, jestli to funguje. Vyzkoušej to tento týden, že budeš nejprve hledat Boží království. Zkus také důvěřovat Pánu Bohu, že On se o tebe postará, tak jako se stará o ptáky, lilie (srov. Mt 6,25-30). Vyzkoušej nesloužit dvěma pánům, ale jenom Bohu. Vyzkoušej to vše a uvidíš, že On je opravdu živým Bohem, který se stará o tvůj život. On ti dá světlo, co mᚠdělat. Ježíš je živý, stejný včera, dnes i navěky. Je s tebou.


  Zákon nepřináší ospravedlnění

  VIDEO>>>


  Jak chodit ve světle

  VIDEO>>>


  Kard. Duka – falešný samaritán /otevřený dopis kard. D. Dukovi/13.9.2015

  Dne 12. 9. 2015 časopis Bild uveřejnil návrh maďarského premiéra V. Orbána k řešení krize s běženci – dát potřebnou finanční pomoc zemím, které sousedí se Sýrií a v utečeneckých táborech poskytují uprchlíkům bezpečí. Potřebná suma je přibližně 3 miliardy euro. Toto řešení je moudré a reálné. Ty ale máš, jako český kardinál, jiný názor. Nemᚠprávo zvát muslimy natrvalo do farností či klášterů, a pak hodit ekonomickou, zdravotní a sociální zodpovědnost na českou „demokratickou společnost“, v jejímž jménu neseriózně vystupuješ. Konkrétní pomoc je v dané situaci tato: A k zabezpečení uprchlíků v zemích sousedících se Sýrií poslouží církevní restituce!


  Připrav se na hodinu smrti!

  VIDEO>>>


  Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

  VIDEO>>>


  Velikonoční Beránek

  VIDEO>>>


  Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání? (12.9.2015)

  Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!
  Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015. Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesanství i křesanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy.
  Pseudopapež, ani ČBK, ani KBS nemají právo zneužít sí farností, a tak rozhodnout za celá území České a Slovenské republiky. Likvidační program islamizace našich národů je mimořádně vážnou záležitostí, kterou nemůže řešit kard. Duka pokryteckými frázemi o milosrdném samaritánovi.
  Vyzýváme katolické kněze, aby vytrvale alarmovali biskupy k radikálnímu „NE“ autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže i za cenu, že je nějaký heretický biskup bude takzvaně exkomunikovat.


  Slovo života – J 19,28-29 (13. 9. – 27. 9. 2015)

  Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, proto, aby až do konce se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním!“ Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.


  Rozjímání nad J 19,28-29

  Ježíš má fyzickou žízeň, jejíž příčinou je ztráta krve při bičování i při ukřižování. Má ale i duchovní žízeň. Dychtí po dokonání díla vykoupení a lásky: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna...“ Ježíš intenzivně touží po dokončení díla spásy. Ale On i v tobě žízní po tvé lásce, po tom, abys ty byl duchovně proměněn, abys byl s Ním v duchovní jednotě. To je cesta následování a cesta kříže. Jde o každodenní zříkání se sebe v malých věcech.


  Pohanské meditace ubíjejí hlas svědomí

  VIDEO>>>


  Den smíření

  VIDEO>>>


  Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka (8.9.2015)

  Jaký cíl sleduje výzva pseudopapeže k přijetí imigrantů? Jde tu o islamizaci Evropy! Nejdříve manipulačně vzbudil dojem, že v otázce imigrantů jde o záchranu křesanských rodin v nouzi. Když realita ukázala, že nejde o křesany, klerikálové hned vymysleli vysvětlení, že křesanům má být jedno, komu pomáhají. Mají prý být, podle kard. Duky, jako milosrdný samaritán a pomáhat komukoliv. Cílevědomě zatajili, že ovocem bude sebezničení – vlastní i svých nejbližších.


  Slovo otce patriarcha Eliáše na Useknutí hlavy Jana Křtitele

  Dar prorokování může dostat i malé dítě, Duch Boží skrze ně opravdu může promluvit a řekne i prorocké slovo. Ale co je to proroctví? To není jen, že se řekne, co bude v budoucnosti, ale to je jasné slovo: Toto je toto. Je potřeba, abychom bránili pravdu, bojovali za ni. Nás zabíjejí, očerňují. Jakmile někdo chrání Boží zákony a chrání opravdu děti, rodinu, tak vyvstanou problémy. A jestliže chráníme Boží zákony, tak jako Jan Křtitel, kterému padla hlava, tak a padne i naše hlava. My jsme ale povinni do poslední chvíle svého života být svědky Ježíše Krista. „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ Koho? Ježíše Krista! Plnost Ducha Svatého byla v tom, že všichni křesané byli svědky Ježíše Krista. Jak jsem řekl, co teď nejvíce potřebuje církev v této době? Potřebuje prorockého ducha! Je třeba, abychom ho všichni, do jednoho, přijali. Prosme Boha, aby nám ho dal. A svědek je zároveň martyr – mučedník. Krev mučedníků je semenem nových křesanů. Krev Jana Křtitele, a je semenem dalších ještě větších proroků, kteří budou chránit spravedlivé zákony, které vnesou ráj a harmonii na tuto zem.


  Máme hledat nejprve Boží království

  „Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.“(Mt 6,33)
  Hledání je bolestný proces. Když člověk ztratí například dokumenty, peníze, které potřebuje, hledá je, má bolest. A když je najde, má radost. A my máme hledat nejprve Boží království. Máme mít bolest, dokud ho nenajdeme...


  Ospravedlnění z víry

  VIDEO>>>


  Co je v životě nejdůležitější?

  VIDEO>>>


  Kdo se modlí, je všemohoucí

  VIDEO>>>


  Změna myšlení vede ke změně života

  VIDEO>>>


  Patriarchové Teodor II. a Kirill a globalizace (6.9.2015)

  Alexandrijský patriarcha Teodor navštívil Rusko a také dal interview pro RIA Novosti. Radikálně odsoudil fanatický islám, který podle jeho slov vytváří problémy všude, kde existuje. Pak ale překvapivě dodal: „Chtěl bych zdůraznit, že je třeba rozlišovat mezi ortodoxním tradičním islámem a fanatickým islámem... muslimové jsou skutečným zřídlem šlechetnosti a dobroty.“ Stanovme si v této souvislosti pravdivou diagnózu situace, v níž se Rusko nachází. Probíhá skrytý, ale intenzivní útok amerických technologií k vnitřnímu rozkladu pravoslavného křesanství a ruského národa. Jedním z hlavních likvidačních prostředků, které NWO používá, je nejen prosazování homosexualismu, ale nyní i umělá islamizace. Aby nevzbudila u křesanů odpor, používají princip pozitivních pojmů, jako například pomoc běžencům. Maskuje se fakt, že migrační vlna byla záměrně vyvolána opět americkými technologiemi způsobujícími rozvrat v muslimských zemích.


  Narození Přesvaté Bohorodičky

  V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost. Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšově i naší Matky. Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku? Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, a už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. S živou vírou se na ni obrame a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.


  Uvolnění Jeruzalémského patriarchátu /dopis pseudopatriarchovi Teofilovi/ (1.9.2015)

  Vážený pseudopatriarcho Teofile! Dopustil jste se několika zločinů proti Bohu i proti církvi a už 10 let okupujete Jeruzalémský patriarchát nezákonně. Zákonného patriarchu Irineje doposud vězníte. Jen zázrakem ještě nebyl otráven či jinak usmrcen. Kdo měl hlavní zájem na odstranění patriarchy Irineje a proč? Hlavní zájem měli globalisté (architekti NWO). Proč? Protože patriarcha Irinej s nimi nemá jednotu ducha, je věrný Bohu a církvi a nedal se koupit ke spolupráci na globalizaci církve.  Listy z UA 8/2015

  Pokání, pokání, pokání /Výzva katolíkům/ (28.8.2015)

  V této době církev s duchem koncilního aggiornamenta už natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této programované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánská loď se potápí. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu v procesu sebezničení křesanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji? Co dělat? Je jen jediná odpověď – jedno slovo: POKÁNÍ!


  Nemůžete sloužit Bohu i mamonu

  „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ (Mt 6, 24). Bůh nám dává své slovo. Ono je lampou na cesty našeho života. Ve světle Božího slova máme vidět normu. Zde nám říká, že dvěma pánům nelze sloužit. Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Co je ten mamon? My si myslíme, že to jsou peníze, ale to nejsou jen peníze. Může to být mnoho věcí. Mamon je vše, co postavíme místo Boha, kterého máme milovat celým srdcem. Tedy vše, na co se nalepí naše srdce a čemu pak vlastně sloužíme. Sjednotíme se s tím svým duchem, otevřeme se tomu a nemůžeme už sloužit Bohu.


  Výzva k misii v Rusku /1. část/ (2.8.2015)

  Co je podstatné činit v jubilejním roce sv. Vladimíra, který se před 1000 lety nekompromisně postavil proti pohanství a otevřel dveře pravoslavnému křesanství? Je potřeba začít pokání a misii v Boží moci.
  Základem misie je hlásání obrácení a pokání, přijetí pravdy a lásky, že Kristus svou smrtí zaplatil i za mé hříchy. Apoštolé přijali v plnosti Ducha svatého a stali se misionáři a mučedníky. Dnes by měl každý pravoslavný kněz přijmout rovněž jako apoštolé téhož Ducha Božího. Zvláště dnes je třeba přijmout i Ježíšův testament z kříže, přijmout Jeho matku za svou jako Jan pod křížem.


  Výzva k misii v Rusku /2. část/

  ve formátu DOC>>>

  brožura ve formátu PDF>>>


  Slovo života – J 19,26-27 (30. 8. – 13. 9. 2015)

  Když Ježíš spatřil Matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, matka tvá.“ V tu hodinu ji ten učedník duchovně přijal do svého nitra.


  Rozjímání nad J 19,26-27

  Ježíš chce, abychom i my byli učedníky, kteří jdou pod kříž a zde jsou láskou spojeni s Ježíšem ukřižovaným. Učedník opustí pro Krista všechno i svůj strach ze smrti, protože ví, že Ježíš přemohl smrt. Za věrnost následování, které je projevem praktické lásky, Ježíš dává život věčný.


  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům

  Ježíš říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit ďáblu a zároveň Bohu. Každý z nás by si měl dát otázku: Komu vlastně sloužím? Kdo je mým pánem? Buď je to Bůh, Ježíš Kristus, anebo nějaký hřích či falešná filosofie, která se mi líbí, protože mohu být v temnotě hříchu. Dnes se musí člověk radikálně rozhodnout a říci Bohu jasné „ano“, a jasné „ne“ ďáblu. Protože komu sloužím, ten mi dá potom i odměnu. Jde o věčnost, o spásu duše!


  Nemějte starost o svůj život

  Ježíš nám říká, že máme plně důvěřovat Bohu. Ukazuje na ptáky, na lilie, že Bůh se o ně stará. Svou silou ani jeden svůj vlas neuděláme bílý nebo černý. I když se budeme snažit, pracovat do umdlení, svůj život neprodloužíme ani o jeden den, ani o hodinu, ani o sekundu. Proto buďme moudří dnes! To znamená: počítejme s Bohem, počítejme s věčným životem. Nᚠživot je v rukou Božích.


  Pane, co nám chceš říci?

  Já, Hospodin, vás nejprve očistím. (Ez 36, 25-27) A pak teprve vám dám nové srdce a nového Ducha. Od čeho? Od vašich poskvrn a od vašich ukydaných bůžků vás očistím. Já to učiním, ne vy! Vy to jen vírou přijměte a nebraňte se svou nevěrou. Očistím vás křestní vodou. Nové srdce dám do vašeho centra (vnitřností, nitra), takže tam už nebude srdce kamenné. A až přijde čas, pak odejmu z vašeho těla srdce kamenné. Už ne z nitra, protože tam už není. Bylo už sesazeno z trůnu. Musíte po této chvíli žíznit novým srdcem, aby se to stalo co nejdřív. A důsledek této operace, transplantace srdce, bude tento: 1. abyste v mých ustanoveních chodili. 2. a soudů mých zachovávali a je činili (Ez 36,27-28) a pak Já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem!


  Huzar chce zbohatnout /odpověď na článek Huzara „Jak zbohatnout“/ (17.8.2015)

  Huzar si už zvykl vystupovat jako ukrajinsko-siónský mudrc. S profesionálním patosem sype rady všeho druhu a systematicky mění křesanské myšlení v takzvaně postkonfesionální, tedy v myšlení New Age. Nejraději však druhým radí, jak se mají pozbýt svých peněz: dát je jemu – Huzarovi. Jeho celoživotní krédo je koncentrováno do slova: peníze! Tvrdí: „Peníze jsou naše jediná záchrana“.


  Pane, a tvůj oheň spálí!

  Ježíš nás křtí i ohněm, aby ten oheň v nás spálil všechnu špínu morální nečistoty. Jestliže máme ve své mysli nějaké nečisté obrazy, a to oheň spálí. Naše oko má být čisté, to vnitřní oko. Je třeba vše dát do světla. Znovu činit pokání. Nazvat lež lží, zlo zlem, tak, jak to je. To je pokání. Bůh pak bude působit.


  Bůh nám chce otevírat oči

  Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ Když se tedy postavíme do Božího světla, Ježíš nám otevře oči, jako je otevřel Marii Magdaléně po svém vzkříšení. Ona Jej nepoznala, myslela si, že je to zahradník. Až když ji Ježíš oslovil jménem, otevřely se jí oči, a zvolala: „Rabbuni!“


  MARIA

  Maria je ve mně, v mém nitru. Ona je otrokyně Pána. Já jsem svým vědomím v tomto novém srdci. Ona mě bude učit, jak se stát otrokem Pána. Ona je má matka. Být otrokem Pána: „Kde je Duch Páně, tam je svoboda,“ a v ní je Duch Páně! V ní se slovo stalo tělem. Ona z Ducha počala. Ale předtím, než počala z Ducha, řekla: „Jsem otrokyně Pána.“ A to říká i nyní ve mně a já v ní: Jsem otrok Pána. Jsem jejím otrokem. Jsem otrok – otrokyně Pána /srov. Ž 116,16/. A tím jsem jen a jen otrokem Ježíšovým! Maria je otrokyně Pána, nemá žádné vlastnické právo. Vše, co má a co vlastní, není její, ale patří Pánu. Ona je Jeho otrokyní. Proto máme být otroky Marie, abychom tím pravdivěji a cele byli otroky Ježíšovými.


  Slovo života – J 17,26 (16. 8. – 30. 8. 2015)

  „Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a i já byl v nich.“


  Rozjímání nad J 17,26

  Ježíš říká, že učedníkům, tedy ne někomu jinému, dal poznat tajemství jména Božího – Otcova, které je i jménem Ježíšovým. Otec má lásku k Synu od věčnosti. On mu dal i své jméno a Ježíš toto jméno odkrývá, odhaluje, těm, kteří jsou Jeho. To jméno je Jehošua – Hospodin je spasení – Ježíš.


  „A DÁM VÁM NOVÉ SRDCE“ /Ez 36,26/

  Nechtěj si klást podmínku, že chceš poznat, co to je nové srdce, ale přijmi ho už nyní. Toto je moje vůle: „Dám vám nové srdce.“ /Ez 36,26/ Buď přijmeš, anebo odmítneš. „Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali...“ Přijmout toto tajemství je nutnou podmínkou, aby se stalo tělem i v tobě! A co ty? Musíš nejprve přijmout a pak zůstávat, prohlubovat a žít z toho. Chodit ve víře, chodit v Duchu, chodit v novém srdci. Být v něm, v něm je Bůh.  Vyznej jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“

  Máme vyznat jako Petr: „Pane, zhřešil jsem!“ Jaké bylo setkání Petra se vzkříšeným Ježíšem? Proč se Ježíš neukázal např. Janovi, ale ukázal se Petrovi, který ho zradil, odřekl se Ho s přísahou? Petr zhřešil ze slabosti, ale upřímně miloval Ježíše. A Ježíš mu dal šanci. Petr vyznal: „Pane, já jsem tě zradil.“ A pak se ho Ježíš zeptal: „Miluješ mě?“ On odpověděl: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že tě miluji.“ I kdybys udělal mnoho hříchů, Ježíš se ptá, jestli Ho miluješ a jestli Mu věříš, jestli věříš, že On za tebe zemřel a vzal všechny tvé hříchy na sebe. To je hlavní věc. Proto Mu vyznej: „Ježíši, Ty jsi Pánem mého života.Ty jsi můj Spasitel. Ty jsi za mě zemřel na kříži. Tvá krev byla prolitá za mě, aby mně byly odpuštěny hříchy. Ty mě vysvobozuješ i z otroctví dědičného hříchu, z těch okovů, které v nás jsou.“  Světlem těla je oko

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.” (Mt 6,22-23). Když je člověk slepý, nevidí nic, jen tmu. Když má člověk zdravé oči, vidí vše. Je světlo, které k nám přichází skrze fyzický zrak. Vidíme denní světlo, lidi, stromy, domy, krásnou přírodu. Je však také světlo rozumu, jakým poznáváme určité skryté pravdy. Pak je ještě světlo víry. Bohu díky za světlo rozumu, ale ono nám neukáže všechno. Kolik je lidí, všelijakých filosofů, kteří stavějí na rozumu, ale jestliže nejsou obráceni a neslouží svým rozumem Bohu, pak jsou jako media ducha temnoty. Jako např. Marx, Darwin. Darwin byl ateista a Marx satanista. Vymýšleli a vymýšleli, postavili určité přirozené pravdy, ale tak, že za tím byl duch lži. Neukázali na Boha, ale naopak postavili se proti Němu. Celé kontinenty přijaly jejich falešné filosofie. A ovocem toho byly koncentrační tábory atd.  Láska ke Kristu

  Co je to láska? To nejsou sentimentální city. Láska ke Kristu konkrétně je: zachovávat Jeho přikázání. Mít osobní vztah ke Kristu, tzn. že si člověk osobně uvědomuje: „Ty jsi za mě zemřel. Ty mě miluješ. Ty jsi za mě trpěl, potil se krví v Getsemane, byl jsi bičován, trním korunován, plivali na Tebe, ponižovali Tě, šel jsi křížovou cestou, padal jsi, ponížený mezi zločinci a vrahy, jako bys byl jedním z nich, jako žebrák – Ty, který jsi dělal zázraky, ses dal tak ponížit a vysmívat kvůli mně. Nakonec ses nechal za mě ukřižovat na Golgotě. I já jsem ochoten za Tebe trpět a třeba i život dát.“  Hřích přináší bolest tomu, kdo hřeší, i jiným kolem něj

  Každý hřích přináší bolest člověku, který ho učiní, i lidem kolem něj. I tajný hřích působí škodu,má dopad na druhé. A nakonec vše bude dáno do světla. My máme Boží zákony, které nám Bůh dal, abychom podle nich žili, proto je máme respektovat. Potom spočine na nás Boží požehnání a mír.  Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi (7.8.2015)

  Arcibiskupe Jane, 4. 8. 2015 jsi reagoval na článek dominikána Oláha pod demagogickým názvem „Nemilosrdné reakce těžce zraňují“. Jeho herezím dávᚠprostor a sám reaguješ rovněž heretickou frází: „Vyjádření P. Oláha v KT č.30 považuji za nešastné, protože nerozlišuje několik zásadních věcí: sexuální orientace a sexuální praxe není totéž.“ Kde Kristus nebo apoštolé používali podobnou terminologii? Už ve své podstatě je vzpourou proti pravdě a Božím zákonům. Ty tuto globalizační terminologii prosazuješ v církvi. Tím ale vylučuješ křesanskou tradici, a vůbec pojem hříchu, pravdy a spravedlnosti.


  Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

  Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost.
  Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali.
  Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!


  To On mi odpustil!

  To, že jsme přijali Ježíše za svého Spasitele, znamená, že jsme skrze pokání vkročili na cestu. Z té cesty často scházíme, a tak se musíme znovu vracet, znovu jít za Ježíšem. On je Cesta, Pravda i Život. To je pro nás velmi důležité. Když jsme na cestě, kterou je Ježíš, není na ní vláda žádného hříchu. Hřích je mimo cestu, mimo ni má vládu ďábel, ale pokud jsme na cestě, ďábel nás nemá v dosahu. Písmo svaté asi 120krát říká, že jsme v Kristu. Je třeba, abychom to věděli, abychom si to uvědomovali. Budeme znovu hřešit, znovu sejdeme z cesty, ale znovu se máme vracet, každý den. To znamená ne sedmkrát, ale vícekrát. Vždycky, když zhřešíme, máme se vrátit. Když přijde třeba jen myšlenka, už se vracet. V Ježíšových ranách je naše uzdravení.


  Máme sloužit Bohu

  Máme sloužit Pánu Bohu. I když jsme slabí, ale jak říká apoštol Pavel: „Když jsem slabý, tehdy jsem silný.“ (2 Kor 12,10) Padám, ale mám dělat pokání. Neříkej: „Až budu dobrý, budu pravdivým křesanem.“ Máme přicházet k Bohu takoví, jací jsme, se svou bídou, ubohostí. Ježíš na nás stále čeká, abychom Mu dali svou bídu, svůj hřích, protože nám chce dát své odpuštění a svůj pokoj. On nás chce vyučovat skrze situace, skrze pokání, abychom měnili své myšlení.


  Slovo života – J 17,24 (2. 8. – 16. 8. 2015)

  „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; a hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mě miloval již před založením světa.“


  Rozjímání nad J 17,24

  Ježíš se nyní obrací na svého Nebeského Otce slovy: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal...“ Kdo o je? Jsou to apoštolé, ale také ti, kteří v Krista uvěří a přijmou Ho. „aby byli tam...“ Kde mají být? Ježíš prozrazuje: „tam, kde jsem já“. A kde je Ježíš? Když se tuto modlitbu modlil, byl fyzicky v Jeruzalémě, ve večeřadle, ale skrze modlitbu byl se svým Otcem, s Ním prožíval jednotu. Dnes je Ježíš ve slávě, ale zároveň je tajemným způsobem i v každém, kdo Ho přijal. My tuto jednotu můžeme právě v modlitbě aktuálně prožívat, uvědomovat si tu hlubokou pravdu jednoty s Kristem, o níž na mnoha místech mluví a zdůrazňuje ji. V našem životě je nejdůležitější, abychom byli s Kristem!  Listy z UA 7/2015

  Anti gay pride /veřejný dopis/ (31.7.2015)

  Dne 15. 8. je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento den má být v Česku zneuctěn amorálním pochodem gay pride. Proto a ten samý den vedení české katolické církve zorganizuje v Praze anti gay pride, který půjde po stejné trase, pouze o jednu hodinu později. A každý diecézní biskup v ČR týden před gay pride pověří kněze zorganizováním malého anti gay pride ve své farnosti a v témž týdnu i společného v okresním městě. V sobotu 15. 8. 2015 a se z každé farnosti symbolicky alespoň jeden člen zúčastní celonárodního anti gay pride v Praze.  Duch proroka Eliáše

  Boží všemohoucnost je spojená s poslušností Božímu slovu, jak to vidíme u proroka Eliáše: Já jsem vše dělal na Tvé slovo. Bůh ho poslal k potoku Kerít a on šel. Když ho poslal do Sarepty, tak šel do Sarepty. A když mu Bůh řekl, co má dělat na Karmelu, řekl: ,,Aby všichni viděli, že jsem vše udělal, jak jsi mi řekl.“ Tedy podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a Božímu slovu. Bůh chce po nás, abychom všichni byli proroky. On chce hovořit skrze každého z nás. Máme se i my naučit poslušnosti Božímu slovu, abychom se v modlitbě víry mohli spojit s Boží všemohoucností.  Otázka restitucí /otevřený dopis/ (29.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát navrhuje České biskupské konferenci, aby znovu, moudře, ale i z hlediska víry, přehodnotila celou záležitost restitucí. Je třeba vzít v úvahu i hledisko dobrého či špatného příkladu věřícím i hledisko pravdivé diagnózy morálních a duchovních tlaků na církev i potřebu pravdivé evangelizace a budování zdravých křesanských rodin. Dnes, kdy katolická církev prodělává nejt잚í morální i duchovní krizi, je totálním nesmyslem, aby se církev hmotně obohacovala, místo toho, aby konala pravdivou duchovní diagnózu a prognózu – pokání. Dnes je čas milosti, čas pokání. Pokud ho zanedbáme, riskujeme ztrátu věčného života – svého, ale i budoucí generace v našem národě. Začít pokání musí všichni, ne jen biskupové a kněží, ale i řeholníci, rodiny a jednotlivci.  V Adamovi smrt v Kristu život

  První člověk Adam se stal duší živou, ale pak zhřešil a přišla smrt, nejenom fyzická, která je jednorázová, ale smrt duševní, tedy člověk se rodí jako mrtvá duše, ne živá. Už od momentu početí nese v sobě smrt – časnou i věčnou. Proto se musíme znovu narodit, abychom vešli do Božího království, a to zrození se děje z vody a z Ducha a je spojené s přijetím Krista za svého Spasitele a Pána. On je poslední Adam, On je Duch dávající život – pneumadzopoiun. V Adamovi všichni umírají, ale v Kristu všichni dojdou života. Ale je otázka, zda ty jsi v Kristu, anebo zda jsi v Adamovi a ve své mrtvé duši. Všichni v Kristu dojdou života v daném pořadí: „První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou Jeho.“ (v. 20-23)  Jak bojovat proti chmurám

  Když přichází chmura, deprese, hned se ptát: Jaký duch je za tím?! Duch lži. Jakmile se mu člověk otevře, bude ho trápit hodinu, den, někdy i týden. Je třeba se zastavit. Vzhůru srdce! Uvědomit si Boží přítomnost a dát Ježíšovi svůj problém. On ho hned vezme a dá pokoj, který svět vám dát nemůže. Funguje to na 120%! Jen je třeba, abychom to dělali, abychom přicházeli k Ježíšovi.  Máme žít z víry

  Když budeme v hodině smrti stát před Božím soudem, nic není skryto, co nebude odkryto. Nejen kamera našeho svědomí, ale i Bůh i andělé nás vidí. Budou pravdivě svědčit. Proto máme žít z víry, moudře, ne jako otroci hříchu, ale jako otroci Boží, jako Přesvatá Bohorodička. Ona řekla: „Hle, otrokyně Pána!“ A to je pravá svoboda.  Naučte se jednu věc

  Když nám někdo vynadá, automaticky přichází nenávist a sebelítost. Právě toho se máme zřeknout, a pak se nám otevřou oči. Máme vzít svůj kříž – tu svou konkrétní bolest – a jít za Ježíšem. Kam? Na Golgotu, a potom do slavného vzkříšení. Kde je Ježíš? Ve slávě. Tam je naše vlast. Tady jsme jen poutníci.  Slovo života – J 17,21 (19. 7. – 2. 8. 2015)

  „Aby všichni jedno byli, jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni byli v nás jedno, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mně poslal.“


  Rozjímání nad J 17,21

  V tomto verši se Ježíš modlí za přítomné i budoucí apoštoly a učedníky a za jejich vnitřní jednotu. Nejde zde o jakousi právnickou jednotu či jednotu ve struktuře. Podmínkou pravé jednoty je, že každý Kristův učedník musí mít nejprve jednotu s Otcem skrze pravdivé pokání a spasitelnou víru. Modlit se za nějakou globalizaci křesanů v duchu New Age, jen aby byla vytvořena jednotná struktura, je pravý opak toho, zač se Ježíš modlil.


  Co je čistá láska

  Zapřít sám sebe, zříci se kvůli Ježíši samého sebe, to je čistá láska. V něm je život věčný. Lidé se však drží klamu, filosofií, nauk a různých -izmů, které nám lžou. Ale my máme dát svou víru Ježíšovi a jeho evangeliu. To je ta prostá moudrost, která nám zprostředkovává život věčný.  V tobe je Jezis

  Buh nam dal svobodu a ta svoboda je v Jezisovi. Pokud jsme Jej prijali a kazdodenne usilujeme, aby byl Panem nasi duse, zakousime pravou svobodu. My mame moc, silu, kterou nam Buh dal. Ten, Ktery je v nas, je silnejsi nez ten, ktery je ve svete. V tobe je Jezis, ale musis si toho byt vedom. Sjednot se s Nim skrze kriz – svuj kriz.


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  VIDEO>>>


  Mistr Jan Hus kanonizován

  U příležitosti 600. jubilea mučednické smrti Mistra Jana Husa Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliᚠkanonizoval tohoto českého kněze, hlasatele pravdy a pokání. Po vyhlášení za svatého, kanonizaci zveřejnili v Praze 6. července 2015 biskup Metoděj a biskup Timotej, sekretáři Patriarchátu.
  VIDEO>>>


  Obnova duchovného Velehradu na Slovensku

  Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v lokalite Kopčany – Mikulčice uskutočnila pú spojená s gestom pokánia podža modelu v Svätom Písme (Sk 19,19-20). Bola spálená okultná, heretická a nemorálna literatúra. Pútnici zároveň obnovili svoj krst, muži ponorením do vody a ženy poliatím hlavy vodou.
  Toto gesto pokánia urobili i Češi na druhej strane rieky Moravy. V rieke sa ponorili do vody.
  VIDEO>>>


  Výzva všem biskupům – pravoslavným i katolickým – a představitelům církve na Ukrajině (4.7.2015)

  Jistý poslanec Parlamentu Ukrajiny se vyjádřil, že připravované změny do Konstituce prosazují homodiktaturu, a proto jsou všechny církve povinny se veřejně obrátit na prezidenta Ukrajiny. Změny v Konstituci spočívají ve dvou základních věcech: zrušení instituce rodiny před státem a zavedení homodiktatury. Kdo se teď i v nejmenším postaví proti homodiktatuře a bude hájit rodinné hodnoty a děti i mládež před zkažeností, bude paradoxně trestán za narušení Konstituce Ukrajiny. (Jde o článek 35)
  Podobně v článku 28 Konstituce má být prosazena juvenilní justice, která bude krást děti z jakékoliv rodiny pod umělými důvody.
  Je hanbou, že politik ukrajinského parlamentu se dokáže proti těmto zločinům postavit, ale církev mlčí.


  Nedovolte změny v Konstituci! (4.7.2015)

  Co jsou tzv. „práva sexuálních menšin“ a tzv. antidiskriminační zákony? Ve skutečnosti jde o demagogii a zavádění tvrdé diskriminace 99 % Ukrajinců, spojené s vězeními a nespravedlivými tresty. De facto jde o likvidaci národa sexuálními devianty – homosexuály, transsexuály, sadomasochisty, zoofily, nekrofily, pedofily a jinými psychicky chorými individui a zločinci. Přijetím nových „standardů“ do Konstituce dostanou tito devianti právo beztrestně páchat své zločiny.
  Upravená Konstituce bude veřejným zřeknutím se svých křesanských kořenů i národní tradice. Bude vzpourou proti Bohu, připravující cestu k morální a fyzické autogenocidě Ukrajiny. Bylo by hrubým výsměchem celé historii Ukrajiny, kdyby v tomto jubilejním roce sv. Vladimíra byla přijata sebevražedná Konstituce, která má za cíl peklo časné i věčné.


  Výzva k obnově husitské církve (6.7.2015)

  Dnes si připomínáme 600. výročí smrti mučedníka Jana. Byzantský katolický patriarchát jej při této jubilejní příležitosti kanonizoval – vyhlásil za svatého. Katolická hierarchie ho má naproti tomu stále ocejchovaného jako arcikacíře.
  Byzantský patriarchát se při této příležitosti obrací na všechny členy husitské církve, aby zažehli oheň duchovní revoluce. Samozřejmě, je potřeba začít od sebe, stát se příkladem a nositelem tohoto ohně, který Kristus hodil na zem a chce, aby hořel (Lk 12,49). Kéž husitská církev neodmítne tuto Bohem danou šanci! Stane se příkladem pravdivého pokání a obnovy zdravých křesanských kořenů pro všechny křesany Česka a pak i jiných národů.


  Výzva věřícím apoštolské církve v ČR (6.7.2015)

  Je dnes Apoštolská církev v ČR světlem a solí? Staví se nekompromisně proti duchu tohoto světa? Pokud dodnes církev přijímá finanční dotace z USA a ze Západu, pak to není zadarmo. Stačí, aby v klíčový moment místo toho, aby alarmovala, pouze mlčela. Duch lži pak zasadí smrtelnou ránu nejen církvi, ale i celému národu. Na duchovním bojišti v ČR dnes září příklad kněze mučedníka Jana Husa. Jsou nynější pastoři také tak zakotveni v Kristově pravdě? Jsou ochotni v témž Duchu, podobně jako on, pro Boží pravdu položit třeba i život? Kéž se tento světec u Božího trůnu přimlouvá v jubilejní den své mučednické smrti za každého upřímného věřícího, který vnímá svůj dluh i potřebu nastoupit na cestu pravdivého pokání a hrdinného svědectví za pravdu evangelia.


  Slovo života – J 17,11 (5. 7. – 19. 7. 2015)

  „Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nech jsou jedno jako my.“


  Rozjímání nad J 17,11

  J 17,11 v řeckém originálu zní „zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal“. To znamená, že učedníci mají být zachováni ve jménu Otcově, které nosí Ježíš.
  Verš 26. upřesňuje prvořadý smysl verše 11., který ukazuje, že Ježíš dal poznat Otcovo jméno ve svém jménu: „Dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám poznat.“ Tedy tu jde o proces poznávání hloubky jména Božího – Jehošua, které Ježíš dává poznat skrze Ducha svatého. Toto poznání je spojeno s láskou, kterou má Otec k Synovi a zároveň i Otec a Syn k nám. Vrcholem je přebývání Krista v duši učedníka, které je podmíněné procesem stále hlubšího poznávání Božího jména.


  Dva řečtí hierarchové zradili Krista, církev i národ (4.7.2015)

  Hlava řecké pravoslavné církve arcibiskup Jeroným II. v krizové chvíli v období před referendem, kdy měl povědět jasné slovo proti diktatuře homosexualismu spojeného se systémem kradením dětí juvenilní justicí, zradil Boží zákony, Krista i národ. Místo toho, aby ukázal na kořen prokletí, které stáhly homosexuální zákony a vyzval národ k pravdivému pokání a oddělení se od systému homodiktatury EU, národ oklamal. Vyzval ho, aby v systému homodiktatury zůstal a dal tak možnost, aby tento systém v ničení lidských duší zhoubně pokračoval.
  Totéž platí o metropolitovi Soluňském Anthimovi, který v této kritické chvíli učinil stejné gesto zrady slovy: „Já budu hlasovat za Evropu“. Tímto gestem se rovněž dopustil zrady Boha, církve i národa a na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9.


  Kanonizační bula českého mučedníka Jana Husa (6.7.2015)

  Byzantský katolický patriarchát po prozkoumání dokumentů týkajících se spisů Jana Husa, jeho svědectví života a pravověrnosti v katolické víře i pravověrném učení, a rovněž po prozkoumání svědectví o jeho věznění a smrti, u příležitosti šestistého jubilea jeho mučednické smrti v apoštolské a prorocké autoritě jménem Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého zařazuje českého kněze a mučedníka za Krista a pravdu, Jana Husa, do sboru svatých.
  VIDEO>>>  Listy z UA 6/2015

  Výzva slovenskému národu k pokání (28.6.2015)

  Slovensko by mělo začít pokání tím, že každý křesan spálí pohanskou literaturu spojenou s magickými praktikami. Dále a spálí knihy propagující hereze a nečistotu. Podstatou cyrilometodějské misie je přijetí spasitelné víry v Krista, očištěné od herezí a neopohanství. Důsledkem současné propagace neopohanství je amorální gender, tedy tzv. rodová rovnost, podle které prý člověk už není ani muž ani žena, ale jakési „ono“. Tento systém je spojen s kradením dětí juvenilní justicí. Jde o proces naplánované duchovní i fyzické autogenocidy slovenského národa. Svým pokáním ho Slováci vpravdě zastaví, jak to vyjadřuje hymna: „Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.“
  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení

  VIDEO>>>


  Barbarské přepadení ženského kontemplativního kláštera a mužského baziliánského kláštera v Brjuchoviči, Ukrajina (22.6.15)

  22. června 2015, v ranních hodinách, proběhla zločinná akce na objednávku apostatických církevníků UHKC.
  Akce proběhla v ten samý čas i v kapli Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církev na ul. Sosnová v Brjuchoviči i v klášteře kontemplativních sester na ul. Škilná.
  V 6 hodin ráno sem vtrhli maskovaní útočníci v policejních uniformách s páčidly a sekyrami. Z kláštera baziliánů na Sosnové ul. násilím vyvlekli čtyři biskupy a jednoho kněze UPŘKC – slovenské a české národnosti – odvezli je na oddělení SBU ve Lvově (Služba bezpečnosti Ukrajiny), a nepouštěli k nim advokáta. Tři z nich byli brzy protiprávně deportováni z Ukrajiny. Nad dalšími dvěma byl učiněn 24. června absurdní soud s lživými svědky a 25. června byli také deportováni.
  V ten samý čas jako na klášter baziliánů, zaútočila skupina ozbrojených kriminálníků ve vojenských a policejních uniformách s obušky, pistolemi a dokonce samopaly (byli mezi nimi i převlečení řeholníci UHKC). Vtrhli na soukromý pozemek a do budovy kontemplativního kláštera sv. proroka Eliáše. Celkem bylo asi 200 útočníků – 3 autobusy a několik soukromých aut.


  Jubileum 1000 let od smrti sv. Vladimíra /28.7.1015-28.7.2015/ (18.6.2015)

  Poslední týden, od pátku 24. 7., tedy od svátku sv. Olgy, by mohl začít program intenzivního pokání, podobně, jak probíhá v českém národě. V tyto dny by si každý měl najít alespoň hodinu času a udělat bilanci za svůj život, sepsat na papír zlo, kterým se prohřešil proti bližním, sobě i Bohu. Pak před Kristovým křížem anebo jen v duchu před Ním spálit napsané hříchy. Tímto gestem víry vyjádří, že se jich zříká a přijímá Kristovu obě na kříži, kterou On už za všechny hříchy zaplatil. Pak a obnoví ponořením či politím vodou svůj křest. Pak a dle možnosti nahradí zlo, které vykonal. Pokud někoho očernil, a to nahradí, pokud někoho okradl, a dá úměrnou restituci či vrátí ukradené. Prostě měl by to být zásah do života každého občana těchto národů bývalé Kyjevské Rusi.


  Jak řešit problémy

  VIDEO>>>


  Restituce, pokání a Jan Hus /veřejný dopis do Vatikánu/ (19.6.2015)

  Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání. Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání: 1) A se církev v ČR vzdá nároku na restituce. 2) A je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti. 3) A je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého.


  Nᚠživot má být postaven na skále

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,3 (21. 6. – 5. 7. 2015)

  „Život věčný je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“


  Rozjímání nad J 17,3

  Ježíš mluví o životě věčném, který je spojen s poznáním Boha Otce, i s poznáním Ježíše Krista. I my máme už teď poznávat Boha – Ježíše Krista – na modlitbě, při četbě evangelia, v konkrétním utrpení a zvláště tehdy, když se zříkáme vlastní vůle a úkonem lásky přijímáme s vírou a odevzdaností vůli Boží. O životě věčném se Ježíš zmínil i v předcházejících slovech, kdy řekl – Otec dal Synovi vládu nad všemi lidmi, aby těm, které Mu dal, dal život věčný.


  Mučedník Jan Hus – 5. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 4. část

  VIDEO>>>


  Obrácení slavného teologa

  VIDEO>>>


  Jan Hus nebyl arcikacíř /Kněžím Čech a Moravy/ (14.6.2015)

  Vážení spolubratři v kněžské službě!
  6. července 2015 si celý český národ připomene šestisté výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Byzantský katolický patriarchát (BKP) tímto před celou katolickou církví i českým národem veřejně vyhlašuje: český kněz Jan Hus nebyl kacíř, ale zemřel jako mučedník za pravdu a Boží zákony. Vyplývá to z jeho vlastních spisů, zvláště z jeho dopisů, které psal několik dní před smrtí. V Husových spisech žádné bludy nejsou. Pokud by chtěl někdo jeho spisům připisovat heretický úmysl, pak sám Jan Hus před tím varuje.


  Mučedník Jan Hus – 3. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 2. část

  VIDEO>>>


  Mučedník Jan Hus – 1. část

  VIDEO>>>


  K 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa (komplex přednášek) / 1. část: Přijetí Spasitele

  VIDEO>>>


  Boží soud

  Představte si, že jste se dopustili nějakého zločinu a byli jste předvedeni před soud. Je tam prokurátor, soudcové, policisté v uniformách. Vy byste seděli na lavici obžalovaných a čekali rozsudek. Kdyby jste řekli: „Já prosím o ospravedlnění“, každý by se vám vysmál. Jaké ospravedlnění? Vy čekáte na trest, ne na ospravedlnění. Ale Ježíš tomu, kdo se na Něj obrací, odpouští všechno.


  Boží spravedlnost a ta naše

  Ježíš říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33). Co to znamená? Mám hledat dvě věci: Boží království a Boží spravedlnost. Co to je Boží spravedlnost? Je to něco jiného než moje spravedlnost. S lidskou spravedlností nikdo nedosáhne Božího království. My musíme Boží spravedlnost přijat. Máme se do ní obléct.


  Patříme Ježíšovi a On nám

  VIDEO>>>


  Výklad k prorocké modlitbě za vzkříšení Čech a Moravy dle Ez 37,1-10

  V tomto modlitebním modelu je hlavní linií sjednocovat se vzýváním Božího jména „Jehošua“ s Bohem a koncentrovat se v určitých intervalech na vzbuzování víry v Boží všemohoucnost.Jméno Boží „Jehošua“ vyjadřuje, že Trojjediný Bůh mě nejen stvořil, ale i spasil! Duše je paralyzována hříchem, a proto nemůže plně vládnout nad tělem ovládaným vášněmi. Hlavní ložisko hříchu je v duši. Projevuje se intelektuálskou pýchou rozumu, která se vzpírá přiznat základní pravdy: smrt, soud a věčnost i realitu vlastní bídy.


  Modlitba jednoty a moci dle Mk 11,23

  Na počátku této modlitby je rovněž úkon kajícnosti. Uvědomíme si tři oblasti, skrze něž působí hřích, který sídlí v duši a negativně ovlivňuje i tělo: Jsem svévolník, hedonista a sudič. Pak vzbudím lítost pohledem do pěti ran Kristových na kříži a znovu si uvědomím, že tyto rány, bolest, Kristus obětoval za mne na odpuštění mých hříchů. Z těchto ran vytékala Ježíšova krev za mě!


  Svědectví arménských mučedníků pro Krista

  VIDEO>>>


  Jsme adoptivní Boží děti

  VIDEO>>>


  Nepatříme sobě, ale Bohu

  VIDEO>>>


  Ježíš nás chce použít jako svůj nástroj

  VIDEO>>>


  Slovo ke svátku Těla a Krve Páně

  V den svátku Těla a Krve Páně si připomínáme realitu, že Ježíš je mezi námi. Uvědomme si realitu tajemství vtělení Božího Slova. Všemohoucí Bůh, který stvořil miliony hvězd a galaxií, celou Zemi, dal zákony do každé buňky, který je nad časem, který byl, je, bude a je věčný, se ponížil a stal se člověkem. My máme počátek, On nás stvořil k svému obrazu. Je nám dán věčný život, ale ten věčný život je buď v nebi ve slávě, anebo v pekelném ohni, jestliže se člověk sjednotí s těmi duchy pýchy – démony, kteří se postavili proti Bohu. Nᚠživot je zkouška, boj zla proti dobru a Ježíš nám dává do tohoto boje sám sebe za pokrm.


  „A ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“(Ř 3,24)

  Boží slovo zdůrazňuje – kdo věří v Ježíše. To je podmínka. Ano, Ježíš zemřel za všechny lidi a my jsme povinni jim zvěstovat evangelium, spásu. Bez Něj nikdo spasen nebude.


  Víra nás spojuje s Ježíšem

  Víra je to, co přemáhá svět. A víra je také to, čím přemáháme ďábla. Proč je to právě víra? Protože a Ježíš zvítězil nad ďáblem na Golgotě. On ho přemohl. V Něm je ta síla. A On ve mně má žít. A když On je skrze spasitelnou víru ve mně, mám zkušenost, že ve mně působí svou mocí, když se na Něj s vírou obracím, když s Ním počítám, když Ho postavím na první místo ve svém životě.


  Abychom byli svobodní, musíme se cele dát Bohu

  VIDEO>>>


  Neznáme den ani hodinu

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější informace

  VIDEO>>>


  Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část ♫

  AUDIO>>>


  Cíl našeho života – sloužit Bohu

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 17,1 (7. 6. – 21. 6. 2015)

  „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl:‚Otče, přišla ta hodina; oslav svého Syna, aby Tvůj Syn oslavil tebe.‘“


  Rozjímání nad J 17,1

  "... pozvedl oči k nebi...“ V tomto je nám Ježíš příkladem. I my máme pozvedat své oči k nebi. Mnohdy je máme sklopeny k zemi anebo se očima sjednocujeme s marnostmi, ne-li hříchem. Ježíš řekl: „Otče, přišla hodina“. Jaká hodina? Hodina Ježíšova, v níž má začít své fyzické i duševní utrpení, které končí na potupném kříži. I naše hodina, v níž máme oslavit svým utrpením i svou smrtí Nebeského Otce, jednou přijde. Při modlitebním zastavení, když budeme opakovat tato slova, můžeme si uvědomit reálnost hodiny – Ježíšovy i té, která čeká mě – zastavit se, pozvednout oči k nebi a přitom učinit úkon lásky k Bohu, úkon úplné vydanosti.

  Jistota spasení

  Spasitelná víra, to není, že já věřím v něco, co bude v budoucnosti, ale že já vírou beru to, co Bůh pro mě už udělal. To, že On dal svého Syna, který za mě zemřel na Golgotě, zaplatil za mé hříchy. Já to přijímám – a to je spasitelná víra.


  Hlásat evangelium vhod i nevhod

  VIDEO>>>


  V duchovním boji se nediskutuje

  VIDEO>>>


  Modlitba dokonalé lítosti

  VIDEO>>>


  Pro Krista a Jeho zákony je třeba i trpět

  VIDEO>>>


  S Marií, v Marii a skrze Marii

  Vítězství začíná s Ježíšovým jménem na rtech, ale nebude završeno, dokud nebude přirozenost Ježíše Krista ve vašich srdcích. K tomu otázka - a jak má být završena a skrze co? A skrze koho? Ježíš má totiž dvojí přirozenost: božskou a lidskou a ty dvě tvoří jednotu, a to nerozdílnou. Tuto lidskou přirozenost získal skrze Pannu Marii, skrze její poslušnost víry, skrze její „ano“ Bohu! Jak se to stalo? Skrze Ducha Svatého. A to je odpověď i pro nás: Skrze Marii a skrze Ducha Svatého může být v nás zakořeněna Ježíšova přirozenost.


  Výklad epištoly Římanům 5,5-9 (video)

  VIDEO>>>


  Křest ohněm

  VIDEO>>>


  Jak máme bojovat

  VIDEO>>>  Listy z UA 5/2015

  Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty (31.5.2015)

  Blíží se 600. jubileum mučednické smrti M. Jana Husa. Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto vyhlašuje českého kněze Jana Husa za Kristova mučedníka. Před 600 lety, dne 6. července 1415, byl nespravedlivě a nečestně upálen v Kostnici. Jan Hus byl a je mučedníkem za pravdu a morální hodnoty.


  Šance pro Irsko – pokání (29.5.2015)

  22. 5. 2015 v Irsku proběhlo referendum, kterým se národ ze své vlastní vůle domohl zavedení sňatků homosexuálů a leseb. Referenda se zúčastnilo 60,5 % voličů. Tímto si irský národ vyžádal svůj zánik. Boží slovo jasně říká, že za hřích homosexuality padl na Sodomu a Gomoru oheň z nebe a že tento trest je výstrahou pro všechny národy (Jud 7). Jak obstojí před Božím soudem každý občan Irska, který dne 22. 5. 2015 šel k volební urně a svým hlasem podepsal rozsudek smrti nad sebou i nad celým národem? Zradili jste své otce, dědy a pradědy, zradili jste ukřižovaného Krista, zradili jste všechny svaté svého národa a uvrhli na sebe i na budoucí pokolení Boží, ale i přirozený trest. Je jen jedno řešení, aby nepřišel i věčný trest spojený s pekelným ohněm, a tím řešením je pokání. Bez něj nebude žádný Ir uchráněn před prokletím pekelného ohně.


  Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní

  Člověk i může žít ve společenství, které přijímá Ducha Svatého, Ducha pravdy, který nás chce uvést do veškeré pravdy (až přijde Duch pravdy, on vás uvede do celé pravdy), a přitom se může uzavřít do sebe a působení společenství si nepřipustí. Ježíš říká: „Měl bych vám ještě mnoho povědět, ale nemohli byste to snést. Až přijde On, Duch pravdy, on to učiní. On vás uvede do celé pravdy!“

  Nepatříme sami sobě

  VIDEO>>>


  V duchovním životě potřebujeme společenství

  VIDEO>>>


  Novodobé hereze

  Pokud Kristus nezemřel za naše hříchy, všichni jdeme do pekla. Když není odpuštění hříchů, celé křesanství je k ničemu. Kristus zemřel za naše hříchy!

  Úskalí v duchovní službě

  VIDEO>>>


  Křest Duchem svatým

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 3. část ♫

  AUDIO>>>


  Probuzení a pronásledování

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,33 (24. 5. – 7. 6. 2015)

  „To jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“


  Rozjímání nad J 16,33

  Pravé štěstí tu na zemi nespočívá v množství majetku, bohatství, kariéře, ale v pravém pokoji. Tento pokoj nalezneme jedině v Kristu. Pokud ho budeme hledat jinde či v někom jiném, nenalezneme ho. Ve světě tento pokoj v žádném případě nenalezneme. Nakonec tam budeme mít jen soužení. To je třeba vědět. Ve světské slávě, v marnostech či dokonce v hříchu pokoj není.

  Krátké zamyšlení k svátkům Seslání Ducha svatého

  Kéž vás Duch Svatý znovu naplní pravou Boží radostí, svými dary a hlavně sám sebou! Nestačí přijímat dary, hlavní je přijmout Dárce! My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Skutečně, chodit ve víře jako Abraham. Víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není zbytečný a není bez odezvy!


  Katechizace dětí

  VIDEO>>>


  Dar proroctví

  VIDEO>>>


  Falešné křesanství

  VIDEO>>>


  Pastýřský list pro maďarské biskupy (18.5.2015)

  Žijete v historické době, kdy vlivem ideologie konzumu, který je spojen s amorálními zvrácenostmi, nastává postupná autogenocida národů. Tato doba je tvrdě antikřesanská a antikatolická. Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny maďarské katolíky, ale i všechny křesany v Maďarsku, aby se sjednotili v nepřetržité modlitbě a volali dnem i nocí za duchovní vzkříšení katolické církve v Maďarsku.


  Televízor nᚠkaždodenný 2.ČAS

  By presvedčený, že média poskytujú objektívne informácie (informujú), je jeden z najtragickejších omylov človeka televízneho veku. Viera v túto lož je základným pilierom, na ktorom stojí TV-centrická spoločnos. Sama predstava, že média budú len sprostredkováva informácie, tak ako sa skutočne stali, je utopistická a iluzórna. Medializácia nielen aktuálnych informácii, ale najmä morálnych tém, je jednou z najväčších mocenských pák celospoločenského rozmeru, ako sa spievalo v jednej, dnes už zabudnutej piesni: informácia je zbraň hromadného ničenia. A to netreba nijako dokazova, že nezávislé média prosto neexistujú, práve preto, že túžba po moci je v každom človeku.


  Pravdivé křesanství

  VIDEO>>>


  Televízor nᚠkaždodenný 1.ČAS

  Aj dnes ste si sadli k televízoru, aby ste unikli do bezstarostného a zdanlivo nevinného sveta vašej obžúbenej situačnej komédie? Vezmime si napr. „Priatežov“. Z pozadia scénok zaznieva jeden umelý smiech za druhým a vlny dobrej atmosféry sa každý deň pred televíznymi novinami plynulo valia do vašej obývačky, práve vďaka tomuto svetoznámemu americkému seriálu. A vďaka tejto „nezištnej mediálnej misii pohody“ ste si televízor naozaj obžúbili. Zdá sa vám teda prirodzené podarova mu s vďačnosou vᚠvožný čas.


  Za pravdu se musí bojovat

  VIDEO>>>


  Zjevení apoštolům

  VIDEO>>>


  Musíme se naučit bojovat

  V duchovním boji se musíme naučit bojovat. Nemá smysl se otvírat drzým a bezcharakterním lidem.Tam platí: „Neházejte perly sviním“. Máme mít ducha prorockého, abychom správně rozlišovali. Duchovní boj není frajeřina, je to chlapská práce. Čeho bychom se ale měli bát? Ani choroby, anismrti, ani utrpení se bát nemusíme. Bůh je stále s námi, a pokud můžeme trpět za Krista, budeme mít slávu v nebi.


  Prepodobná Mária Egyptská. 2.čas ♫

  AUDIO>>>


  Jít za Ježíšem – to je nᚠprogram

  VIDEO>>>


  Morálka bez Boha je nemožná

  VIDEO>>>


  Ovoce Nostra aetate

  VIDEO>>>


  Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

  Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Můžeme prožívat tuto realitu: vidět Krista na Olivové hoře, jak se ukazuje apoštolům. Je tam i Přesvatá Bohorodička. Ježíš k nim hovoří: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,18-19) Potom se vznesl do nebe a ukázali se andělé, kteří jim řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,11)


  Být jako Abraham

  Musíme být spravedlivými, kteří žijí z víry. Být jako Abrahám, muži, kteří mají Boha na 1. místě. Pro Abrahama dal Bůh požehnání celému potomstvu. Také v této době potřebujeme společenství – církev je společenství. Kde jsou dva nebo tři, tam je síla.


  Smysl pro podstatu

  Je třeba, abychom znali podstatu, abychom tam, kde jsme, byli svědky. Každý tam, kde je, má prosit o sílu Ducha svatého, aby byl na konkrétním místě, kde je, evangelistou, učitelem, prorokem. Evangelista má v moci hlásat evangelium. Učitel umí vysvětlovat Písmo svaté. Prorok, je ten, kdo vidí a ukazuje na podstatu věcí.


  Pohanství je falešná cesta

  VIDEO>>>


  Duch zrady v církvi

  VIDEO>>>


  Kdo vnáší prokletí?

  VIDEO>>>


  Emauzy

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,32 (10. 5. – 24. 5. 2015)

  „Hle, přichází hodina a již přišla, kdy se rozprchnete každý ke svému, a mě necháte samotného. Ale nejsem sám, protože Otec je se mnou.“


  Rozjímání nad J 16,32

  Co to v duchovním významu znamená to „své“? Je to ta nejhlubší hlubina v našem nitru. Řecký originál Bible to vyjadřuje termínem „eis ta idia“. Tento termín je použit i při vyjádření Kristova testamentu z kříže v poslední hodině Jeho života: „Hle tvá matka! A v tu hodinu ji ten učedník přijal do svého vlastního – ‚eis ta idia‘.“

  Jedině kříž Kristův je mostem k Bohu

  Po prvním hříchu si nemůžeme sami otevřít nebe. Žádná nauka sebespasení, kterou mají hinduisté nebo buddhisté, nikoho nespasí, žádné lidské metody nikoho nespasí ani nezbaví hříchů. Mezi námi a Bohem je propast. Na jedné straně je padlý člověk a na druhé straně svatý Bůh. Žádnými lidskými snahami, dobrými skutky, samospasitelnými religiemi, meditacemi nepřekleneme tuto propast. Jedině kříž Kristův je tím mostem, kterým může hříšný člověk přejít a spojit se se svatým Bohem.


  Koho posloucháme?

  VIDEO>>>


  Nejdražší poklad – živá víra v Krista

  VIDEO>>>


  Přepodobná Marie Egyptská. 1. část

  AUDIO>>>  Listy z UA 4/2015

  S Ježíšem jsem silný

  S hříchem mír neexistuje, musíme s ním bojovat a tento boj skončí až 15 minut po smrti. Nesmíme tvořit mír s hříchem ani jej přijat jako normu. Nesmíme kapitulovat a říci: „Já jsem slabounký, už nemůžu!“ Ano, já jsem slabounký, ale s Ježíšem jsem silný. On mi dá sílu!


  Mějme zdravý rozum!

  VIDEO>>>


  Jaká jednota mezi Kristem a Beliálem?

  Jaká je jednota mezi Kristem a Beliálem? Nikdy nemůžeme tvrdit, že křesanství a pohanství jsou stejné cesty ke spáse! Spasení je jedině v Ježíši. Pokud by byly pohanské cesty cestou ke spáse, Kristus by nemusel chodit na tuto zem, aby za naše hříchy zemřel. Ale On, jak říká Písmo svaté, přišel, vzal na sebe bolest, utrpení a ponížení, aby nás zachránil a vyrval z temnoty a otroctví ďáblova.


  Vytrvalost!

  VIDEO>>>


  Jedině s Kristem vítězíme

  Pokud člověk není zakořeněn v pravdě, když nastane duchovní boj, ďábel jej tahá za nos a vždycky prohraje. Ale pokud je člověk zakořeněn v pravdě a v Kristu, pokud ví, že se nesmí nechat vtáhnout do pasti a neustále se drží Krista, pak vyhraje i nad celým peklem. Musí se však držet Krista. Pokud se Ho pustíme, je konec. Ďábel hned člověka oklame, hodí na něho deprese a zamotá jej do falešných pravd a polopravd. Jedině s Kristem vítězíme.


  Podstata vítězství – být v Boží přítomnosti

  VIDEO>>>


  Pravé hrdinství

  V každém z nás je dědičný hřích, ta vrozená hloupost, která nás neustále, celý život, klame. Musíme s tím bojovat. Proto i Ježíš říká: „Zapři sám sebe!“ Zřekni se té lži, která je v tobě, která chce tvé zlo, táhá tě za nos a vede do sebedestrukce a nakonec do pekla. To je ta naše pýcha. Když nám někdo ukáže na naši chybu, nebo řekne, že jsme pyšní, urazíme se na smrt. Jací jsme hloupí! Měli bychom děkovat každému, kdo nám řekne: ty jsi takový a takový. I kdyby nám někdo naplival do obličeje, měli bychom děkovat: „Ano, já to možná nechápu, co mi říkáš, ale uvědomuji si své hříchy, …“ Když je člověk pokorný, ďábel hned uteče.

  Duch fariseismu

  Duch farizeismu je duch, který speciálně vegetuje na církvi. Je třeba vzít bič a tak jako kdysi penězoměnce, hnát jej z Božího chrámu. Církevní farizeové nesnášejí pravdu. Je v nich vzpurnost a pýcha. Sami nevcházejí do Božího království, ale ani druhým nedovolují, jak to řekl Ježíš v evangeliu. Třeba se proti tomuto duchu postavit: „Pokud vy chcete do pekla, tak si tam běžte, ale my chceme být spaseni! A ke spáse je potřebná živá víra v Ježíše. Kdo nevěří, bude zatracen. To je Jeho slovo, ne naše!“

  Zkoušky nejsou nad naše síly

  VIDEO>>>


  Přiznej si: Ano, udělal jsem hloupost

  VIDEO>>>


  Právo dítěte?

  VIDEO>>>


  Celoukrajinské pokání z pohanství (28.4.2015)

  Dne 30. dubna 2015 má být v Kyjevě na Michajlovském náměstí masové shromáždění více než 2000 mágů, senzibilů, léčitelů, věštkyň. Registrace všech věštkyň, čarodějů a satanistů má být na morovém hřbitově. Tvrdí, že následující noc je pohanský, křesanský a satanistický svátek. Toto je ale drzá lež! Další lží je tvrzení, že svým rituálním obřadem vnášejí mír a harmonii na Ukrajinu! Ve skutečnosti čarodějové a věštkyně spolupracují s negativními – démonskými – energiemi a přinášejí disharmonii a sebezničení celému národu.

  Naším cílem je, abychom byli spaseni

  VIDEO>>>


  Děkovat a počítat s Bohem

  Někdy je třeba mnoho pracovat a není čas na modlitbu. Ale když s tím člověk počítá, pak když je čas na modlitbu, využije jej naplno. Ale i při práci je potřebné počítat s Bohem: „Pane, to je pro Tebe“. Prostě počítat s Bohem v každé věci, kterou děláme. Pokud se člověk nezastaví, ujede mimo. Ale pokud se zastaví, Bůh dá další světlo i do toho, co dělat dál. Všechny Boží věci i všechny Boží inspirace přicházejí na kolenách. Když se člověk nemodlí, nic nedostane. Kdo se modlí, ten má vládu, protože Bůh jedná skrze něho.

  Neuveď nás do pokušení

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,23-24 (26. 4. – 10. 5. 2015)

  „V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“


  Rozjímání nad J 16,23-24

  Ježíš noc před svou smrtí několikrát zdůrazňuje tuto pravdu: prosit v Jeho jménu. On také mluví o pravdivé lásce k Bohu, která spočívá v tom, že zachováváme Jeho přikázání.


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /II. část/

  AUDIO>>>


  Křesan je chráněn od démonických sil

  VIDEO>>>


  V Ježíšovi mám všechno

  VIDEO>>>


  Boží tajemství

  VIDEO>>>


  Protože jste přijali Boží slovo jako Boží slovo…

  Boží Slovo je potřebné přijat jako Slovo Boží, prosté pravdy Božího evangelia tak, jak nám je Ježíš dává. Apoštolé nebyli žádní teologové, byli obyčejní rybáři. Jejich hlásáním byl však celý svět zachráněn. Lidská pýcha a rozumování je k ničemu. Boží slovo je spojeno s tajemstvím. Lidský rozum musí být podřízen Božímu slovu, jím se má řídit vůle a až pak jsou city. Pokud to člověk obrátí, pokud odhodí vztah k Bohu budovaný na víře, všechno je v jeho životě vzhůru nohama.


  …to je falešná církev

  VIDEO>>>


  Co je největším pokladem?

  VIDEO>>>


  Co po nás chce Bůh?

  VIDEO>>>


  František I. schvaluje transsexualismus (19.4.2015)

  Ve čtvrtek svatého týdne 2. 4. 2015 schvaluje gestem transsexualismus. František slavil mši svatou ve věznici Rebibbia v Římě. Tam umyl nohy 12 vězňům, šesti mužům a šesti ženám, mezi nimiž byl i on(ona) – transsexuál jménem „Izabela“. Tento akt umytí a líbání nohou transsexuála je více než prosté schválení transsexuálů, je to jejich posvěcení. Každý katolík už nyní může změnit pohlaví a odůvodnit to činem Františka. Toto je ale dílo antikrista! „Izabela“ poskytl(a) rozhovor televizní stanici, v němž se zmínila o podrobnostech: „Když mi umýval nohy, podíval se mi do očí a řekl: ‚Bůh ti žehnej! A ti Ježíš požehná.‘ Díval se mi do očí a já jsem mu řekla: ‚Mír, přeji si mír, hodně míru! Modlete se za mír ve světě.‘ Stále se na mě díval.“


  Jed dědičného hříchu

  V každém z nás je jed dědičného hříchu. Toto v nás je a ďábel se z toho směje. Pokud nebudeme celý život bojovat s hříchem, pýchou a žádostivostí, padneme do nějakého bludu. Pokud věříme sobě, sami sebe likvidujeme. To je ten jed, který je v nás a my s ním musíme neustále bojovat, protože nás vede k sebedestrukci. Musíme to nést jako kříž, nesjednocovat se s ním, ale postavit se proti tomu. „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a jdi za Ježíšem!“


  Hrdinství hlásit se ke Kristu

  VIDEO>>>


  Bez Krista nikdo spasen nebude

  VIDEO>>>


  Svatí mučedníci Adrián a Natálie /I. část/

  AUDIO>>>


  Síla modlitby (Eze 37,1-14) /Přednáška otce patriarchy Eliáše/

  VIDEO>>>


  Živá víra – to je mít vztah ke Kristu

  VIDEO>>>


  Zapři sám sebe!

  Co to v nás je!? Máme v sobě svědomí, hlas Boží – ale i jed hříchu. Pokud se člověku podává lež, rád jí věří, ale o pravdě bude neustále pochybovat. Dokonce bude pochybovat i o pravdách naší spásy – možná to tak je a možná to tak není… Zde je třeba mít radikální postoj: „Ježíš to tak řekl a tak to je! Já si nic nebudu vymýšlet! Kdo uvěří, bude spasen, a kdo neuvěří, půjde do pekla.“


  Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Když se člověk zpětně podívá na svůj život, od samého dětství, kolik to bylo zapření! Každým hříchem, a to byla slabost, kdy hřích byl silnější, nebo strach, nebo pýcha, že se člověk nechtěl přiznat k Ježíšovi a to kolikrát. Tolikrát jsem Ho zapřel a Ježíš to všechno ví. Ale teď se ptá i mne: „Miluješ mne?“ Vědom si svého hříchu v duchu pokání Mu říkám: „Ano, Pane, i kdybych Tě tisíckrát zapřel, ale Ty víš, že Tě miluji.“


  Slovo života – J 16,12-13 (12. 4. – 26. 4. 2015)

  „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít.“


  Rozjímání nad J 16,12-13

  Tato slova pronáší Ježíš večer před svou smrtí. Je vhodné si znovu a znovu pročítat slova Kristova pronesená večer před smrtí, a to od 13. kapitoly do konce 17. V těchto pěti kapitolách je velká hloubka. Znovu a znovu je můžeme číst. Každá věta obsahuje hluboké tajemství.
  Uvědomme si, že Ježíš pronesl tato slova a hned následovaly události 18. a 19. kapitoly, kde je popsáno utrpení a smrt Ježíše, a pak ve 20. a 21. kapitole události spojené s Jeho vzkříšením. Zkoušejte alespoň jedenkrát za týden, třeba po svaté hodině, přečíst si alespoň jednu ze tří kapitol (14 či 15 či 16) a znovu vnímejte hluboké pravdy, které Ježíš opakovaně zdůrazňuje: máme zůstávat v Něm, On zůstává v nás a my v Něm, podobenství o vinné ratolesti a kmeni. To slovo „zůstávat“ je důležité. Nestačí jen něco začít, ale je třeba zůstávat, mít to – mít spojení s Kristem, zůstávat v Něm a v Jeho jménu.


  Ježíš je Pán

  VIDEO>>>


  Bůh z Boha

  VIDEO>>>


  Manifest Evangelii Gaudium (1.4.2015)

  V manifestu EV František dává program „nové cesty k putování církve“! V čem nové? V tom, že katolík opustí cestu Kristova evangelia a Tradici apoštolů a svatých? Pokud se nekriticky zavádí to „nové“, je nebezpečí skoku do propasti, do splynutí s duchem světa. Před tím Ježíš i apoštolé výrazně varovali!


  Pastýřský list – Velikonoce 2015

  Největším zázrakem je Kristovo slavné vzkříšení a my, každý z nás na něm máme účast: „Vy, kteří jste byli pokřtěni v Krista, Krista jste oblékli.“ My se máme skrze pravdivé pokání namáhat o pravdivé následování Krista. Tím jsme každou hodinu připraveni i na setkání s naším ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem, do Něhož jsme ve křtu byli tajemně naroubování! My máme zároveň s Kristem vcházet do smrti a žít nový život vzkříšení! Pak platí: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)


  Proč Ježíš chce, abychom všechno ztratili?

  VIDEO>>>


  Proč pláčeš, koho hledáš? /K Velikonocům/

  Marie Magdaléna hledala Krista a pak přišla radost – ukazuje se jí živý Ježíš. I my, když s bolestí a pláčem budeme hledat živého Krista, On přijde a dá nám vzkříšení, odpustí nám hříchy a osvobodí nás z našich závislostí jako Marii Magdalénu, od celých těch mraků démonů, které visí nad celými národy. Ty mraky démonů byly také nad Golgotou, když Krista ukřižovali, ale nakonec Kristus vstal z mrtvých a On vstane i na Ukrajině. Ale hledá lidi, kteří mají v srdci bolest a s bolestí Jej hledají.


  Naše spoluvzkříšení

  VIDEO>>>


  Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

  VIDEO>>>


  Zjevení andělů

  VIDEO>>>  Listy z UA 3/2015

  Oddělte se od antikrista ve Vatikánu /Velikonoční pastýřský list křesanům/ (30.3.2015)

  Na Vatikánské synodě (5.-19. 10. 2014) byl opublikován text pracovního dokumentu o rodině. Paradoxně se v něm poprvé v historii církve mluví o akceptování zvrácené sexuality a takzvaném přijetí lidí žijících v homosexuálních vztazích.
  24. 01. 2015 se František I. soukromě setkal s transsexuálem a jeho „snoubenkou“ v papežské rezidenci. Na jedné straně „velkoryse“, bez výčitek, přijme transsexuála a na druhé straně mnohodětným katolickým rodinám poví, že být zodpovědnými katolíky ještě neznamená rodit děti jako králíci.
  Organizace New Ways Ministry, která bojuje za zrovnoprávnění LGBT osob uvnitř katolické církve, dostala 18. 2. 2015 ve Vatikánu poprvé v historii VIP přístup na pravidelnou papežskou generální audienci.
  František I. svými gesty a skutky dokázal, že má ducha antikrista a připravuje mu cestu. Vatikán svými skutky i mlčením svědčí o tom, že přijal téhož ducha.


  Bůh k nám mluví ...

  Bůh k nám mluví, ale celý problém je v tom, že my Jej neslyšíme. Problém je v našem přijímači. Musíme naladit své srdce, abychom slyšeli Jeho hlas. On chce působit i skrze vás, skrze vaši víru. I když jsme slaboučcí, tím více máme důvěřovat Pánu, protože „když jsem slabý, tehdy jsem silný“. Ježíši, důvěřuji ti.


  Usurpátoři Boží vinice

  VIDEO>>>


  Pravá láska k sobě

  „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ale musíme se milovat správným způsobem – tedy tak, abych byl spasen. Mám se milovat tak, abych měl největší poklad – život věčný – a tento poklad mám chtít pro každého, i pro mého nepřítele i pro své vrahy tak, jak to dokázali svatí mučedníci. Pokud chci pravdivě milovat sebe, musím činit pokání. To je čistá láska k sobě – udělat v sobě pořádek. Dát na první místo Boha...


  Mesiᚠ– Syn člověka

  VIDEO>>>


  “Tys to řekl”

  VIDEO>>>


  „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Iz 53,6)

  Co je život bez Krista? Jeden americký kazatel napsal: Život bez Pána Ježíše je bolestná prázdnota. Je to neuhašená žízeň a neutišený hlad. I přes pomíjivé žádosti je takový život životem zklamání, ztracené naděje a cestou prázdnoty. Život bez Pána Ježíše je život bez světla. Na druhé straně, život s Ním, je životem v pravdě, ve světle, kde člověk nachází pravé štěstí, protože v Kristu má život věčný.


  Kdo může Boha nazývat svým Otcem?

  VIDEO>>>


  Buď maličký před Bohem!

  VIDEO>>>


  Poznání Boha

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 16,9-11 (29. 3. – 12. 4. 2015)

  „Hřích je v tom, že ve Mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již Mne nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“


  Rozjímání nad J 16,9-11

  Jsou lidé, kteří tvrdí: Já žádný hřích nemám, nikoho jsem nezabil, nikoho neokradl, já jsem čestný občan, já nepotřebuji Boha. Jenže to je lež. A navíc, takový člověk má velký hřích, že odmítá Krista. Nevěra v Krista, Božího Syna a Spasitele, je hřích! Spasitelná víra je víra v Krista, Božího Syna, který zemřel za naše hříchy, ale i víra v Něho – že On je s námi.


  ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa (26.3.2015)

  Před 600 lety církevní hierarchie (byli tenkrát tři papežové) v jednotě se státní mocí odstranila nepohodlného kazatele, který káral pohoršlivý život kněží a prelátů. Rehabilituje dnes česká církev tohoto kazatele pokání, anebo se bude pokrytecky odvolávat na tzv. odborníky v historii, kteří mučedníka ocejchovali jako kacíře? Jak ale vysvětlí tito preláti kanonizaci arcikacíře Jana Pavla II.? Je zde klíčová otázka, a to je otázka ducha! Jakého ducha měl Hus a jakého ti, kdo ho potřebovali odstranit? Komu šlo o pravdu a komu o zabití pravdy? Komu šlo o morální hodnoty a komu o zlořády? Zvítězí po 600 letech pravda? Přiznají církevní preláti Janu Husovi alespoň titul „mučedník za pravdu a za morální hodnoty“? Nebo budou dále interpretovat jeho životopis ne z pravdivého, ale z účelového pohledu?


  Připravme se!

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Taána

  AUDIO>>>


  Výzva pro ex-papeže ještě před smrtí (25.3.2015)

  Vaše Eminence, Benedikte XVI., uvědomte si, že letos máte 88 let. Bůh vám ještě dává možnost k pokání. Brzy vás odvolá k soudu! Rozhoduje se o Vašem osobním životě po smrti, zda bude pokračovat v nebi či ve věčném zavržení v pekle! Vaše pokání, ale nemůže být jen soukromým! Vy jste povinen učinit veřejné pokání. Musíte odvolat beatifikaci Jana Pavla II. a jasně povědět pravdu, že tzv. historicko-kritická metoda prosazuje hereze proti podstatným pravdám víry. Rovněž se odřekněte a odsuďte ducha Assisi, který prosazuje synkretismus s pohanstvím a s jeho démony. A je Vaše vyjádření jasné a nikoli dvouznačné!


  Vstaň! Vstávám

  VIDEO>>>


  Ztráta duše a Zvěstování

  Při Zvěstování se setkáváme s tajemstvím. Tajemství máme přijat s vírou a pak nám ho Bůh osvětlí. Je to největší zázrak v celé historii lidstva – Bůh na sebe bere lidskou přirozenost. Bůh se stává člověkem skrze víru Přesvaté Bohorodičky, skrze její ANO. Ona řekla Bohu své ANO a Slovo se stalo Tělem. Bůh čekal na to, aby Mu Maria řekla své ANO. A čeká také, abychom Mu i my v malých věcech dokázali říkat své ANO a přijímali ty malé kříže, které máme spojovat s Kristem. Máme trpět tak, jak trpěla Ona. Z Písma a proroků věděla, že Ježíš bude mužem bolesti, poplivaný, pohaněný, ale ona přesto řekla: Hle, otrokyně Pána.


  Ježíš je stejný včera, dnes i na věky

  VIDEO>>>


  Dotkni se Ježíše ve svatém přijímání

  Ježíš se tě ptá: „Co chceš, abych ti učinil?“ Proto konkrétně řekni Ježíšovi, co chceš. Jemu věř, On je všemohoucí, ale chce tvou víru. Kolik zázraků Ježíš učinil, kolik knih by mohlo být napsáno! Ale stále je jen jedna podmínka – tvá víra.


  Ježíš je tady teď!

  VIDEO>>>


  Ježíš Kristus tě uzdravuje

  VIDEO>>>


  Žádné alternativní cesty ke spáse neexistují!

  VIDEO>>>


  Pane, dej mi tu pravou horlivost!

  Je za námi polovina doby postní. Každý den udělejme alespoň malý sebezápor: či už je to negativní myšlenka nebo lenost nebo nějaký strach, člověk to má překonat: „Pane, z lásky k Tobě, já se dívám na Tvůj kříž, co jsi Ty vytrpěl za mne – bičování, trnový věnec, křížovou cestu, ukřižování. Ty jsi za mne dal všechnu svou krev, Ty jsi za mne zaplatil, Ty mě miluješ! A co já dělám pro Tebe a pro spasení své duše?


  Bůh chce od nás kroky víry

  VIDEO>>>


  Jakými zbraněmi vítězíme?

  Musíme mít moudrost evangelia. Ježíš říká: „Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ A my si máme uvědomit, s kým vedeme boj. Ne s lidmi, ale s duchy, kteří mají světovládu. Proto potřebujeme štít víry, přilbu spásy, meč Ducha... Boží výzbroj. Víra má velkou moc.


  Čiňte pokání, aby byly smazány hříchy

  VIDEO>>>


  První vzorová evangelizace

  VIDEO>>>


  Musíme mít olej Ducha

  VIDEO>>>


  Boj o duše!

  Nemáme vést dialog, my máme svědčit! Opakovat pravdu – toto je toto. Můžu navodit diskuzi, ale pokud vidím, že člověk, s kterým mluvím, nechce pravdu přijat, musím mu jasně říct: „Toto je pravda a bytostně se tě dotýká. Buď věříš, nebo nevěříš. Realita je, že zemřeš, a či chceš nebo nechceš, budeš stát před Božím soudem a pak půjdeš do nebe nebo do pekla. Já ti chci říct jednu věc: abys byl spasen, musíš dát Ježíši své hříchy, musíš si je přiznat a kleknout před Ním, přijat Ho za svého Spasitele, přijat Jeho evangelium a Jeho cestu. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. A bez víry nikdo spasen nebude! Ne bez filosofie, ale bez víry!“


  Ježíš a já, my dva! Už nikdy sám!

  Každý den přináší starosti a bolesti, ale je třeba je dávat Pánu. Nezatěžovat se tím, a když to musím nést, tak spolu - Ježíš a já. To jediné potřebné je: spolu – Ježíš a ty!!! Já a Ježíš, my dva! Už nikdy sám! Ale v tom se člověk musí ne každý den, ale v praxi několikrát za den cvičit. A to ne den, ne dva dny, ale až do smrti. V tomto je ten zázračný lék na všechno: ve spojení s Ježíšem!!!


  Nikdo nás neučil měnit myšlení podle Božího slova

  VIDEO>>>


  Základ pokání – změna myšlení

  VIDEO>>>


  Potřeba misií

  VIDEO>>>


  Svatá velikomučednice Paraskeva

  AUDIO>>>


  Slovo otce patriarcha Eliáše k třetí neděli postní – neděli klanění svatému kříži

  Dnes, v polovině postní doby, je nᚠpohled upřen na svatý kříž. Ježíšův kříž vyjadřuje Jeho poslušnost Otci, zřeknutí se své vůle. Přijal nepochopení a odmítnutí lidmi, nespravedlivé odsouzení, muka, pohrdání i smrt. Všechno to dobrovolně přijal z lásky, aby spasil naše nesmrtelné duše. To je podstatou Ježíšova pozemského života. Pokud my, křesané, chceme být pravdivými, musí se to stát i naším stylem života. Umět se zříkat své vůle, svého já a podřídit se Boží vůli. S ochotou přijímat vše, co Bůh dopustí, přijímat utrpení bez reptání, odpouštět nepřátelům a být připraveni na pronásledování za pravdu až na smrt.


  Slovo života – J 16,2-3 (15. 3. – 29. 3. 2015)

  „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím slouží Bohu. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani Mě.“


  Rozjímání nad J 16,2-3

  Toto slovo je dnes mimořádně aktuální na Ukrajině, a zvláště je aktuálním pro všechny upřímné pravověrné. Ježíš toto slovo neřekl jen apoštolům, ale připomíná ho i každému z nás. Pronásledování pro Krista je znakem pravého učednictví. Měli bychom se radovat, že můžeme trpět pro Krista, ale my od toho utíkáme. Není třeba utrpení vyhledávat, ale je třeba s ním stále počítat, a když přijde, děkovat za ně. Utrpení pro Krista nás očišuje, získává nám další milosti a světlo, a navíc je i misie utrpením...


  Proč to všechno muselo přijít?

  VIDEO>>>


  Jak to dělají moderní heretici?

  VIDEO>>>


  Jediným lékem na všechno je Ježíš

  Jediným lékem na všechno je Ježíš a z naší strany neustálé učení se vycházet ze sebe, ze své sebestřednosti, kritizování, porovnávání se, sebelítosti. Pokud toto budeme živit, nepřítel si bude žádat daň, aby nám mohl škodit … Proto je lepší a moudřejší, už z čisté lásky k sobě, raději se pokořit a pokořovat, protože potom budeme zdraví a to nejen na těle, ale i na duši. Nakonec duši léčí jenom Ježíš, On je nᚠlékař a naše uzdravení je v Jeho ranách.


  Starý člověk musí být souzen

  Máme se učit vcházet do Kristovy smrti, tzn. vycházet ze své pravdy, ze svých citů, sebelítosti, hněvu atd. a vcházet do Boží přítomnosti. Uvědomit si, co chce k této myšlence povědět Bůh. Je to od Boha, nebo je to moje? To, co je moje, nepřítel zneužije. To, co je moje a co si držím, to jsem neodevzdal Bohu, v tom jsem boháč, a proto si na to nepřítel dělá nárok. Prostě, co jsem nedal Bohu, to není neutrální, to sebere ďábel. Tedy znamená to stále vírou vcházet do Kristovy smrti. Starý člověk musí být souzen a odsouzen, jinak je souzen Ježíš a starým člověkem nemilosrdně odsouzen. Je třeba se soudit: „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme už souzeni.“ (1Kor 10)


  My hájíme základ

  VIDEO>>>


  Sedm slov z kříže (rozjímání) - І. slovo z kříže: “ Otče, odpus jim, nebo nevědí, co činí!” (Lk 23,34)

  VIDEO>>>


  Modlitba sv. Efréma

  Základním krokem jak vyjít ze sebe, ze své pýchy, je – uvědomit si v pravdě, v pravý čas, své hříchy, svou minulost. Svatý Efrém se modlí: „Ano, Pane, Králi, dej mi, abych viděl své hříchy a neodsuzoval mého bratra (sestru).“ Jak to praktikovat? Když nám někdo udělá něco zlého, pomluví nás, poníží, automaticky se v nás ozve hněv, nenávist, sebelítost. V takovém pokušení je proto třeba okamžitě vzývat: „Ježíši, Ty vidíš můj hněv i tuto nespravedlnost.“ Ale potom si připomenout – vidět – své hříchy a začít se pokořovat, vcházet do pravdy a duch pýchy i s hněvem a sebelítostí uteče!


  Žádná modlitba není zbytečná

  VIDEO>>>


  Kdo je z Boha, Boží slovo slyší

  VIDEO>>>


  Pokora

  V konfliktní situaci je vždy základem postavit se do světla a obviňovat sebe. Když to zkusíme – tak se pokořovat – ďábel uteče a není místo na sebelítost, hořkost a zlobu na bližního! Je to stoprocentně fungující! Jen to začít aplikovat. Nečekejme, až budeme vyprovokováni, ale už jen když přijde odsuzovačná, hněvivá nebo jiná zlá myšlenka, okamžitě se pokořujme! Vzpomeňme na své hříchy, na své nevěrnosti a svévolnosti a odprošujme v duchu Ježíše v tom člověku. Během krátké chvíle duch, který byl za zlou myšlenkou uteče, a přijde velký pokoj a láska.


  Skutkem víry vešla Boží moc

  VIDEO>>>


  Chtít zachraňovat nesmrtelné duše

  VIDEO>>>


  Člověk se musí umět zapřít

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,26 (1. 3. – 15. 3. 2015)

  Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví.


  Rozjímání nad J 15,26

  Duch svatý vydá svědectví, ale Ježíš připomíná: „Také vy vydáte svědectví, nebo jste se mnou od počátku.“ (v. 27) To platí i o nás. I my máme v dnešní době vydávat svědectví o Kristu spolu se Svatým Duchem, který je v nás a kterého nám Ježíš od Otce poslal. On je naším Přímluvcem, Utěšitelem a Advokátem. On vydává svědectví o Kristu i skrze nás! To je důležité poslání: svědčit o Kristu!


  Co je základem a centrem víry?

  VIDEO>>>


  V čem spočívá síla a moc evangelia?

  VIDEO>>>


  O postu

  VIDEO>>>  Listy z UA 2/2015

  Pamatuj na poslední věci

  Svatí nás často vybízejí, abychom hlavně v době postní pamatovali na poslední věci a to: smrt, soud, nebe a peklo. Ano, Bůh zná den a hodinu i místo vaší smrti. Nic jistějšího není než to, že tato pozemská pou pro každého z nás skončí. Pak bude Boží soud. Ježíš říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Budeme souzeni před anděly, celým vesmírem a všemi lidmi. Co dělat, aby nám Ježíš jednou nemusel povědět jako těm pošetilým pannám: „Amen, pravím vám, neznám vás!“ Co dělat, aby nám tehdy při svém příchodu řekl: „Pojďte požehnaní a ujměte se vlády!“ Co dělat? Žít z víry, věřit Ježíšovi a Jeho slovu a nevěřit lháři a svůdci, který nás odvádí od Ježíše a Jeho programu nám daného.


  Jedině Duch pravdy otvírá Písmo

  VIDEO>>>


  Boj o víru – boj s démony

  VIDEO>>>


  Doba postní – doba zkoušek

  V životě procházíme i takovými etapami, které by se daly nazvat Getsemany a Golgota. Někdy se útoky koncentrují ze všech stran, ale je třeba stát v čisté víře a v naprosté odevzdanosti jako naše a Ježíšova Matka pod křížem. Stát a věřit v Boží moc, když přichází hodina temnoty a období zkoušky. Kéž s Ježíšem i v této postní době projdete Jeho smrtí, aby už nezůstalo nic, co by bylo vaším vlastnictvím – žádné přání, žádné vlastnění, aby tak Jeho nový život, život závislosti na Otci, byl vaším novým programem. To kéž vám dá ukřižovaný a vzkříšený Ježíš!


  Jak hájit pravdu?

  VIDEO>>>


  Boj s duchem lži

  VIDEO>>>


  Pane, já chci za Tebou jít

  VIDEO>>>


  Petr zapřel, ale činil pokání

  VIDEO>>>


  Co to znamená ztratit duši pro Krista?

  VIDEO>>>


  O co okrádá současná teologie křesany?

  VIDEO>>>


  Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce /K době postní/

  Jak dobře využít čas Velkého postu, ten čas nejdražší, který je centrem celého roku? Co dělat, aby v nás nastala změna?
  Je dobré si udělat bilanci: Kde je tvůj poklad a co je tvým pokladem? Co, anebo kdo? Je to tvé ego, kolem kterého se točíš a zrazuješ Krista, anebo je to nějaké snění, touha? Co je tvým pokladem? My máme mít svůj poklad v nebi a naším největším pokladem má být Ježíš sám. Pokud to tak je, pak Ho stavíme skutečně na 1. místo v našem životě. On je ten nejdůležitější poklad, v Něm jsou všechny naše poklady. V něm je plnost moudrosti a poznání, jak říká Boží slovo. V Něm je život věčný: „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života“. A kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


  I povaha může být křížem

  VIDEO>>>


  Bezmocnost – ukřižovanost s Kristem

  VIDEO>>>


  Boží prokletí dopadne na USA (8.2.2015)

  V USA natáčejí rouhačský film pod názvem „Corpus Christi“, v němž našeho Božského Spasitele Ježíše Krista a jeho apoštoly hrají satanisti a zvrácenci, kteří je představují jako spolek homosexuálů. V USA tato ohavná parodie už několik let probíhá, zatím, jako divadelní hra. Letos už má vyjít film, jehož cílem je toto vrcholné očernění masově rozšířit do celého světa! Každý křesan USA je povinen aktivně pozvednout svůj hlas na protest proti tomuto ohavnému rouhání, a to v podpisové akci či na protestních manifestacích. Pokud budou křesané USA mlčet, dopadne na ně Boží prokletí!


  Jaká je základní morální norma?

  VIDEO>>>


  Vezmi svůj kříž

  VIDEO>>>


  Svatá panna a mučednice Anežka Římská

  AUDIO>>>


  Slovo života – J 15,18-19 (15. 2. – 1. 3. 2015)

  „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“


  Rozjímání nad J 15,18-19

  Pojem „svět“: Světem se nemyslí krásná, Boží příroda, ale protibožský systém, který nenávidí Krista a nenávidí i každého, kdo se cele odevzdá do Kristových služeb. Ježíš ukazuje na tuto nenávist světa a předem každému z nás, kteří chceme jít cele za Ježíšem, oznamuje, že ze strany světa musíme čekat nenávist a pronásledování. „Protože nejste ze světa ... proto vás svět nenávidí.“ Ducha světa přijali lidé tohoto světa, kteří pak pronásledují pravdivé křesany. A dokonce, když je zabijí, budou přesvědčeni, že slouží Bohu (J 16,2). O tom byli přesvědčeni i ti, kteří Krista odsoudili na smrt – církevní hierarchie s farizei a zákoníky – a tak je tomu i dnes. Proč? Protože za světem je kníže tohoto světa.


  Pýcha je víra ve falešnou realitu

  VIDEO>>>


  Pokora počítá s Bohem

  VIDEO>>>


  Co máme dělat? Volat k Bohu!

  Pane, a co bude s dětmi Ukrajiny? Co máme dělat? Volat k Bohu! Bojujeme za sebe i za ty ostatní, kteří neznají pravdu. Pane, dej abychom dělali to, co dělat máme. My jsme slabí lidé, ale pokud máme udělat nějaký krok víry, my ho uděláme. Uděláme to, co udělat máme a Ty pak dᚠsvé východisko i požehnání.


  Správná hierarchie: víra, rozum, vůle, city

  VIDEO>>>


  Blahoslavený Nabuchodonozor

  VIDEO>>>


  Jak potřebná je poslušnost víry!

  Někdy se nám zdá, že to Boží řešení je hloupé. Může vypadat hloupé, ale jestliže je Boží, tak skrze ně působí Bůh. Pane, dej nám vnímavost! A na těch momentech, na těch malých momentech, kdy dostane skrze poslušnost víry prostor Boží Duch, záleží vítězství.


  Proč chybí Boží moc?

  VIDEO>>>


  Jaký duch se schovává za obřadnictvím?

  VIDEO>>>


  Krev mučedníků je semenem nových křesanů

  VIDEO>>>


  Boží psychologie

  Kdybychom měli takový strach před peklem, nebo z toho, že lidé nás budou vidět, jak hřešíme a bude to dáno do světla, a proto hřešit nebudeme, to by byl svatý strach! Ale to ne, takový strach nemáme. Ale když máme konat dobro, najednou se třeseme: „A co poví lidé, jak se na mě budou dívat?“„Jen toto málo udělej pro Boha.“ Ne! Vykroutí se. „Co si řeknou sousedé? Budou mě pomlouvat, že jsem fanatik...“ Nic neudělá! Přesvědčujete: „Tak, dělᚠto přece pro svou spásu.“ Ne! Nehne se. To je ten hřích a lež v nás. A my se musíme naučit správně motivovat sebe i druhé, aby udělali dobro, aby z toho měli zásluhy a aby z toho získali věčný život. To je psychologie evangelia. Boží psychologie.


  Po ovoci se pozná strom

  VIDEO>>>


  Dnes musí být každý křesan zakořeněn v Kristu

  VIDEO>>>


  Boží milost se zjevila v Ježíši Kristu

  Potřebujeme žít z víry, ne jen z rozumu. To je pravá moudrost, protože nevíme dne ani hodiny. A pak i žijeme spravedlivě a zbožně, žijeme s Bohem. Ovoce našeho života je požehnání zde na zemi a pak i ve věčnosti. Je jen jedna podmínka – abychom činili pokání. Kdo koná pokání a přiznává své hříchy před Bohem, dává je Bohu, na toho přichází Boží světlo, požehnání a Boží pokoj, který svět dát nemůže, ale Bůh nám ho dává. Pokání je cesta, cesta hrdinství, pravdy a spravedlnosti, která vnáší pravý ráj do srdce, do celé rodiny a do celého národa.


  4 prostředky k dosažení vítězství

  VIDEO>>>


  Zachovej ve svém srdci Boží slovo

  VIDEO>>>


  V Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu

  6. kapitola k Římanům mluví o tom, že v Kristu jsme vysvobozeni z otroctví hříchu. Na nás sice dál hřích působí, ale ve chvíli, kdy jsme aktuálně sjednoceni s Kristem – máme vítězství, protože vítězství je v Něm.
  Křtem jsme naroubováni do Kristovy smrti a dostává se nám nového života. Kristus vstal třetího dne z mrtvých. Jako křesané jsme sjednoceni nejen s Kristovou smrtí, ale máme účast i na Jeho vzkříšení.


  Jaká víra přemáhá svět?

  VIDEO>>>


  Ježíš nám rozumí

  VIDEO>>>


  Počítám s Bohem v každodenním životě

  VIDEO>>>


  Slovo života J 15,16 (1. 2. – 15. 2. 2015)

  „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste Ho prosili v mém jménu.“


  Rozjímání nad J 15,16

  Pro Ukrajince i křesany v Rusku je nyní vůlí Boží vyprosit oběma národům ducha pokání a zároveň duchovní vzkříšení! Proto nám Bůh dává zvláště modlitbu dle Mk 11,23 a dle proroka Ezechiela 37 za duchovní vzkříšení národa i církve. Bůh nám tím dal zbraň. Bojujme! S námi Bůh! Nevzdávejme se! Bůh má poslední slovo. To je nám ukázáno i v knize Zjevení v posledních kapitolách (17–22). Otec ti říká: „Neboj se, můj služebníku,… jehož jsem si vyvolil“. „Já jsem tě utvořil, u mne nebudeš zapomenut“. „Copak může žena zapomenout na své dítě? I kdyby zapomněla, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do (probodených) dlaní.“


  My máme věřit Ježíšovi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /III. část/

  AUDIO>>>  Listy z UA 1/2015

  Modlitba jednoty a moci /upravená varianta/

  Jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebrejského Jehošuа*, což znamená: Hospodin je spása. Toto je jméno Boží a svaté a o něm platí: „Kdo bude vzývat jméno Hosodinovo, bude spasen“ (Ř 10,13). V tomto jménu byli uzdravováni nemocní a vyháněni démoni (Mk 16,17; Sk 3,16; Sk 4,10). V této „modlitbě jednoty a síly“ vyslovuj pomalu a potichu: Je-ho-šu- pak třikrát dlouze vydechni á... To pomáhá být v tom okamžiku v Bohu a v Jeho slovu (srov. J 15,7).


  Je třeba se učit zdravé sebekritice

  VIDEO>>>


  Kristus, nebo Budha, život, nebo smrt? /Pravoslavným biskupům RF/ (18.1.2015)

  Nás nespasí žádná hadí síla „či“, ale přiznání si svého hříchu před sebou i před Bohem a pravdivé pokání! Odděl se od falešného bojového umění a cesty do pekla a staň se bojovníkem za pravdu a spasení své duše i duší svých bližních! Po smrti tě pak čeká život s Bohem i svatými a věčné štěstí v nebi.
  Pravoslavní biskupové, kněží, mniši a křesané Ruska, nedovolte začít budovat v Moskvě centrum buddhismu! Rusko nezachrání Budha, ale Božský Spasitel Ježíš Kristus!


  Tajemství daru nové přirozenosti

  Spojení s Nejsvětější Trojicí, tato jednota, se děje skrze novou přirozenost, neboli nové srdce, kterým je Bohorodička, naše matka. Je tajemstvím, jakým způsobem je v nás Eva a otrava hříchu. A rovněž je tajemstvím, jak skrze Marii, která je plná milosti, jsou v nás Kristus, Duch svatý a Nebeský Otec. Toto tajemství nepronikneme žádnou spekulací. Do tohoto tajemství nás musí uvést jedině Bůh. My je ale s vírou přijímáme a Bůh nás do něj bude postupně uvádět. Plně ho pochopíme, až překročíme práh věčnosti.


  Kdo nás pokouší

  VIDEO>>>


  Zvětralá sůl

  VIDEO>>>


  Nejt잚í boj – boj se sebou samým

  S naší porušenou přirozeností, s tím starým člověkem v nás, je to tak, že i když chceme dobro, stejně hřešíme. A proto stále musíme konat pokání. Nakonec, je třeba mít odvahu dělat chyby, jinak bychom ze strachu o falešnou dokonalost nedělali nic. Pokora je učenlivost.


  Pane, Ty to, vidíš!

  Když je třeba pracovat, něco se staví a je třeba běhat po nákupech... to není k sehnání, to není k sehnání... Člověk si povzdechne: „Pane, radši bych se modlil...“, čas letí, člověk se motá, chodí po tržišti, hlava z toho bolí, všude je rachot,... máme alespoň tuto bolest dávat Pánu. Uvědomovat si, že i když se nedá modlit, mám dávat Bohu to konkrétno, být v Boží přítomnosti, počítat s Ním a spojovat se s Ním touto bezmocností: „. I když tady budu jen chodit a motat se, a bude mě to trápit, dávám Ti tuto svou bezmocnost. Ty to nakonec vyřešíš tak, jako jsi vždy vyřešil všechno ostatní!“


  Základ národa je morálnost

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Včleň se i ty v armádu Božích bojovníků!

  VIDEO>>>


  Miluj bližního jako sebe

  VIDEO>>>


  Duchovní boj a poslušnost víry

  A právě na cestě víry si Bůh hledá lidi, skrze které může působit. Nakolik jste se naučili poslouchat Boha, natolik On může skrze vás dělat velké věci – jen natolik, nakolik jste poslušní. Budete-li chtít Boží dílo dělat vlastními silami – vlastními city a vlastní logikou, vezmete-li je do svých rukou, ďábel vás oklame a prohrajete.
  Bůh počítá s každým z nás a chce, abychom se učili a měli zkušenosti. Proto natolik skrze nás může působit Boží všemohoucnost, nakolik se naučíme v malých věcech důvěřovat Bohu a počítat s Ním.


  Jak realizovat 1. přikázání?

  VIDEO>>>


  Co je aktivní víra?

  VIDEO>>>


  Odpověď na očernění v časopise „Rozměr“ 3/2014 /Biskupům a kněžím SR/ (21.1.2015)

  V článku pod názvem „Cúvajúca reforma v katolíckej cirkvi“ od Roberta Sarky jde o očernění patriarchy Byzantského katolické (všeobecného) patriarchátu Eliáše. Protože ho znám mnoho let, cítím se ve svědomí zavázán nemlčet a zároveň žádám o opublikování mé odpovědi v časopise „Rozměr“...


  Ďábla nepřemůžete inteligencí, jedině POKOROU!

  VIDEO>>>


  Co je základní duchovní matematika?

  VIDEO>>>


  Co je největším dobrodiním?

  VIDEO>>>


  Jane, co máme dělat?

  Tuto otázku položily zástupy Janu Křtiteli. Tuto otázku položil Pánu i svatý Pavel, když jej Bůh shodil z koně na cestě, když jel zabíjet křesany do Damašku. Oslepl, ale předtím viděl jasné světlo a v něm Ježíše. Zeptal se Ho: „Co mám dělat?“ Pán mu řekl: „Jdi do Damašku a tam ti řeknou, co mᚠdělat“. V Damašku farizeovi Saulovi Bůh skrze obyčejného člověka řekl, co má dělat. Měl činit pokání a dát se pokřtít. Skrze pokání se pak otevřel Duchu Božímu a za několik minut se z nepřítele Krista stal největší apoštol. Udělala to Boží milost skrze pokání a skrze to, že se upřímně, z celého srdce, zeptal: Co mám dělat?


  Ježíš ti připravil místo v nebi

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /II. část/

  AUDIO>>>


  Jsme děti Boží

  VIDEO>>>


  Rozjímání nad J 15,12-13

  Řecký originál evangelia používá pro slovo láska termín „agape“. Je to vyjádření pro lásku Boží, která „je vlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5) Je to láska, kterou nás miloval Ježíš. Ježíš upřesňuje, o jakou lásku jde: „abyste se milovali, jako já jsem miloval vás“. Jak nás Ježíš miloval? On, Bůh, se stal člověkem, tedy ponížil se, vzal na sebe lidskou slabost, kromě hříchu. Byl nevinen a byl odsouzen k smrti, a to k smrti kříže. Předtím vzal na sebe kruté bičování, trním korunování, šel křížovou cestou, pak za nás obětoval bolestné umírání spojené s posměchem, opuštěností, až nakonec podstoupil smrt. On spravedlivě zaplatil za tvůj hřích.


  Slovo života J 15,12-13 (18. 1. - 1. 2. 2015)

  „Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátele.“


  Fundamentální otázky „papeži“ Františkovi (10.1.2015)

  Prokletí přišlo i na papeže Benedikta za to, že Jana Pavla II. dne 1. 5. 2011 beatifikoval, i na Vás, že jste ho kanonizoval. Proč? Protože tím Benedikt i Vy jste postavili na oltář církve nové učení, které je proti podstatě 1. přikázání a evangelia i tradice apoštolů, svatých otců a církve po celou dobu dvou tisíciletí. Tím Vy i Benedikt, jako papežové heretici, jste Boží lid vtáhli pod prokletí! Jediná cesta k záchraně je pravdivé pokání. To znamená zrušit svatořečení heretika, přijat pravověrné učení, odsoudit zhoubné kořeny tzv. historicko-kritické teologie, de facto neomodernismu. Svatý papež Pius X. odsoudil modernismu už v roce 1907.


  Slovo Patriarchy Eliáše k svátku Zjevení Páně 2015

  I dnes sestupuje Duch svatý tak, jako kdysi. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. Duch svatý chce působit, ale i dnes je zde ta jediná jedna podmínka: POKÁNÍ. Pravdivě se postavit před Boha: „Pane, já jsem udělal to a to. Smiluj se nade mnou hříšným!“ A to radíme i všem ostatním: Uvědom si největší hřích ve svém životě. Uvědom si, že za všechny tvé hříchy Ježíš zemřel na kříži. Vyznej víru, odřekni se lži, všech herezí, ducha světa a pak Duch svatý sejde do tvé duše a bude konat. To je cesta pro každého člověka. Jenom s vírou v Krista a evangelium budeme spaseni, jiná cesta není. Prosme tedy, aby se dnes nad celým našim národem Bůh zjevil jako Ten, který je Jediný Spasitel, jako Ten, který Jediný nám dává život věčný.


  Prorocká modlitba za vzkříšení Čech a Moravy

  Než začneš tuto modlitbu, je třeba si přiznat před Bohem i před sebou své hříchy: Jsem egoista. Když mě někdo upozorní i na sebemenší chybu, urážím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé co odsuzuji, dělám i já. U druhého vidím třísku v oku a ve vlastním trám nevidím. Jsem líný hledat pravdu a snášet kvůli ní utrpení. Bibli a životy svatých nečtu a neznám. Nepočítám s nejvyšší realitou, a tou je smrt, Boží soud a věčnost! Zajímám se o různé filosofie a psychologie, ale pravdivou psychologii a filosofii evangelia, potřebnou pro život, nehledám.
  „Mzdou hříchu je smrt.“ Ježíš zemřel za tebe i za tvé hříchy. Jméno „Ježíš“ je pořečtěný tvar vlastního hebrejského jména „Jehošua“. Toto jméno je Boží a svaté a o něm platí: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13)


  Obrácení je otázka změny ducha

  VIDEO>>>


  Vtělovat Boží slovo – ne jen slyšet

  VIDEO>>>


  Boj za pravdu

  VIDEO>>>


  Děti i rodina v ohrožení

  VIDEO>>>


  Život je krátký…

  VIDEO>>>


  Duchovní mobilizace žen v Rusku a na Ukrajině (1.1.2015)

  Bůh se obrací na vás, abyste se v duchovním boji zmobilizovaly k záchraně svého národa před morální, duchovní i fyzickou autogenocidou. Co máte drahé ženy a matky dělat k záchraně národa? Pokání! Konkrétně:
  1) Omezte televizor anebo ho úplně vypněte na celý tento rok. Ušetřený čas věnujte modlitbě a četbě životů svatých a evangelia.
  2) Dejte Bohu slib na jeden rok, že budete minimálně jednu hodinu denně věnovat modlitbě.
  3) Kromě toho všechny bojovnice, zvláště vy, vdovy, důchodkyně, se denně modlete společnou hodinu od 20-21 hod.
  4) Důchodkyně, vdovy, a tvoří zvláštní skupinu a a slouží Bohu modlitbou a postem dnem i nocí jako prorokyně Anna (Lk 2,37).
  5) Podle 1. přikázání (Destaero) (Deut 5,6-10) je třeba se radikálně oddělit od vlivu vorožek, horoskopů a jejich znamení, od extrasenzů i od rock muziky, která má své kořeny v satanském voodoo, které otvírá okultismu, narkotikám, sexuálním zvrácenostem cynismu.
  Drahé ženy, matky, nečekejte, začněte duchovní boj.


  Máme být oblečeni do Boží spravedlnosti

  VIDEO>>>


  Jak rozjímat nad Božím slovem

  VIDEO>>>


  Svatá mučednice Irena /I. část/

  AUDIO>>>


  Co znamená slovo milost?

  Milost, to je dar. Odměna je za něco. Milost, to je něco, na co nemám právo, je to z lásky. A Bůh mi dává věčný život z lásky. Je něco jiného, když se s někým domluvím, že udělám nějakou práci a on mi za to zaplatí – to je spravedlivé. Jiná situace ale je, co se týká naší spásy. Zhřešili jsme a podle spravedlnosti bychom měli jít do pekla. Tak co teď? Sami sebe vykoupit nemůžeme. A to je ten problém. Proto se Bůh stal člověkem, vzal na sebe lidskou přirozenost, zemřel za mě na kříži a tak zaplatil za můj hřích.


  Vánoční list ruskému národu

  V tomto vánočním čase je třeba, aby si každý z nás uvědomil Boží lásku, která se projevila tím, že Stvořitel celého vesmíru, všeho viditelného i neviditelného, vzal na sebe lidskou přirozenost. Z lásky k nám lidem se narodil ve stáji za Betlémem, a to už před 2015 lety.
  Boží slovo svědčí: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří – i ty – nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)


  Vánoční list ukrajinskému národu

  Ukrajina prožívá Vánoce. Na východě však zuří válka a mladí muži z různých částí Ukrajiny jsou na frontě!
  S Ukrajinou je to stejné, jak tomu bylo s Božím lidem Starého zákona. Když se odvrátil od Boha k pohanství a uvěřil pověrám, věštkyním, horoskopům, senzibilům, falešným prorokům, přišlo i morální zatemnění a Bůh dopustil na svůj národ tresty prostřednictvím okolních národů. Takovým trestem bylo i babylónské zajetí. Hlavní vinu na současném stavu má hřích národa.


  Zázrak záchrany

  VIDEO>>>


  Bůh zasahuje

  VIDEO>>>


  Kdy se vyjasní všechny otázky?

  VIDEO>>>


  Svatý mučedník Ignác Bohonosec

  AUDIO>>>


  Bůh koná zázraky

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,7 (4. 1. – 18. 1. 2015)

  „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“


  Duch pravdy uvádí do podstaty Božího slova

  VIDEO>>>


  Historicko-kritická teologie vede k ateismu a odpadu

  VIDEO>>>


  Spravedlivý žije z víry

  Máme každodenní zkušenost, že nejhorší je to s tou naší duchovní slepotou, praktickou nevěrou. Člověk se může naučit i zbožně, psychologicky a zároveň duchovně hovořit, takže to vypadá jako vysoká mystika, ale v tom svatost nespočívá. Boží slovo říká: „Spravedlivý žije z víry“. O svatém Josefovi je řečeno, že byl spravedlivý. Tedy, aby byl člověk spravedlivý nestačí jen dávat Bohu to, co náleží Bohu, a člověku to, co náleží člověku. Žít z víry znamená počítat s tím, že i když mám o určitých věcech sebesilnější přesvědčení, sebelepší logické poznání či citový dojem, stále se musím umět zastavovat a ptát se: „A co chce Bůh?“


  Nevěra je víra v nesmysly

  VIDEO>>>


  Tajemství vítězství nad hříchem

  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2014


  Listy z UA 12/2014

  2015 – výročí 600 let upálení M. Jana Husa /Otevřený list katolické a husitské hierarchii/ (8.12.2014)

  Zodpovědnost za záchranu církve i českého národa před autogenocidou spočívá na Vás! Co máte dělat? Bojujte za pravdu, bojujte proti vycvičeným armádám demagogů, jejichž zbraní je profesionální lež, kterou masově likvidují pravdu. Oni mají v rukách mediokracii. Bojujte za pravdu i za cenu mučednické smrti. Kéž v Čechách povstanou Boží bojovníci po příkladu Jana Husa. Bojujte za pravdu і ve svém osobním životě.
  Dejte v tomto jubilejním roce Bohu slib, že po celý rok si vyčleníte denně jednu hodinu k osobní modlitbě, а snažte se v pravdě postavit před Boží tvář. Ke každému z vás, kdo bude v pravdě a Boží přítomnosti, bude Bůh mluvit! Po roce uvidíš ovoce na svém životě i v životě těch, kterým bys měl hlásat Boží slovo! Pak se staneš pravdivým kvasem! Další etapu pokání vám ukáže Duch Boží, pokud učiníte tento základní krok hledání a boje za pravdu!


  Otevřený dopis kardinálu Dukovi (8.12.2014)

  Léta běží a oba už musíme počítat se zakončením svého života i s Božím soudem a věčností. Co bych Ti chtěl říci? Vra se ke své první lásce. K momentu, kdy ses upřímně obrátil a přijal osobní a živý vztah ke Kristu a kdy jsi byl ochoten za Něho a Jeho evnagelium třeba i zemřít, jako tisíce mučedníků. Pokud mi kladeš otázku: „Tak co vlastně po mně chceš?“ – odpovídám: „Tvou duši pro Ježíše!“ a na otázku: „Co mᚠjako hlava katolické církve v ČR dělat?“, odpovídám: „Najdi si hodinu pro vnitřní modlitbu, dej Ježíši svou minulost, hledej Jeho tvář, dej mu i bolestnou situaci nejen české, ale i celé katolické církve a Pán Ti poví, co mᚠdělat dál.“


  Vykupujme čas!

  Máme před sebou ještě několik posledních dní do konce roku. Čas, který uběhl, se už nikdy nevrátí. Využijme proto ještě poslední chvíle a poděkujme Bohu za všechno, co nám v tomto roce dal, a taky čiňme pokání – abychom upřímným pokáním obnovili svůj vztah k Bohu, abychom si uvědomili, že jsme hříšní a že potřebujeme Jeho odpuštění.
  Na celý nový rok máme Ježíšovo slovo: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“. Toto slovo stále platí. Co nám v tomto dalším roce tato cesta za Ježíšem přinese? Hlavní věc je, abychom více Ježíše poznávali, Jeho milovali, a to je možné jedině skrze pokání, skrze cestu Pravdy.


  Ježíš tě nikdy neopustí

  VIDEO>>>


  On je moje Cesta

  VIDEO>>>


  A co ty?

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. II. část

  AUDIO>>>


  Referendum 2015 /otvorený list slovenským biskupom/ (8.12.2014)

  Dnes sa vyžaduje rovnaká odvaha proti duchu globalizácie, ktorý je záludnejší ako komunizmus a tiež nebezpečnejší. Situácia je tým zložitejšia, že zároveň pôsobí duch herézy a synkretizmu, ktorý zasadil smrtežnú ranu Vatikánu. Dnes gender-ideológia popiera, že muž je mužom a žena ženou. Privileguje homosexualizmus, mení zákony a odporcov trestá väzením. Slovenský národ čaká na jasné slovo pastiera. Mlča v tejto situácii by bolo zradou cirkvi i slovenského národa! Vy ste povinní pred Bohom i národom napísa jasný pastiersky list, ktorý má by pre Slovensko prorockým listom!


  “…zadržují pravdu nepravostí” (Řím 1,18)

  VIDEO>>>


  Vánoční „ANO“ Boží vůli

  Najednou do malého města Nazaretu přijíždí královský kurýr, zatroubí, vytáhne glejt a čte: „Podle nařízení císaře Augusta je v celé říši vyhlášeno sčítání obyvatel. Každý musí jít do města, odkud pochází jeho rod.“ Představme si, že Přesvatá Bohorodička má za několik dní porodit dítě, a tu je najednou třeba jít 100 km z Nazaretu do Betléma, hornatou krajinou. Ne každý kilometr, ale každý metr byl utrpením. Co mohli s sebou vzít? Několik plenek, nějaký ovčí kožíšek pro Ježíška, který se měl narodit, nějaké šaty, aspoň ten nejpotřebnější pokrm na cestu. Jak to muselo být v této situaci těžké, putovat... Jak asi na situaci reagoval sv. Josef a Přesvatá Bohorodička? Uvědomovali si utrpení spojené s cestováním, ale Přesvatá Bohorodička dokázala vždy ve víře povědět: „ANO“. Svatý Josef se to naučil také: „Buď tvá vůle. Máme jít, půjdeme!“
  Když člověk přijme kříž a vůli Boží a místo vzpoury a neustálého – Proč to tak je? Proč zrovna já? – začne Bohu děkovat, Bůh mu otevře oči. Zřejmě, když i sv. Josef dokázal povědět: „Buď Tvá vůle! Já Ti důvěřuji Bože, Ty se postaráš!“, možná hned mu pak Bůh připomenul: Spasitel se má narodit v Betlémě. Sv. Josef možná v tu chvíli s bázní zvolal: „Bože, jaké je to úžasné řešení!...“


  Nedávej své schopnosti do služby hříchu

  VIDEO>>>


  Vánoční tajemství

  VIDEO>>>


  Boží slovo má moc

  VIDEO>>>


  Ježíš za můj hřích zaplatil smrtí

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátkům Kristova narození 2014

  Na Vánoční svátky si připomínáme příchod našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista na tento svět v podobě bezbranného dítěte. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Bůh nám dal ten největší Dar – svého Jednorozeného Syna. Ježíš za nás zemřel. On, Boží Syn, vstal z mrtvých, abychom nezahynuli a dosáhli věčného života. Je zde však jedna podmínka: spasitelná víra. Pouze ten, kdo v Něho věří, a přijímá Ho touto osobní vírou, má život věčný a je Božím dítětem.


  600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa /Otevřený dopis Prezidentu ČR M. Zemanovi a ex-prezidentu V. Klausovi/

  Tedy, a rok 2015 je rokem pokání především pro katolíky, ale i pro husitskou církev. Obojí zradili pravdu evangelia i pravdu morální! Jan Hus byl upálen ne za hlásání herezí, ale za to, že hlásal reformu a ukazoval na cestu pravdy! Kéž se najdou praví husité i v řadách katolíků, kteří se postaví na obranu pravdy i morálních hodnot, a proti globalizační autogenocidě národů! Kéž v tomto jubilejním roce povstanou Boží bojovníci a Zákona Jeho v Česku i v celé Evropě. Kéž je jubilejní rok rokem boje za pravdu i na poli mediokracie, rodinného života i života celé české společnosti.
  Vážení čeští prezidenti, bojujte statečně za pravdu, zůstaňte příkladem národu, buďte pravými husity! Pravda nakonec zvítězí! Bůh vám jednou dá věčnou odměnu!


  Poslušností se sjednocuji s tím, koho poslouchám

  VIDEO>>>


  Otevřený list biskupům Polska (8.12.2014)

  Největší duchovní odpad v církvi nastal za vlády papeže Jana Pavla II. Má-li skrze pokání nastat obnova církve, pak:
  1) Musí být zrušena kanonizace Jana Pavla II.!
  2) Musí být odsouzen duch synkretismu – duch Assisi.
  3) Musí být odsouzen neomodernismus, který se už dostal do všech seminářů!
  4) Musí být z církve vyloučeni zednáři, kteří slouží ďáblu.
  5) Musí být homosexualismus nazván ohavností (srov. Jud 7).
  Pokud se toto nestane, pak na Vatikánu bude i nadále spočívat Boží prokletí. Biskupové Polska! Nazvěte pravdu pravdou, herezi herezí a synkretismus synkretismem, i když vás to jako Poláky zraňuje! Není jiná cesta spásy a jiná obroda pro Polsko než pravdivé pokání! Buďte odvážní, udělejte krok víry k obnově pravověrného křesanství v Polsku.


  Pokorný má pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Nezahrávej si s hříchem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,5 (21. 12.2014 – 4. 1. 2015)

  „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; nebo beze mne nemůžete činit nic.“


  Rozjímání nad J 15,5; 15,7

  V J 15,5 Ježíš ukazuje na podmínku i ovoce, kterou je jednota s Ním. V 5. verši sebe nazývá vinným kmenem. Já jsem vinný kmen. Zde je použito řecké slovo „ego eimi“ (Já jsem). To slovo vyjadřuje Božskou podstatu. Ježíš tento výraz rovněž používá, když hovoří o eucharistii: „Já jsem (ego eimi) chléb života.“ (J 6,48-51) „Poznáte, že já jsem (ego eimi) ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20)
  Celý tento měsíc si v našich modlitebních zastaveních během dne budeme opakovat Boží slovo a uvědomovat si hluboké tajemství, že Ježíš je ve mně a já v Něm. Uvědomme si to s vírou aspoň jednu minutu za den.


  Jubileum 1000 let od smrti svatého Vladimíra (8.12.2014)

  Před 1000 lety v roce 1015 umírá svatý Vladimír, který jako politik a světec učinil důležitou reformu ve svém osobním životě, ale i v životě celé říše. On využil svou autoritu k dobru národa. On uvedl Rusko do kulturní Evropy. Dnes se západní Evropa i se svou ideologií gender schizofrenie stává nekulturní a amorální stokou. Vinu na tom má katolická hierarchie, protože přijala hereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím (Assisi 1986). Architekti NWO, američtí bankéři a zednáři, mají za cíl morální, duchovní a fyzickou autogenocidu národa a lidstva. Proto prosazují demoralizaci jedince a zničení instituce rodiny. Proti systému sebezničení musí být v Rusku účinná obrana – reforma.


  Přijímám to, co Bůh pro mě udělal

  VIDEO>>>


  Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. /I. část/

  AUDIO>>>


  Duch Svatý ví, co je k našemu užitku

  VIDEO>>>


  Rok 2015 – rok reformy katolické církve

  Byzantský patriarchát se obrací na představitele katolické církve s výzvou provést radikální reformu uvnitř katolické církve, která je pod Božím prokletím – anathemou. Papež Jan XXIII. vyhlásil započetí II. Vatikánského koncilu pod heslem aggiornamento. Hereze a synkretismus byly v rámci aggiornamenta postaveny na první místo. Těmito kroky II. Vatikán zahájil proces postupného vyhnání Ducha Božího, Ducha pravdy a života a dal možnost, aby se na klíčová místa dostal duch Assisi, duch synkretismu. Dnes vidíme ovoce. Neomodernismus a synkretismus byl příčinou morálního rozkladu, (pedofilie v řadách kněží v Evropě a Americe).
  Toto je katastrofální, ale pravdivá diagnóza katolické církve, i když jen částečná. Realita je ještě hroznější. Základní otázka zní: Co dělat? Jako Jidᚠvzít provaz a spáchat sebevraždu? Ne! Řešením je příklad prvního papeže sv. Petra: on hořce plakal a konal pokání.


  Co by mohl mít pravdivý křesan společného se současnými psychologiemi?

  VIDEO>>>


  Motor k horlivosti

  VIDEO>>>


  Věřte evangeliu!

  VIDEO>>>


  Misie modlitby

  „Když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou. Když jsem byl nemocný, navštívili jste mě.“ Kristus je v nás jako ve vězení. Kdo Ho vězní? Vězní Ho systém starého člověka v nás, hřích, který je v naší duši.
  Ježíš je ve mně ve vězení. „Pane, já chci vědět, kdo tam je tím strážcem, kdo Tě tam drží, kdo má klíče od toho vězení?! Je to nějaká duchovní svázanost, jsou to závislosti, slepota, lenost nebo svévolnictví?“ My Ježíše v tom vězení ani nenavštěvujeme. Proto máme zajet na hlubinu a tam se s Ježíšem setkat.


  My jsme spaseni z víry

  VIDEO>>>


  Ježíš řeší neřešitelné problémy

  VIDEO>>>


  Bůh chce dát vzkříšení skrze Jemu věrné lidi

  VIDEO>>>


  Vybuduj si ochranný systém!

  VIDEO>>>


  Co mám dělat, abych získal věčný život?

  Co mu Ježíš tenkrát odpověděl? Položil mu proti-otázku: „A co je napsáno v zákoně?“ „Ty jsi učitel zákona, tak bys to měl znát. Co tam čteš?“ A on řekl pravdu: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou duší a vší silou a miluj bližního jako sám sebe“. A co na to Ježíš? „Dobře jsi odpověděl. Toto čiň a budeš spasen!“ Tedy nefilosofuj, ale realizuj to! V tom je celý problém herezí a odpadu, který nastal v křesanství za poslední polovinu století: mudrovalo se, filosofovalo, theologizovalo a psychologizovalo, ale nezapřeli sami sebe, nevzali svůj kříž a nešli za Ježíšem. A to je ta podstatná věc. Nebudeme spaseni proto, že se načteme knížek, že budeme mít krásné prožitky. Je jasně řečeno, co máme dělat: „Toto čiň a budeš žít věčně!“


  Slyš Izraeli, miluj Boha! (Dt 6,4-5)

  Milovat Boha znamená ztratit svou duši pro Něho. Jiná cesta není. Svou duši i s jejími duševními mohutnostmi, které jsou infikovány prvotním hříchem, touto ztrátou zachráním pro věčnost.


  Hesla – koncentrují sílu Ducha

  VIDEO>>>


  Popření hříchu vede k odmítnutí Spasitele!

  VIDEO>>>


  Pravdivé a falešné milosrdenství

  VIDEO>>>


  „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání”

  Co to je – Kristova přikázání? Co je Desatero, je jasné. To jsou Boží zákony, vyjádřené 1., 2., 3., až 10. – jasným, Božím přikázáním. A co to jsou Kristova přikázání? Je to to samé, nebo je to něco jiného? Vůbec se o tom nemluví, nezdůrazňují se. Nikdo nás jim neučil. Kristova přikázání jsou částečně vyjádřena v Ježíšově horské řeči, dále ve slovech, která pronesl Ježíš v noci před svou smrtí a rovněž je Ježíš pronáší na jiných místech v Písmu svatém. Jeho přikázání zasahují srdce, týkají se toho, co člověk prožívá vnitřně.


  Ovoce popírání hříchu

  VIDEO>>>


  Boha je třeba více poslouchat než lidi

  VIDEO>>>


  Naší povinností je nazývat zlo zlem a dobro dobrem

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 15,4 (7. 12. – 21. 12. 2014)

  „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“


  Rozjímání nad J 15,4

  Ježíš klade apoštolům základní podmínku: „Zůstanete-li ve mně.“ Pokud máme zůstávat v Kristu, nejprve se s Ním musíme sjednotit. Jestliže se nevěrou, svévolností, hédonismem, sudičstvím či jinými hříchy či marnostmi oddělíme, musíme znovu vcházet do aktuální jednoty. Proto je nutná vnitřní modlitba, v níž se nejprve pokáním očišujeme a pak znovu vydáváme sebe a své problémy Ježíši a s vírou přijímáme jednotu s Ním a pak skrze tuto jednotu s Ním konáme kroky víry.


  „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš....“

  Až přijdeš, Pane, jak přijdeš? Zda nejprve v tichosti do duší svých vyvolených, které si připravíš, či pošleš předem svou matku a Ducha svatého, aby jako při prvním příchodu připravili v duších prostor pro Tvé království? Neznám tajemství Tvého království a Tvého druhého příchodu, ale vím jedno, že přijdeš v moci na tuto zem. To oznamuje Tvé slovo. To je pro nás důležitý orientační bod.  Listy z UA 11/2014

  Holocaust pomocí technologie lži (7.11.2014)

  Lež zabíjí: „Napij se, neboj se, je to čistá voda!“ Ve skutečnosti to byl jed! První žena, Eva, uvěřila duchu lži a na ni a na její potomstvo přišla smrt (Gen 3). Ďábel je otec lži (J 8,44). Bere na sebe podobu anděla světla (2Kor 11,14-15). Technologie lži, za níž je duch anděla světla, je dnes používána s cílem autogenocidy lidstva. Má čtyři základní stupně:
  1) Tolerance zločinu
  2) Pozitivní pojmy pro zločin
  3) Popularizace zločinu
  4) Legalizace zločinu


  Základní věc: člověk se musí obrátit

  VIDEO>>>


  Profesionální podvodníci

  VIDEO>>>


  Za současnými psychologiemi není duch pravdy

  VIDEO>>>


  Radikálnost je nutná

  VIDEO>>>


  Proměňujte se obnovou své mysli

  Nad těmito třemi oblastmi v naší duši – srdcem, rozumem a vůlí, má panovat světlo víry. Víra vnáší harmonii, ne disharmonii. Rozum pak koná to, co konat má, respektuje Boží zákony, a rozumně, harmonicky řídí celý nᚠživot. Přichází pokoj a ráj do srdce a rozlévá se i na bližní kolem nás. Ale pokud nemáme víru, všechno se sype a všechno je postaveno na hlavu. Proto apoštol Pavel říká „abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou obě; to a je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“.


  Ano, Otče!

  VIDEO>>>


  Proč Bůh dopouští problémy?

  VIDEO>>>


  Zkušenost života z víry

  VIDEO>>>


  Zastavte používání biologických zbraní v Africe!!! (27.11.2014)

  Vzhledem k výše uvedenému se obracíme na vás, prezidenty a vlády členských států BRICS, s žádostí:
  1. Vytvořte nezávislou mezinárodní komisi expertů z různých oblastí, jejímž úkolem bude vyšetřit závažné podezření z organizování zločinu proti lidskosti americkou vládou, jejími úřady, Světovou zdravotnickou organizací (NWO) а organizacemi OSN.
  2. Informujte širokou veřejnost o průběhu a výsledcích vyšetřování.
  3. Vytvořte mechanismy pro boj s bioterorismem a svobodným zednářstvím.


  Každý den malinké zřeknutí se sebe

  VIDEO>>>


  To vše kvůli mně!

  VIDEO>>>


  Láska k Ježíši pramení z poznání: On zemřel za mé hříchy!

  VIDEO>>>


  Vítězství nad hříchem

  Nad hříchem lidé nezvítězí ani pomocí psychologií ani moderních teologií ani orientálních meditací... Vítězství závisí na našem hlubokém spojení s Kristem. Podstatou je být vírou v Kristu Ježíši, našem Pánu. To znamená, že v konkrétním, přítomném momentu nejsem v Něm jen pasivně, ale v tu chvíli Ho miluji celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Spoléhej na Ježíše

  VIDEO>>>


  Ježíš dává pravou svobodu

  VIDEO>>>


  Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví (20.11.2014)

  Dnes jsme svědky toho, že v rámci globalizace se některé státy pokoušejí legalizovat ty nejhorší zvrácenosti a zločiny proti lidskosti. Množí se případy pedofilie, incestu a infantofilie, tj. znásilňování dětí a nemluvňat. Ve skandinávských zemích politické strany aktivně pracují na uzákonění těchto zvěrstev. Ty, kteří se dopouštějí těchto zločinů, politické strany obhajují tím, že jejich skutky nazývají tzv. „sexuální orientací“, na kterou podle genderové ideologie údajně mají právo. Tato ideologie spolu je s juvenilní justicí součástí despotického plánu nastolení jedné světové vlády.


  Juvenilní justice – autogenocida Ruska (21.11.2014)

  12. listopadu 2014 byl do Dumy Ruské federace vnesen zločinný návrh zákona č. 649934-6 k zavedení tzv. juvenilní justice (O. Batalina).
  Základní otázka: Jaké ovoce přináší tzv. juvenilní justice?
  Zde nejde o výchovu dítěte, ale o jeho morální a psychickou destrukci! Jde o zločin proti lidskosti. Duševně zmrzačené dítě se následně stane homosexuálem, transsexuálem, narkomanem... Bude se mstít i nejt잚ími zločiny na společnosti, která dovolila uzákonit duševní sadismus. Nakonec tato duševní troska, obtížena zlem a zločiny, končí sebevražednou eutanazií.


  Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

  AUDIO>>>


  Tvé myšlení, má určovat Boží slovo

  VIDEO>>>


  Koncentruj se do jména Ježíš, On tě vidí!

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

  Za koho já Ježíše pokládám? Je mým králem, nebo jen nějakou osobností, tím, koho znám z obrázku, reformátorem? My, jako křesané, jsme povinni přijat Ježíše a dát za Něj i svůj život, jako miliony mučedníků před námi, protože On je Bůh a jediný Spasitel. Kdo se Ho zřekne, toho se v hodině smrti zřekne On. To je vážná věc. To je nejpodstatnější věc v našem životě: Za koho pokládám Ježíše. Je mým králem a Bohem, anebo kým je?
  Buďme věrni Ježíšovi, bojujme za pravdu, kterou je On, i kdyby nás tupili, i kdyby nás pozavírali do vězení, i kdyby nás očerňovali... Ano, není jednoduché bojovat za pravdu. Pravda se sama neprosadí. Vytrvej v tomto boji! Ve věčnosti je království Ježíše Krista plné slávy!


  Slovo života – J 14,27 (23. 11. – 7. 12. 2014)

  „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. A se srdce vaše nechvěje a neděsí!“


  Rozjímání nad J 14,27

  Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. A se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ Ježíš říká: „... svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět...“
  Chceš mít pokoj, který svět dát nemůže? Ten dává jenom Ježíš. Pokoj a radost i v utrpení a pronásledování, dává Ježíš těm, kteří k Němu přicházejí! Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a najdete odpočinutí (pokoj) svým duším.“ (Mt 11,28-29)


  Životní proměna

  VIDEO>>>


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

  Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.


  Z otroctví hříchu vysvobozuje jedině Kristus

  VIDEO>>>


  Heslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Pravá svoboda je poslouchat BohaHeslo: V pokušení se neuvažuje!

  VIDEO>>>


  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec /Očistec a modlitby za zemřelé (9. část)/

  Jaký hříšník má šanci se zachránit skrze očistec? Ten, který nehřeší proti Duchu svatému. Protože, kdo hřeší proti Duchu svatému, otevře se duchu lži v samém kořeni, spojí se s ním svým srdcem, a na všechny se dívá brýlemi ducha lži. Když mu druhý řekne pravdu, nechce ji slyšet.


  Má to smysl – postavit se před Boha jako hříšník

  Když se stavíme do světla, pod moc Ježíše Krista a Jeho krve a dáváme Mu své hříchy – připomeňme si den, měsíc a rok svého narození: „Pane, od tohoto data, kdy jsem se narodil, do dnešního dne, všechno dávám do světla. Všechny mé nepravosti, všechny zlé myšlenky, všechny skutky a slova, Pane teď stojím před Tebou, já jsem hříšník, já toto všechno dávám pod moc Tvé svaté krve a věřím, že Ty Jsi, Ježíši, zemřel za všechny mé hříchy.“ „...a krev Ježíše Krista nás očišuje od každého hříchu.“


  Pravá svoboda je poslouchat Boha

  VIDEO>>>


  Koho jsi otrokem?

  VIDEO>>>


  Smiř se s protivníkem ještě na cestě /Očistec a modlitby za zemřelé (8. část)/

  Kdy se mám smiřovat se svým protivníkem? (Mt 5,25) Ještě na cestě, to znamená v čase. Když já odpustím, Bůh vidí, že jsem milosrdný a bere i vůči mně míru milosrdenství. Jestliže se dožaduji spravedlnosti a chci, aby Bůh bratra trestal a mám hněv ve svém srdci, Bůh řekne: „Dobře, ty chceš, aby na druhého dopadla spravedlnost, ale ty pod ní spadᚠtaky. I od tebe bude vzata míra milosrdenství“. Bez milosrdenství však nikdo nemůže být spasen. Tedy byl bych hloupý, kdybych se dožadoval spravedlnosti.


  SVĚDECTVÍ Z VNITŘNÍ MODLITBY PODLE MODELU (Mk 11,23)

  Jak velkým Božím darem je, že se můžeme modlit v moci Ducha, v závislosti na konkrétním Božím slově. Dostáváme to nejcennější – živé spojení s Pánem! Je to úplně jiné než to, když se člověk snaží modlit sám ve své síle, protože, když neví jak, nedokáže Boží přítomnost prožít. Navíc, když si člověk vzpomene na současné, pseudoduchovní návody k modlitbě, které vydávají různá náboženská nakladatelství, tak to už se radši nemodlit nijak, než tak, jak to „učí“ oni. Často je to jako směsice okultních metod a psychologických praktik a vůbec žádný směr do Boží přítomnosti.


  Potřebujeme Ducha Kristova

  VIDEO>>>


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. II. část

  VIDEO>>>


  Důležitost bratrského společenství

  VIDEO>>>


  Gender setkání ve Vatikánu 17.-19.11.2014

  František organizuje setkání s pohanskými leadery, aby řešili otázku „gender“. Co je gender? Je to amorální ideologie, která tvrdí, že muž má právo prohlásit se za ženu, a veřejnost to musí akceptovat. Rovněž má „právo“ nechat se přeoperovat. Pojem gender zahrnuje i homosexualitu a asi dalších 50 projevů gender-schizofrenie. Vatikán a pohanští leadeři neřeknou jasné slovo, které by podpořilo lidskou přirozenost a zdravé myšlení, ale zbožnými frázemi a psychologickými manipulacemi otevřou dveře tomuto duchu amorálnosti do církve. To je cíl gender setkání ve Vatikánu.


  Umírat budeme jen jedenkrát

  VIDEO>>>


  Vážně počítejme se smrtí

  VIDEO>>>


  Modlitba jednoty a moci

  Mk 11,23: "Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni do moře' - a nebude pochybovat ve svém srdci, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít."


  Nutnost odpuštění /Očistec a modlitby za zemřelé (7. část)/

  Jaké poučení nám dává nᚠSpasitel, abychom neupadli do vězení očistce? „Tak můj Otec nebeský učiní i vám, nebudete-li odpouštět ze srdce svému bližnímu.“ Člověk i odpustí, ale pak se mu vrací jakási hořkost. Je to systém napojený na staré srdce. Člověk se proto musí znovu stavět před Boží tvář, znovu si uvědomovat, co mu Bůh odpustil, aby odpouštěl nejen vnějškově, ale aby měl ducha odpuštění. Je třeba, abychom přemáhali zatvrzelost našeho srdce vírou.


  Musím se Ježíši umět každý den podívat do tváře

  VIDEO>>>


  Jsme slabí? To není překážkou!

  VIDEO>>>


  Nemyslete si, že duchovní život je nějaká speciální mystika

  VIDEO>>>


  Jak je potřebné, abychom měli vyzkoušenou víru! /Očistec a modlitby za zemřelé (6. část)/

  Sv. Jan Zlatoústý: „Víc nad všechny fyzické muky trýzní duši muka odloučení od Boha.“ Žijeme bez Boha a vůbec nás to netrápí. Naopak, když máme vejít do Boží přítomnosti, musíme se nutit. To způsobil dědičný hřích v nás. Jsme spokojeni bez Boha, ale ve skutečnosti duše bez Něj spokojena není. Přicházejí deprese, psychické problémy a lidé nevědí, z čeho. Příčinou však je, že člověk nežije v Boží přítomnosti, žije bez Boha. Lidé si hledají různé náhražky, žijí bezbožně, ale nejsou z toho šastni, i kdyby měli postaveny paláce. Nemyslete si, že se žije dobře, když je bohatství – to vše je k ničemu. Duše není šastná – kdo nemá Boha, není šastný.


  Buď připraven!

  VIDEO>>>


  Muž má mít hlavu na pravém místě

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,26 (9. 11. – 23. 11. 2014)

  „Ale Přímluvce, Utěšitel, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“


  Rozjímání nad J 14,26

  „Připomene vám...“ Můžeme znát i nazpamě celé Písmo, můžeme mít i velké množství informací jako v počítači, ale to ještě není to podstatné. My musíme mít v pravý čas pravou informaci, která poslouží či dokonce zachrání i život. Je třeba ji vytáhnout na obrazovku našeho vědomí. Toto oživení činí v duchovní oblasti Duch svatý. Kristovo evangelium není nějakou lidskou filosofií či pouze lidskou moudrostí, ale Ježíšova slova jsou Duch a život. Jsou prostá a vyžadují jednání. Nestačí jen slyšet a účastnit se náboženských diskuzí. To je málo. Musí nastat realizace Ježíšových přikázání.


  Jsem zapsán v Beránkově knize života? /Očistec a modlitby za zemřelé (5. část)/

  Je třeba si položit otázku: Jsem zapsán v Beránkově knize života? A jsem-li zapsán, co dělat, aby moje jméno nebylo vymazáno? Kdo přijme Ježíše, toto přijetí je zapsáno v knize života a v Ježíšově srdci. Nevěrou se však člověk může znovu Krista odřeknout. V Písmu svatém je napsáno: „Vytrvalostí zachráníte své duše.“ Je třeba dobře začít, ale neznamená to, že kdo dobře začal, bude spasen. Musí vytrvat, mít alespoň spasitelný strach, když ještě nemá čistou lásku. Ten strach nás motivuje. Až budeme mít čistou lásku k Bohu, pak už strach nebude potřebný, to už pojedeme na jinou energii. Dokud ji však nemáme, je třeba mít strach – bázeň Boží.


  Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. I. část

  AUDIO>>>


  Svatý egoismus

  VIDEO>>>


  Bůh nám dal dary

  VIDEO>>>


  Dědičný hřích v nás zakódoval hloupost

  VIDEO>>>


  Šema Izrael, miluj Boha! (Dt. 6,4)

  VIDEO>>>


  7x za den se zastav před Bohem

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (4. část) - Několik pohledů z Božího slova

  Pokud je ve mně oheň, čistí a spaluje slámu – marnosti. Jestliže se nespálí tu na zemi, musí se spálit ve věčnosti. Někdo řekne: „Á, já to v očistci odčiním.“ No dobře, můžeš, ale mᚠzdravý rozum, tak si spočítej, co to bude. Sv. Augustin říkával: „Bože, řež mě, čisti a pal tu na zemi, ale uchraň mě muk na věčnosti.“ Když můžeme trpět zde, trpíme s Ježíšem a v našem utrpení je do určité míry radost a štěstí, i když prožíváme bolest. Je lepší, aby v nás hořel oheň horlivosti, abychom přijali křest ohněm, aby to vše hořelo zde a pak už nebudeme hořet v očistci. Nejlepší by bylo nejít ani na minutu do očistce. Abychom mohli hned, jak zemřeme, pozvednout ruce, podívat se Ježíši do tváře: „Pane, to jsem já. Já jsem se Tě tisíckrát odřekl jako apoštol Petr, ale stále jsem dělal pokání. Já jsem slabý člověk, ale miluji Tě!“.


  A vládne Kristus Král!

  VIDEO>>>


  Nás čeká odměna věčná

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (3. část)

  V duchovním boji, potřebujeme pomoc církve vítězné, těch, kdo už jsou v nebi. Proto se můžeme obracet na Přesvatou Bohorodičku, na svaté apoštoly, mučedníky a prosit je o pomoc, ale takový osobní vztah máme vždy vůči těm, jakým jsme už pomohli do nebe. Mám si klást otázku: Pomohl jsem alespoň jedné duši do nebe? Je třeba, aby tam byl celý oblak přátel, kteří mi budou pomáhat už nyní v boji a hlavně v hodině smrti.
  Když si v modlitbě vzpomeneme na své předky, váže nás určitá povinnost lásky, možná že někteří z nich už jsou v nebi, ale Pán i tak modlitbu příjme a dá milosti tam, kde je to potřebné. Naše modlitby za ně pomáhají zpětně i nám. Určitě žádná z modliteb, které pronášíme za duše v očistci, není zbytečná.


  Co je pravdivá bratrská láska

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (2. část)

  Církev zde na zemi je církev bojující. My jsme církev bojující. Jsme ale vystaveni jednomu vážnému nebezpečí – ještě můžeme být zavrženi. Jsme na bojišti. Proto potřebujeme pomoc. Vidíme, že celé armády sil temna se snaží zničit církev, zničit každou duši, která jde upřímně za Bohem. Proto potřebujeme nejenom společenství lidí, kteří mají Božího Ducha, ale potřebujeme i protekci z nebe. Jestliže se například obětujeme za nějakou duši v očistci a vysvobodíme ji, je nám zavázaná vděčností, že jsme jí pomohli ukrátit utrpení, třeba svým osobním utrpením, modlitbami, obětí pravověrné mše svaté za zemřelé, na které jsme přítomni, nebo za ni obětujeme svaté přijímání, nebo jiné dobré skutky a úmysly. Protože jsme jí pomohli dostat se z utrpení do slávy, Bůh dovoluje, aby nám pak pomáhala. Když vysvobodíte dvě duše, nebo třeba i deset – máte v nebi protekci.


  Podstata všech přikázání

  VIDEO>>>


  Nejen narodit se z Boha, ale zůstávat v Něm

  VIDEO>>>


  Očistec a modlitby za zemřelé (1. část)

  Hned po smrti můžeme jít přímo do nebe, ale je zde jedna podmínka: musí v nás hořet duchovní oheň, který Ježíš hodil na tuto zem. „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, aby hořel!“ Je to oheň čisté lásky k Bohu, který nás očišuje od našeho egoismu, od svévolnosti, od nemilosrdenství vůči druhým. Oheň, který v nás pročistí všechnu strusku, aby zůstala jen čistá láska k Bohu. Mučedníci skrze krátké utrpení prožijí očistec zde na zemi a jdou hned do nebe. I my máme prožívat už zde na zemi očistec, abychom tam nemuseli jít v hodině smrti. Já osobně bych nechtěl do očistce ani na jednu minutu, ale pokud bych tam měl jít, tak na co nejkratší čas. Nechtěl bych tam pro svou hloupost trčet až do druhého příchodu Krista. Dokud jsme v čase, můžeme tady za haléř získat to, co bychom v očistci museli platit tisíci dolary. Kdyby duše v pekle měli jen jednu minutu na pokání, peklo by se mohlo změnit v očistec nebo dokonce v ráj.


  Naučit se být pravdivý před Bohem

  VIDEO>>>


  Odpor proti hříchu – až do krve!

  VIDEO>>>


  Pokání dělej hned

  VIDEO>>>


  Kdo nehřeší?

  VIDEO>>>  Listy z UA 10/2014

  Slovo života – J 14,23 (26. 10. – 9. 11. 2014)

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“


  Rozjímání nad J 14,23

  Tato slova pronesl Ježíš v noci před svou smrtí. Podobně jako i jiná obsažena v Janovu evangeliu od 13. do 17. kapitoly. Ježíš zde mluví o lásce, která je bezpodmínečně spojena se zachováváním Jeho přikázání. Ježíš, Boží Syn, vystupuje jako zákonodárce ve své vlastní autoritě. Několikrát opakuje: „Ale já vám pravím...“
  Ježíš neruší Desatero, naopak, ukazuje na jeho podstatu. Ježíšova přikázáníukazují, že láska k Němu, k Bohu, vyžaduje – ne pouze něco obětovat, ale obětovat všechno.


  Uvědom si, že ty, osobně, se setkᚠs Ježíšem

  VIDEO>>>


  Plody mrtvé víry

  VIDEO>>>


  Pastýřský list o eutanazii? /Biskupům Slovenska/ (12.10.2014)

  Masové vraždění lidí se prosadí pod pozitivním termínem: „Umožnění lidem s nevyléčitelnou chorobou důstojného odchodu ze života.“ V této chvíli je třeba, aby ti, kteří se prezentují jako zástupci Boha na zemi, tlumočili zmanipulovaným věřícím i lidu Slovenska Boží postoj, který církev zastávala po dobu 2000 let. Mlčení církevní hierarchie či alibistické fráze jsou v této historické chvíli zradou Krista a Jeho evangelia.
  Vážení biskupové a církevní představitelé, Bůh a křesané Slovenska od vás čekají, že pronesete prorocké slovo ohledně eutanazie. Odměnu vám dá samotný Bůh. Buďte odváží, nemlčte a nestyďte se za Boží slovo a za Krista.


  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej

  Máme různé zlozvyky a sebelítosti, které nás drží. A také to je duchovním vzkříšením, když se necháme Bohem uzdravit. Předpokladem je, abychom se postavili do pravdy, chtěli na sobě vidět chyby a přiznali si je. Abychom se neurazili, ale řekli: „Ano, tak to je. Toto je má slabost.“ Abychom nepadli do depresí, ale řekli si: „Je třeba s tím bojovat. Ano, budu prohrávat, ale budu prosit Boha o světlo a sílu. Jemu dám všechny své problémy, které mám: Pane, já jsem v této věci slabý, tady neustále padám, tato závislost mě přemáhá a činí ze mě otroka. Já to nechci, ale vlastní silou nic nezmůžu, spoléhám celým srdcem na Tebe“.


  Vítězný život

  VIDEO>>>


  Uč se nazpamě Boží slovo!

  VIDEO>>>


  Podstata křesanství

  Je potřebné, abychom šli k podstatě křesanství. A to je naše sjednocení s Ježíšem, s Ježíšem ukřižovaným a Ježíšem vzkříšeným. Ale aby to nebylo frází, je třeba, abychom v malé, domácí církvi, ve zdravé buňce biblického a modlitebního společenství, vedeného prorockým hlasem pastýře, učitele, usilovali o život pokání a pravdivého následování Krista. A musíme být připraveni na pronásledování. Je třeba s tím počítat.


  Muž je hlavou rodiny

  VIDEO>>>


  Muž musí být moudrý

  VIDEO>>>


  “...a hřích nepanuje” (Řím 6,12)

  VIDEO>>>


  Uvědom si svou důstojnost!

  VIDEO>>>


  Neustále vcházíme do Kristovy smrti

  Apoštol Pavel říká: neustále vcházíme do Kristovy smrti. To neznamená, že umíráme fyzicky, ale že v dané situaci vydáváme Bohu celý problém. I když přijde utrpení, tupení, pronásledování: „Tady jsem, Pane, já to přijímám, já Ti to všechno dávám a důvěřuji Ti“. A Bůh potom koná zázraky. A to je kořen vzkříšení. Protože když o tuto vydannost usilujeme, pak to „své“, v čem se koncentruje naše ego, je dáváno na kříž.


  A my to nevíme!

  VIDEO>>>


  Chceš kariéru?

  VIDEO>>>


  Nejdůležitější je zachraňovat duše

  VIDEO>>>


  Máme svědčit o živém Kristu

  VIDEO>>>


  Jednota ve společenství

  Člověk musí být při službě druhým velmi opatrný a naučit se vnímavosti na Ducha Božího, aby mohl duchovní operaci provést. Přitom sám musí mít ochotu nechat se skrze bratry Ježíšem operovat. Je třeba, abychom měli důvěru jeden vůči druhému, věděli, že ten člověk, který mi tuto duchovní službu prokazuje, to dělá proto, že mě má rád, že ve společenství mě mají rádi, že společenství mě potřebuje, že Bůh mě potřebuje. A být si vědom: ano, já mám tato pozitiva, konkrétně toto je mé pozitivum a každý to uzná, ale já mám také negativa, a proto chci podstoupit duchovní operaci – nechat „nádor“ vyoperovat a chci, aby se rána postupně a pomalu uzdravovala.


  Slovo patriarcha Eliáše k svátku Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

  A nám všem Přesvatá Bohorodička vyprosí, abychom nastoupili na její cestu poslušnosti, na které se budeme učit, jak realizovat Boží slovo. Dáváme ji sami sebe, celou naši církev i národ, aby nás chránila svým pokrovem, abychom byli věrni Ježíšovi a nikdy Ho nezradili. Nestačí jen Ježíše přijat, je třeba za Ním jít. On je Cesta, Pravda a Život. Sílu musíme čerpat v modlitbě – v ní se máme se vším obracet na Ježíše a obětovat mu každodenní i malá utrpení, která den přináší. Život je tak krátký! Musíme se oddělovat od marností světa, které na nás působí v myšlenkách. Jak je třeba lidí, kteří budou bojovat, kteří se vydají Ježíšovi cele a budou udržovat oheň čisté lásky k Němu a nedají si ho uhasit žádným úskokem ducha lži, který ve světě vládne. Nechceme, aby duše šly do pekla. Naší misií je Ježíše přijat a pak se Jeho i Jeho slova držet.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Kříž zodpovědnosti

  VIDEO>>>


  Nemůžeme mít jednotu s duchem světa

  VIDEO>>>


  ŤPapežť František vyzývá lidstvo přijmout Ťznak šelmyť

  V květnu tohoto roku Ťpapežť František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání Ťznaku šelmyť, když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.
  I kdyby se Písmo svaté o Ťznaku šelmyť nezmiňovalo, tento satanský systém, který působí na lidskou vůli a podmaňuje si ji, činí z člověka kontrolovaného Ťbiorobotať. Každý, kdo by takový čip přijal, ztratí osobní svobodu, věčný život a stane se otrokem ďábla. I kdyby se pak chtěl z tohoto systému dostat, nebude už moci. Křesan musí odmítnout implantaci čipu s číslem 666 і za cenu mučednické smrti.


  Slovo života – J 14,21 (12. 10. – 26. 10. 2014)

  „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“


  Rozjímání nad J 14,21

  Pravdivá láska k Ježíši není spojena jen s přijetím slova, ale je tu i podmínka: zachovávání Jeho přikázání. Ve skutečnosti jde o následování Krista, což je spojeno se ztrátou duše pro Něho: „Kdo ztratí svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35) Pokud učedník zachovává Kristova přikázání, bude milován Otcem i Ježíšem a Ježíš se mu dá poznat (viz v. 21). „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (v. 23). Tím se stáváme živým svatostánkem, podobně jako svatá Bohorodička. Tedy poznání Krista nám nezprostředkuje studium teologie, filosofie či psychologie, ale jen a jen láska – agapé – která se projevuje, ne frázemi, ale následováním Krista, tedy zachováváním Kristových přikázání.


  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění?

  Jaký má být tvůj vztah k druhým, když jsi na sobě prožil Boží odpuštění? Boží slovo říká: dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. Ženy častokrát řeknou: „Já odpouštím, ale pamatuji...“ Bůh nepamatuje na naše hříchy, a co my? Když odpouštím, tak odpouštím, jako i Bůh odpustil mně. Uvědomím si své hříchy: Pane, a co já? Když mi někdo postaví překážku do cesty, tak je třeba říct: „Pane, děkuji Ti za to. Je to můj očistec. Teď jsem nevinen, v této situaci, ale je to očistec za jiné hříchy. Bože, děkuji Ti.“ A když začnu děkovat, Bůh mi ukáže, za co to je.


  Vítězství dává Bůh

  VIDEO>>>


  Co to v člověku je?

  VIDEO>>>


  Perly - Co je řečeno o Bohu?

  Co je řečeno o Bohu? Je dobrý, laskavý, plný milosrdenství, ale ke všem, kteří Ho vzývají. Kdo Jej nevzývá, nechce přijat pomoc, ani si připustit, že ji potřebuje, je jako člověk, který umírá hladem, vy mu podáváte chléb, ale on se k vám obrátí zády. Nechce! Nechce dobro, nechce život, co můžete dělat? Podmínkou záchrany je: ...těm, kteří Jej vzývají.


  Mučednická smrt sv. Agáty

  VIDEO>>>


  Musíme znát základní principy života z víry

  VIDEO>>>


  Nemůžeme se spoléhat na své síly

  VIDEO>>>


  Slovo má moc, když se vtělí

  VIDEO>>>


  Spasení je dar Boží

  My máme poklad, my máme jistotu spasení, a nemůžeme tuto spásnou víru zaměnit za bajky a pohanské mýty. Spasení je dar Boží a ten je v krvi Ježíšově skrze víru. „Nebo milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.“ (Ef 2,8-9)


  Jednejme moudře!

  VIDEO>>>


  Pamatuj na konec!

  VIDEO>>>


  Kdo uteče, vyhraje!

  VIDEO>>>


  Zlaté pravidlo: Zapři se!

  VIDEO>>>


  Čistá láska je znak vůle

  Láska není v citech. Čistá láska je znak vůle – chci milovat, i když necítím, že Ježíše stavím na první místo ve svém životě. Ztrácím svou duši, to je velice potřebné to je moment, kdy pouštím všechny marnosti, kvůli Tobě, Ježíši, ne kvůli sobě, ne kvůli nějakým penězům nebo slávě, ale pro Tebe a pro evangelium. Dávám Ti to, co mám.


  Musíme znát duchovní zákony

  VIDEO>>>


  Co s člověkem dělá hřích?

  VIDEO>>>


  Východisko ze všech depresí

  VIDEO>>>


  Kde je přemožena síla hříchu?

  VIDEO>>>  Listy z UA 9/2014

  Antievangelijní (antikristovská) psychologie

  Moderní psychologie využívají v podstatě to, že mají odpozorovány různé reakce, ale nejsou postaveny na celé pravdě. Slouží duchu lži a vedou k časné i k věčné smrti. De facto popírají lidské svědomí a realitu hříchu, stírají rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Za hlavní normu staví lidské ego a jeho subjektivismus.
  Psychologie se dnes staly náhražkou živého evangelia! Ryze světské psychologie jsou v katolických klášteřích a seminářích brány za osnovu „duchovního“ vzdělání. Rovněž duchovní literatura je nahrazována různými psychologickými knihami.
  Jde o zradu evangelia i pravdivé, dva tisíce let žité, evangelijní psychologie, která byla zakořeněna ve vztahu k Bohu, vedla k osvobození od ducha lži, zlých závislostí a sebeklamu.


  Kde je přemožena síla hříchu?

  VIDEO>>>


  My bereme Boží slovo jako Boží slovo

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,20 (28. 9. – 12. 10. 2014)

  „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“


  Rozjímání nad J 14,20

  Jsme v Kristu a On v nás.
  Ježíš řekl: „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20)
  Uvědomím si pravdy: 1) Ježíš je Bůh, a je v Otci; 2) My jsme v Kristu ukřižovaném; 3) Vzkříšený Kristus je v nás.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (VI. část)

  Kdykoli na vlast naši doléhaly kruté rány, v souženích, v úzkostech a na válečných výpravách proti útočícím nepřátelům, volávali Čechové ku sv. Václavu. A nevzývali ho nadarmo. Sv. Václav chránil dědictví svého a neopouštěl ho, ani když Čechové se mu zpronevěřili, opustivše cestu svaté víry, po níž on lid svůj vedl. Doufejme, že sv. Václav i tentokrát národu našemu pomůže a nedá mu zahynout v potopě nevěry a mravní zkázy, ale přičiňme se také sami o to! Vštěpujme obzvláště mládeži naší zásady sv. Václava, aby následovala starých zbožných Čechů; pečujme o to, aby rodiny naše byly štěpnicemi víry a ušlechtilé mravnosti křesanské, starejme se o to, aby veškerý nᚠveřejný život národní byl provanut duchem sv. Václava! Buďme lidem Božím, rodinou Svatováclavskou!


  Továrny na škůdce

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (V. část)

  Když Boleslav vykonal bratrovraždu, pospíšil do Prahy zmocnit se knížecího stolce. Brzy však potom zhrozil se děsného zločinu svého a obrátil své zatvrzelé srdce na pokání. Zajisté že sv. Václav za bratra u Boha se přimlouval, nebo pokání jeho bylo upřímné. Stal se kníže Boleslav I. jedním z nejlepších panovníku českých, ačkoli pro předešlé skutky jeho a zvláště pro vraždu na svatém bratru spáchanou, zůstalo mu v dějinách příjmí Ukrutný. Lítost nad spáchanou bratrovraždou projevil Boleslav již tím, že syna, jenž narodil se mu v čas posvícení Boleslavského, kdy sv. Václav došel koruny mučednické, a jejž lid na památku těchto neblahých hodů nazval Strachkvasem, zaslíbil Bohu, řka: „Jestliže tento syn můj zůstane živ, hodlám jej z celého srdce obětovat Bohu, aby byl duchovním a sloužil Kristu po celý život za hřích můj i za lid této země.“


  Evangelijní psychologie - 3. část

  Duchovní život nemůže být nahrazen moderními psychologiemi a různými manipulacemi, které vycházejí jen ze zkušenosti s porušenou lidskou přirozeností a neberou člověka celostně. Zde platí známý výrok filosofa, teologa a světce Augustina: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“ Dává jasnou odpověď na nejzákladnější otázku týkající se smyslu lidského života i utrpení. Smyslem lidského života není egoisticky urvat pro sebe co nejvíce a využít či zneužít druhé. Ani bohatství ani rozkoše nenaplní lidskou duši štěstím. Naopak, vnášejí rozčarování, nepokoj, rozervanost, deprese. Smyslem lidského života je milovat už zde na zemi Boha celým srdcem, celou duší a vší silou a bližního jako samého sebe.


  Vláda ducha lži

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (IV. část)

  Jsa pravý učedník Kristův, stkvěl se sv. Václav vzácnou tichostí srdce a povaha jeho klonila se vždy ku shovívavosti a smířlivosti. Tato tichost a milostivost nepřekážela svatému knížeti nikterak, aby byl panovníkem rozšafným, a když třeba bylo i rázným. Bděl bedlivě, aby soudcové byli spravedliví i aby nepravosti a zločiny zastaveny byly. Nikdy nemlčel ke hříchům velmožů, aniž byl slabochem, nebo když jeho shovívavost a otcovské napomínání nic neprospěly, nastupoval přísně na zatvrzelé viníky. Vlídně mluvíval s vojíny a opatřoval je zbraněmi i šaty, avšak dával citelně trestat ty, o kterých zvěděl, že jsou surovci, že bez příčiny se toulají anebo po krčmách se opíjejí a takto životem svým víře křesanské hanbu činí.


  Misie znamená svědčit o Ježíši

  VIDEO>>>


  Klíč = “v Kristu Ježíši”Klíč = “v Kristu Ježíši”

  VIDEO>>>


  Je třeba začít

  VIDEO>>>


  Evangelijní psychologie (2.část)

  Obrácený křesan má v každodenních situacích hledat způsob, jak neuhášet Ducha Božího, ale naopak, jak dát Duchu Božímu prostor. Pokud člověk chce jednat z víry, zodpovědně a moudře a má jasno, co třeba konkrétně udělat, vyskočí v jeho psychice systém překážek, které odporují pravdě a snaží se krok víry torpédovat a paralyzovat anebo člověka úplně odvést, aby v dané chvíli nekonal, co konat má, tedy neplnil svou povinnost. Člověk se musí naučit skrze zakořenění ve víře konkrétnímu sebezáporu proti lživému systému v psychice.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (III. část)

  Maje pokoj od nepřátel, panoval sv. Václav moudře a spravedlivě. Zvláště pečoval o to, aby lid svůj utvrzoval ve víře, mravnosti a vzdělanosti křesanské. Horlivost jeho pro zvelebení náboženského života v Čechách vycházela z vnitřní zbožnosti i ze státnické bystrozrakosti. Lakotní panovníci němečtí zvykli si podrobovat násilím panství svému sousední národy slovanské pod předstíranou záminkou, aby v nich utvrdili řády křesanské. Věda to byl sv. Václav přesvědčen, že na záchranu národa svého nemůže nic důležitějšího činit, než v šíření a zvelebování víry Kristovy pokračovat, aby křesanské řády v Čechách hluboko se zakořenily a hojné ovoce vydávaly. Právě veliká horlivost sv. Václava pro zvelebení náboženství Kristova v Čechách prospěla národu, že nebyl od výbojných, zemělačných sousedů, vyhlazen, jakož stalo se polabským Slovanům.


  Ve zkoušce se nemáme ptát: “Proč?”, ale: “K čemu?”

  VIDEO>>>


  Pravda je tam, kde je živý Ježíš

  VIDEO>>>


  Cyrilometodějská misie byla spojena s pronásledováním

  VIDEO>>>


  Historie misie je historií pronásledování

  VIDEO>>>


  Sv. Václav, mučedník a patron český (II. část)

  Kníže Václav osvědčoval hned na počátku své vlády mírnost, a jsa upřímně nábožný, stkvěl se křesanskou pokorou. Z toho soudili někteří lechové, že nemá tolik statečnosti, jako míval otec jeho Vratislav, a že tedy nedovede odolati brannému odporu, který zvykli si zdvihat, kdykoli naskýtala se jim příležitost ku zeslabení moci knížat zemských. Ale zrádní lechové ti přepočetli se, nebo mladý Václav uměl být v pravý čas rázným i statečným, a uhájil proti nim celistvosti země i knížecí moci své nad ní celou. Zlický vévoda Radislav nepřestávaje na rozsáhlém panství svém, jež pomocí bavorského vojska rozmnožil na úkor rodu Přemyslova, jal se proti mladému knížeti strojit pikle a škodit krajinám jeho.


  Evangelijní psychologie - 1 část

  Položme základní otázku: K čemu dnes slouží moderní psychologie?
  Vedou k pravdivému životu? Pomáhají vytvářet pravdivý vztah k sobě, k bližnímu, k Bohu? Ne. Moderní psychologie budují v podstatě na sebeklamu, mistrovském lhaní a manipulaci s druhými lidmi. Sledují skrytý cíl, jak nejefektivněji dosáhnout toho, aby lidská psychika přijala lež. Oklamaný člověk padá do pastí, závislostí a otroctví lži.
  Avšak pravdivý pohled na lidskou psychiku dává zjevené Boží slovo, především Kristovo evangelium.


  Sv. Václav, mučedník a patron český (I. část)

  V dějinách českých není osobnosti druhé, která by v paměti i v srdci národa našeho byla tou měrou utkvěla, jako svatý Václav. Desáté století ubíhá již od té doby, kdy vlast naše byla posvěcena velikými ctnostmi a mučednickou krví tohoto apoštolského, otcovského knížete, a podnes pouhá vzpomínka na něho hýbe mocně srdcem každého věrného Čecha a budí v něm city i úmysly nejšlechetnější.


  ŽIJEME V ČASE ANTIKRISTA

  VIDEO>>>


  Duch hereze stahuje prokletí

  VIDEO>>>


  Hovoří o míru a...

  VIDEO>>>


  Jaký má být nᚠživotní postoj? Pane, buď vůle Tvá!

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,15-16 (14. 9. – 28. 9. 2014)

  „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky.“


  Rozjímání nad J 14,15-16

  Tyto další dva týdny vcházej do Boží přítomnosti, do světelného sloupu, pod Kristův kříž vedle Přesvaté Bohorodičky. Tam přijímej poslední Kristovu vůli.
  Přijetí Přesvaté Bohorodičky je splněním Kristova přikázání: „Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.“ (J 14,15) Přijetí Bohorodičky apoštolem Janem v hodinu Kristovy smrti je programem i pro nás. Skrze Marii a Ducha svatého přišel Ježíš na tento svět. Rovněž skrze Marii a Ducha svatého Kristus přijde i do našich duší a učiní si z nich příbytek (viz J 14,23).


  Modlitba srdcem

  VIDEO>>>


  Misie se týká každého z nás

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /4/ - Pravé a nepravé pokání

  Jestliže vyznávám hříchy ve světle, znamená to, že je vyznávám v Boží, Ježíšově přítomnosti. Nemám vyznávat hříchy jako Jidáš, to nebylo ve světle! To bylo v zoufalství. Vrátil peníze do chrámu, vzal provaz a šel do pekla. Když by padl na kolena a řekl: „Pane, odpus, já jsem zhřešil...“, tak bychom měli svatého apoštola Jidáše. I když byl zrádcem, Bůh by mu odpustil. Ale on uvěřil ďáblu, a ne Bohu.
  Ježíš zemřel za mé hříchy, jaké by nebyly. Je třeba cele důvěřovat Božímu milosrdenství. Ne Boží milosrdenství znevažovat tím, že budu říkat: „Bůh je milosrdný, já mohu hřešit“, to je klam. Vzpomeň si, že Bůh je zároveň spravedlivý. Bůh slíbil odpuštění hříchů, ale neslíbil ti zítřejší den. Nesmím hřešit a spoléhat na to, že Bůh je dobrý. Proti hříchu se musím postavit.


  Lidská sláva – polní tráva

  VIDEO>>>


  Musíme se naučit poslušnosti víry

  VIDEO>>>


  My jsme na bojišti

  VIDEO>>>


  Dokonalá lítost = realizace evangelia

  VIDEO>>>


  Sv. Korbinian, biskup Frisinský

  Když okolo roku 701. matka mu zemřela, byl v životě duchovním již tou měrou ustálen, že umínil si dát světu výhost. I zřídil si u starého kostelíka sv. Germana opodál rodiště svého chýši a přebýval v ní plných čtrnácte let na modlitbách, v postech a zbožném rozjímání. Věcí ku živobytí nejnutnějších donášeli mu někdejší služebníci otcovského domu jeho; ty svolával každého dne zvonkem na své poustevně, modlíval se s nimi a předčítal jim z nábožných knih. Také jiní mužové i jinoši zúčastňovali se těchto nábožných besed a Korbinian byl jim vůdcem na cestě bohumilého života, časem roznesla se pověst o svatém poustevníkovi daleko široko a zástupové poutníků ze všech stavů docházeli k němu, aby nabyli poučení, rady i útěchy a odporučili se do modliteb jeho...


  Pronásledování křesanů ve městě Nagran /1.část/

  AUDIO>>>


  Praktické duchovní rady /3/ - Úloha muže v rodině

  Vy máte rodiny. Muž má být v rodině jako kněz. Má zodpovědnost za ženu i za děti. Potom bude mít vnuky, pravnuky. Tak jako Abrahám uvěřil a Bůh dal požehnání celému jeho pokolení. Každý z vás máte zodpovědnost. Rodina – to je vaše diecéze, to je vaše farnost. Zodpovídáte především za duše a nejen sami za sebe. Muž má být hlavou ženy, hlavou rodiny, má před Bohem určitou zodpovědnost. Bůh muži dává i určitou autoritu. A je třeba se učit, aby měl muž pravou moudrost. Aby se skutečně naučil bojovat proti lži, aby se naučil, jak moudře řídit rodinu, jak ji chránit. A to není jednoduché.


  Duchu svatý, MUS͊ přijít!

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /2/ - Ujištění o odpuštění

  V 1. listě Janově je napsáno: „Jestliže však chodíme v světle, jako On je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, Jeho Syna, nás očišuje od každého hříchu.“ Tedy je zde podmínka: chodit ve světle, jako On je ve světle. Jedná se zde o Boží přítomnost. Nemusím mít žádné vidění nebo zjevení, ale uvědomím si, že Bůh mě vidí a koncentruji se na tuto pravdu.


  Jsme Christoforos – nositelé Krista

  VIDEO>>>


  Praktické duchovní rady /1/ - Jak to tedy je?

  Jaké je největší přikázání Starého i Nového zákona? Abychom milovali Boha celým srdcem, celou duší a vší silou. Kdy jsme takto milovali Boha? Člověk s tím musí mít zkušenost. A jak ji získat? Především tak, že se zkoncentruji do Boží přítomnosti, dám Mu své hříchy, cele Mu důvěřuji, věřím v Boží všemohoucnost a vírou a láskou jsem v tu chvíli sjednocen s Bohem tak, že jsem ochoten za Něj třeba i život dát, než abych se dopustil hříchu. Tomu se však nedá teoreticky naučit, člověk s tím musí mít vlastní zkušenost a pak bude mít jasno, co znamená toto Boží slovo: „nemůže hřešit, nebo je narozen z Boha“.


  Bůh skrze vaši víru působí!

  VIDEO>>>


  ...a plody uvidíte, až z času přejdete na věčnost

  VIDEO>>>


  Jak potřební jsou lidé, kteří se horlivě modlí!

  VIDEO>>>


  Staň se strážcem pro svůj národ!

  VIDEO>>>


  Život je boj

  VIDEO>>>


  Poslední slovo má Kristus

  VIDEO>>>


  Kam patří televizor?

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 14,13-14 (31. 8. – 14. 9. 2014)

  „A o cokoli budete prosit v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit v mém jménu, já to učiním.“


  Rozjímání nad J 14,13-14

  Tato slova, která Kristus pronesl večer před svou smrtí, navazují na předcházející, v nichž Ježíš odhaluje apoštolům pravdu o tajemství vnitřní jednoty, která je mezi Ním a Otcem. Sjednocující láska mezi tebou a Kristem je podmíněna pravdivým pokáním, tedy zachováváním Kristových přikázání (viz J 14,15.21.23).
  Prosit ve jménu Ježíše neznamená bezduše vyslovit frázi: „ve jménu Ježíše Krista“. Jde tu o vnitřní jednotu s Kristem skrze pravdivé pokání (viz Mk 1,15). Pokud je tato jednota vytvořena, pak budeš prosit ve shodě s vůlí Kristovou, která je i vůlí nebeského Otce.  Listy z UA 8/2014

  Slovo života – J 14,10 (od 17.8. do 31.8.2014)

  „Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.“


  Slovo života – J 14,9 (od 3.8. do 17.8.2014)

  „Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“


  Rozjímání nad J 14,9-10

  Ježíš hovoří o vnitřním poznání skrze víru a osvícení Duchem svatým. To, že Otec je v Synu a Syn v Otci je tajemstvím, které nám Kristus zvěstuje a Duch svatý nás do něj uvádí. Nestačí vidět Krista fyzicky. Zákoníci a farizeové Krista viděli a mohli se přesvědčit o mimořádných zázracích a nakonec i o Jeho fyzickém vzkříšení, ale zůstali duchovně slepí. Poznat Krista vyžaduje prosté srdce. Toto tajemství Otec zjevuje jen maličkým, a ne moudrým a učeným (srov. Mt 11,25). Ježíš Filipovi zdůrazňuje: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Nejde tu o fyzické vidění, ale o duchovní. Kdo přijímá Krista, ten vírou přijímá i Otce.


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku svatého proroka Eliáše

  Duchovní boj za Boží království je stále aktuální. Prosme proto dnes také o to, aby nám prorok Eliᚠvyprosil ducha modlitby. Abychom znovu všichni přijali ducha modlitby, aby na nás sešel Duch Boží, a abychom se skrze modlitbu víry mohli spojit s Boží všemohoucností. Boží všemohoucnost je spojena s poslušností. A prorok Eliᚠje nám v tom příkladem. On řekl: „Já jsem všechno udělal na Tvé slovo“. Když ho Bůh poslal k potoku Kerít, on šel, Bůh ho poslal do Sarepty, a on šel. Bůh mu řekl, co má udělat na Karmelu a on to udělal. Boží všemohoucnost nepůsobí skrze naši svévolnost, ale skrze poslušnost víry. A poslušnost Bohu je spojena s obětí. Člověk ji nabude jen skrze utrpení a zkoušky, když začne chodit v Duchu svatém, když si bude přiznávat své chyby, učit se z nich i z chyb druhých.


  Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

  Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal, a na druhé straně mᚠbýt ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!  Listy z UA 7/2014

  Duchovní dary, služby a projevy (2.část)

  Život člověka je boj, a pokud spoléháme na své zbraně, jsme přinejmenším pro smích. A právě pýcha, která zaslepuje a přehání své vlastní síly, odmítá z falešné pokory Boží výzbroj – dary Ducha svatého. Představme si vojsko, které bojuje neukázněně, každý, jak se mu zachce, a navíc jako zbraň mu slouží luk a šípy. A nepřítel má k dispozici letadla, tanky, atomové rakety, a kromě toho, v jeho vojsku vládne železná kázeň. Cožpak není boj už předem rozhodnut? My, sebevědomí, s lukem a šípy, si bláhově myslíme, že nepotřebujeme moderní Boží výzbroj, kterou nám Bůh nabízí, a tou jsou jeho dary.


  Slovo života – J 14,6 (od 20.7. do 27.7.2014)

  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“


  Rozjímání nad J 14,6

  Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Židům Ježíš řekl: „Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ (J 8,58) Oni uchopili kamení, aby Ho kamenovali. Totiž jméno Boží znamená Jsoucí. Ježíš hovoří o tom, že je cesta, pravda a život. Ježíš je pravda. Ďábel je lhář a otec lži. Ježíš řekl těm, kteří v Něho uvěřili: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (J 8,32). Zde nejde o nějakou abstraktní pravdu, ale o vtělenou Boží Pravdu, kterou je Ježíš. On o sobě zároveň říká, že je Život. Opakem života je smrt, a to smrt časná, ale i věčná. Ježíš dává věčný život, a zároveň On jím i je. Říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, i kdyby zemřel, bude žít.“ (J 11,25)


  Duchovní dary, služby a projevy (1.část)

  Pro nás je Boží vůle zjevená v Písmu. V 1 Kor je výrazně napsáno: „Usilujte o lásku, ale horlivě se také snažte o duchovní dary!” Čili ne ledabyle a líně, ale máme se horlivě snažit, ne říkat ve falešné pokoře, že já toho nejsem hoden. A kdo je hoden toho, aby byl věčně spasen? A co je víc - dar a nebo dárce? Být spasen znamená mít účast na Božím životě. A věčný život začíná už zde na zemi. A také: „Boží vůle je, aby všichni byli spaseni” (1 Tim 2,4). Bůh dává duchovní dary jako nutnou výzbroj k tomu, abychom snáze došli spásy, vytrvali až do konce a prostřednictvím darů pomohli mnohým vejít do Božího království.


  Potřebujeme sílu Ducha svatého

  Podíváme-li se dnes na církevní struktury, můžeme je srovnat s elektrickou lokomotivou. Co pomůže moderně zařízená elektrická lokomotiva, když není napojena na sí? Na dráze se stává jen překážkou. Až se „lokomotiva“ napojí na mocnou sílu Ducha svatého, potáhne národy k duchovnímu probuzení. Všimněme si jak velká změna nastala u apoštolů, když na ně sestoupil Duch svatý. Byli vybaveni mocí. U Lk 24,49: "Zůstávejte ve městě, dokud nebudete vybaveni mocí z výsosti." Ve Sk 1,8: "Až na vás sestoupí Duch sv., budete vybaveni silou (mocí) a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."


  Výročí jubilejní obnovy křtu

  V neděli 6.7.2014 uplyne přesně rok od jubilejní obnovy křtu v Dněpru v Kyjevě.
  Asi 200 přítomných mužů, kromě žen, které se také slavnosti účastnily, vstoupili do Dněpru na místě, kde před 1025 lety byli pokřtěni představitelé Kyjevské Rusi. Zde jsme obnovili svůj křest za sebe a symbolicky i za národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska.


  Slovo života – J 14,1-2 (od 6.7. do 20.7.2014)

  „Vaše srdce a se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“


  Rozjímání nad J 14,1-2

  Ve 14. kapitole jsou zachyceny hluboké pravdy, které se týkají tajemství vnitřní jednoty s Kristem a s Nebeským Otcem. I toto tajemství je spojeno s Duchem svatým. O těchto pravdách Ježíš hovořil večer před svou smrtí.
  V 1. verši Ježíš říká: „Vaše srdce a se nechvěje“. Toto slovo se týká i tebe osobně. Denně přichází situace v nichž se tvoje srdce chvěje, přichází různé tlaky a strachy, člověk vnímá, jak zlo a lež ničí pravdu a dobro.
  Co dělat, aby se naše srdce nechvělo a našlo pravý pokoj? Ježíš dává prosté východisko: „Věřte v Boha, věřte i ve mne“. A jak máme věřit? Tak, že si uvědomíme, že Bůh je všemohoucí, a dále, že když On dopouští utrpení, pak vždy dává východisko. Buď dá světlo či sílu, či sám situaci vyřeší.


  Splnění Ježíšova příslibu a neustálé vylévání Ducha svatého

  Apoštolé a někteří bratři prožívají znovuvylití Ducha svatého. Protože ve jménu Ježíšově uzdravili ochrnulého člověka, měli s tím nepříjemnosti a bylo jim veleradou zakázáno, že v tom jménu už nesmějí učit. Oni neposlechli a byli za to potrestáni, ale radovali se z toho (Sk 4). „Když byli propuštěni, přišli ke svým bratřím a pověděli jim všechno, co jim řekli velekněží. Když to všichni vyposlechli, začali se horlivě modlit. A když skončili tuto modlitbu, zatřáslo se shromáždění, všichni byli naplněni Duchem svatým, takže s odvahou hlásali Boží slovo (Sk 4,23-31).


  DAR DUCHA SVATÉHO

  Když před léty archeologové pronikli do jedné z pyramid, našli tam i obilná zrna. Byla tam asi 3 000 let. Zasadili je a ona vyrostla. Tak je to i s námi: ve svátosti biřmování jsme dostali Ducha svatého, ale z naší strany nebyly vytvořeny podmínky pro růst. Obnova v Duchu svatém vyžaduje obrácení se od zásad tohoto světa a svého sobeckého „jᓠa rozhodnutí se pro Ježíše Krista. Apoštol Petr v den Letnic volá: „Obrate se a každý z vás a se dá pokřtít ve jménu Pána Ježíše Krista a jako dar dostanete Ducha svatého“. (Sk 2,37) Pokřtěni jsme byli bez našeho přičinění, zásluhou věřících rodičů, ale rodiče za nás nemohou učinit dobrovolné a svobodné rozhodnutí pro Ježíše. To musí učinit každý sám za sebe.  Listy z UA 6/2014

  Slovo života – J 13,14-15 (od 22.6. do 6.7.2014)

  „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“


  Rozjímání nad J 13,14-15

  Co to znamená pro nás, umývat jeden druhému nohy, jestliže chceme být pravdivými následovníky svého Pána a Učitele? Jde o drobné pokořování před bratrem v Kristu. Jeho duše je poznamenána hříchem, různými zlozvyky, které mě znervózňují a gesty, která automaticky odsuzuji. Tyto jeho zlozvyky, hříchy, duchovní špínu, už ale umyla Kristova krev. Z mé strany jde jen o umývání nohou. Jde o mé pokoření před bratrem, které se ho dotkne a které má způsobit očistu duše! Zároveň já touto službou očišuji svou duši a užitek má i můj bratr.


  Přijď Duchu od čtyř stran a zaduj na tyto povražděné, a ožijí!

  Může tato církev ožít? Hospodine, Ty to víš. Ty jsi všemohoucí, u Tebe není nic nemožného! Vzpomněl jsem si v tu chvíli na přísloví – kdo se modlí, je všemohoucí. Proč? Protože Bůh hýbe světem, ale modlitba Bohem. Řekl jsem: Pane, Tys nám v modlitbě dal zaslíbení. Jednou, až budu stát před Božím soudem, až budu umírat, nechci, aby na mě ďábel žaloval: „Tys měl Boží slovo, copak jsi neznal, kolik zaslíbení v něm je?“
  Všechna Boží zaslíbení jsou spojena s podmínkou: spojit se s Ježíšem, prosit ve jménu Ježíšově s živou vírou a samozřejmě s tím, že člověk plní vůli Boží. Jestliže jsou tyto prvky splněny, Bůh působí.


  On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm /motivace k modlitbě/

  Co to je křest ohněm? Nejedná se o fyzický oheň, ale o duchovní oheň – o horlivost, čistou lásku k Bohu a k nesmrtelným duším, kterou do nás vkládá Duch svatý. Touha po Bohu a spáse duší v nás přímo hoří, pálí. Cítíme pak povinnost Krista milovat, starat se o duchovní hodnoty, máme bolest nad tím, že naši bližní jdou do záhuby, burcuje nás to do modlitby, protože toužíme, aby byli zachráněni. Tento oheň touhy a čisté lásky v nás má ustavičně hořet.


  MARIA A DUCH PROROCKÝ

  Ještě nepřišel čas, aby byl vylit Duch svatý na novozákonní církev – tělo Kristovo, a už se zde skrze Marii projevují prvotiny Ducha svatého na všech v domě Zachariášově. Všimněme si, že Duch svatý se zde projevuje jako duch prorocký (srv. 1 Kor 12,11). Alžběta prorokuje: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého!” Nikdo Alžbětě neřekl, že je Maria těhotná. Ale Alžběta to poznává, ne svým rozumem, ale Duch svatý jí to zjevuje. Alžběta ji blahoslaví za to, že uvěřila, co jí bylo řečeno od Pána. Alžběta prorokovala, Zachariᚠprorokoval, a co dítě, Jan Křtitel? Stal se z něho největší prorok. Ježíš o něm později řekl: „Nenarodil se větší z ženy nad Jana Křtitele.“ (Mt 11,11)


  Naléhavá výzva všem upřímným křesanům

  Co potřebuje Ukrajina? Hrdiny víry. Hodiny a minuty, ve kterých teď žijeme, vyžadují naši víru i naše oběti. Přinášejte ty oběti, najděte si čas, například místo toho, abyste se dívali na televizi, vedli zbytečné rozhovory nebo dělali nepotřebné práce, alespoň jednu hodinu dejte Bohu. Bůh od nás nechce nemožné, ale hledá duše, které Mu dají víru. Víra je to, co přemáhá svět. Víra nás spojuje s Ježíšem. Skrze víru On sám žije v nás. On žízní a je hladový po tom, abychom byli s Ním, aby mohl realizovat Boží vůli v nás. Není nic důležitějšího.


  Slovo patriarchy Eliáše k svátku Seslání Ducha svatého

  Dnes slavíme velký svátek – Seslání Ducha svatého. Ve víře prosme, aby Duch svatý opravdu přišel v plnosti tak, jak i na apoštoly. U proroka Ezechiela v 37. kapitole je zdůrazněna zodpovědnost za národ, za to údolí suchých kostí. Znovu máme prosit, aby Bůh udělal zázrak – aby nastalo duchovní vzkříšení – skrze prorocké slovo, které má moc. Aby nastal rachot ze spojování suchých kostí, aby pak do církve vešel život, aby přišel v plnosti Duch Boží, který z tohoto hřbitova udělá velkou armádu Božích bojovníků. Jak se to stane? Tak, jak řekl archanděl Gabriel Přesvaté Bohorodičce: „Duch svatý to učiní!“ A Ona odpověděla: „Hle, otrokyně Pána, a se mi stane podle tvého slova.“ Amen.


  Slovo života – J 12,27-28 (od 6.6. do 22.6.2014)

  Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? 'Otče, vysvoboď mě z této hodiny'? Ale proto jsem přišel, k této hodině. Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."


  Rozjímání nad J 12,27-28

  Ježíš ve 27. verši mluví o své duši: „Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této hodiny‘?“ A Ježíš sám odpovídá: „Ale proto jsem přišel, k této hodině. Otče, oslav své jméno!“ Tato slova jsou příkladem i pro nás. Ve 26. verši Ježíš říká: „Kdo mně chce sloužit, a mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Ježíš používá slovo ne sluha, ale otrok (dulos), jak uvádí řecký originál Božího slova.
  Otrok cele patří pozemskému pánu a nemá právo od něj odejít, je zcela jeho majetkem. Pozemský pán s ním může naložit, jak chce.
  My lidé jsme ne pouze služebníky hříchu, ale jsme jeho otroky! Naším pánem je hřích a my mu otročíme. Nechceme si to však přiznat. Kdo nás osvobodí? Jen a jen Boží Syn Ježíš! On nám dává pravou svobodu.


  Tři rady k přijetí daru Ducha svatého

  Dnes je mnoho lidí pokřtěných i biřmovaných. Duch svatý je u nich, ale není v nich. Proč? Protože nebyli vedeni, aby se upřímným srdcem obrátili k Bohu a osobně přijali Ježíše jako svého Pána a Boha a jediného Zachránce (Spasitele). Obrácení za nás nemůže udělat ani otec ani matka ani kmotr ani farář či biskup. Obrácení je nezastupitelné!


  Dám vám nového Ducha

  „A dám vám srdce nové a dám vám ducha nového do vašeho nitra a odejmu srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Ducha svého vložím do vašeho nitra a učiním, abyste chodili v mých ustanoveních a zachovávali mé soudy a činili je...Budete mým lidem a já budu vaším Bohem!” (Ez 36,26-28). “...a já vám pravím: Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.” Toto je návod, co máme dělat! A výsledek? „Poněvadž totiž vy, ač jste zlí, dovedete svým dětem dát dobré dary, čím více dá Otec Ducha svatého, těm, kteří ho prosí?” (Lk 11,9-13) Toto je snad jediná, konkrétně formulovaná prosba, o které je řečeno, že bude přesně tak vyslyšena. Máme prosit o dar Ducha svatého.  Listy z UA 5/2014

  Křest a matka Ježíšova

  Přijímáme-li Krista, je v Něm plnost všech tajemství i poznání. My však to vše bohatství nechápeme. Co máme dělat, abychom chápali? Musíme růst ve víře. Naše víra roste úměrně očišování. Zde nás Kristus staví před jednotlivá, dílčí tajemství. Na nich je očišován nᚠrozum i naše duše. Před tajemstvími se musíme sklonit, a ne o nich diskutovat. Ve křtu jsme dostali nejen nového Ducha a novou matku, ale byli jsme též ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení /Ř 6/. A výsledek? Pokřtění lidé jsou někdy horší než nepokřtění. Příčina? Nikdo je neuváděl do těchto základních tajemství. Oni nevědí, co je to křest a jak ho mají rozvíjet a žít.


  A od té hodiny ji ten učedník přijal do svého vlastního

  Ptáme se, jakou hloubku a obsah vyjadřuje v Janově evangeliu termín „eis ta idia“? Snad by se to dalo přiblížit biblickým termínem „nitro“. „Eis ta idia“ je trůn v hlubině lidského nitra, na němž, není-li člověk obrácený a nečiní-li pokání, sedí jeho ego. Je to prostor hluboko v duši. Snad tam, kde se odděluje duše od ducha. V této komůrce chceme být sami se sebou. Marii tam máme vpustit, aby tam učinila prostor pro Ježíše, abychom Ho tam přijali, ne jako vězně či hladového a žíznivého, ale jako Pána. Tedy máme přijmout Marii za svou matku po vzoru učedníka Jana, ale máme ji přijmout do svého vlastního, ne do svého nevlastního a neosobního!


  Tajemství se nepřijímá rozumem, ale vírou

  Ten učedník pod křížem přijal Marii za svou matku. On přijal, neodmítl. Toto přijetí se dělo ve velmi vážné hodině. Snad to byla poslední hodina fyzického života Ježíšova zde na zemi. V hodině, kdy bezmocný Kristus uprostřed ponížení a bolestí umírá. Tehdy, kdy Ježíš něco ztrácí, Jan něco přijímá. Je zde zvláštní pohyb. Ježíš ztrácí svůj fyzický život, který přijal z Marie a Jan přijímá Marii právě v této hodině... Je to tajemství.


  Kdo je Ježíš Kristus?

  VIDEO>>>


  Hereze jehovismu = hereze arianismu

  VIDEO>>>


  Spoj svou bolest s mojí bolestí

  VIDEO>>>


  Jobova zkouška

  VIDEO>>>


  Esenciální otázka

  VIDEO>>>


  Slovo života – J 12,24-25 (od 25.5. do 8.6.2014)

  Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.


  Rozjímání nad J 12,24-25

  Tajemství pšeničného zrna není otázkou filosofie, ale praktického následování Krista. Jde o zříkání se v každodenních situacích své vůle. Jednou formou je za vše děkovat. Když přijde utrpení, nerouhat se, nenaříkat, ale přijmout neštěstí, utrpení a děkovat Bohu s vědomím vlastních hříchů a toto utrpení přijímat jako očistec na zemi.


  Kdo je učedník?

  „A od té hodiny ji ten učedník přijal do svého vlastního...“ Koho přijal? Marii, matku Ježíšovu. A co ona? Neměla žádné námitky. Který to byl učedník? Ten, který stál pod křížem a kterého Ježíš miloval.
  Kdo je učedník? Jaké jsou biblické parametry pro učedníka? Máme i my být učedníky? Jsi i ty učedníkem nebo chceš se jím stát? Ježíš řekl : „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky!“ Nestačí získávat věřící. To je málo – učedníky! Při učednictví, nejenže se učedník zajímá o svého mistra, co říká, ale také se zajímá, jak sám žije v soukromí a napodobuje jeho myšlení a jednání. Učedník se v podstatě stává duchovním synem svého mistra...


  „Hle, tvá matka!“

  Boží děti dostávají Marii za matku. Jestliže to ví či ne, tak to na věci nic nemění. „Hle, tvá matka!“ Cožpak si určujeme svou pozemskou matku? Je nám dána a my děti jsme povinny ji přijmout a ctít. Nám, věřícím, byla však Maria dána za duchovní matku. Ježíš nám odkryl úžasnou důstojnost, můžeme Boha nazývat svým Otcem. A tentýž Ježíš nám při své smrti dává svou matku a my ji jako matku máme přijmout. To je vůle Boží. Hle, tvá matka! Přijal jsi ji? Je opravdu tvou matkou! To ti říká Ježíš. Myslíš snad, že On tě chce chytit do nějaké pasti nebo snad v tak vážné chvíli žertuje? Ti, kteří ji přijmou za matku, budou schopni přijmout v plnosti Jeho slovo i Jeho poslední vůli. V nich Boží slovo zapustí kořeny a projeví se v moci.


  Jsme dětmi Přesvaté Bohorodičky

  Ježíš neoslovuje jen matku, oslovuje i učedníka. Vyslovuje nejen vůli svou, ale i vůli svého nebeského Otce a tu pronáší nyní v této hodině: „...hle, tvůj syn!“ To je tvé símě!
  „Ženo, hle, tvůj syn!“ To je poslední prosba, poslední přání! Maria přijímá toho učedníka jako svého skutečného syna. A to je to velké tajemství, že Ježíš o každém duchovním novorozeněti říká své matce: „Hle, tvůj syn!“ A Maria každého přijímá. Každý, kdo se zrodil z vody a z Ducha svatého, dostává svou novou matku. Pak přijde hodina, kdy Ježíš osloví i Boží dítko, odkryje mu toto tajemství tím, že mu představí svou matku a řekne: „Hle, tvá matka!“ A co dál? Dítko buď přijme jako ten učedník nebo se pohorší a odmítne a začne rozumovat, místo aby vírou přijalo a splnilo Ježíšovu prosbu a poslední vůli.


  Květen – měsíc Přesvaté Bohorodičky

  Maria je blahoslavená, protože uvěřila Bohu. Eva uvěřila satanovi a Bohu nevěřila. Eva chtěla být emancipovaná od Boha, chtěla být jako Bůh. Maria se stala dobrovolně Boží otrokyní /Lk 1,38/, „shlédl na ponížení své otrokyně“/Lk 1,48/. V řeckém originálu je jen 3x v celém NZ použit termín „hé důlé“: otrokyně. Dvakrát to Maria vyznává o sobě. České překlady používají termín „služebnice“. Pro služebnici je však slovo „hé pajdiské“. Jaké je tedy símě této ženy - nové Evy? První je požehnaný plod – Ježíš /Lk 1,42/. On je prvorozený /Lk 2,7/. A druhorození jsou ti, kdo uvěřili v Ježíše a plní vůli Boží...


  Slovo života – J 11,23-25 (od 11.5. do 25.5.2014)

  Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“.


  Rozjímání nad J 11,23-25

  Přesvatá Bohorodička řekla: „Jak se to stane?“ – to nemožné možným? Dostala odpověď: „Duch svatý to učiní!“ Není třeba vědět jak, ale je třeba vědět, kdo to učiní. Ona řekla: „Jsem otrokyně Pána, a se mi stane podle tvého slova.“ Alžběta pak svědčí: „Blahoslavená si, že si uvěřila, co ti bylo řečeno od Pána“. I ty jsi blahoslovený, blahoslavená, pokud věříš Bohu. Duch svatý učiní vzkříšení Ukrajiny. Duch svatý vzbudí hrdiny víry na Ukrajině. Duch svatý odmaskuje ducha lži a smrti. Duch svatý oživí mrtvé kosti Ukrajinců. Jak? Svou Boží mocí. Skrze koho? Skrze tebe. „Neřekl jsem ti, budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?“


  Obracení se na Ježíšovu matku

  I nevěřící člověk, je-li zaskočen těžkou situací, podvědomě zavolá jako malé dítě: „Maminko!“ Na Marii se máme obracet jako na svou matku. Ježíš nám ji dal za matku. Eva je matkou lidského pokolení. Maria se stala naší duchovní matkou. Matka nemá jen úkol rodit děti, přijímat je, ale jejím úkolem je živit je a vychovávat. Maria doprovázela Ježíše na jeho křížové cestě. Nikdo z lidí Ho tak důvěrně neznal a netvořil s Ním tak hlubokou jednotu jako Jeho matka. A svou matku dal Ježíš za matku nám, svým dětem. Máme společnou matku: ty i já a Ježíš.


  Spolu s Kristem jsme byli vzkříšeni /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Ve křtu svatém jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a také se nám dostalo nového života, života Krista vzkříšeného. Tato realita je vyjádřena v Božím slově v listě ke Kolosanům: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.“ (Kol 2,12)
  Na modlitbě mohu prožívat toto slovo: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni“. Není to poezie, ale realita. Nemusím tomu rozumět, mám tajemství přijat vírou a žít z jeho síly, je to tak: „Ježíši, spolu s Tebou jsem i já vstal z hrobu, spolu s Tebou jsem byl vzkříšen. Věřím!“


  Setkání se vzkříšeným Ježíšem /Motivace k modlitbě v době Velikonoční/

  Na modlitbě prožívám, že nyní Ježíš i mě oslovuje jménem a ptá se: „Koho hledáš? Koho a co? Své potěšení, hřích, své falešné dobro...?“ Pro Ježíše mám teď to všechno opustit, vzdát se všech přání, marného hledání své slávy, své realizace, ... teď z toho dělám pokání: „Teď hledám jen Tebe, Ježíši.“
  Ježíš je tu přítomný. Vyslovuje mé jméno. Já Ho slyším. Vědom si všech svých hříchů, volám: „Rabbuni!“ Nic neskrývám, uvědomuji si, že Ježíš je můj Spasitel, který za mě zemřel a je vzkříšen. To všechno teď vírou dávám pod moc Jeho prolité krve.


  Pseudo-kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. (1.5.2014)

  Kanonizací dvou papežů heretiků je de facto kanonizováno heretické učení – antievangelia – za něž dopadá na Vatikán a na apostatickou hierarchii Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Duch Boží byl postupně vyhnán z církevní organizace a na oltáři církve byl oficiálně kanonizován duch antikrista. Každý biskup, kněz i každý věřící se musí rozhodnout, koho chce poslouchat, zda Krista a Jeho evangelium, anebo aggiornamento a Assisi s duchem antikrista.
  Kanonizace dvou heretiků je šokem a skandálním výsměchem evangeliu a apoštolské tradici. Nevěsta Kristova se stala nevěstkou antikrista. Řím se stal duchovním Babylonem.  Listy z UA 4/2014

  Slavnostní pohřeb ve Vatikánu (28.4.2014)

  V neděli 27. dubna 2014 proběhla kanonizace dvou papežů. Kanonizace schválila a oficiálně potvrdila heretické učení, které popírá podstatu Kristova evangelia, apoštolského učení a Tradici církve. Kanonizace je oficiálním vyhlášením antievangelia a anticírkve. Ještě před nedávnou minulostí by oba tyto papeže jako heretiky upálili.


  Slovo života – J 10,27-28

  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.


  Rozjímání nad J 10,27-28

  Kdo je duchovním pastýřem, biskupem či knězem podle Ježíšova příkladu? Kterému biskupu či knězi záleží na prvním místě na tom, aby ovce, které jsou mu svěřeny, dostaly pastvu zdravého učení? Kdo z těchto pastýřů je ochoten položit život za ovce? Mnozí nejsou pravdivými pastýři, ale pouze námezdníky. Ježíš zdůrazňuje, že Jeho ovce slyší Jeho hlas. Za cizím nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš několikrát opakuje, že je Dobrý Pastýř, že On zná své ovce, a že ony znají Jeho. On dává ovcím věčný život, navěky nezahynou a nikdo je nevyrve z Jeho rukou.


  Setkání vzkříšeného Ježíše se svou Matkou (Motivace k modlitbě v době Velikonoční)

  Maria se dívá na svého oslaveného Syna. Její srdce doslova velebí Pána a její duch se raduje v Bohu, svém Spasiteli. „Velebí má duše Pána!“ I my můžeme na modlitbě v duchu opakovat tato Její slova a prožívat, jako bychom byli teď v Jeruzalémě a viděli, jak se Ježíš ukazuje své Matce. Vírou se dívat na Ježíše vzkříšeného, tak, jak se na Něj dívala Maria. Vnímat ten pohled do Jeho obličeje. On je zde přítomný. Prožívejme toto setkání spolu s Přesvatou Bohorodičkou, spolu s Ní se radujeme. Ona je naše Matka.


  Z naší korespondence /odpověď americkému pastorovi/

  Vážený bratře v Kristu! Píšeš, že mᚠopravdový úmysl více se modlit a rovněž se modlit za svůj národ. Uvědomujeme si, že Bůh může skrze Tvou upřímnost vzbudit novou vlnu probuzení unavených a světem paralyzovaných křesanů. Bůh poslal Jonáše do Ninive oznámit: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno.“ Jenže obyvatelé i s jejich králem konali pokání... Amerika potřebuje muže modlitby, hlasatele pokání... Pociujeme bolest v srdci, když slyšíme slovo Amerika. Kapkou radosti byl Tvůj dopis i Tvá upřímnost hledat Boží tvář a bojovat za svůj národ podobně, jako bojoval s Hospodinem Jakob u Peníelu.


  Z naší korespondence

  Odpovědi na dopisy patriarchátu


  Noc, v níž vstal Kristus z mrtvých

  Je noc. Ježíš je v hrobě. Jaká je duchovní atmosféra v Jeruzalémě? Kristus je v hrobě. Nepřátelé nad tím jásají... Ale to není konec! JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!
  Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve Mně věří, má život věčný.“ Už nyní ho má reálně a podstatně, i když ještě ne v plnosti a slávě. Moc Kristova vzkříšení se v našem těle projevuje natolik, nakolik skrze poslušnost víry vcházíme do Kristovy smrti, tedy nakolik se plně vydáváme Bohu, jinými slovy – nakolik milujeme Boha a blížíme se k realizaci největšího přikázání – milovat Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.


  Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesanům Ukrajiny /2.část/ (18.4.2014)

  Mluvit o slavném Kristovu vzkříšení bez pokání, bez přiznání si své viny je pokrytectvím a výsměchem Bohu. Pro Ukrajinu, pokud má být zachráněna, je dnes jen jedna jediná cesta – pravdivé pokání!
  Proto znovu vybízíme všechny upřímné křesany: zastavte se na cestě do záhuby! Začněte činit pravdivé pokání a nazvěte hřích hříchem! „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Začněte dnem i nocí volat k Bohu o odpuštění a záchranu. Snad se Bůh smiluje. Dejte Bohu slib, že budete do konce tohoto roku denně jednu hodinu věnovat modlitbě za záchranu svého národa. Pak je naděje, že pro vaše utrpení, vytrvalost a víru Bůh odstraní zrádce, smiluje se nad ukrajinským národem a dá mu duchovní vzkříšení“.


  Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesanům Ukrajiny /1.část/ (18.4.2014)

  Ukončujeme dobu postní vrcholící Velkým pátkem, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži. Ježíš na Golgotě zemřel za nás za všechny, tedy za každého z nás osobně.
  I dnes zfanatizovaný dav křičí: „Pryč s Ním, pryč s Ním, ukřižuj Ho!“ Místo Krista, dav zvolil zločince, Barabáše. Co volᚠty? Byl jsi anebo ještě jsi součástí toho zmanipulovaného davu, který odsoudil Krista a Boží zákony? Anebo stojíš pod křížem na místě učedníka Jana a prožívᚠspolu s Ježíšovou Matkou utrpení Tajemného Kristova Těla v ukrajinském národě? Pravdivý Kristův učedník, pokud stojí pod křížem, rovněž prožívá spolu s Kristem Jeho smrtelnou opuštěnost a vnímá démoničnost zrady Boha a zrůdnost zla a hříchu.


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (4. část)

  Pro nás je jen jedna cesta, cesta kajícího lotra. Tedy lotr je nám příkladem, co dělat se svou vinou a hříchem. Dnes a hned! Tak vážná otázka se neodkládá. „Co pomůže člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši utrpěl škodu?“
  Obrate se na Ježíše! V Něm je plnost všeho. V Něm je spása. Všichni jsme hříšníci, ale je rozhodující, jestli jsme udělali to, co lotr: Přijali Ježíše a uvěřili v Něho. Toto je základní rozlišující znak mezi spaseným a zavrženým. „Bůh nám dal život věčný a ten život je v jeho Synu, kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá života“ (1 J 5,11 – 12). Mᚠv tuto chvíli Syna Božího? Dnes a teď? Nemáš-li, přiznej, že jsi hříšník a přijmi Ježíše, uvěř v Něho – d n e s !


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (3. část)

  Na Golgotě byly tři kříže. Na prostředním umíral jediný spravedlivý, a to Ježíš. Ostatní lidstvo bude umírat buď jako nekající zločinec bez Ježíše a v hořkosti proti Bohu a lidem, anebo jako kající zločinec. Jiná cesta pro nás není. Tedy zbývají nám jen dvě cesty: všichni jsme v očích Božích jako zločinci, jako lotři. Písmo nás z toho jasně usvědčuje: „Všichni zhřešili“. Tedy já i ty, i dítě, které se dnes narodilo. Ono se zatím nedopustilo žádného osobního hříchu, ale zrodilo se už nakažené a je otázkou času, kdy řekne vědomě své ano celosvětové vzpouře proti Bohu.
  A rozhodnutí je: buď přijme Ježíše nebo Ho odmítne. Ježíš je ten úhelný kámen, v nikom jiném není spásy!


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (2. část)

  Místo Artukoviče si každý z nás může dosadit své jméno. I systém světa, a se nazývá jakkoli, není-li vybudován na evangeliu, plodí jen zlo a musí být odsouzen na konci věků. Dnes je systém konzumní společnosti, která klidně odhlasovala zákony na beztrestné vraždění nenarozených dětí. A jsou i jiné zločiny, na které není možno hned ukázat. Ale podstatou každého zločinu je odvrat od Boha (hřích). Písmo říká: „Všichni jsme zhřešili“ (Ř 3,23). „Odplata za hřích je smrt“ (Ř 6,23). I za tvé i za mé hříchy je jednoznačný rozsudek: smrt!


  VĚDOMÍ VINY – SOUD (1. část)

  Zkušenosti soudu: člověk má tendenci maskovat své hříchy a nepřiznávat je. Odsouzen lidmi: David volil raději soud Boží: „Lepší je upadnout do rukou Hospodina než do rukou lidí. On je milosrdný“ (1 Par 21,13).
  Uvědom si, že tvůj soukromý hřích není jen něčím soukromým: Nic není skryto, co nebude odkryto. Všechno bude vyjeveno na Božím soudu… Je jen jedna cesta: přiznat si hřích, demaskovat ho, dát ho do světla, dokud je čas. „Jestliže sami sebe soudíme, nebudeme souzeni“ (1 Kor 11,31).


  Slovo života – J 9,35-38

  Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a položil mu otázku: „Věříš v Syna člověka?“ On odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví.“ On padl před Ním na kolena a řekl: „Věřím, Pane.“


  Rozjímání nad J 9,35-38

  V 9. kapitole Janova evangelia je detailně popsaná událost uzdravení slepého a rovněž nenávistná reakce tehdejších církevních představitelů, kterými byli farizeové a znalci zákona.
  Je trojí slepota: fyzická, když člověku nefunguje zrak, duševní, když nefunguje rozum. Duchovní slepotou je nevěra v Boha.
  Jak v době Kristově, tak i dnes jsou lidé, kteří odmítají Krista a jsou v duchovní slepotě, i když mají zdravý zrak i rozum. Hlavním důvodem nevěry je, že člověk nechce věřit. Nechce přijmout cestu spásy, kterou mu Bůh nabízí.
  Každý člověk potřebuje osobní zkušenost s Bohem. Tuto osobní víru žádná studia teologie nenahradí. Živou víru vlévá Bůh, je Jeho darem. Člověk ho dostává při osobním setkání s Ním.  Listy z UA 3/2014

  Další tragedie v katolické církvi

  Kanonizace papeže – heretika Jana Pavla II. je pro církev největší tragedií. V celé historii katolické církve ještě nikdy nedošlo k tomu, aby heretika vyhlásili za svatého. Svými slovy, gesty, politikou zamlčování Jan Pavel II. otevřel dveře herezím a vnesl do církve ducha antikrista. Ovocem je masový odpad katolíků od živé a spasitelné víry v Ježíše Krista a dechristianizace křesanských národů. Místo spravedlivých zákonů, postavených na Dekalogu, křesanské státy přijaly antidekalog, který vtěluje totalitární globalizační systém antikrista.
  Kanonizace Jana Pavla II. pro celou církev znamená oficiální schválení synkretismu, herezí, homosexualismu, Nového světového řádu i zednářství!


  Diktatura „tolerance“ – článek 2358 Katechizmu katolické církve

  „Nemalý počet mužů a žen má hluboko zakořeněné homosexuální sklony.“ Tato věta nepochází z některého pro-homosexuálně orientovaného bulvárního časopisu v USA či Evropě, jak by se dalo předpokládat, nepochází dokonce ani z některého z manipulačních průzkumů o homosexualitě. Jsou to slova, kterými začíná článek 2358 Katechizmu katolické církve z roku 1992, platný i dnes. Kvůli tomuto článku je uvedený Katechizmus katolické církve v otázce homosexuality implicitně heretický.


  Eurointegrace – konec křesanství (14.3.2014)

  4. 2. 2014 Europarlament přijal rezoluci o uzákonění oficiálního třetího pohlaví, které má dvě kategorie – transsexuální a intersexuální. Toto tzv. třetí pohlaví musí státní úřady vnést těmto osobám do osobních dokumentů.
  Transgenderismus je prosazován sugestivní propagandou v masmédiích, ve školách a v podstatě ve všech sférách společnosti. Transgenderismus začíná frázemi o toleranci, a končí krutou diktaturou vůči drtivé většině společnosti.
  Pokud Ukrajina vybere vstup do EU, automaticky tím přijímá zvrácený homosexualismus i transsexualismus, a tím vyhlašuje likvidaci křesanství.


  Gender ideologie (1.3.2014)

  Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.
  Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to a už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.


  Slovo života – J 8,34-36

  Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.”


  Rozjímání nad J 8,34-36

  Ježíš zdůrazňuje důležitou pravdu slovy: „Amen, amen, pravím vám...“. Mluví o otroctví. Je otroctví fyzické a je otroctví duševní a duchovní. může být fyzickým otrokem, a přesto může být vnitřně svobodným, a naopak – může mít moc rozhodovat dokonce o životě a smrti druhých, a přesto sám může být otrokem hříchu. Jsou malé hříchy, kterých se člověk denně dopouští, ale jsou hříchy, které člověka činí otrokem. Mnozí lidé jsou otroky alkoholu, narkotik, různých forem nečistoty, pýchy, nenávisti, pomsty, zlodějství, cynismu. Otrok sám sebe nemůže osvobodit. Jen Ježíš dává pravou svobodu: „Když vás Syn osvobodí, budete opravdu svobodní.“


  Pastýřský list pro postní dobu 2014 na Ukrajině (2.3.2014)

  V době postní se máme zamyslet nad vlastní smrtí, Božím soudem a věčným štěstím v nebi, anebo věčným utrpením v pekle. Každý z nás stojíme před volbou, pro co se rozhodneme. Každý den máme být připraveni na smrt. Ježíš říká: „Buďte připraveni, nebo nevíte dne ani hodiny.“ Křtem svatým jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. V době postní si dejme předsevzetí, že budeme jednu minutu každý den ve své osobní modlitbě prožívat realitu Kristovy i své vlastní smrti. Uvědom si Kristovu smrt za tebe, která je vyjádřena ve slovech „Otče, v ruce Tvé vydávám svého Ducha.“ Uvědom si moment Kristovy smrti a zároveň i moment své smrti a spoj svou smrt s Kristovou.


  Nový světový řád (NWO) a Ukrajina

  Události 11. září představují veřejné započetí nové světové revoluce, která ukončila období demokracie. Tak, jako kdysi začala Velká říjnová revoluce výstřelem z Aurory, aby skoncovala s monarchií a nastolila komunismus, tak i útok na Dvojčata nebyl nic víc a nic méně než novodobým výstřelem z Aurory. Tato revoluce ale stále trvá, prochází zeměmi celého světa a směřuje k nastolení Nového světového řádu, neboli k post-demokracii či k mediokracii – vládě médií. Nový řád je programován světovými zednáři a prosazován především světovými bankéři! Jde o celosvětovou diktaturu usilující o vládu nad každým jedincem, o likvidaci rodiny, morálních hodnot i pravdivého křesanství.


  Pastýřský list pro katolickou církev (2.3.2014)

  Žijeme v historické době, kdy je každý kněz a věřící vystaven těžké zkoušce věrnosti pravověrnému učení a každý věřící je povinen více poslouchat Boha než hierarchii, která Boha i evangelium zradila. Současná hierarchie má stejného ducha jako hierarchie v době Kristově. Odvolávala se, že zastupuje Boha, ale vtěleného Boha ukřižovala. Totéž se děje i dnes. Ježíš říká: „Čiňte pokání a věřte evangelium.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)


  Nebezpečí schválení Římského statutu

  Přijetí Římského statutu Ukrajinou by vedlo k pronásledování křesanů, ohrožení rodiny a postupnému uzákoňování různých sexuálních zvráceností.
  Podepsání Římského statutu by znamenalo podřízení Ukrajiny Mezinárodnímu trestnímu soudu. Znamenalo by to, že křesané by byli podle nových mezinárodních standardů homofoby, tedy lidmi, kteří prý diskriminují a pronásledují skupinu LGBT.


  Dědičný hřích a Ukrajina

  Paradoxem je, že první revoluci, nepočítaje vzpouru andělů, ďábel úspěšně zrealizoval dokonce už v ráji. To je historický fakt a historie se opakuje i dnes, konkrétně zde na Ukrajině.
  Člověk v ráji neposlechl Boha, ale poslouchal ďábla, a tak je tomu i dnes. Křesané, tedy věřící, většinou neposlouchají Pánův hlas, ale poslouchají hlas satanovy synagogy, kterým jsou dnes zaprodaná masmédia.


  Čipizace

  V tomto roce už bylo v EU naplánováno povinné čipování novorozeňat! V roce 2017 by pak mělo proběhnout i čipování dospělých! Plán byl zázrakem odročen na pozdější dobu.
  Co říká Boží slovo k čipizaci?


  Slovo života – J 7,38-39

  „‚Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!‘ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.“


  Rozjímání nad J 7,38-39

  Proudy živé vody plynou z nitra toho, kdo v plnosti přijal Ducha svatého. Podmínkou je ale nejprve uvěřit v Krista. Je uvedeno, že zatím Duch svatý nebyl dán v plnosti, protože Ježíš zatím nedovršil dílo spásy. To se stalo na Golgotě, kde zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Pak 40. dne vstoupil do nebeské slávy.


  Postní motivace

  V době postní je třeba si uvědomit tyto základní reality: Ty zemřeš. Ty budeš stát před Božím soudem. Tebe čeká šastná nebo nešastná věčnost. Syn Boží, Ježíš Kristus, trpěl a zemřel za tebe, aby ti dal věčné štěstí po smrti. Utrpení při krvavém bičování bylo za tvou nečistotu, ponížení při korunování trním a plivání do obličeje Kristova za tvou pýchu, křížová cesta za tvé falešné cesty hříchu. Kristova smrt přemohla hřích i ďábla a otevřela ti cestu do věčné slávy.


  Doba postní

  Každým rokem si na konec doby postní připomínáme Kristovu smrt a Jeho vzkříšení. Přípravou je celá doba postní, v níž se má křesan zastavit a více času věnovat Bohu i své duši. Ježíš o osvobození člověka od zlého ducha řekl: „Takový druh démonů se nedá vyhnat jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17)  Listy z UA 2/2014

  Pravdivá revoluce začíná od sebe (28.2.2014)

  Události, které se odehrály na Ukrajině, znepokojují každého Ukrajince. Co přispělo k takovém stavu zbídačení Ukrajiny? Je možné hledat množství odpovědí, ale pravdivou příčinou jsou hříchy národa. Bůh to na nás dopustil. My, Ukrajinci, jsme se odvrátili od živého Boha!
  Za roky nezávislosti Ukrajiny došlo k více než 40 milionům potratů, k rozšíření alkoholismu, narkomanie, nemorálnosti, rozvodů, manželské nevěry, obchodu s dětmi, homosexualismu, byl dovolen gay pride, korupce ve státě i v církvi, pohanské praktiky a věštění, alternativní medicína, magie, rocková hudba, kult satana, bezpráví, nespravedlnost, neodpuštění a tak dále.
  Kolik je ještě třeba Božích bičů a trestů, aby národ poklekl na kolena?


  Výzva k pokání pro USA (21.2.2014)

  Současná politická vláda USA ničí lidstvo vytýčením priority homosexualismu. Ten je spojen s genderovou ideologií a celosvětovými programy tzv. reprodukčního zdraví přinášejícími katastrofální demografický pokles a civilizační choroby spojené s przněním dětí od nejútlejšího věku prostřednictvím tzv. sexuální výchovy. USA rovněž organizuje válečné konflikty a krvavé revoluce po celém světě.
  Jak mohou křesané Ameriky zastavit satanizaci a genocidu lidstva iniciované vládou USA? Především je třeba činit pokání za zradu Božích zákonů, která umožnila nastolení zločinné, satanistické vlády.


  Slovo života – J 6,54-56

  „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Nebo mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“


  Rozjímání nad J 6,54-56

  V 6. kapitole evangelia apoštola Jana je popsán zázrak, při němž Ježíš rozmnožil chleby a nasytil pětitisícový zástup. Ježíš se pak šel modlit do samoty. Apoštoly poslal, aby přepluli člunem na druhý břeh, a sám za nimi přišel po vodě. Na druhý den zástup, který se nasytil, za ním přišel a Ježíš k nim mluvil o duchovním chlebu. Mezi jiným řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Dále řekl: „Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, nezemře.“ A také řekl (v. 53): „Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život.“


  Eurostandard – eutanazie pro děti (19.2.2014)

  Belgie legalizovala tzv. právo dospělých na eutanazii v roce 2002. V současné době senát odhlasoval rozšíření tohoto dovolení na děti. Návrh zákona byl belgickým senátem schválen 50 hlasy proti 17. V sousedním Holandsku je povolena eutanazie pro děti od 12 let. Jestliže belgický zákon o eutanazii schválí ještě i dolní komora parlamentu, Belgie se stane první zemí na světě, která zruší jakákoliv věková omezení pro použití eutanazie.
  Tyto eurostandardy by čekaly Ukrajinu velmi brzy, pokud by se podepsáním asociace zahájil kolonizační proces a pohlcení Ukrajiny EU.


  Další eurostandard – pedofilie (19.2.2014)

  Celosvětová zdravotnická organizace WHO oficiálně potvrdila takzvanou gender-teorii. Na bázi gender ideologie vydala brožuru „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Pod rouškou takzvaných sexuálních práv jde o tvrdou propagaci pedofilie, a to dokonce počínaje novorozeňaty. Tímto „novým“ přístupem se zneužívání bezbranných dětí, které bylo vždy trestáno jako nejt잚í a nejpodlejší zločin, nazvalo sexuálním právem a tento zločin se stal beztrestným.


  Kanonizace heretického papeže (14.2.2014)

  Je výsměchem křesanství a celému lidstvu, že v době, kdy USA spolu s EU vyhlásily za prioritu politiky gender-homosexualismus a s ním spojené kradení a devastaci dětí, Vatikán k těmto zločinům pokrytecky mlčí a de facto je schvaluje. Je tragedií, že místo jasného slova vyhlašuje za svatého papeže apostatu, který umožnil, aby nastal masový odpad od církve a na katolickém území satanizace národů.


  Odpověď arcibiskupu z Filadelfie ohledně euromajdanu (12.2.2014)

  Vážený pane arcibiskupe, napsal jste výzvu americké vládě, aby potrestala ukrajinskou vládu za údajné zločiny na euromajdanu.
  Pokrytecky vyzýváte k modlitbám za církev na Ukrajině. Leadeři této církve, kardinál Huzar a mons. Ševčuk prosté věřící UHKC na majdanu zneužívají jako živý štít. Za nimi jsou vycvičení teroristé ze zahraničí, kteří usilují o státní převrat podle tzv. revolučních technologií USA. Svržení vlády by přineslo: 1) ztrátu samostatnosti Ukrajiny; 2) ekonomický kolaps; 3) uzákonění gender-homosexuálních zvráceností a masových krádeží dětí; 4) likvidaci pravdivého křesanství.


  Změna Konstituce – autogenocida Ukrajiny (4.2.2014)

  Vážení poslanci, nedovolte žádnou změnu v Konstituci i za cenu pronásledování či ztráty života. Pod psychologickým tlakem a lživými pozitivními pojmy jde o odhlasování sebevraždy národa. Pod pojmem „mezinárodní právo“, „mezinárodní hodnoty“ jde ve skutečnosti o mezinárodní zločiny proti lidskosti i proti Bohu. Je třeba vědět, že pojem „mezinárodní“ je dnes synonymem pro americký – zednářský, démonský. Jde o likvidaci lidských i Božích zákonů a hodnot a o zavedení antilidských a satanských antizákonů a antihodnot. Jde o autogenocidu národa.


  Výzva k odpuštění (6.2.2014)

  Byzantský patriarchát a Synod biskupů UP HKC vyhlásil dne 4. 2. 2014 modlitební mobilizaci. Nyní vyhlašuje výzvu k odpuštění.
  V tyto dny Bůh chce vzkřísit Ukrajinu skrze pokání! Podmínkou pokání je odřeknout se ducha euromajdanu. Odřeknout se ducha nenávisti a neodpuštění k ruskojazyčné části Ukrajiny a k ruskému národu. Také Ukrajinci z východu se musí odřeknout ducha nenávisti a neodpuštění vůči Haličanům.
  Jedině skrze pokání a vzájemné odpuštění Bůh zachrání ukrajinský národ před občanskou válkou, ztrátou nezávislosti a naplánovanou autogenocidou Ukrajiny!


  Vyhlášení mobilizace proti euromajdanu (4.2.2014)

  Byzantský katolický patriarchát spolu se synodem biskupů pravověrné církve (UP HKC) vyhlašuje modlitební mobilizaci s cílem ukončení euromajdanu.
  V této pro národ Ukrajiny historické hodině vyzýváme všechny křesany a lidi dobré vůle, aby hned začali nepřetržitou modlitbu, konkrétně a každý dá Bohu slib, že do 28. 2. 2014 se bude denně modlit jednu hodinu v čase, který je pro něj optimální. Ti, kteří se modlili a modlí své modlitební stráže, a nezapomínají v této době na svatou hodinu od 20-21:00.
  Drazí křesané Ukrajiny, volejte k Bohu! Volejte v duchu pokání s vědomím svých vlastních hříchů! Zmobilizujte se a přiznejte pravdu: euromajdan je hrobem národa, musí být rozpuštěn!


  Nedopuste morální a fyzickou genocidu /poslancům ukrajinského parlamentu / (2.2.2014)

  Všechny tzv. dobročinné organizace Západu sledovaly jeden cíl: vybudovat v ukrajinském národě sí zrádců, a to tak, aby ani nevěděli, že vlastně zrádci jsou.
  Dnes, po uzákonění tzv. eurostandardů a antihodnot, sociální pracovníci spolu s policií budou oficiálně krást děti milujícím rodičům, jak je tomu ve Finsku, Norsku, Německu. Už desítky zákonů připravily cestu těmto zločinům proti lidskosti i na Ukrajině.
  Vážení poslanci, jde o to, zda skutečně každý z vás, a jste z jakékoliv strany, chcete poznat pravdu, anebo ji apriori odmítáte. Pokud ji odmítáte, pak se vědomě stavíte na stranu systému genocidy národa. Pokud ji chcete poznat, pak ji poznat můžete. Dnes v EU prosazují uzákonění pedofilie, incestu, eutanázie pro děti i zdravé lidi... Co prosadí zítra?  Listy z UA 1/2014

  Výzva italským poslancům a národu: Zastavte nejt잚í zločiny proti dětem a národu (30.1.2014)

  Italská vláda zrušila v roce 2013 v oficiálních dokumentech užívání slov „otec“ a „matka“. Tím jasně dokázala svou proti-rodinnou politiku.
  Dnes jde italská vláda „vpřed“ a staví mimo zákon každého zdravě smýšlejícího otce a matku! Chce totiž uzákonit pedofilii jako normální sexuální orientaci.
  24. 1. 2014 poslanci italského senátu navrhli novelizaci zákonů č. 654 a č. 122. V souladu s touto novelizací se definuje 13 různých fobií, mezi něž patří i tzv. pedofobie, která de facto uzákoňuje pedofilii. Tato novelizace činí z normálních lidí kriminálníky a ze zločinců státem chráněnou genderovou kastu.


  Odpověď na dopis řecko-katolického episkopátu Ukrajiny ohledně společensko-politické situace ve státě z 31. 1. 2014

  Pokud někdo tvrdí, že majdan je mírnou manifestací, pak ztratil rozum a lidi pokládá za blázny a hlupáky. „Pokojní“ manifestanti postavili barikády a zahájili útok na vládní budovy s cílem svržení zákonné vlády. Dovolili by to například v USA či v Německu? „Pokojní“ manifestanti zapálili autobusy speciálních policejních jednotek, násilně zabrali budovu městské rady v Kyjevě, házeli na příslušníky „Berkutu“, kteří nepoužili zbraň, benzín a vzápětí výbušniny, tzv. koktejly Molotova. Asi 600 ochránců zákona je v nemocnicích. Osm bylo zabito. Jednoho dokonce „pokojní manifestanti“ ukřižovali na bráně. Mohli by tuto bezzákonnost a zločinnost provozovat před budovou prezidenta USA? Během jedné hodiny by byla tato takzvaná pokojná manifestace zlikvidována i za cenu zastřelení všech agresivních útočníků.


  Euromajdan – občanská válka? /výzva věřícím UHKC/ (31.1.2014)

  Masmédia i církevní hierarchie donekonečna a ve všech variantách opakují manipulační lež o krvavých obětech. Skutečnost je taková, že na Ukrajinu byli ze zahraničí posláni vycvičení teroristé, kteří mají na svědomí smrt, jak na jedné straně barikád, tak na straně druhé. Už 8 příslušníků „Berkutu“, většinou chlapci ve věku mezi 20 až 30 lety, jejich útoky zaplatili svým životem. Více než 600 jich bylo převezeno s těžkými zraněními, často s následky na celý život, do nemocnic. Tito vojáci byli poléváni benzínem a zapalováni „koktejly Molotova“.
  Tito „berkutovci“, z nichž dokonce jednoho ukřižovali na mříži u vrat, jsou smírnými oběmi, které zabránily občanské válce. V Libyi za tento Amerikou řízený převrat zaplatilo 70 000 občanů životem.


  Uvolnění z úřadu hlavy UHKC (30.1.2014)

  Vážený pane prezidente, největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.
  K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.


  Výzva ukrajinským zednářům a členům různých „řádů“ (29.1.2014)

  Zvláště vy, kteří se pokládáte za patrioty, si uvědomte, že vaše členství buď přímo v zednářské organizaci anebo v různých „řádech“, je vám předkládáno jako pozitivum, které je k vašemu dobru i k dobru Ukrajiny. Toto tvrzení je však podvod. Realita je taková, že členství není ani k vašemu dobru ani k dobru Ukrajiny.
  Když ďábel Kristu na poušti nabízel vládu, Kristus mu řekl: „Odejdi satane! Je psáno: Jedinému Bohu se budeš klanět.“ Je třeba si uvědomit, že v nejvyšším stupni zednářství, to je ve 30.-33. stupni, jde o výslovné zasvěcení satanu. Samozřejmě, v nižších stupních a „řádech“ se tato informace zamlčuje či zesměšňuje. Mluví se o humanismu, o prosazování pozitivních idejí, ale ve skutečnosti jde o pravý opak.


  Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti (25.1.2014)

  Byzantský katolický patriarchát podává žalobu na prezidenty USA za zločiny, kterých se dopustili vůči téměř dvaceti nezávislým státům. Nezákonným způsobem v nich iniciovali a dovršili státní puč prostřednictvím povstalců, které za tímto účelem vyškolili. Tyto zločiny jsou kromě vyškolování zrádců, spojeny i s budováním systému mezinárodní korupce, s terorismem, mučením a usmrcováním tisíců obětí, včetně nevinných dětí. Tyto zločiny byly naposledy spáchány v Libyi, v Egyptě, Sýrii. Nyní USA iniciuje pomocí těchto zločinných technologií občanskou válku na Ukrajině.


  Žaloba na vládu USA za programovanou autogenocidu lidstva (25.1.2014)

  Amerika vyhlásila za prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Tato ideologie spojená s deviací zasahuje lidskou psychiku a narušuje ji.
  V následku gender-gay ideologie je každý stát nucen přijmout autogenocidní zákonodárství. Pod pozitivními a dvouznačnými pojmy tak musí zavádět systematickou demoralizaci spojenou s kradením dětí milujícím rodičům. Ukradené děti zažívají nejhlubší stresy a psychická traumata, především od homosexuálů a pedofilů.
  Jde tu o zločiny, daleko horší, než byly zločiny fašistické ideologie. Tato ideologie se postavila proti Bohu a Božím zákonům a prosazuje satanizaci jedince i společnosti. Ovocem je peklo na zemi a peklo po smrti.


  Kritika nového genderového zákona (15.1.2014)

  Ve schváleném zákonu о provedení voleb je stanovena norma pro genderové zastoupení ve volebních seznamech. Tato norma stanoví, že minimálně 30% kandidátů do parlamentu musí tvořit ženy.
  Podstatou gender ideologie je, že muž má právo o sobě prohlásit, že je ženou, a opačně. Ti, kteří v ukrajinském parlamentu prosadili nový gender zákon, ignorují podstatu gender ideologie. Co když se po volbách někteří z mužů rozhodnou, že jsou ženami? Anebo na druhé straně se ženy prohlásí za muže? Dojde k chaosu v procentuálním rozdělení! Tím samým dojde k porušení zákona, a každé porušení zákona je trestné. Jak to parlament míní řešit?


  Místo voleb do parlamentu výběr odborníků (11.1.2014)

  V politickém systému musí být dosazeni na zodpovědné funkce osvědčení odborníci. Ti se nebudou měnit, pokud budou plnit požadavky rozvoje ekonomiky a chránit morální a křesanské hodnoty ukrajinského národa. Proč vydávat miliony dolarů kvůli volební frašce? Co je to za absurdní praxi, být v úřadu 4 až 5 let, získat zkušenost a odejít? Jaký to má efekt? V každé oblasti potřebuje vedoucí pracovník získat praxi, aby mohl být užitečný společnosti. Ale v politické oblasti je uzákoněna neustálá změna. Poslanci a členové vlády by měli být měněni jen v tom případě, že se postavili proti Konstituci i proti spravedlivým zákonům, anebo nebyli schopni zodpovědně zastávat svůj úřad.


  Zákaz praktik alternativní medicíny (11.1.2014)

  Vážená paní ministryně, žádáme Vás o vydání zákazu na praktikování podvodné alternativní medicíny. Na prvním místě jde o homeopatii.
  Homeopatie je v podstatě masovým podvodem v medicíně. Každý odborník, lékař, farmaceut si musí klepat na čelo, jak jsou lidé klamáni a okrádáni o peníze, a navíc, jak cynicky a nebezpečně je tím ohroženo jejich zdraví.


  Novoroční vize k ozdravení ukrajinské společnosti (11.1.2014)

  Prosíme, abyste si v tomto roce uvědomili, jaké jsou skutečné problémy a rovněž je také adekvátně řešili.
  Konkrétně navrhujeme, abyste: zrušili všechny zákony, které jsou proti Konstituci a prosazují gender-homosexualismus či různé formy juvenilní justice; zabezpečili, aby masmédia byla v rukou vlády, která bude prosazovat morální i duchovní proces obrody ukrajinského národa; vyhostili americké „dobročinné“ organizace, které mají špionážní a antiukrajinský program...


  Hradby Jericha – euromajdanu – 8. 1. 2014 padly!

  Byzantský katolický patriarchát i věřící Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve spolu se svými pastýři se 8. ledna 2014 zúčastnili modlitebního pochodu v Kyjevě.
  Tento den si při svaté liturgii v Kyjevsko-pečerské lávře připomněli i první výročí zasvěcení tří slovanských národů Přesvaté Bohorodičce.
  Podle biblického modelu o pádu hradeb Jericha pravověrní křesané s vírou šestkrát tiše obešli centrum – teritorii chrámu sv. Michaela. Sedmý okruh šli od náměstí sv. Sofie ulicemi Kyjeva kolem euromajdanu a prostoru, který chrání policie (asi 8km) s vítěznou písní (viz Joz 6) za doprovodu hudebních nástrojů.
  Bůh svrhl démonské síly, které paralyzovaly Kyjev i Ukrajinu. Duchovní hradby Jericha – euromajdanu padly.


  Rozjímání nad J 5,24

  Když chtěl Ježíš zdůraznit velmi důležitou pravdu, před tím, než ji vyslovil, řekl: „Amen, amen, pravím vám“. Je to podobné, jako když soudce, který vynáší rozsudek ve jménu národa, hovoří v autoritě. Jakou důležitou pravdu nám chce Ježíš oznámit? Jde o pravdu týkající se věčného života, smrti a soudu. To jsou velmi vážné věci, které se každého z nás osobně, bytostně týkají, a kterým se nikdo z lidí nemůže vyhnout. Ta první pravda se týká současnosti a života věčného. Ježíš říká: „má věčný život“. Druhá pravda se týká budoucnosti: „nepřijde na soud“. Třetí pravda se týká minulosti: „již přešel ze smrti do života“.


  Slovo života – J 5,24

  „Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“


  Svátek Zjevení Páně 2014: Výzva k pokání /pastýřský list/

  Evangelium svědčí: Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, hle, otevřela se nebesa a z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Podstatou svátku „Bohojavlenia“ je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a slíbený Spasitel. Přijetí tohoto zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním.
  Svatý Petr v den seslání Ducha svatého volá: „Čiňte pokání, nechte se pokřtít a dostanete téhož Ducha, jako i my.“ (Sk 2) Když činíme pokání, Duch Boží nám zjevuje Krista a otvírá naše duchovní oči, abychom Ho přijali.


  105. jubileum S. Bandery, očista kádrů Svobody (5.1.2014)

  Haličané ve Lvově, v Ternopolu a v Kyjevě oslavili 105. výročí narozenin Stepana Bandery. On bojoval za nezávislou Ukrajinu. V jeho době bylo prakticky nemožné, aby se Ukrajina mohla stát samostatnou republikou. Fašistické Německo padlo a později se rozpadl i Sovětský svaz. Bůh učinil zázrak a Ukrajina se před 20 lety stala samostatným státem. Je tragedií, že dnes Haličina, zombovaná Huzarovci a americkými agenty, bojuje na euromajdanu za vlastní sebevraždu. Přijetím eurointegrace by Ukrajina ztratila svou nezávislost a stala by se kolonií EU a USA. Byla by to sebevražda všech morálních hodnot a křesanství. Šlo by o totální krach ekonomiky. V EU je prioritou politiky prosazování homosexualismu, spojeného s kradením dětí.


  Slovo života – J 4,23

  „Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy praví modlitebníci se budou k Otci modlit v Duchu a v pravdě. Nebo takové Otec hledá, aby se k Němu modlili.“


  Rozjímání nad J 4,23

  Ježíš ukazuje na ty, kteří opravdu uctívají Boha v Duchu a v pravdě. Co to znamená oslavovat, uctívat Boha v Duchu? Znamená to, že křesan musí nejprve přijmout Ducha svatého. „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“. (Ř 8,9) Jen v Duchu svatém můžeme vyznat, že Ježíš je Pán. (1Kor 12). Proto pokud jsme přijali Ježíše Krista a stali se Božími dětmi, musíme s vírou přijmout i Ducha svatého, podobně, jako Ho přijali apoštolé. Ježíš říká: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Tím, že svědčíme o Ježíšovi, lidé mohou přijmout skrze sílu Ducha spasitelnou víru a být zachráněni.


  Slovo života – J 3,16

  „Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.“


  Rozjímání nad J 3,16

  Bůh tak miloval tebe, že za tebe dal svého Jednorozeného Syna, který za tebe a za tvé hříchy podstoupil nejt잚í utrpení i smrt na potupném kříži. Mohl Bůh podat větší důkaz lásky k tobě? Jak Ho za to miluješ ty? Jak ty za to Nebeského Otce miluješ a jak ty miluješ Ježíše Krista, který za tebe zemřel a obětoval svůj život? Proč ho obětoval? Abys ty nezahynul ve věčném utrpení, do kterého tě táhne hřích, lživý systém světa i síly temnoty. Místo zahynutí ti Bůh zadarmo dává, pro zásluhy Ježíšovy, život věčný.


  Odvolání mons. Franca z úřadu (1.1.2014)

  Pedofilní prelát Antonio Franko se dopustil konkrétních zločinů na neplnoletých. Unikl spravedlivému trestu a byl pouze jako nuncius přeřazen z Ukrajiny do Jeruzaléma, kde je nunciem dodnes. Jestliže Vatikán pedofilní preláty netrestá, žádáme, aby Státní sekretariát Vatikánu dotyčného odvolal z funkce aspoň proto, že překročil 75 let věku života.


  Odchod na emerituru /dopis patriarchu Kirillovi/ (1.1.2013)

  Vážený patriarcho, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát už s několikrát opakovanou žádostí, abyste odstoupil ze svého úřadu, a to z důvodu synkretistického gesta v Astaně za které na Vás dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9.
  Vaše propagace buddhismu i nekritická, takzvaná úcta k islámu jsou k velké škodě pravoslavné církve v Rusku. Připomínáme, že jste nikdy jasně nevystoupil proti ideologii homosexualismu a systému juvenilní justice, která krade děti a morálně i psychicky je devastuje.
  Připomínáme Vám před Bohem, že okupujete církevní úřad nezákonně a svoláváte na pravoslavnou církev Boží prokletí.


  Odvolání amerického velvyslance (1.1.2013)

  Euromajdan odmaskoval, že za organizovaným pučem proti zákonné vládě a národu stojí americké velvyslanectví. USA už několik let připravovaly převzetí politické moci nad Ukrajinou. USA tuto novodobou válku proti demokratickým národům realizovaly už ve 20 státech. K jejímu vedení využívají novodobé revoluční technologie. K okupaci státu mají posloužit zrádci vlastního národa získaní prostřednictvím korupce.
  Prosíme Vás, abyste po příkladu prezidenta Běloruska odvolal amerického velvyslance a v zápětí zrušil americké velvyslanectví na Ukrajině, protože se dopouští diverzní činnosti.


  Církevní leader Filaret je zrádcem Krista, církve i národa (29.12.2013)

  „Patriarcha“ Filaret vyzval obyvatele Ukrajiny k vstupu do EU a učinil gesto návštěvy Bruselu. Vstup do EU je podmíněn přijetím homosexuálních zákonů, které ničí všechny morální hodnoty i podstatu křesanství.
  Vstup do EU by byl sebevraždou ekonomiky, státní nezávislosti, morálních hodnot i křesanství. Tato pravda byla systematicky bojkotována, jak církevníky, tak masmédii. Šlo o masovou manipulaci národa.
  Současná EU s gay-antihodnotami není křesanskou Evropou, ale je jejím hrobem. Filaret a Huzar jsou profesionální hrobaři církve i Ukrajiny!


  Do Svatého večera (6. 1. 2014) a řecko-katolíci opustí majdan! /dopis S. Ševčukovi, hlavě UHKC/

  Je veřejně známo, že jste zmobilizoval řecko-katolíky Haličiny. Ve Lvově jste otevřel svou výzvou majdan. V Kyjevě poskytujete ubytování pro 600 mužů, přestože jde o iniciativu, která může zapříčinit krvavou občanskou válku.
  Čiňte pokání! Konkrétně v neděli 5. 1. 2014 pastýřským listem, určeným všem řeckokatolickým farnostem, vyzvěte věřící UHKC, aby do Svatého večera všichni opustili majdan.


  Novoroční výzva patriarchu Filaretovi (1.1.2014)

  Obracíme se na Vás s výzvou, abyste odstoupil z úřadu, který už okupujete nezákonně. Svou výzvou k eurointegraci veřejně prosazujete ideologii homosexualismu, který vede k morálnímu i fyzickému sebezničení křesanství i národa.


  Slovo patriarchy Eliáše k ukrajinským Vánocům (leden 2014)

  Ježíš i dnes duchovně přichází ke každému z vás a prosí: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním a on se mnou. Vladimíre, Andreji, Olgo... dej mi svou minulost, dej mi svůj hřích. Proto jsem přišel.“ Na znamení, že nyní otvírᚠdveře svého srdce a přijímᚠJežíše Krista, jako svého Spasitele, udělej znamení svatého kříže. Nyní, skrze tvou víru Ježíš přišel. Znamením kříže jsi zároveň obnovil svůj křest. Andělé pastýřům oznámili: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Tato radostná zvěst platí i tobě. Dnes a tobě se narodil Spasitel!
  VIDEO>>>
  Listy z UA - 2013


  Listy z UA 13/2013

  Katoličtí leadeři UHKC jsou agenti euro-sodomy (28.12.2013)

  Američani Huzar a Gudziak a jejich spolupracovník, hlava UHKC S. Ševčuk mají zodpovědnost za organizování státního puče. Dle spravedlnosti musí být souzeni a spravedlivě potrestáni. Dodnes udržují oklamané katolíky Haličiny ve falešné euforii. Pokrytecky zamlčují cíl euromajdanu, kterým jsou tyto eurostandardy: 1) gender-homosexualismus spojený s kradením dětí, 2) likvidace křesanství a všech morálních hodnot, 3) totální krach ekonomiky, 4) ztráta nezávislosti Ukrajiny.


  „Charta křesanského státu“ versus NWO (22.12.2013)

  Současná demokracie se neosvědčila. Stala se prostředkem k nastolování nejkrutější totality. Nejaktuálnější potřebou doby je stanovit ideologii křesanského státního systému. Podáváme návrh „Charty křesanského státu“ (CHKS). Věříme, že Rusko i bratrské národy Ukrajina a Bělorusko přijmou tuto Chartu ke své záchraně a k následnému rozvoji.
  VIDEO>>>


  Slovo života – J 2,24-25

  „Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože on znal všechny. A nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, nebo on věděl, co je v člověku.“


  Návrh zrušení Evropského soudního dvoru (15.12.2013)

  Evropský soudní dvůr (ESD) stanovuje, že nadřazenost evropského práva je absolutní.
  Evropská legislativa pracuje na principu precedentního práva. Dne 12. prosince vydal Evropský soudní dvůr v Lucemburku (ESD) rozsudek C-267/12. Zrovnoprávnil nejen homosexuální registrovaná partnerství s tzv. homosexuálními „manželstvími“, ale dokonce prohlásil, že tyto dva pseudosvazky jsou rovny přirozenému manželství muže a ženy.
  Evropský soudní dvůr EU se dopustil největšího zločinu proti lidskosti a proti nejzákladnějším právům každého občana i každého jednotlivého národa.


  Oznámení o „vstřícnosti“ Jura 5 (13.12.2013)

  Dne 9. 12. 2013 jsme zaslali dopis na arcibiskupství UHKC s prosbou o spoluužívání chrámu sv. Petra a Pavla. Jeho kopii jsme zaslali vám, na státní úřady ve Lvově. Nyní vám sdělujeme odpověď vedení UHKC z Jura 5. Konečnou odpovědí na dopis ze dne 9. 12. 2013 bylo: „Směšné“ 12. 12. 2013 +Igor (Vozňak) My jsme se oddělili od herezí kard. Huzara, abychom zůstali věrni víře našich dědů a pradědů. Proto v podstatě zůstáváme v katakombách. Tato naše věrnosti, za kterou jsme pronásledováni, je vedení UHKC směšná? Obáváme se, že za jednotu s herezemi a odsuzování a zesměšňování pravověrného učení u Božího soudu nikomu, ani Igoru Vozňakovi, do smíchu nebude.


  Odvolejte zločince z úřadu /Dopis státnímu sekretariátu Vatikánu/ (11.12.2013)

  Opětovně se na vás obracíme s žádostí o odvolání z úřadu biskupů Ukrajinské řeckokatolické církve Mons. Ševčuka, Mons. Gudzjaka a kardinála Huzara. Žádáme, abyste zveřejnili jejich exkomunikaci. V posledních týdnech se tito tři „biskupové“ aktivně podílejí na organizování euro-majdanu, jehož hlavním cílem je státní převrat na Ukrajině.
  Tito tři hierarchové nesou spoluzodpovědnost za zraněné na straně manifestujících i policie. Jejich činnost nemá nic společného s křesanskou vírou a evangeliem Ježíše Krista.


  Vánoční pastýřský list

  Tajemství Kristova zrození v naší duši i našeho duchovního znovuzrození, je vyjádřeno v pozdravu: „Christos raždajesja!“ On se opravdu znovu a znovu rodí v lidských duších. Kristus přichází skrze naše pokání a živou víru. Andělé nad Betlémem svědčili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ A toto slovo platí i pro tebe.


  Slovo života – J 1,11-12

  „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“


  Rozjímání nad J 1,11-12 a J 2,24-25

  Ježíš je Pravý Bůh. Narodil se v chudém Betlémě. Vlastní Ho nepřijali. Nepřijali Ho kněží, tehdejší teologové. Ježíše přijali prostí lidé, apoštolé. Ti, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, se stali Božími dětmi. To je důležitá pravda. Aby se někdo stal Božím dítětem, musí přijat Ježíše a musí věřit v Jeho jméno.


  Euro-majdan – zrada Boha i národa (14.12.2013)

  Na Ukrajině se v těchto dnech rozhoduje, zda globalizační holocaust planety bude zastaven. Agenti Ameriky prosazují likvidaci křesanství skrze amorální homosexualismus spojený s kradením a tyranií dětí. Na Ukrajině jsou to především církevní leadeři, kteří zradili Boha, církev i národ. V jejich čele stojí dva Američané – kardinál Huzar a Boris Gudziak. S nimi tvoří ideologickou jednotu zrady hlava uniatské církve Ševčuk. Tito leadeři iniciovali euro-majdan, aby prosadili autogenocidu Ukrajiny. Jsou to profesionální lháři, kteří vyzývají k nenásilí, ale ve skutečnosti skrytě prosazují krvavý převrat. Zmanipulovali kněze, dokonce i řeholnice. Ti, kteří přijeli na euro-majdan do Kyjeva, dávají najevo, že prosazují euro-sodomu.


  Euro-majdan a psychologické zabíjení (12.12.2013)

  Představitel Ukrajinské katolické univerzity (UKU) „biskup“ Gudzjak dne 9. 12. 2013 použil proti odpůrcům Majdanu psychologickou zbraň. Pomocí profesionální lži ze zraněných vojáků speciálních jednotek dělá nejkrutější zločince a vrahy, kterých se musí stranit a zřeknout i jejich nejbližší. Přestože byli zraněni při ochraně prezidentské vládní budovy a dodnes leží v nemocnici, zastrašuje, tyranizuje a rozbíjí jejich rodiny.
  Voják speciálních jednotek, který se stal obětí útoku v Kyjevě, po úderu do hlavy na 50 % oslepl. Jeho matka objížděla celou rodinu, protože příbuzní se stali obětí Gudzjakovy metody, která jejího syna morálně zabila. Gudzjak svou metodou dokázal během několika minut zničit rodinné zázemí. Gudzjak uplatňuje všeobecné principy ideologie homosexualismu. Ta oběti trestá a zločince privileguje.


  Dopis ministru vnitra Ukrajiny, V. Zacharčenkovi (7.12.2013)

  Upozorňujeme vás na příjezd seminaristů Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC) do Kyjeva na Majdan. Po zkušenosti se seminaristy UHKC, kterou jsme měli v Čortkově, v Probižné také ve Lvově, můžete očekávat úskočné provokace všeho druhu.
  V obci Probižná 17. 11. 2012 kněží UHKC v maskách přepadli monastýr naší pravověrné církve. Po žebříku vylezli na druhé poschodí, sekerami a železnými tyčemi rozbili okna a dveře a řeholní sestry naší pravověrné církve násilně za ruce a nohy vynesli z jejich vlastního řeholního domu. Sestrám ukradli veškerý jejich majetek včetně osobních věcí a dokumentů, a do dnešního dne jim nic nevrátili.
  Zdůrazňujeme: přítomnost seminaristů UHKC na Majdanu je pro jejich úskočnost a profesionální lhaní nebezpečnejší než přítomnost extrémistických skupin.


  12. 12. 2013 v EU vyhlášena homodiktatura (17.12.2013)

  Oznamujeme vám šok a zločin, který se stal včera, dne 12. 12. 2013. Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry musí mít tatហpráva jako normální manželský svazek muže a ženy. Tato norma je nyní už závazná pro všechny státy EU, bez ohledu na to či uzákonili homosexuální páry či ne.
  Je do nebe volající tragedií, že církevní leadeři UHKC veřejně, násilím, pomocí demagogie a lži vnucují na Ukrajině euro-sodomii. Zde by bylo třeba volat „Hanba, hanba! Hanba církevním zrádcům! Hanba hlavě UHKC Ševčukovi, hanba ex-hlavě Huzarovi, hanba představiteli UKU Gudzjakovi!“ Pokrytecky, ale přes mrtvoly, prosazují homosexualismus! Písmo svaté hrozí za sodomii trestem časného i věčného ohně.


  Výzva leaderům UHKC, kněžím, seminaristům i věřícím na euro-Majdanu (13.12.2013)

  Dne 12. 12. 2013 Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry deviantů musí mít stejná práva jako normální rodina, kterou od počátku lidské existence tvořili jedině muž, žena a jejich děti. Nová protipřirozená a proti Božím zákonům postavená euro-norma dává zvrhlý životní styl na stejnou rovinu s institucí přirozeného manželství. Od tohoto dne se uzákonění antirodiny stalo závazným pro celou, ještě nedávno křesanskou Evropu, bez ohledu na to, zda jednotlivé státy už pod tlakem uzákonily anebo neuzákonily protipřirozené sňatky dvou zvrácených mužů či žen.


  Výzva poslancům Evropského parlamentu (13.12.2013)

  Tzv. pokojné manifestace se na Ukrajině velice rychle odmaskovaly jako pokus o státní převrat, sesazení zákonné vlády a prezidenta. Státní převrat nikdy nepatřil mezi lidská práva a není součástí mezinárodního práva. Ještě se nenašel takový blázen, který by se pokusil ho tam zařadit. Pokud státní převrat organizuje, financuje, podporuje a řídí jakýkoli stát nebo nadnárodní organizace s cílem sesadit vládu a prezidenta v jiném státu, jde o těžký politický zločin.
  Vyzýváme vás, komisaře a poslance EU: přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu! Přestaňte se vměšovat do jejích vnitřních záležitostí!


  Výzva křesanům Ukrajiny k revoluci (12.12.2013)

  Opoziční strany Bakivština, UDAR a Svoboda za aktivní podpory a spolupráce vedení Ukrajinské řeckokatolické církve zneužily tzv. pokojné manifestace k násilnému státnímu převratu. Vyvolaly je, když prezident nepodepsal Smlouvu o asociaci s EU.
  Prezident by podepsáním Smlouvy o asociaci s EU spáchal vlastizradu. Politika EU je zjevnou vzpourou proti Bohu a Jeho svatému Zákonu.
  Představitelé křesanských církví o euro-sodomské katastrofě, která by následovala, vědí, a přesto vyzvali národ, aby vyžadoval podepsání autogenocidní asociace.
  Drazí křesané, je na vás, abyste tyto zrádce Krista i národa svrhli a vybrali si pravověrné pastýře, kteří budou hlásat a chránit Boží zákony proti euro-sodomě, proti kradení dětí a proti autogenocidě Ukrajiny. Toto je pravá revoluce.


  Žaloba na vedení USA a EU (10.12.2013)

  Dnes EU a USA pokrytecky a demagogicky skrývají fakt, že ve skutečnosti na Ukrajině podporovaly krvavý státní převrat. Neustále tvrdí, že šlo o mírné manifestace, avšak kriminální zločiny byly dokázány fakty a svědčí o protichůdném. Politici chtěli prostřednictvím manifestací svrhnout vládu za jakoukoliv cenu. USA na svém velvyslanectví v Kyjevě i prostřednictvím mimovládních organizací vyškolovaly mladé revolucionáře a spolu s vedením EU podporovaly státní převrat.


  12 bodů reformy (9.12.2013)

  Aby se nezopakoval státní puč (euro-majdany), je nutné udělat konkrétní kroky k ozdravení společnosti:
  Spravedlivě, dle zákonů, potrestat iniciátory puče. Beztrestnost zločinů způsobuje, že kvadraticky rostou.
  Odvolat vedoucí pracovníky masmédií z funkcí za spoluúčast na státním převratu a jeho propagaci.
  Zakázat zednářskou skupinu „1. prosince“ založenou kardinálem Huzarem.
  Vyhostit pracovníky velvyslanectví EU a USA, kteří spolupracovali na státním puči.
  Zrušit všechny nové zákony a úpravy v zákonech, které prosazují gender-gay politiku a juvenilní justici.
  Zrušit Jednotný demografický registr i biometrické pasy.
  Vykořenit korupci prostřednictvím spravedlivých zákonů a sankcí.


  Výzva Kličkovi, Jaceňukovi a ahnybokovi (7.12.2013)

  Vážení organizátoři politického puče!
  Klademe vám základní otázku:
  Sloužíte lidu Ukrajiny, anebo zahraničním globalistům?
  Sloužíte Bohu, anebo ďáblu?
  Připravujete ráj pro Ukrajinu, anebo euro-peklo?
  Členy parlamentu, kteří nejsou s Vámi v jednotě, jste přímo v parlamentu veřejně otituloval nejhanlivějšími jmény a vyzýval je ke skládání účtů za svou činnost. Vaši činnost, která vede k duchovní i fyzické autogenocidě a je do nebe volajícím zločinem, však zdaleka nelze srovnat s nedostatky Vašich protivníků.


  Přitažení hlavy UHKC k zodpovědnosti /dopis generálnímu prokurátorovi a ministru vnitra Ukrajiny/ (7.12.2013)

  Obrací se na vás biskupové Synodu Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve UP HKC a žádají vás, abyste co nejdříve, kvůli bezpečnosti státu a zamezení státního převratu, předvolali Mons. S. Ševčuka, hlavu UHKC, a přitáhli ho k zodpovědnosti za organizování politického převratu.
  Na výzvy Ševčuka přijíždějí do Kyjeva masy lidí. Proto je jeho povinností nyní naopak vyzvat všechny členy UHKC k opuštění majdanu. Pokud vás, jako státní orgán, Ševčuk nebude chtít uposlechnout, pak zrušte registraci UHKC.


  Monsignore Ševčuku, odstupte z úřadu! (6.12.2013)

  Synod Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC) Vás vyzývá: odstupte z úřadu hlavy UHKC.
  Odůvodnění: Systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy.
  Inicioval a žehnal jste euro-majdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády.
  Reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesanství.
  Nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů Gudziaka, Dymyda a Marynoviče, který je zároveň členem zednářské skupiny „1. prosince“. Gudziak a Dymyd jsou rovněž zednáři.
  Nehrajte zbožné divadlo a cynicky a úlisně neobelhávejte věřící. Zradil jste Krista, církev i ukrajinský národ. Nenesete ovoce pravdivého pokání a života, ale hřešíte proti Duchu svatému a vnášíte smrt.


  Zákaz činnosti iniciativní skupiny „1.prosince“ (6.12.2013)

  Iniciativní skupinu „1. prosince“ založil v roce 2010 kard. Lubomír Huzar jako hlava UHKC. Tato skupina vyvíjí protistátní činnost s cílem svržení zákonné vlády (viz čl.109 TZ Ukrajiny).
  Žádáme, aby diverzní činnost kard. Huzara byla prověřena, aby byl dle spravedlivých zákonů potrestán a tato protistátní skupina „1. prosince“ byla zrušena a jakákoliv její činnost zakázána.


  Žaloba na hierarchii UHKC (11.12.2013)

  Tímto žádáme o odsouzení zločinu organizování státního převratu na Ukrajině ze strany hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve (UGHC) Mons. Svatoslava Ševčuka, kardinála Lubomíra Huzara a Mons. Borise Gudziaka. Tito tři hierarchové Ukrajinské řeckokatolické církve nejenže podporovali opoziční politické strany na tzv. euromajdanu na Ukrajině, ale přímo organizovali státní převrat.
  Žádáme exemplární odsouzení těchto tří hierarchů UHKC za jejich násilnou politickou rozvratnou činnost.


  Výzva leaderu UHKC (7.12.2013)

  Vážený Monsignore, dne 6. 12. 2013 Vás Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) vyzval, abyste odstoupil z úřadu, který zastáváte nezákonně. Připomněl Vám 5 důvodů k abdikaci: 1) systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy; 2) inicioval a žehnal jste tzv. euromajdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády; 3) reprezentujete Huzarovy hereze, které popírají podstatu křesanství; 4) vaše biskupské svěcení je neplatné; 5) nesete zodpovědnost za zločiny Ukrajinské katolické univerzity (UKU) a jejích leaderů při iniciování euromajdanu.


  Technologie státních převratů (6.12.2013)

  Scénář státního převratu prostřednictvím profesionálních revolucionářů byl aplikován už v mnoha zemích světa, například v Iráku, Alžíru, Jemenu, Tunisu, Egyptě, Sýrii, Libyi, Gruzii.... Jeho podstatu lze vyjádřit následujícími pěti body: 1) záminka; 2) zažehnutí – střet s policií; 3) masové vyjití do ulic; 4) sakrální obě; 5) falsifikace voleb a převzetí vlády.
  Podle této technologie došlo k převratu už ve 20 zemích světa.


  Slovo života - Ř 8,38-39

  „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“


  Zodpovědnost dopadá na Vás! /dopis A. Merkelové/ (2.12.2013)

  Vy jste zodpovědná za zavedení totalitní vlády do 28 zemí EU prostřednictvím Lisabonské smlouvy.
  Dnes se však dopouštíte mnohem většího zločinu, protože podporujete státní převrat a vyvolání občanské války na Ukrajině.
  Z posledních událostí vyplývá, že ne Ukrajina, ale EU má eminentní zájem na podepsání Asociace.
  Vy jste před Bohem zodpovědná za násilnosti na Ukrajině. Přestaňte vyvíjet politický nátlak na Ukrajinu a ukončete psychologickou manipulaci v masmédiích. Odstupte z úřadu. Pokud na Ukrajině vypukne občanská válka, ponesete přímou zodpovědnost za krev nevinných lidí.


  Prezidentům a vládám členských států EU (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesanů žijících na Ukrajině vám oznamujeme, že USA a EU organizují na Ukrajině nezákonný státní převrat. Čtyři pětiny obyvatel Ukrajiny si to nepřejí! Jedna pětina je zmanipulována lživými masmédii.
  Svědčíme, že šlo o chuligánství a pouliční banditismus zfanatizovaných studentů, kteří protizákonně napadli policii.
  Prosíme vás, abyste se zasadili o to, aby se USA a EU nevměšovaly do vnitřních záležitostí Ukrajiny.


  Vezměte masmédia do svých rukou (2.12.2013)

  Tímto vyjadřujeme jménem většiny obyvatel Ukrajiny podporu zákonně zvolené vládě a jejímu rozhodnutí nevstoupit pod diktaturu EU. Terorismus a pravá tvář USA a EU se v tyto dny odmaskovaly!
  Všichni vidíme, že klíčovou roli v teroristickém státním převratu hrají zrádná masmédia, která jsou v rukou zahraničních sil. Masmédia se dopouštějí zločinných lží, vysvětlují situaci protichůdně pravdě a systematicky navádějí obyvatele ke svržení vlády a k násilí.


  Podpora prezidenta a zákonné vlády /dopis oblastním radám Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Jménem všech upřímných křesanů vás prosíme, abyste podpořili zákonně zvoleného prezidenta a vládu.
  Masmédia se dopouštějí zločinných lží a vybízejí obyvatelstvo k teroristickému svržení vlády. Za to musí být potrestána. Revoluci organizují USA a EU, a zneužívají k tomu podplacené studenty.
  Podpořte odmítnutí prezidenta vstoupit v EU. To je spravedlivé!


  Buďte odvážný! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (2.12.2013)

  Nebojte se, Bůh stojí za Vámi! Bůh chce, abyste byl prezidentem i dále, abyste učinil pořádek ve svém státě a zastal se Božích zákonů.
  Bůh nechce, aby Ukrajina vstoupila pod diktaturu EU. Nebojte se ani USA, ani EU, ani lživých masmédií. Nebojte se představitelů církví, především představitelů UHKC, kteří už odpadli od víry. Jsou lháři a zrádci Krista!
  Bůh vám dá vítězství. Buďte odvážný.


  Obamo, krvavý organizátore genocidy lidstva, odstup! (1.12.2013)

  Vaše velvyslanectví se aktivně podílí na financování a organizaci revoluce na Ukrajině. Vaše vláda platí lidi, kteří organizovali krvavé převraty v různých zemích světa. Dnes je financujete proto, aby učinili převrat na Ukrajině.
  Na Ukrajině se chcete dopustit stejného zločinu, jakého jste se dopustil v Libyi, jaký jste zorganizovali v Sýrii, a jakého se dopustili vaši předchůdci v bývalé Jugoslávii. Vždy šlo o vyvolání krvavých válek s cílem převzít politickou kontrolu nad státy.


  Stížnost na krvavý zločin hierarchie UHKC (1.12.2013)

  Na Ukrajině dochází k státnímu převratu a hrozí nebezpečí vypuknutí krvavé občanské války. Toto vše organizují západní organizace financované z USA a podporované EU.
  Bohužel, na organizování tohoto krvavého puče se aktivně podílejí představitelé UHKC: kard. Huzar, Mons. Ševčuk a Mons. Gudziak. Dva z nich, Huzar a Gudzjak, jsou občané a špióni USA. Mons. Gudzjak prostřednictvím sociálních sítí organizuje na internetu studenty, a to nejen z Ukrajinské katolické univerzity (UKU), ale z celé Ukrajiny, a aktivně je zapojuje do státního převratu.


  Spravedlivé a nespravedlivé sankce (1.12.2013)

  Vládní website USA zveřejnil petici s požadavkem udělit sankce prezidentu Ukrajiny Viktoru Janukovičovi a členům Kabinetu ministrů za rozhodnutí pozastavit ukrajinskou eurointegraci.
  Tyto sankce jsou nespravedlivé, hrubě diskriminační a jsou nezákonným vměšováním se do vnitřní politiky a suverenity nezávislého státu. Je však třeba udělit spravedlivé sankce USA za jejich podvratnou činnost na Ukrajině.


  Sankce masmédiím dle eurostandardů (1.12.2013)

  Ve Španělsku byl odvysílán jednominutový šot, na téma ochrany rodiny před homosexualismem. Televiznímu kanálu byla udělena sankce 100 000 euro.
  Německý televizní kanál odvysílal pořad týkající se tyranizování dětí systémem sociálních služeb – Jugendamt. Za to byl sankcionován pokutou 2 miliony euro.
  V těchto vysíláních byla řečena pravda a za pravdu byla masmédia tvrdě sankcionována. To je zločin.
  Navrhujeme aby ve výši těchto euro-sankcí byla pokutována masmédia na Ukrajině za to, že se dopouštějí psychologické manipulace postavené na lži.


  UKU organizuje státní převrat /dopis gubernátorovi Lvovské oblasti/ (27.11.2013)

  Vážený pane gubernátore! Žádáme Vás, abyste nechal státní bezpečností a prokuraturou prověřit diverzní činnost Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově (UKU), především jejího bývalého rektora B. Gudzjaka, občana USA, který v sociálních sítích používá americké technologie k vyvolání kontrarevoluce. Činnost UKU i Gudzjaka je v rozporu s bezpečností státu a je proti Konstituci.


  Dopis prezidentu a vládě Ukrajiny (2.12.2013)

  Vážený pane prezidente, vážení vládní představitelé Ukrajiny, protože nastala mimořádná situace a určité síly, které zneužívají opozici, usilují o státní převrat a destabilizaci, vyzýváme vás, abyste jednali moudře, ale zároveň i radikálně ve prospěch ukrajinského národa a zachovali jeho státní nezávislost a morální hodnoty, které ideologie USA a EU hrubě narušuje. Konkrétně je třeba učinit základní krok: vyhostit pracovníky ambasád USA a EU ze země z důvodu organizování státního převratu.


  Výzva náboženským představitelům UHKC (25.11.2013)

  Naše UP HKC jasně a nekompromisně vystupovala proti homosexualismu, počínajíc první veřejnou manifestací v Ivano-Frankivsku v březnu 2010. Od té doby to byly desítky našich manifestací proti gender-gay ideologii i proti kradení dětí juvenilní justicí napojenou na sociální služby. Reagovali jsme na antizákony a amoralismus, které jsou nám vnucovány Západem a upozorňovali parlament a veřejnost na jejich nebezpečí.
  Přesto kard. Huzar i Mons. Ševčuk, i za cenu sebevraždy křesanství na Ukrajině, veřejně vybízeli věřící UHKC i celý národ ke vstupu do novodobé euro-sodomy!
  Vážení církevní představitelé UHKC, klademe vám existenční otázku: Jde vám o to být pastýři a vést lid k věčné spáse a chránit před vlky, anebo povedete stádo do záhuby? Tuto otázku vám neklademe pouze my, ale z ní budete skládat účty před Bohem.


  Výzva pracovníkům masmédií (23.11.2013)

  Dne 21. 11. 2013 se v Kyjevě uskutečnil masový průvod, jehož se zúčastnilo 5 tisíc pravoslavných věřících s kříži a ikonami. Protestovali proti asociaci s EU. Bohužel, v masmédiích žádná zmínka ani objektivní záběr z této celodenní manifestace nebyl uveřejněn. Ale nonstop, 24 hodin, masmedia vymývají mozky neinformované mládeži a manipulují prostým lidem lživými frázemi o euroráji, o eurostandardech, které jsou ve skutečnosti eurozvrácenostmi. Horlí pro neopakovatelnou šanci Ukrajiny vstoupit do této stoky a tento nesmysl nazývají civilizovaným výběrem a zbavením se strašidelné Moskvy.


  Podpora prezidenta a premiéra (22.11.2013)

  Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, tyto dny a hodiny jste vystaveni mimořádně velkému psychologickému tlaku. Je vytvářen západními agenty. Prostřednictvím sociální sítě, s využitím amerických technologií, organizují státní puč.
  Vy jste se postavili proti tomuto systému, abyste ukrajinskému národu zachovali samostatnost a zachránili ho před ekonomickým kolapsem, který už v některých zemích EU progresuje. V Řecku je 80 % nezaměstnaných, v Bulharsku 60 %, nezaměstnanost roste ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii...
  V EU není prioritou ekonomika, ale ideologie homosexualismu, která ničí všechny národní, morální i křesanské hodnoty.


  Výzva poslancům Parlamentu Ukrajiny (22.11.2013)

  Žijeme v historickém čase, kdy vyšla najevo skrytá kontrarevoluce připravovaná americkými agenty. Propagují globalizaci, tedy autogenocidu národů.
  Američtí bankéři a ilumináti prosazují i prostřednictvím struktury EU redukci, neboli autogenocidu jednotlivých národů. Používají k tomu homosexualismus a masové kradení dětí, které jsou v systému tzv. adopčního průmyslu zneužívány osobami LGBT, pedofily či končí jako „materiál“ na orgány. Nikdo, kdo má rozum a svědomí, nemůže podporovat tyto zločiny proti lidskosti!


  Výzva k duchovní mobilizaci (22.11.2013)

  Prožíváme historické hodiny, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti ukrajinského národa. Ukrajina byla postupně manipulována k několikanásobné sebevraždě, která je spojena s tzv. Asociací s EU. Jde o sebevraždu národní samostatnosti, sebevraždu ekonomiky, sebevraždu rodiny a morálních hodnot, sebevraždu křesanství.


  Výzva studentům Lvova (22.11.2013)

  Kardinál Huzar je zakladatelem zednářské skupiny „1. prosince“. 21. 11. 2013 přijel do Lvova na Univerzitu Ivana Franka, aby vás vyzval k euro-mobilizaci. Ve skutečnosti jde o prosazení systému k likvidaci morálních, národních a křesanských hodnot.
  My vyzýváme všechny upřímné studenty Lvova: učiňte duchovní mobilizaci. A nyní každý z vás dá Bohu slib, že bude jednu hodinu denně stát v pravdě před Bohem. Každý z vás a tuto hodinu volá za záchranu ukrajinského národa. Vytrvejte až do konce tohoto jubilejního roku křtu Ukrajiny.


  Dluhové otroctví EU (21.11.2013)

  Tímto varujeme před makrofinančním úvěrem, který je Ukrajině vnucován skrze návrh zákona z balíčku eurointegračních zákonů. Všeobecně smlouvy takového typu nikdy neobsahovaly požadavek, aby se stát zřekl své imunity. Paradoxem také je, že v uvedené smlouvě se neuvádí tak důležitá věc, jako je procentuální úrok, protože prý bude stanoven až později. Ve skutečnosti je tento úvěr prodejem Ukrajiny na 15 let – a to jen za 610 milionů euro.


  Vstup do EU = totální ztráta rozumu (21.11.2013)

  Jaké nesmyslné podmínky v oblasti sociální, morální a jurisdikční uvádějí v ekonomické smlouvě? Vyžadují, aby se Ukrajina zřekla své státní suverenity, změnila všechny spravedlivé zákony, uzákonila amorální zvrácenosti homosexualismu.
  Takové smlouvy by nepřijal ani pacient na nejt잚ím oddělení psychiatrie. Kard. Huzar a jeho zednářská skupina „1. prosince“ však přesto spolu s mons. Ševčukem prosazují eurointegraci!
  Jak vypadá ve skutečnosti tzv. ekonomický rozvoj dle vize EU? Jde o postupný totální ekonomický kolaps, jaký dnes vidíme v Řecku, Bulharsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii...


  Dopis prezidentu Ukrajiny, V. Janukovičovi (20.11.2013)

  Obrátili se na Vás poslanci parlamentu i představitelé podnikatelských asociací s naléhavou prosbou, abyste nepodepisoval smlouvu o Asociaci s EU. Podpis by znamenal ekonomickou sebevraždu.
  Rovněž se na Vás obrátili rodičovské výbory, které zdůraznily, že v EU je homosexuální ideologií likvidována rodina a uveden do chodu mechanismus adopčního průmyslu kradení a tyranie dětí. I ukrajinští rodiče Vás naléhavě prosí: Nepodepisujte Asociaci s EU. Podpis by znamenal sebevraždu ukrajinské rodiny, která je základní buňkou národa.  Listy z UA 12/2013

  Odvolání primátora Sadového (16.11.2013)

  Primátor Sadový podněcuje ve svém dopise Službě bezpečnosti k protizákonné náboženské diskriminaci.
  Citujeme: „Prosíme vás, abyste užili nutná opatření k zastavení činnosti tzv. sekty na území města Lvova.“
  Primátor města naši náboženskou menšinu hanlivě a protizákonně nazývá sektou. Tímto hrubým očerněním podněcuje k náboženské diskriminaci a k rozpalování náboženské nenávisti. Jedná tak proti státním zákonům i mezinárodním chartám, které se týkají základních lidských práv na svobodu svědomí a náboženského vyznání. Tím se dopouští trestného činu. Z moci jeho úřadu je to mnohem větší zločin, než by to bylo v případě běžného občana Lvova.
  Tento oficiální diskriminační požadavek primátora na Službu bezpečnosti je corpus delicti pro okamžité odvolání primátora z jeho úřadu.


  Základ zločinného byznysu s dětmi = pěstounské rodiny

  Slovo „adopce“ je ve vědomí lidí vštípeno jako něco velmi ctnostného. Kdo se v minulosti rozhodl adoptovat děti, vyznačoval se nezištnou láskou a soucitem k opuštěným dětem, které nikoho neměly.
  Adoptivní rodiče byly před tím, než jim byly děti svěřeny do adopce, dlouhodobě prověřováni, zda skutečně mohou garantovat, že vytvoří takové rodinné zázemí, ve kterém by děti dostaly láskyplnou a zdravou výchovu. Co se ale děje dnes? Psychologická a informační válka skrývá pod pozitivními pojmy nejt잚í zločiny.
  Celosvětově se zavádí nejkrutější systém krádeží dětí zločinnou juvenilní justicí spojenou se sociálními službami. V první fázi ještě nikdo netuší, že pěstounské pseudo-rodiny, prosazované pod rouškou „milosrdenství“ k sirotkům, budou brzy sloužit systému, který zplodí tisíce sirotků ukradených milujícím rodičům! Ve Francii bylo za jediný rok ukradeno 180 000 dětí milujícím rodičům. Celkově je ve Francii 2,5 milionu umělých sirotků. Podobně jsou děti kradeny v Německu, Anglii, Itálii, Skandinávii...


  Obnova rodiny (16.11.2013)

  Když je otec rodiny rozumný moudře vede a chrání svou rodinu. I když nemá ekonomický nadbytek, dovede moudře hospodařit s tím, co má. Žena i děti jsou šastní. Ale nerozumný člověk, který je sexuální deviant, alkoholik, narkoman, i velké bohatství nerozumně utratí. Žena a děti jsou nešastní a rodina se rozpadá.
  A tyto zákonitosti platí i ve velké rodině, kterou je stát. Bez morálních hodnot se i sebevětší ekonomický potenciál rozmrhá a zničí. S morálními hodnotami je spojen rozum a svědomí i ekonomické požehnání, ale se ztrátou rozumu a svědomí, která je důsledkem nemorálnosti, je spojen ekonomický kolaps.


  Priorita politiky: rodina (15.11.2013)

  A vlády postaví jako prioritu politiky obnovu rodiny. Důsledkem bude i rozvoj ekonomiky. Konkrétně navrhujeme, aby od poslední neděle v tomto roce 29. 12. 2013 byl prodloužen jubilejní rok tím, že každý den bude na hlavním televizním kanálu v optimálním čase odvysílán čtyřiceti minutový program věnovaný literárnímu a dramatickému zpracování životů křesanských mučedníků a svatých. Občané Ruska, Ukrajiny a Běloruska nosí jména svatých, ale neví, kdo tito svatí a mučedníci byli.


  Duch Čortkova na UKU (14.11.2013)

  Čortkovský biskup Hryhorák napsal pastýřský list, kterým opěvuje projekt J Pavlenka k založení zločinného mechanismu tzv. pěstounských byznys-rodin. 10. 11. 2013 byl list čten v celé Čortkovské eparchii a rovněž byly přednášeny pokrytecké modlitby za založení zločinného systému juvenilní justice, kterým jsou pěstounské byznys-rodiny.
  Nejde o normální rodinu, ani o skutečně adoptivní rodiče. Tu jde o strukturu, kde jsou dočasně umístněny ukradené děti z dobrých rodin a po krátké době kočují jinam. Nakonec jsou prodávány v souladu s Haagskou konvencí na Západ, převážně homosexuálům, pedofilům, anebo na orgány.


  Dopis Mons. I. Vozňakovi (14.11.2013)

  Představený chrámu Petra a Pavla, Štěpán Sus, pokračuje ve svých provokačních akcích s cílem diskriminace a likvidace naší náboženské menšiny UP HKC.
  My už dva roky slavíme liturgii v dešti, v mrazu, ve sněhu na veřejné ulici. Přes všechny žádosti jste nám neumožnili ani dvě hodiny odsloužit nedělní svatou liturgii v chrámu, který máte nezákonně.
  Navrhujeme, aby od 17. listopadu do konce roku 2013 nám bylo umožněno v čase od 12:00-19:00 v chrámě odsloužit každou neděli dvě liturgie. Totiž v tomto čase Štěpán Sus bude konat své „pokojné“ pochody, při nichž bude do megafonů vykřikovat výzvy k pokání, aby na sebe upoutal pozornost mládeže, jak to oznamuje ve svém dopisu primátorovi.


  STOP eurointegraci (14.11.2013)

  O tom, že eurointegrace je ekonomickou sebevraždou, dnes už svědčí mnoho odborníků a uvádějí i konkrétní statistiky. Eurointegrace je navíc morální a duchovní sebevraždou rodiny, křesanství i národa. Evropská unie není tou kulturní a křesanskou Evropou, kterou známe z historie, ale je jejím hrobem.
  EU prosazuje jako prioritu – ještě před ekonomikou – ideologii homosexualismu. Tato ideologie ničí všechny morální i duchovní hodnoty, ničí spravedlivé a humánní vztahy mezi lidmi, a především ničí instituci rodiny.


  Rozjímání nad Ř 8,37-39

  Apoštol je přesvědčený, že nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A to je odpověď na otázku v 35. verši, kde je napsáno: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ Nejprve apoštol píše: „Ani smrt, ani život…“ a pak jmenuje dalších 8 možných překážek. Apoštol zdůrazňuje, že Boží láska je v Kristu Ježíši. Víra a vydanost nás s Ježíšem sjednocuje. Boží láska pak natolik proměňuje naše myšlení i naše slabosti, že nás pak už nic nemůže od Ježíše odloučit. Toto je hluboká realita. O ní svědčí miliony mučedníků, kteří trpěli a obětovali svůj život pro Krista během celých dvou tisíciletí.


  Slovo života - Ř 8,37

  „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“


  STOP byznysu s dětmi /dopis poslancům Parlamentu ČR/ (15.11.2013)

  Od 1. ledna 2014 má v České republice začít platit nový občanský zákoník. V oblasti rodinného práva nový občanský zákoník obsahuje velmi nepřesné a neurčité ustanovení 798, které zní: „Z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk“. Paragraf 798 v sobě skrývá veliké riziko zneužití.
  Každému je už nyní jasné, že se zde bude jednat o prodej dětí, ovšem, povolený zákonem za jakýsi povolený patřičný zisk. To je nemorálnost nejvyššího stupně! Podle slov odborníka na sociálně právní ochranu dětí paní JUDr. Vodičkové: „Je v každém případě neetické, aby někdo zprostředkovával osvojení dětí a měl z toho jakýkoliv zisk, a už patřičný, nebo nepatřičný.“


  Výzva k odstoupení metropolity Vladimíra (10.11.2013)

  Metropolita Vladimír nese zodpovědnost za rozhodnutí, které způsobilo vážnou škodu pravoslavné církvi a rovněž ukrajinskému národu.
  Jde o podepsání výzvy ukrajinským občanům (září 2013), v níž byli věřící vybízeni, aby prosazovali vstup do EU. Ideologie EU postavila jako prioritu homosexualismus. Ten popírá všechny morální, duchovní i křesanské hodnoty. Žádný biskup, žádný kněz, žádný věřící nemůže propagovat systém, který je ryze antikristovský a démonský.
  V Kyjevo-pečerské Lávře došlo 10. 11. 2013 k zaštítění mechanismu zločinné juvenilní justice – tzv. pěstounských byznys-rodin. Metropolita Vladimír k tomu dal své požehnání.
  Tato dvě gesta proti církvi i proti víře jsou znakem, že metropolita Vladimír nemůže už zastávat zodpovědný úřad.


  STOP pěstounským byznys-pseudorodinám! (10.11.2013)

  Pod rouškou církve dnes dochází k prosazování skrytého systému juvenilní justice, který se dopouští nejt잚ích zločinů proti lidskosti, zločinů na bezbranných dětech. Součástí tohoto zločineckého systému jsou tzv. pěstounské – náhradní rodiny. Tento pozitivní pojem je podvodem. Nejde o skutečnou rodinu ani o skutečnou doživotní adopci. Pravý smysl pěstounských byznys-pseudorodin spočívá v tom, že jsou jen přestupnou stanicí pro děti ukradené z banálních příčin milujícím rodičům.
  Ve Francii je každé páté dítě rodičům ukradeno! Na Ukrajině se má vtělovat tzv. pařížský model. Ročně má být 30 – 50 000 dětí ukradeno milujícím rodičům a vyvezeno do zahraničí, kde budou děti dány přednostně homosexuálům, pedofilům a některé na orgány.


  Princip demokracie v masmédiích /dopis gubernátorovi lvovské oblasti/ (10.11.2013)

  Vážený pane gubernátore, Obracíme se na Vás v otázce televizního programu pod názvem „Lustrace“, který je vysílán na televizním kanálu ZIK každý pátek. Tyto programy se staly v poslední době ukázkou hrubé manipulace, veřejného očerňování a totální neobjektivity, tedy ideologického terorismu. Nemají nic společného ani s demokracií, ani se spravedlností, ani s pravdou. Naše náboženská menšina byla opakovaně a hrubě očerňována. Dokonce zazněla výzva k rozpalování náboženské nenávisti s cílem nás takzvaně „neutralizovat“. Připomínáme, že když se mluvilo o nás, nikdo nás nezval. To svědčí o mediální korupci.
  Žádáme Vás, abyste svou autoritou prosadil ve Lvově nejzákladnější principy demokracie a svobody slova v oblasti masmédií.


  Pirátský útok

  Dnes, 15. listopadu, se opakoval v pořadí již druhý barbarský útok na webové stránky Byzantského katolického patriarchátu a Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve.
  Najatí hackeři zaútočili přímo na server, na němž jsou naše stránky umístěny. Jelikož hrozilo velké nebezpečí poškození serveru, jeho vlastník byl nucen server zcela odpojit od internetové sítě. Několik desítek webových stránek, které jsou u něj na hostingu, tím pádem nepracovalo. Podle experta hackeři útočili z několika desítek počítačů během několika hodin, přibližně od 10.30 do 17.30. Jde zde o trestný zločin úmyslného ničení osobního vlastnictví.


  Vážení návštěvníci našich internetových stránek!

  Dnes od 16:00 přestaly naše stránky uogcc.org.ua, video.community.org.ua a vkpatriarhat.org.ua správně fungovat.
  Na našich stránkách poukazujeme na aktuální problémy, hlásáme pravdu, odhalujeme lež. Je jasné, že to se nelíbí těm, kteří pravdu nenávidí a snaží se nás zničit jako konkurenty. Vzhledem k nedávným událostem, kdy nám apostatičtí církevníci UHKC oficiálně „vyhlásili válku“, je zde velká pravděpodobnost, že naše stránky budou „zvenčí“ likvidovány najatými hackery jako se to stalo dnes.


  Pastýřský list věřícím UHKC (8.11.2013)

  V čem se naše pravověrná církev liší od současné UHKC? Jsme pokračovatelé mučednické církve, která byla v ilegalitě. Nepřijali jsme žádné nové učení – hereze, které přijal kardinál Huzar. Pokud je řeč o sektě, tak sektou jsou ti, kteří přijali nové učení kard. Huzara, který schvaluje homosexualismus, zpochybňuje Božství našeho Spasitele i Panenství Přesvaté Bohorodičky a rovněž věčnost pekla. Navíc, věští kyvadlem a schvaluje okultismus. Přinutil kněze, aby katolíky v liturgii nazývali „pravoslavnými křesany“ a zabránil jim klečet při svatém přijímání.


  Dopis posvátnému Synodu pravoslavné církve v Bělorusku (8.11.2013)

  Vážení otcové posvátného synodu! Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v otázce odstoupení ex-patriarcha Kirilla.
  Za synkretistické gesto v Astaně, jak dobře víte, od něj odstoupila Boží blahoda.
  Dalším pohoršením je, že mlčí k aktuálním problémům v otázce homosexualismu a juvenilní justice, anebo vydává jen dvojsmyslná či alibistická prohlášení. Dalším problémem je jeho vehementní prosazování buddhismu. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu, vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Bělorusko.


  Dopis synodu biskupů Moldávie (8.11.2013)

  Nebuďte smutní, že lobbyisté eurosodomismu nedávno naaranžovali v Kišiněvě stotisícovou pseudomanifestaci, jakoby byla projevem vůle národa. Nechceme zde mluvit o metodách, které zrádní aktivisté globalizace používají.
  Co se týče moskevského patriarcha Kirilla, tak od něj odstoupila Boží blahoda za synkretistické gesto v Astaně. Dává mládeži buddhisty za příklad a sám se s nimi setkává. Rovněž jeho gesto udělení vyznamenání představiteli islámu vede v dnešní době k destrukci pravoslavné víry.
  Proto vás vybízíme, abyste vyzvali ex-patriarcha, aby odstoupil, a mohl být zvolen pravověrný patriarcha. Pokud neodstoupí, je vaší povinností před Bohem oddělit se od moskevského patriarchátu a vyhlásit vlastní patriarchát pro Moldávii.


  Výzva studentům Ukrajiny (7.11.2013)

  Národ hledá morální a odvážné osobnosti, které jsou ochotny pro morální a duchovní hodnoty snášet pronásledování, perzekuce, vězení, a třeba i smrt. Bez těchto hrdinů Ukrajina i Rusko zahynou. Mnozí už za peníze a kariéru prodali svou vlastní duši a svůj národ postupně vydávají na zločinnou genocidu. Tu dnes nejde jen o život časný, ale i věčný! EU, to už není křesanská Evropa, to je satanizace evropských národů zločinnými a amorálními antizákony.


  Výzva k mobilizaci studentům Ruska (7.11.2013)

  Žijeme v období, kdy vypukla nejkrutější a nejrafinovanější válka v celé historii. Tragedií je, že se nikdo neorientuje. Zavedl se systém imaginárních pojmů, kde se za slovy skrývá opačný význam. Jde o psychologickou válku. Zločiny proti lidskosti a proti dětem nazvali „právem dětí“. Jestliže nepřítel v této válce není identifikován, tak proti komu bojovat a jak?
  Skrze pravdivé pokání a obrácení od systému zrady budou Ukrajina i Rusko zachráněny před plánovanou satanizací a genocidou.
  1) přijmi vírou Ježíše za svého Spasitele a Pána. Obnov ponořením ve vodě svůj křest.
  2) přijmi modlitební řád jedné hodiny za den jako slib Bohu na jeden rok.
  3) čti Písmo svaté a životy svatých a mučedníků.
  4) najdi si stejně smýšlející, kteří jsou ochotni udělat totéž. Konejte osobní misii, ale také vyjděte do ulic.


  Stop krádežím dětí v Moskvě! (1.11.2013)

  Primátor Moskvy vydal nařízení, že od 1. 11. 2013 každá žena, která čeká dítě, musí být podrobena inspekci speciální komise. Tato komise buď vydá, anebo nevydá potvrzení, že v rodině nebyla předem zjištěna nezabezpečenost. Rodičům, kterým komise odmítne vydat potvrzení, bude dítě už nenávratně ukradeno.
  Moskvané, rodiče, studenti, členové občanských organizací, všichni lidé dobré vůle, povstaňte! Hned nyní, z počátku listopadu, se v Moskvě zmobilizujte v masových manifestacích. Nekompromisně žádejte odvolání primátora, který zavádí genocidu novorozeňat! Rodiče a studenti RF, povstaňte za Moskvu ve všech městech Ruska. Ani jedno novorozeně nesmí být ukradeno ani prodáno na Západ! Když dnes nezastavíte katastrofu v Moskvě, zítra bude ve vaší gubernii!


  Otevřený dopis předsedovi vlády Ukrajiny (1.11.2013)

  5.11.2013 Vám má být předložena k podepsání smlouva s americkou firmou Chevron o těžbě břidlicového plynu na území Lvovské a Ivano-Frankivské oblasti.
  Demagogové v masmédiích tvrdí, že těžba břidlicového plynu bude pro Ukrajinu lukrativní, a navíc se prý osvobodíme od závislosti na Rusku v otázce plynu. Jde o kolosální manipulaci. Těžba břidlicového plynu je spojena se ztrátou imunity a nezávislosti Ukrajiny.
  věříme, že máte zdravý rozum, jste čestný člověk, nenecháte se uplatit ani zastrašit. Raději čestně odejděte z úřadu premiéra, než byste měl vzít na sebe zločin proti Konstituci i proti národu Ukrajiny. Buďte hrdinou a nepodepisujte sebevražednou smlouvu s americkou firmou!


  Otevřený dopis prezidentu Ruska (9.11.2013)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti vaší plánované návštěvy Vatikánu.
  Z hlediska evangelia i učení církve je pseudo-papež František neplatným papežem. Dne 15. 9. 2009 na něho byla už jako na kardinála zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Ve věroučné bule papeže Pavla IV. je vyjádřena křesanská nauka: pokud se nějaký biskup anebo papež dopustil hereze, úřad mu nepatří a všechno, co koná, je neplatné. Toto se v plné míře vztahuje na pseudo-papeže Františka. František navíc reprezentuje globalizačního ducha Nového světového řádu, který je spojen s herezemi, se synkretismem s pohanskými religiemi (New Age) a s homosexualismem.
  Pokud navštívíte Vatikán Vaše návštěva bude pokládána za gesto jednoty s duchem apostaze Vatikánu i s duchem autogenocidní globalizace Nového světového řádu.


  Slovo života - Ř 8,36

  „Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené k porážce.‘“


  Odstupte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Bartolomějovi/ (27.10.2013)

  Masmédia zveřejnila informaci o Vaší údajné snaze o obnovu modlitebního a mnišského života na hoře Athos. Vy však pod zbožnými frázemi sledujete likvidaci tohoto duchovního centra.
  Po příkladu odpadlé západní hierarchie, která uctívá jiné religie a jejich démony, byste Athosu připravil stejný osud, jaký potkal Assisi. Chybí už jen na revanš pozvat „papeže“ Františka, představitele hinduismu, buddhismu, satanského voodoo, aby zde všichni v míru sdíleli jednotu antikristova ducha.
  Pán Ježíš Kristus Vás našim prostřednictvím vyzývá: Opuste úřad, který už okupujete nezákonně!


  Odejděte z úřadu! /dopis ex-patriarchovi Kirillovi/ (27.10.2013)

  Masmédia opublikovala informaci o Vašem setkání s představitelem islámu v Rusku. Na fotografii máte na hlavě malý kříž. Muslim, který stojí zpříma, má na hlavě malý půlměsíc. Vaše úklona znázorňuje, že kříž, symbol Krista, na Vaší hlavě se klaní půlměsíci! To není malicherná symbolika!
  Je jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi. Vy udílíte vyznamenání představiteli islámu, setkáváte se v hlavním chrámě v Moskvě s představeným buddhistického kláštera. Mladou generaci svádíte k synkretismu, když jí dáváte buddhisty za vzor, ale o pravdivém vzoru svatých a mučedníků mlčíte.
  Jménem Trojjediného Boha Vás vyzýváme: Opuste úřad, který dle Gal 1,8-9 už nezákonně okupujete.
  Vaše zůstávání v úřadu vnáší prokletí nejen na pravoslavnou církev, ale i na ruský a ukrajinský národ.


  Plnomocné odpustky za zemřelé? (30.10.2013)

  Každoročně od 1. do 8. listopadu získávali římsko-katolíci plnomocné odpustky pro duše v očistci. Církev stanovila tyto podmínky: zpověď, svaté přijímání, návštěva hřbitova, modlitba na úmysl Svatého otce.
  V současnosti je období Božího interdiktu, proto ani plnomocné odpustky není možné získat! Důvodem je dovršení apostaze katolické církve, k níž došlo 1. 5. 2011 beatifikací papeže-apostaty Jana Pavla II. Prokletí dle Gal 1,8-9 dopadlo na Vatikán, a tím i na celou katolickou církev.
  Je třeba si uvědomit důsledky apostaze Vatikánu: plnomocné odpustky za duše v očistci nezískává katolík, který tvoří jednotu se současným papežem a modlí se na jeho úmysl.
  Řešení je pouze jedno – pravdivé pokání: odřeknutí se herezí neomodernismu i synkretismu Assisi a navrácení se k pravověrnému učení a spasitelné víře.


  Výzva francouzským katolíkům i lidem dobré vůle (27.10.2013)

  Evropská unie vyhlásila antidesatero takzvanou Lisabonskou smlouvou, která jako základ antimorálky a antizákonnosti zavádí gender homosexualismus. V této historické chvíli by měla církevní hierarchie dát jasné slovo.
  Poděkování patří skupině odvážných kněží, kteří stojí na straně národa požadujícího zrušení homodiktatury spojené s kradením dětí a jejich pseudo-adopcí homosexuály a pedofily. Tragedií však je, že katolická hierarchie v této době koncentruje pozornost na změnu v modlitbě Otčenáš! Krok takzvané úpravy textu přináší dvojí škodu:
  1) Lidé se už nebudou moci společně modlit. Tyto úpravy způsobí v historické chvíli napětí a nejednotu.
  2) Dnes upraví jednu část a podle této takzvaně vědecké recenze budou upravovat další části Kristovy modlitby.  Listy z UA 11/2013

  Veřejná výzva Vatikánu (19.10.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na vedení Vatikánu, aby zastavil náboženskou diskriminaci věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC).
  UP HKC se oddělila od herezí Huzara a Vatikánu. A Vatikán dá najevo pravdivou toleranci vůči UP HKC, kterou zabezpečuje Charta základních lidských práv!
  Pokud Vatikán bude i nadále mlčet k veřejným zločinům představitelů UHKC na Ukrajině, prozrazuje, že sám je hlavou zločinného „talibanu“!


  Stop eurointegraci! (19.10.2013)

  Ukrajina hrubě a soustavně narušuje základní lidská práva v oblasti svobody svědomí a náboženského vyznání. Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) proto kategoricky požaduje zákaz listopadové eurointegrace Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 8,35

  „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“


  Rozjímání nad Ř 8,35-36

  Kdo je Bůh? Co je Boží láska? Můžeme si ji uvědomit i rozumem. Bůh je Stvořitel všeho viditelného i neviditelného. On stvořil i mě. On mě zná, On mi dal Ducha života a skrze pozemské rodiče tento časný život. On chce mé největší štěstí, a to po celou věčnost. On za mě vydal svého Jednorozeného Syna na potupnou smrt. Tuto Boží lásku mám přijmout. Je vlita skrze Ducha svatého do našich srdcí.


  Stop eurointegraci – náboženská diskriminace (17.10.2013)

  Sestry monastýru sv. proroka Eliáše ve Lvově tímto veřejně upozorňují vedení EU i evropskou veřejnost na hrubé porušování lidských práv na Ukrajině. Pokud nebude řešena otázka hrubé náboženské diskriminace, není možné uvažovat o eurointegraci Ukrajiny.


  Výzva k pokání ukrajinské vládě (9.10.2013)

  Zradili jste národ, který vás zvolil, abyste ho zastupovali, abyste chránili spravedlivé zákony, které trestají zločiny a chrání nevinné občany. Dostali jste vládu nad ukrajinským národem, který si letos připomíná jubileum křtu Kyjevské Rusi v Dněpru. Svatý Vladimír tímto gestem vešel do kulturní Evropy, která byla budována na křesanských základech. Vy jste kvůli úplatkům a slibům přijali ducha autogenocidy, za nímž stojí amerikanismus a svobodní zednáři. Zradili jste své svědomí, zradili jste národ, zradili jste i Boha!


  Výzva ukrajinskému národu k pokání (9.10.2013)

  Vážení občané Ukrajiny! Před několika dny se na vás obrátili představitelé pravoslavných, katolických a protestantských církví, abyste podporovali tzv. eurointegraci a učinili tzv. svobodné rozhodnutí. Pokrytecky vám zamlčeli, že součástí eurointegrace je přijetí amorálního homosexualismu, zločinného kradení dětí a otravy teritoria těžbou břidlicového plynu. My vás naproti tomu upozorňujeme, že vstup do EU je morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.
  Navádět národ k přijetí sebevražedné asociace může jen člověk, který ztratil svědomí a rozum.


  Zachraňte Ukrajinu! – Vyhlaste autonomii! (8.10.2013)

  Členové zastupitelstva Lvovské oblastní rady 3. října 2013 přijali protistátní usnesení o těžbě škodlivého břidlicového plynu na teritoriu Lvovské oblasti. 66 koupených zastupitelů zradilo národ tím, že vědomě schválili smlouvu s americkou firmou Chevron na 50 let. Porušili pět článků Ukrajinské Konstituce (čl. 1–5).
  Veřejnost Lvovské oblasti kategoricky vystoupila proti smlouvě o těžbě břidlicového plynu. Bohužel, zastupitelé zradili své voliče, vlast i budoucí pokolení.
  A poslanci oblastních rad východní, jižní i centrální Ukrajiny využijí samosprávu ve shodě s duchem Konstituce! A se sjednotí a vyhlásí autonomii od státních zrádců. Tato autonomie bude respektovat vůli většiny národa, kterou garantuje Konstituce.


  Prohlášení českým biskupům, kněžím i laikům (7.10.2013)

  Letos si připomínáme výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a christianizaci českého i slovenského národa. Svatí Cyril a Metoděj nepřinesli jen překlad Písma do staroslověnštiny či překlad liturgických textů východní liturgie sv. Jana Zlatoústého, ale prosadili i změnu pohanského zákonodárství na křesanské. Dnes naproti tomu Lisabonská smlouva de facto uzákonila opak – návrat k démonskému pohanství i s demoralizací a oběmi dětí.


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny a členům zastupitelstev (2.10.2013)

  Byli jste zvoleni občany, abyste prosazovali jejich zájmy, ne své egoistické zájmy, či dokonce zájmy zločinců či masových vrahů, kteří chtějí zlikvidovat vás, vaše děti, vaše vnuky i celý ukrajinský národ. Vy, jako křesané, jako lidské bytosti s rozumem a svobodnou vůlí, budete skládat účty v hodině smrti před Bohem. Buď se jako poslanci postavíte za Boha a za Ukrajinu, anebo za satana a genocidu Ukrajiny. Zodpovědnost ve svém úřadu máte nejen sami za sebe, ale i za celý ukrajinský národ.


  Dopis vedoucímu oddělení Ministerstva kultury pro záležitosti církví a národností (14.10.2013)

  Obrací se na Vás arcibiskup UP HKC. Po 4 letech diskriminace naší náboženské menšiny Vás žádáme, abyste ji zakončil zaregistrováním naší církve. Naše náboženská menšina není žádnou destruktivní sektou! Je tradiční křesanskou – řeckokatolickou církví. Liší se od Ukrajinské řeckokatolické církve pouze jednou věcí: veřejně se oddělila od herezí kardinála Huzara.
  Čtyři roky Huzarovi stoupenci soustavně ovlivňovali státní úřady, konkrétně Vaše předchůdce Rešetnikova, Bohuckého, Lubčika – a to psychologicky i finančně. Jejich cílem bylo, aby naši UP HKC nezaregistrovali. Pokládají nás za nežádoucí konkurenci, a proto neváhali porušovat ani zákony Ukrajiny.


  Dopis Delegaci Evropské unie na Ukrajině (14.10.2013)

  My vyjadřujeme vůli ukrajinského národa. Ukrajina nechce do EU! Ukrajina si chce zachovat vlastní samostatnost! Ukrajina chce zachovat morální a křesanské hodnoty! Ukrajina chce ekonomický rozvoj, který ji zabezpečí jedině distancování se od EU a uzavření smlouvy s Celní unií. Toto je vůle každého myslícího Ukrajince a patriota. Evropské unie je hrobem Ukrajiny.


  Otevřený dopis prezidentu Obamovi (14.10.2013)

  Lid Ukrajiny kategoricky protestuje proti chemické zbrani, kterou je ve své podstatě těžba břidlicového plynu. Jde o tisíce tun otravných chemikálií, které otráví přírodní vody, zničí půdu i ovzduší.
  Navíc vaše americká firma Chevron drze požaduje, aby mohla všechno přírodní bohatství, na které při těžbě břidlicového plynu narazí, vydrancovat z naší země.
  Žádáme: odvolejte chemické bombardování našeho národa skrze firmu Chevron a netlačte nᚠnárod do EU, protože je to morální, fyzickou a ekonomickou sebevraždou Ukrajiny.


  Dopis Ministerstvu agrární politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  My, občané Ukrajiny, žádáme Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny, aby vzneslo protest proti zničení přírody a úrodné půdy těžbou břidlicového plynu. Následky této devastace přírody jsou podobné Černobylu. Chemickými jedy jsou ničeny nejen povrchové, ale i podzemní vody a úrodná půda. Jde o trávení rostlin i zvířat. Řekami se otrava roznáší na celé území a zasahuje i ovzduší. Těžba vyvolává zemětřesení – na Ukrajině je nebezpečí 6 stupňů Richterovy škály.


  Dopis Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny (14.10.2013)

  Občané Ukrajiny protestují proti zločinnému systému juvenilní justice, která pod umělými důvody krade děti milujícím rodičům. Jde o zločiny proti lidskosti vůči dětem! Jde o satanizaci nevinných dětí, zničení jejich psychiky a naprogramování je na nenávist.
  Kategoricky protestujeme proti Haagské konvenci, která tyto zločiny umožňuje. Žádáme, aby bylo zamezeno její ratifikaci v parlamentu.
  Zároveň žádáme o zrušení systému juvenilní justice a sítě sociálních pracovníků, která je na ni napojena. Takoví sociální „specialisté“ neslouží dobru, ale autogenocidě Ukrajiny.


  Výzva prezidentovi a ruské vládě (14.10.2013)

  Dnes jsou národy okupovány a likvidovány prostřednictvím zákonů, které jim byly vnuceny systémem celosvětové globalizace. Především je vyhlášen boj proti dětem!
  Rusko je vystaveno obzvl᚝ silnému tlaku. Jestliže nebudou zrušeny zločinné zákony PS RE a ratifikace zločinných konvencí, Rusko si samo vykoná sebevraždu, podobně, jako se to děje už v mnoha zemích EU. Duch autogenocidy se šíří i skrze prokletí – anathemu, kterou na sebe svou zradou stáhl ex-patriarcha Kirill.


  Slovo života - Ř 8,34

  "Kdo je odsoudí? Vždy Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen je na pravici Boží a přimlouvá se za nás."


  Výzva k pokání církevním představitelům (9.10.2013)

  Vaše výzva občanům a vaše gesto návštěvy Bruselu ve dnech 30. 9.-2. 10. 2013 bylo veřejnou zradou Krista, církve i ukrajinského národa! Vy jste v kritické chvíli zradili! Místo toho, abyste postavili varovnou značku před propastí homosexualismu, krádeží dětí a trávení životního prostředí břidlicovým plynem, učinili jste opak. De facto jste vyzvali křesany i obyvatele Ukrajiny k morální i fyzické sebevraždě. To je do nebe volající zločin! Za to na vás dopadla Boží anathema, prokletí, které skrze vás nyní progresuje na všechny, kteří jsou vám podřízeni. A nejen na ně, ale i na celou Ukrajinu.


  Boží anathema na církevních leaderech Ukrajiny (2.10.2013)

  Takzvaná „naléhavá výzva“ církevních leaderů Ukrajiny ukrajinským občanům k evropské integraci je zradou Boha, církve i národa. Tito leadeři veřejně klamou národ i věřící. Ztotožňují historické, evropské hodnoty, které byly postaveny na křesanských základech, s novým, protikřesanským systémem Evropské unie. Ta všechny morální a křesanské hodnoty radikálně likviduje. Vyhlásila vzpouru proti Bohu a Božím zákonům prosazováním ideologie gender-homosexualismu. Ve svém důsledku vede k satanizaci Evropy.  Listy z UA 10/2013

  Rozjímání nad Ř 8,33-34

  Je otázkou, kdo bude obviňovat vyvolené Boží. Obviňovat mohou démoni, obviňovat mohou lidé, obviňovat může naše svědomí, obviňovat nás může Bůh. Kdo se dopustí proviny, na toho dopadá spravedlivý trest. „Odplata za hřích je smrt.“ (Ř 6,23) „Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží“. (Ř 3,23) Bůh ale ospravedlňuje. Jak ospravedlňuje? „Zadarmo, milostí Boží, skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši“. (Ř 3,24) Koho ospravedlňuje? Toho, kdo věří v Ježíše a vírou přijímá moc Jeho vykupitelské smrti na kříži za nás.


  Huzar a Haagská úmluva (22.9.2013)

  Kardinál Huzar, kromě prosazování systému náhradních byznys pseudo-rodin, prosazuje i prodej dětí na Západ. Tyto náhradní rodiny může založit dokonce jen jeden člověk, který nežije v manželství, tedy i homosexuálové a pedofilové. V Americe se při 5000 transplantacích ročně používají orgány z černého trhu s dětmi.
  Huzar se vehementně staví za Haagskou úmluvu o tzv. ochraně dětí, která ve skutečnosti tento mezinárodní zločinný byznys s dětmi prosazuje. Huzar na poslance parlamentu, kteří nechtějí, aby děti byly prodávány na Západ, chce vzít hůl, jak se ve veřejném interview vyjádřil, pořádně jim nabít, aby prý přišli k rozumu. Ve skutečnosti by měli vzít hole všichni rodiče a bít Huzara. Tu jde o nejt잚í zločin proti dětem, rodičům i národu!


  Nekrvavá revoluce /manifest ruskému národu/ - 1. část (21.9.2013)

  Falešným pojetím demokracie byl vytvořen prostor k vybudování skrytých antinárodních struktur, které vedou k sebezničení ruského národa. Protestem proti tomuto jevu jsou podpisy dvou milionů ruských občanů. Žádají odvolání všech zaprodanců západní globalizace ze všech ministerstev a klíčových míst ve vládě. Tato očista povede k záchraně ruské samostatnosti před smrtící globalizací. Byl vznesen požadavek na odvolání premiéra Medveděva. On už dříve přijal zločinný experiment proti ruským dětem pod názvem Dětství 2030.
  Medveděv se v roce 2009 při obřadu provedeném buddhistickým lámou v datsanu v Ivolze, zasvětil démonu Bílé Táry. Tím se dobrovolně zřekl svých křesanských kořenů. Medveděv a jeho stoupenci ve vládě musí být bezpodmínečně z úřadů odvoláni. Projevili se jako vlastizrádci a agenti připravované sebevraždy Ruska.


  Nekrvavá revoluce – 2. část: Reforma církve (21.9.2013)

  Aby nastalo vzkříšení národa a obnova rodiny, musí být hlásáno Boží slovo v plnosti. Aby bylo navíc hlásáno i v moci a síle a mohlo prokvasit národ, musí zde být osobnosti, které Boží slovo žijí, tedy realizují. Proto musí každý křesan konat pokání za sebe i za hříchy svých rodičů a prarodičů. Duch Boží pak dá sílu k záchraně ruského národa.


  Slovo života - Ř 8,33

  "Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždy Bůh ospravedlňuje!"


  Kdo je ve skutečnosti osel? (18.9.2013)

  Ruské výzkumy dokázaly, že chemické zbraně byly použity povstalci, které podporuje Amerika. V této situaci na summitu G20 uražený Obama, místo pravdivé sebekritiky, zaútočil na prezidenta Ruska. Proti pravdě a proti vší etiketě ho urážlivě nazval oslem.
  Kdo je ale osel? Ten, kdo zakazuje homosexualismus, který ničí jedince, rodinu i národ, anebo ten, kdo ho propaguje jako prioritu zahraniční politiky? Zde je ale třeba položit ještě i jinou otázku: Kdo je masovým vrahem a kdo je mírotvorcem? Mírotvorcem je ten, kdo zastavil katastrofu a masovým vrahem je ten, kdo ji prosazoval.


  Ex-patriarcha Kirill propaguje pohanství (14.9.2013)

  4. září 2013, na pozvání hlavy Ruské pravoslavné církve (RPC) Kirilla, navštívil chrám Svatého Spasitele v Moskvě představený čínského buddhistického kláštera Šaolinu.
  Hlava RPC vyzval současnou mládež k „obeznámení se se zkušeností zdrženlivosti šaolinských mnichů“.
  Povzbuzovat mládež, dezorientovanou destruktivními vlivy Západu a okultismem Východu, k získávání zkušeností s falešným duchovnem, je zločinem! Je třeba ukázat mladým na pravou cestu Pravdy a spásy, která je v Kristu a v Jeho evangeliu.
  Buddhističtí mniši přijímají skrze meditace falešnou sílu od démonů. Křesan skrze modlitbu přijímá sílu od samotného Spasitele Ježíše Krista.


  Monsignor Ševčuk – falešný prorok (13.9.2013)

  Na 10. 9. 2013 pozvali zednáři dvou lvovských lóží hlavu UHKC, monsignora Ševčuka na Polytechnickou univerzitu ve Lvově. Ševčuk je v plné jednotě ducha s kardinálem Huzarem a s jeho zednářskou skupinou „Prvního prosince“. Ševčuk i zednáři mají plán vytvořit jednu Kyjevskou místní církev. Sebe v ní Ševčuk vidí jako patriarchu – ale s duchem antikrista.
  Na otázku, zda je „pro“ evropskou integraci, výrazně odpověděl: „Ano!“ Bylo mu namítnuto, že vstup do EU je podmíněn podepsáním zákona č. 2342 a přijetím ideologie homosexualismu. Ševčuk dal pokryteckou odpověď: „Já vám odpovím nestandardně – jsem „pro“ eurointegraci, ale і proti homosexualitě“. V podstatě tvrdí: „Chci skočit do vody, ale nechci být mokrý“.


  Návštěva ex-patriarchy Kirilla v Moldavsku (13.9.2013)

  Premiér Moldavska i se svými stoupenci zradil Boha i celý moldavský národ. Prosadil amorální homosexuální zákony. Proti tomuto zločinu jste se vy, moldavští biskupové, jako praví pastýři odvážně postavili. Moldavsko navštívil apostata Kirill, který už nezákonně okupuje úřad patriarchy, a setkal se se zrádným premiérem. Místo toho, aby odsoudil zločin a podpořil pravoslavnou víru i vás, biskupy a národ, pokrytecky hovoří o tom, že on se do politiky nemíchá. Ve skutečnosti svým gestem dal najevo jednotu ducha se zrádným premiérem, a tím schválil jeho program likvidace křesanství i národa.


  Manifestace 13.-14.října

  Co vstup do EU přinese?
  Vstupem do Evropské unie (EU) bude Ukrajina zavázána vydat zákaz na prodej masa, vajec, sádla, másla, mléka, sýra, vyrobených v domácnosti. Tím budou venkované zbaveni prostředků vlastní existence.
  Ve státech EU jsou uzákoněny homosexuální sňatky a adopce dětí do těchto tzv. náhradních rodin. Vaše děti vám, milujícím rodičům, budou kradeny pro homosexuály, kteří nemají děti. Boží zákony jsou rušeny a je uzákoňována gender-satanizace.
  Ukrajina ztratí nezávislost, kulturní hodnoty, duchovní tradici a národní identitu.
  Vy rozhodujete o sobě i o svých dětech. Pokud nechcete, aby Ukrajina vstoupila do EU, pak v neděli 13. října uspořádejte manifestaci s transparenty ve své vesnici či městě. Na druhý den ve svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, 14. října, a jsou manifestace v Kyjevě proti anexi Ukrajiny k EU!
  VIDEO>>>


  Rozjímání nad Ř 8,31-32

  Je dobré si uvědomit místo množného čísla „nás všechny“ a „nám“ – slovo „mě“ a „mi“. Je třeba znovu si uvědomit Boží lásku, že Nebeský Otec za mě obětoval svého Syna a neušetřil Ho před utrpením, ponížením a smrtí. Toto je důkaz Boží lásky ke mně, a já na to tak často zapomínám. Pohled na kříž mi má připomínat lásku Ježíšovu ke mně, který za mě dobrovolně přijal utrpení a smrt. Jak mohu být lhostejný k této lásce? Mohl Bůh, ač je všemohoucí, projevit svou lásku ke mně víc? Kristův kříž je úzká cesta do života věčného, do věčné slávy. Kam i Ježíš skrze svou smrt vešel a kde mi připravil a rezervuje místo.


  Slovo života - Ř 8,32

  “On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?”


  28. září – sv. Václava, den státnosti ČR (11.9.2013)

  Byzantský katolický patriarchát v rámci každoročních čtyřech tradičních manifestací vyzývá všechny české patrioty, křesany i lidi dobré vůle, aby v tento den, to je v sobotu, 28. září, ve všech vesnicích i městech, zorganizovali a zrealizovali mírné manifestace pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“.
  Pokud má parlament a poslanci hájit zájmy lidu a odvážně se postavit proti negativnímu tlaku, který vede k demoralizaci jedince i k likvidaci instituce rodiny, potřebuje podporu národa. Národ se musí probrat z pasivity a v těchto mírných manifestacích vyjádřit politikům podporu k záchraně dětí i vlastního národa.


  Pastýřský list ukrajinskému národu (11.9.2013)

  V boji za záchranu křesanství a lidstva má dnes Ukrajina a Rusko klíčovou úlohu! Globalizátoři to dobře vědí, a proto soustředili celou svou sílu na anexi Ukrajiny k EU. Stanovili 4 sebevražedné podmínky:
  1) Sebevražda ekonomická: v roce 2013 jen zadluženost států eurozóny dosáhla 11,1 trilionu euro. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy.
  Smlouva o asociaci obsahuje bod, kterým se Ukrajina zaváže přijímat výrobky z EU bez kontroly.
  2) sebevražda politická: změnou zákonodárství a předáním výkonné moci státu (soudů, státních zastupitelství, policie) do rukou západních globalizátorů,
  3) sebevražda národnostní: postupnou ztrátou nezávislosti,
  4) sebevražda křesanství: rušením Božích zákonů a nastolením gender-homodiktatury.
  VIDEO>>>


  Presumpce neviny contra 2342 (7.9.2013)

  V pátek 6. 9. 2013 byl k hlasování znovu předložen návrh zákona č. 2342, který už byl několikrát odročen a proti kterému veřejnost vytrvale manifestovala.
  Zákon je totiž sestaven tak, že zcela popírá základní soudní princip „presumpce neviny“.
  Poprvé se převrácený soudní princip objevuje v souvislosti s prosazováním homodiktatury (návrh zákona 2342). Podle tohoto zločinného principu je každý občan potencionálním zločincem. V souvislosti s homosexualismem to znamená, že většina morálního obyvatelstva, tedy všichni křesané, budou sedět na lavici obžalovaných.
  Pokud tito obžalovaní nedokáží svou nevinu, bude s nimi nakládáno jako s kriminálními živly. Vina se dokonce týká už jen úmyslu údajné diskriminace sexuálních maniaků a deviantů. Jedná se o uzákoňování série justičních zločinů s cílem zavedení homodiktatury, a tím postupné autogenocidy národa.


  2342 a juvenilní justice (7.9.2013)

  Zrušení principu „presumpce neviny“ staví celé soudnictví na hlavu.
  Tuto organizovanou zločinnost vidíme už v mnoha zemích EU na systému juvenilní justice. Zrušením presumpce neviny se všichni rodiče stávají potenciálními zločinci. Sociální služba má tzv. právo jim bez soudu a bez důkazu viny sebrat dítě. Když chtějí rodiče dítě nazpět, už se musí soudit a dokazovat svou nevinu. Prakticky už ale nikomu dítě nevrátí. Jde o monstrprocesy. Bezmocní rodiče se psychicky hroutí, končí ve vězeních a mnozí z nich páchají sebevraždu. Medializace je trestná a nikde se nemohou dovolat spravedlnosti. Přijetím těchto pseudozákonů je uzákoněna bezzákonnost a zločin. Nevinní rodiče jsou na tom hůř než v době vojenské okupace fašisty.


  Zrušení funkce ombudsmana na Ukrajině (7.9.2013)

  Bylo dokázáno, že návrh zákona 2342 je postaven na zločinném principu, podle něhož obviněný musí dokázat svou nevinu, jinak je souzen jako vinný. Ombudsman pí. Lutkovská, ale místo toho, aby hájila lidská práva ukrajinských občanů a dožadovala se spravedlivého zrušení zločinného zákona, jede do Bruselu. Chce v Evropské komisi zajistit, aby byl přijat nový zákon, který zvýší její kompetence, a tím bude podstata protikonstitučního zákona 2342 prosazena, i když jiným způsobem.
  Vzhledem k tomu, že došlo k vážné kolizi při prosazování návrhu zákona č. 2342, vyžadujeme, aby paní Lutkovská byla odvolána z funkce a samotná instituce ombudsmana byla na Ukrajině zrušena.


  Patriarcha Kirill zradil Krista, církev i národ (6.9.2013)

  Realitou je, že Kirill na sebe svolal Boží prokletí, anathemu, a sám se vyloučil z Kristova Mystického Těla, církve. Ve viditelné struktuře církve už zastává úřad nezákonně. Milost Ducha svatého od něj odstoupila především za apostatické gesto v Astaně dne 30. 5. 2012. Přestoupil nejen církevní kánony, ale i podstatné pravdy evangelia a dopustil se hereze a synkretismu s pohanstvím.
  Pravoslavná církev má pro budoucnost Ruska a Ukrajiny klíčovou roli. Spočívá na ní velká zodpovědnost před Bohem, před církví i před národem. Patriarcha Ruska, Kirill, na němž spočívá Boží anathema, vnáší prokletí na církev i národ, a proto musí být co nejdříve odvolán z funkce.


  Výzva vládě a lidu USA (4.9.2013)

  Dne 3. září 2013 Kongres schválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie.
  Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravověrnými křesany a lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje!
  VIDEO>>>  Listy z UA 9/2013

  Slovo života - Ř 8,31

  “Co k tomu tedy řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám?”


  Koncept pastierskeho listu pre biskupov Slovenska (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát a vyzval k napísaniu pastierskeho listu pre Tvoju diecézu, za ktorú nesieš pred Bohom zodpovednos. To, že si na seba zapretím viery uvrhol Božie prekliatie – anatému, je realita. Boh Ti teraz však dáva šancu k pokániu, aby si sa odvážne postavil za Božie zákony, za záchranu rodiny a zvl᚝ detí. Posielame Ti koncept listu, Ty ho môžeš podpísa a vzia na seba zodpovednos, alebo môžeš napísa iný, ale dôležité je, aby si povedal jasné a konkrétne slovo. Dnes už nie je čas na zbožné frázy. „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, je od zlého“. Buď odvážny, Boh a bude súdi a On Ti tiež dá odmenu za vernos.


  Výzva katolíckym kňazom (31.8.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát sa a pýta, či si duchovným otcom alebo si sa stal duchovným vrahom. Pýta sa a, či slúžiš Kristovi, alebo antikristovi? Pýta sa a, či v tejto chvíli, keby a Boh povolal na večnos, obstojíš pred Božím súdom? Bol Tvoj život pravdivým pokáním, odvážnym hlásaním Božieho slova a nasledovaním Krista Ukrižovaného, ktoré je bláznovstvom pre svet? Ty budeš sklada účty nielen za svoju dušu, ale za duše, ktoré Ti Boh zveril. Ak žiješ s Kristom, Tvoj život je živé evanjelium, ktoré čítajú Tvoji veriaci. Potom si pravdivým duchovným otcom...


  Výzva slovenským katolíkom a žuďom dobrej vôle (31.8.2013)

  Slováci, vstaňte a ožite, pretože ste duchovne mŕtvi! Prijali ste ducha lži, ducha konzumu a ducha sveta, a tým ste zradili Krista, Jeho evanjelium a vyhnali ste Ducha Kristovho zo svojich sŕdc. Dnes vám tento duch lži dáva slučku na krk, aby ste sami dokončili svoju zradu a prijali zákony k pozvožnej autogenocíde. Prebuďte sa! Nad Tatrou sa blýska! Prorok Ezechiel videl Boží žud Izrael ako vežké údolie plné žudských kostí. Týmto údolím je dnes odpadnuté katolícke Slovensko. Boh povedal prorokovi: „Prorokuj k Duchu a povedz Mu: Príď Duchu od štyroch vetrov a zavej na týchto povraždených, nech ožijú!“ Slováci, ožite! Nebuďte mŕtvi! Ožite skrze pravdivé pokánie! Ožite a vyjdite do ulíc a postavte sa za záchranu seba i mladej generácie!


  Výzva slovenským poslancom (31.8.2013)

  Dňa 3. 9. 2013 chce lobby presadi antizákon, ktorý umožní, že už z každej rodiny pod umelými dôvodmi môžu by ukradnuté deti.
  Toto prorocké slovo, z ktorého budete sklada účty v hodine smrti pred Božím súdom, Vám mal poveda Vᚠbiskup a biskupi Slovenska. Pretože oni zbabelo mlčia, majú účas na pripravovanom zločine. Budú taktiež spravodlivo súdení, pretože mlčaním schvažovali homosexuálnu satanizáciu národa aj kradnutie detí a ich devastáciu. Keďže oni pokrytecky mlčia, Byzantský katolícky patriarchát pred Bohom aj pred slovenským národom pred Vás kladie toto slovo. V žiadnom prípade nesmiete schváli tento fašistický genocídny zákon pod pokryteckým názvom „ochrana detí”. To nie je ochrana, ale demoralizácia, satanizácia a holocaust detí i budúcej slovenskej generácie. Buďte statoční a postavte sa proti duchu tyranie a smrti, ktorý si žiada detské obete.


  Nový světový řád a Ilumináti /1.část/ (19.8.2013)

  Principy budování Nového světového řádu vystihuje publikace Římského klubu „První globální revoluce“ (1993): „Sjednome národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, anebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Ještě před pár desetiletími by bylo nemožné prosazovat světovládu. Dnes nikdo neprotestuje. Desetiletí tiché práce vymývání mozků klubem Bilderberg, Římským klubem, Trilaterální komisí, ale i OSN a dalšími světovými organizacemi přináší už své plody.
  Ideolog NWO tvrdí: „Potřebujeme vyvolat umělou celosvětovou krizi a pak budou národy souhlasit s novým světovým řádem.“
  VIDEO>>>


  NWO a lidská práva /2.část/ (23.8.2013)

  Prezident ČR, V. Klaus uvádí: „Rodící se světová vláda začala na první pohled nevinnou záměnou občanských práv za tzv. lidská práva“. Pod pojmem lidská práva se globálně prosazují morální zvrácenosti, homosexualismus, transsgenderismus, eutanázie, kradení dětí rodičům... „Lidskými právy“ je dnes nazýváno zavádění největšího bezpráví a likvidace základních práv každého jedince. Je to v podstatě zavádění novodobého otrokářství s totální kontrolou a ztrátou jakékoliv svobody.
  VIDEO>>>


  NWO a dědičný hřích /3. část/ (25.8.2013)

  Člověk má nejen rozum a svobodnou vůli, ale i svědomí. To má být správně formováno, aby mohl rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež.
  Člověk je ovlivňován jak dobrem, za kterým je Bůh, tak i zlem, za kterým je duch zla. S kým se spojí, tomu i slouží, buď Bohu, anebo ďáblu a jeho anti-řádu (NWO). Boží řád přináší život, ďáblův antiřád smrt.
  Jaký je smysl lidského života? Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho tím, že zachováváme Jeho přikázání – Jeho řád.
  VIDEO>>>


  Výzva k manifestacím za obnovu rodiny (23.8.2013)

  V sobotu 17. 8. 2013 proběhl gay pride v Praze. Byzantský katolický patriarchát předtím upozornil ČBK, že pokud biskupové ČR neprojeví v této mimořádné situaci stanovisko pastýře, patriarchát vyzve věřící v ČR, aby se od biskupů oddělili jako od zrádců Krista i národa.
  Dne 17. 8. se v Praze uskutečnila manifestace křesanů za rodinné a křesanské hodnoty pod záštitou kard. Duky a ČBK.
  Pokud i po tomto pozitivním příkladu z Česka budete dále udržovat slovenské katolíky svým mlčením v pasivitě, je to jasný znak, že cynicky bojkotujete Bohem nabízenou milost k pokání. Tím byste rovněž dali najevo, že jste se už plně ztotožnili s duchem apoštola Jidáše. Patriarchát pak bude povinen upozornit kněze a věřící, že se od vás, jako od nekajících apostatů, musí oddělit, pokud chtějí být spaseni.


  Rozhodný krok (22.8.2013)

  Rusko 14. 8. 2013 zastavilo na hranicích na několik dní dodávky ukrajinského exportu. To mělo upozornit ekonomy, politiky, ale i národ na to, aby si uvědomili současnou realitu.
  Rusko upozornilo, že v připravené Dohodě o asociaci Ukrajiny s EU je bod, kterým se Ukrajina zavazuje přijímat evropské produkty prakticky bez kontroly! Tedy musí přijmout například maso bez náležitých prověrek a podobně i jiné výrobky. Ukrajina by se stala odbytištěm nekvalitních a zdraví nebezpečných výrobků.
  Vstup do EU je pro Ukrajinu ekonomickou i morální sebevraždou. EU prosazuje zločiny proti lidskosti, kterými je uzákoňování kradení dětí milujícím rodičům a jejich devastace. Ukrajina musí udělat radikální řez – rozhodnout se pro prioritu morálních a křesanských hodnot a odmítnout homosexualismus a kradení dětí. Tím bude zachráněna i ekonomika i budoucnost národa.


  Papežský primát a neomylnost (17.8.2013)

  Služba ochrany víry je pro církev potřebná a ustanovená Kristem. Neznamená to ale, že osoba nemůže zradit a že je proti své vůli chráněna od každé hereze. Ježíš řekl Petrovi, že je skalou, když veden Duchem svatým vyznal, že Ježíš je Mesiáš. Brzy na to řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane, protože nemᚠna mysli věci Boží, ale lidské.“ To plně platí o posledních třech papežích, kteří zradili Krista, a na rozdíl od Petra pokání nekonali.


  Výzva ex-papeži Benediktu k pokání (16.8.2013)

  Vážený Monsignore, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát. Dne 1. 5. 2011 Patriarchát zveřejnil, že jste na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Dopustil jste se apostatického gesta vyhlášením heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím jste na oltář církve postavil ducha Assisi – ducha antikrista.
  Co po Vás chce Bůh, když stojíte na prahu smrti? Pokání.


  Znesvěcující ohavnost na svatém místě (15.8.2013)

  Současný, neplatný papež František de facto schválil amorální homosexualismus. Ten ničí všechny morální, duchovní i křesanské hodnoty ve svém kořeni.
  V této době se naplnilo proroctví samotného Spasitele Ježíše Krista: „Na místě svatém uvidíte znesvěcující ohavnost“. Touto ohavností je homosexualismus ve Vatikánu. Ten je spojen s herezemi, se synkretismem, s démony i se svobodnými zednáři. Tuto znesvěcující ohavnost na svatém místě dovršil falešný papež František Bergoglio.


  Dopis pravoslavným biskupům, mnichům a kněžím (15.8.2013)

  Kristovi bojovníci, kněží, mniši a biskupové! Apoštol Pavel říká, že nᚠboj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, které vykonávají svou vládu v ovzduší. Máme proto na sebe vzít plnou Boží zbroj. Z šesti zbraní je zdůrazněn meč Ducha, kterým je Boží slovo (srov. Ef 6,10n). Vy máte bojovat s branami pekla za záchranu ruského národa i pravoslavné církve.


  Ex-papež František schválil homosexualismus (11.8.2013)

  František Bergoglio pronesl výrok: „Kdo jsem já, abych gaye soudil?“ V současné době, kdy jsou globálně likvidovány Boží a morální zákony a uzákoňovány zločiny gender zvrácenosti a masového kradení dětí, je tento rafinovaný výrok zločinem proti lidem i proti Bohu. Bůh nazývá homosexualismus hříchem a ohavností a spojuje ho s trestem časného i věčného ohně. Bergoglio měl spíše položit otázku: Kdo jsem já, abych si dovolil rušit Boží zákon?
  Svým výrokem potvrdil, že úřad nejvyššího pastýře zastává nezákonně. Už před třemi lety byla na kardinála Bergoglia za jednotu s herezemi zveřejněna Boží anathema.


  Sport, anebo průlom ideologie homosexualismu? (11.8.2013)

  Předseda výboru Státní Dumy RF pro otázky sportu a mládeže, Igor Ananských vyhlásil: „Zákon o zákazu gay propagandy se nebude vztahovat na hosty a účastníky olympiády 2014, která bude probíhat v ruském městě Soči.“
  Proč má Rusko měnit svůj státní zákon, který je k dobru, tedy k ochraně morálních, duchovních i křesanských hodnot, a otvírat možnost k infikování zvrácenostmi, jejichž následkem je nejen morální devastace, ale i psychická traumata a množství nakažlivých chorob, dokonce smrtelného AIDS.
  Když by byla olympiáda v USA a Rusko by stanovilo podmínku, že východní země budou bojkotovat olympiádu, dokud Obama nevydá zákaz propagandy homosexualismu, ustoupil by Obama?


  CU anebo EU? (10.8.2013)

  Celní unie (CU) a plnoprávné členství v ní je pro Ukrajinu ekonomicky výhodné. Zóna volného trhu a dohoda o asociaci s Evropskou unií (EU) však bude znamenat prodloužení krize naší ekonomiky.
  Co obdrží Ukrajina vstupem do EU?
  Zadluženost zemí eurozóny! V prvním čtvrtletí roku 2013 dosáhla zadluženost historického maxima: 85,9 % HDP (hrubý domácí produkt), neboli 11,1 trilionu euro. Výše státního dluhu ve všech zemích EU vzrostla na 92,2 % HDP. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy. Ztratila by svou státní suverenitu a v souladu s eurostandardy by musela realizovat prostředky autogenocidy.


  Stop pirátství na Athosu (9.8.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na prezidenta a vládu Řecka s protestem proti násilné akci vůči věrným mnichům na hoře Athos v klášteře Esfigmen, založeném v 5. století. Za tento zločinný útok nese vláda Řecka plnou zodpovědnost.
  Řecká vláda tím, že se stává nástrojem apostatů Bartoloměje a Teofila, na nichž spočívá Boží anathema, svolává prokletí i na celý národ.
  Řecko má největší zadluženost ze všech evropských států. Prokletí, které na národ stáhli odpadlí církevní hierarchové, se projevuje morální i ekonomickou disharmonií celé společnosti. Byzantský katolický patriarchát vyžaduje, aby vláda zastavila jakékoliv útoky na monastýr Esfigmen na Athosu.


  Slovo života - Ř 8,28

  „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“


  Ezechiel 36-37 – prorocké slovo

  Bůh klade prorokovi otázku: „Mohou tyto kosti ožít?“ (Ez 37,3). Prorok ví, že podle přirozených zákonů ožít nemohou, ale on také ví, že u Boha není nic nemožného, že Bůh je všemohoucí, proto odpovídá: „Panovníku Hospodine, Ty to víš.“ Bůh mu dává úkol: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: ‚Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!‘“ Prorokovat znamená mluvit v autoritě nejvyššího Boha.


  Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia (2.8.2013)

  Dnes, 2. srpna 2013, východní křesanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.  Listy z UA 8/2013

  Rozjímání nad Ř 8,27-28

  Boží moc, která působí skrze modlitbu, je podmíněna působením Ducha Božího. Proto každý křesan má nejen v plnosti přijat Ducha svatého tak, jako apoštolé v den Letnic, ale má také dávat Duchu svatému prostor, aby v nás mohla působit Jeho síla, abychom byli skutečně Kristovými svědky. Tak si to přeje samotný Ježíš (srov. Sk 1,8). Pravý Kristův svědek má být zároveň prorokem, tedy vidoucím.


  Výzva ukrajinskému národu, především rodičům (21.7.2013)

  Skutečná rodina je malou církví, kde otce, matku a děti sjednocuje Bůh. Homosexuálové a pedofilové vytvářejí anti-církev, kde je spojuje zločinná zvrácenost a služba satanovi. Současná sexuální revoluce je nasměrovaná proti lidské existenci. Mění samu podstatu člověka. Tento proces je rozvíjen cílevědomě a vytváří společnost těch, kteří se vzbouřili proti Tvůrci. Ničí Bohem daný řád a současný svět, aby na jeho rozvalinách utvrdili svůj nový anti-svět – peklo na zemi.


  Výzva k pochodu za Ježíše a za obnovu rodiny /veřejný dopis českým biskupům/ (25.7.2013)

  Ve dnech 12.-18. 8. 2013 má v Praze proběhnout už třetí, týdenní systematická propagace homosexualismu. Ta je spojena s průvodem zviditelňujícím tuto morální deviaci a vnucuje ji jako normu či dokonce jako vyšší standard. Po dva roky jste mlčeli. Dokonce jste ani nepodpořili prezidenta a jeho sekretáře, kteří vystoupili jasně a kategoricky proti. Ještě máte možnost k pokání: Alespoň v tomto roce, který je jubileem příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, se postavte za ochranu víry a morálních hodnot. Vyzvěte věřící k pochodu za Ježíše a za rodinu!


  Zákon o rodinném patronátu – nejkrutější prvek juvenilní justice (17.7.2013)

  Jde o vyškolené manželské páry, které budou připraveny v jakémkoli momentu přijmout na krátký čas (do tří měsíců) dítě odebrané vlastní matce. Pak ubohé dítě kočuje do další byznys-rodiny. Takoví patronátní pečovatelé nejprve procházejí školeními, kde je učí, jak „profesionálně“ upokojovat dítě, které právě odloučili od vlastní matky a jak se mají k dítěti chovat bez jakýchkoli emocí. A to vše za peníze. Patronátní vychovatelébudou dostávat stabilní měsíční plat 4000 hřiven, plus za každé dítě prémii 2000 hřiven. V současnosti tyto peníze vyplácí filiálka mezinárodní organizace „Partnerství každému dítěti“, ale po přijetí zákona bude tyto kosmické sumy těmto zbohatlíkům na neštěstí dětí nucen vyplácet nᚠstát.


  Provolání ruskému národu /k jubileu křtu Kyjevské Rusi/ (17.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát má před Bohem povinnost varovat a mobilizovat ruský národ proti plánované autogenocidě.
  V den svátku svatého Vladimíra a všichni křesané Ruska obnoví svůj křest v blízké řece či jezeře. A spolu s lidmi dobré vůle vyjdou do ulic ve všech vesnicích a městech. A pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“ manifestují proti zavádění, zločinných antizákonů juvenilní justice a tzv. genderu. Tento krok je základem pravdivého obrácení a pokání ruského národa.


  Jubilejní obnova křtu

  V předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin, vyšel průvod věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem Byzantského katolického patriarchátu, od chrámu sv. Sofie v Kyjevě k soše sv. Vladimíra, kde se všichni přítomní odřekli ďábla a démonských sil. Pak vyznali víru a zástup se přesunul k Dněpru.
  Asi 200 přítomných mužů, kromě žen, vstoupili do Dněpru na místě, kde před 1025 lety byli pokřtěni představitelé Kyjevské Rusi. Zde obnovili svůj křest za sebe a symbolicky i za národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Obřad skončil asi ve 22:00 hodin.


  Slovo života - Ř 8,26

  "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždy ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním."


  Dopis Byzantského katolického patriarchátu ohledně vysvětlení článku 24 Ukrajinské Konstituce (16.7.2013)

  Bylo zveřejněno, že se ombudsman Ukrajiny V. Lutkovská obrátila ke Konstitučnímu soudu Ukrajiny s požadavkem vysvětlení čl.24 Konstituce (KU). Důvodem je, že Evropská unie požaduje od Ukrajiny změny v zákonodárství ve sféře tzv. boje s diskriminací, včetně diskriminace na základě sexuální orientace. Návrh zákona č.2342, který by uzákonil homosexualismus ve všech sférách života, poslanci parlamentu neustále odkládají, proto homosexuální lobby hledá jiný způsob uzákonění – tlak na Konstituční soud Ukrajiny.


  Aktuální otázky českým biskupům (15.7.2013)

  Ve veřejném dopise ze dne 22. 5. 2013 vás Patriarchát výrazně upozornil na katastrofální situaci, která vede k totální demoralizaci, k likvidaci křesanství a k holocaustu Evropy. Mlčet je v této situaci zločinem.
  Dnes svým mlčením nesete zodpovědnost za opakované prosazování adopce dětí homosexuály, legalizaci prostituce, zítra svým mlčením ponesete spoluvinu za uzákonění pedofilie, zoofilie, krvesmilstva (incestu), reproduktivních technologií, eutanazie pro zdravé i děti a rovněž za zákon, který umožní machinace s lidskými orgány i proti vůli člověka!
  Vy máte před Bohem mnohem větší zodpovědnost za Boží lid než politici. Pokud ve strategický moment neděláte, co máte dělat, jste největšími viníky za připravenou tragedii národa. Z těchto závažných důvodu se na vás tentokrát obracíme už s konkrétními otázkami...


  Svatý Jan Milíč z Kroměříže (Stručný životopis)

  České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál se jít proti proudu! Boží výroky ožily v jeho ústech, aby konfrontovaly neutěšený stav společnosti a církve. Ba co víc, usvědčoval nimi i samotného císaře.


  Příklad biskupů Moldávie (5.7.2013)

  Biskupové Moldávie se jako praví pastýři se postavili za ochranu Božích zákonů i za záchranu věřících před genocidní politikou, kterou prosazuje OSN, EU a jejich vlastní vláda, která zradila národ. Tato vláda proti vůli občanů prosadila homosexuální zákony. Ani potom, co ji biskupové vyzvali, aby byl zákon zrušen, to neučinila. Biskupové proto od slov přešli k efektivnímu řešení:
  1) Dali vládě měsíční ultimátum – zrušit antizákon. 2) Protože vláda ultimátum ignorovala, vyhlásili malou exkomunikaci na vládu i prezidenta a oznámili: pokud vláda nezruší genocidní zákon, bude vyhlášena velká exkomunikace, tedy vyloučení z církve.


  Poděkování /biskupům Moldavské metropolie / (5.7.2013)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje vám, všem biskupům Moldávie, za vᚠpostoj, kterým jste se hrdinsky postavili proti skrytě naplánované morální, duchovní i fyzické autogenocidě Moldávie. Modlíme se za to, aby se vᚠkrok víry stal precedentem pro všechny biskupské synody pravoslavných církví i biskupské konference katolické církve. Kéž se biskupi proberou z pasivity. Kéž jsou ochotni pro Kristovy zákony a pro spásu nesmrtelných duší dát lidu jasné a prorocké slovo a učinit i konkrétní gesto po příkladu Moldávie.  Listy z UA 7/2013

  Výzva pravoslavným monastýrům (23.6.2013)

  Pravdivý mnich je dle svatého Bazila Kristovým bojovníkem. Sám sv. Bazil bojoval proti herezi arianismu, kterou přijala většina východních biskupů. Dnes jsou západní kláštery duchovně zamořeny nejen současnými herezemi, ale i buddhistickými a jogistickými meditacemi. Ovocem je prokletí, které dopadlo na západní církev. Tento duch však působí i na pravoslavnou církev. Proto je třeba se odvážně postavit na odpor. Mniši by měli bránit pravověrné biskupy proti heretickým i za cenu, že budou heretiky pronásledováni.


  Rozjímání k Ř 8,23.26

  Ve verších 22–27 apoštol Pavel hovoří o trojím sténání. O sténání stvoření (v. 22), věřících (v. 23) a o sténání Ducha svatého (v. 26). Tvorstvo, to je živá i neživá příroda, bylo kvůli lidskému hříchu podrobeno utrpení a katastrofám (v. 20). Bůh proto naplánoval, že i sama příroda bude vykoupena a přetvořena, bude nové nebe a nová země, všechno bude obnoveno podle Boží vůle (srov. 2Kor 5,17; Gal 6,15; Zj 21,1-5). Tehdy věrné Boží děti obdrží své plné dědictví.


  Zveřejnění anathemy na biskupa Teofana (23.6.2013)

  Vážený biskupe Teofane, spolu s buddhistickým lámou jste v republice Tuva založil tzv. „Budhisticko-pravoslavnou mezináboženskou radu“. Tato tzv. rada má podle Vás „posílit mezináboženské vztahy а podporovat a koordinovat činnost náboženských organizací“. Tento zločin zrady Krista a církve byl veřejnosti podán jako historický okamžik, a dokonce byl spojen s velkou oslavou.
  Byzantský katolický patriarchát zveřejňuje, a to v autoritě Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého: Založením buddhisticko-pravoslavné rady jste sám sebe vyloučil z Kristovy církve a uvrhl jste na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9.


  Buddhismus kontra křesanství /příloha k oznámení o anathemě na biskupa Teofana/ (23.6.2013)

  Buddhismus a křesanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: křesanství věří v jednoho Boha Stvořitele, který je osobním Bohem. Křesanství vidí člověka jako bytost, která potřebuje spásu a není schopna sebespasení. Buddhismus naproti tomu nevěří a neuznává Boha jako Stvořitele a ani jako osobního Boha. Dále tvrdí, že člověk může být vlastními silami spasen. Tuto spásu vidí v tzv. nirváně. To vše je však klam.


  Slovo života - Ř 8,23

  “I my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.”


  Eutanazie pro zdravé

  Evropský soud pro lidská práva vydal rozhodnutí (květen 2013), podle něhož musí stát vytvořit zdravému člověku podmínky vykonat eutanazii. Jinak porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, konkrétně právo na soukromí (článek 8).
  Jaký paradox! Dříve byli trestáni lékaři, kteří zavinili smrt člověka, dnes budou zákonem trestáni lékaři, kteří se budou bránit usmrtit zdravého člověka.


  Eutanazie pro důchodce

  Podle neofašistických zákonů EU má člověk právo na smrt – na sebevražednou eutanazii. Odnímá se mu tím však právo nejen na časný život, ale i na život věčný. Když dříve umíral křesan, byl volán kněz, aby ho připravil na šastnou smrt, která mu otevře cestu do věčného života. Nyní ďáblovi služebníci přicházejí nejen k umírajícím lidem, ale manipulují už i zdravé důchodce k podepsání dokumentu ke vstupu do pekla.


  Časné aj večné prekliatie (30.6.2013)

  Byzantský katolícky patriarchát v autorite Všemohúceho Boha Stvoriteža, ktorý bude súdi všetkých živých i mŕtvych, pred slovenským národom zverejňuje: Skutkom zrady svojho svedomia a odhlasovaním zločinného zákona 81 zo 150-tich slovenských poslancov na seba stiahlo najažší Boží trest – časné aj večné prekliatie. Pod termínom tzv. „nenávis pre sexuálnu orientáciu“, ktorý nový Trestný zákon obsahuje, zaviedli tvrdé trestanie všetkých občanov Slovenska, ktorých postoj k zvrátenosti je prirodzene negatívny a totožný s Božími zákonmi. Zradili svoje svedomie a vysmiali sa prirodzeným a Božím zákonom. V hodine smrti nebudú ma účas na večnom živote, pretože svojim skutkom vymazali z Baránkovej Knihy života (por. Zj 21,27) svoje mená.


  Poděkování za iniciativu protestu proti diskriminačnímu zákonu 2342 /Rodičovskému výboru Ukrajiny/ (21.6.2013)

  Vyzvali jste nejen věřící pravoslavné církve, ale i všechny občany, aby podpořili vaši manifestaci před parlamentem v úterý 2. 7. 2013 od 8:30. Projev vašeho protestu je v této historické chvíli hrdinstvím a obětí nejen za pravoslavné věřící, ale i za většinu obyvatel Ukrajiny. Plně podporujeme vaši iniciativu. Kéž Bůh dá požehnání vám i všem, kteří se zúčastní této historické akce.


  Výzva představitelům křesanských církví na Ukrajině (21.6.2013)

  Podpořte akci Rodičovského výboru, který bude 2. 7. 2013 manifestovat před parlamentem proti zločinnému návrhu zákona 2342.
  Zorganizujte své věřící, aby se přidali k manifestaci. Jde o záchranu dětí, rodiny a národa před zločinnou diktaturou, spojenou s plánovanou globalizací a redukcí, tedy morální, duchovní a fyzickou autogenocidou Ukrajiny.


  Výzva ke kulatému stolu /Mons. S. Ševčukovi/ (21.6.2013)

  Monsignore, tímto Vás Synod biskupů UP HKC vyzývá k veřejnému kulatému stolu, a to u příležitosti Vaší dvoudenní návštěvy Drohobyče.
  Na kulatém stolu budou řešeny otázky genderové ideologie, juvenilní justice, eutanázie, čipizace. Rovněž by bylo nutné diskutovat o nejaktuálnějších otázkách, týkajících se současné katolické církve, především vztahu mezi synodem UHKC a synodem UP HKC a problematiky, která s tím souvisí. Věříme, že chcete dokázat, že se nemáte proč skrývat, ale že Vaše postoje můžete prezentovat veřejně. V opačném případě, pokud své postoje veřejně prezentovat nemůžete, zůstává velký otazník, proč.


  Výzva kňazom SR k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Ak a biskup nevyzve svojím listom, aby si 5.7. vyšiel s veriacimi do ulíc, aj tak si povinný vo svojom svedomí a pred Bohom to urobi. Robíš tak gesto za záchranu viery, rodiny a národa. Zároveň dávaš najavo, že nie si žahostajný k demoralizácii detí, likvidácii rodiny a k autogenocíde národa. Dokonca aj keby Ti biskup v tejto historickej dobe prikázal, že mᚠaj s veriacimi ďalej zosta v pasivite a nesmiete vyjs do ulíc, tak si povinný mu odpoveda ako Peter s Jánom: „Boha treba viac poslúcha ako žudí“.
  Ty zodpovedᚠnielen za svoju farnos, ale mᚠspoluzodpovednos aj za slovenský národ a jeho budúcnos – za život či smr – časnú aj večnú.


  Konferencii biskupov Slovenska k 5. júlu 2013 (26.6.2013)

  Boh Ti dnes dáva konkrétnu a možno i poslednú šancu. Napíš pastiersky list pre svoju diecézu: a) stručne v ňom povedz, že dnes hrozí reálne nebezpečenstvo straty cyrilometodskej viery a plánovaného samozničenia národa, ktoré je pretlačované skrze nadnárodné štruktúry; b) konkrétne vyzvi, nech v piatok 5. 7. 2013 vyjdú veriaci po skončení bohoslužieb priamo z chrámu v sprievode ulicami mesta či obce na námestie. Tu nech uskutočnia pokojný míting za rodinu. S prejavom na tému obnovy rodiny môžu vystúpi aktívni laici. Na transparente môže by zjednocujúce heslo: „Obnova rodiny – vzkriesenie národa“.
  Nech je 5. júl 2013 historickým dňom vzkriesenia národa! O tom rozhodneš aj Ty a duše, ktorých si pastierom. Ak túto jedinečnú historickú šancu premárniš, hazarduješ s časným aj večným životom, a to nielen svojím.


  Výzva kněžím k 5.červenci 2013 (25.6.2013)

  5.červenec 2013 bude vyvrcholením cyrilometodějského jubilea. Svatí Cyril a Metoděj nám přinesli spasitelnou víru, křesanské zákonodárství, kulturu a předali nám v rodné řeči Boží slovo a svatou liturgii. A je 5.červenec 2013 historickým dnem vzkříšení národa! O tom rozhodneš i Ty a duše, kterých jsi pastýřem. Pokud tuto jedinečnou, historickou šanci promarníš, hazarduješ časným i věčným životem, a to nejen svým.
  Drahý bratře, vstaň a staň se svědkem Ježíšovým. Tu jde o život či smrt. Vyzvi věřící k manifestaci a sám buď příkladem.


  Slovo života - Ř 8,19

  „Celé tvorstvo toužebně sténá a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“


  Biskupské svěcení

  Ve svátek sv. Petra a Pavla, 12. 7. 2013, proběhne v Drohobyči v řeholním chrámu Kristova narození biskupské svěcení...


  Stop 2342! (16.6.2013)

  Vážený poslanče, definitivně odmítni takzvaně antidiskriminační návrh zákona 2342, který zavádí diskriminaci 99 % obyvatel. Odmítni i návrh zákona 2539, který prosazuje juvenilní justici, tedy zločinné kradení dětí z dobrých rodin, psychickou a fyzickou tyranii dětí i rodičů. Tu jde o zločiny proti lidskosti, za které dřív nebo později budeš skládat účty před Božím i lidským soudem, pokud návrh zákona odsouhlasíš.


  Dopis patriarchovi moskevskému a celé Rusi Kirillovi (6.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát s bolestí konstatuje, že byl nucen, pro dobro všech pravoslavných věřících, biskupů a kněží i z důvodu zachování čistoty víry a mravů, zveřejnit tragickou událost, že jste svým gestem v Astaně i mlčením k invazi homosexualismu a kradení dětí, na sebe uvalil Boží anathemu dle Gal 1,8-9.
  Přesto jste neuvolnil úřad, ale udělal jste další krok apostaze, kterým byla Vaše účast na synkretistické akci v Pekingu. Dokonce jste v tomto jubilejním roce křtu zprostředkoval představenému buddhistického kláštera z Šaolinu návštěvu Moskvy.


  Výzva hlavě UHKC ohledně návrhu zákona 2342 (2.6.2013)

  Mnohokrát jsme vás vybízeli, abyste vyzval katolíky ke konkrétním krokům, a to k manifestacím, dokud je ještě čas. Je hanbou, že řeckokatolíci se masově zúčastňovali mítinků pořádaných Jaceňukem a Klyčkem, kteří de facto otevírají dveře homodiktatuře.
  V tuto historickou hodinu Vás vyzýváme, abyste alespoň nyní alarmoval řeckokatolíky, a od úterka 4. června pořádají účinné manifestace a mítinky s transparenty ve všech městech a vesnicích tak dlouho, dokud nebude návrh zákona 2342 s konečnou platností zamítnut.  Listy z UA 6/2013

  Zákaz prodávání mléka a masa

  Kvůli nátlaku ze Západu je Ukrajina nucena vydat od 1. 1. 2015 zákaz prodeje domácích produktů, především mléka, sýra, masa. Toto nařízení přinese Ukrajincům škodu z několika důvodů: Venkované prodávají většinou v nejbližším městě potraviny, které vypěstují. Tím získají určitou finanční pomoc a lidé ve městě mají zabezpečenou dodávku čerstvých, nechemizovaných a zdravých potravin. Po tomto zákazu ale, podobně jako je to už v EU, se bude muset například sýr nebo maso dovážet podle norem, které určí EU, což vede k závislosti, a navíc, potraviny jsou chemizované a drahé.


  Slovo života - Ř 8,18

  "Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena."


  Reflexe – Ř 8,18-19

  Utrpení nynějšího času (nemoc, bolest, bída, zklamání, chudoba, špatné zacházení, smutek, pronásledování, a jakékoliv jiné problémy) musíme považovat za nevýznamná v porovnání s požehnáním, výsadami a slávou, které budou dány věrným věřícím v nadcházejícím věku. (srov. 2Kor 4,17) Tato pravda dávala sílu tisícům a milionům mučedníků. Dokázali snášet i nejt잚í muka a mučení, protože měli svůj duchovní pohled víry upřen na budoucí slávu, která čeká každého, kdo vytrvá ve víře až do konce.


  Vyzvite katolíkov k povstaniu! /Biskupom Slovenska/ (6.6.2013)

  Vážení biskupi Slovenska, vyzvite katolíkov k povstaniu z žahostajnosti! Vy sami im buďte príkladom v boji za morálne a kresanské hodnoty, za záchranu rodiny, záchranu detí!
  V tejto dobe musí každý diecézny biskup spolu so svojím pomocným biskupom osobne napísa pastiersky list a vyzva svojich veriacich, aby písali petície prezidentovi a parlamentu. Zároveň každý z Vás, ako diecézny biskup, je povinný napísa verejný list prezidentovi a členom parlamentu, aby bola zrušená novela Trestného zákona, ktorá zavádza diktatúru nad 99% obyvatežov skrze ideológiu homosexualizmu.


  List prezidentovi Slovenskej republiky (6.6.2013)

  Obracia sa na Vás Byzanstký katolícky patriarchát s žiadosou, aby ste, ako prezident Slovenskej republiky, nepodpísali novelu Trestného zákona, týkajúcu sa tzv. sexuálnej orientácie.
  Termín „nenávis pre sexuálnu orientáciu“ je vežmi vágny a Vy, ako právnik, docent a kandidát vied iste dobre viete, že podpisova nejasné zákony, ktoré sa neskôr môžu vysvetžova tak, že budú diskriminova 99% slovenského národa, je zločinom. Vážený pán prezident, buďte odvážny a nepodpisujte, aj za cenu, že by sa proti Vám mal postavi parlament EÚ.


  Šanca k pokániu /84 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Spolu 84 poslancov, vrátane každého z Vás, schválilo novelu Trestného zákona, ktorá zavádza vežmi vágny termín „nenávis pre sexuálnu orientáciu“. V skutočnosti to pre slovenský národ prinesie doslova smrtonosné ovocie. Vážení poslanci, na základe spomínaného súhlasu ste sa stali vlastizradcami, hrobármi slovenského národa, a preto Vás vyzývame odvola tento zločinný zákon alebo vzda sa poslaneckého kresla, pretože v takomto duchu predsa nemáte právo reprezentova slovenský národ. K tomuto kroku Vám iste Vaši voliči súhlas nedali. Ak sú medzi Vami takí, ktorí boli vychovávaní v kresanských rodinách a záleží im na spáse, je potrebné kona za tento čin pokánie.


  Urobte krok k záchrane! /35 poslancom NR SR/ (6.6.2013)

  Vážení poslanci, patrí Vám poďakovanie za vašu statočnos, že ste hlasovali proti novele Trestného zákona, ktorá de facto zavádza homodiktatúru.
  Žiadame Vás, aby ste v tejto historickej dobe, kedy ide o bytie a nebytie slovenského národa, urobili druhý odvážny krok. Obráte sa na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci hrubého porušenia ústavných práv občanov SR. Dňa 22. mája 2013 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý návrh zákona, ktorý v čl. I bod 22 vniesol zmenu do §140 písmeno f) Trestného zákona. Konkrétne: „Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu: f) ... nenávisti pre sexuálnu orientáciu“. Zavedenie termínu „nenávisti pre sexuálnu orientáciu“ je podkopaním Ústavy SR...


  Ukrajino vstávej! (2.6.2013)

  Byzantský katolický patriarchát spolu s vedením Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) tímto vyzývá všechny křesany Haličiny, aby se postavili proti fašistickému návrhu zákona 2342. Je jím zaváděna totální diktatura a likvidace všech morálních i křesanských hodnot. Od 4. června konejte manifestace a mítinky ve všech městech a vesnicích západní Ukrajiny!


  Výzva Čechům (31.5.2013)

  Dnes je v Česku vyvíjen tlak na přijetí zákona o adopci dětí homosexuály. Jde o další krok do časné i věčné záhuby jedinců, rodiny i národa.
  Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské „genderové normy“. Co se týče uzákoňování incestu, předcházelo mu uzákonění sňatků homosexuálů a adopce dětí homosexuály. Homofobem je teď nazván každý, kdo brání své děti před morálními zvrácenostmi. Ty jsou prosazovány skrze školství, kulturu, zákonodárství a především skrze nadnárodní organizace OSN, Radu Evropy a EU. Připomínáme, že do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně zavedeny sňatky homosexuálů, a to která země chce nebo nechce. To jsou čertovy normy a standardy holocaustu pro Evropu. VIDEO>>>


  Zveřejnění anathemy na patriarchu Bartoloměje (24.5.2013)

  Boží anathema dopadla na patriarchu Bartoloměje dne 27. 10. 2011 za jeho gesto jednoty s duchem Assisi – duchem antikrista. Trojjediný Bůh uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9 na patriarchu Bartoloměje za zradu Krista a Jeho evangelia. Boží prokletí spočívá na něm i na všech, kdo jsou s ním v duchovní jednotě a podřizují se mu.


  Gay pride v Kyjevě?

  Několik organizací nahlásilo pokojné manifestace proti plánovanému gay pride na 25. 5. 2013 v Kyjevě.
  Gay pride je nezákonný, protože porušuje Konstituci Ukrajiny. Je ideologickým průlomem k přijetí systému morální, duchovní i fyzické autogenocidy.
  Ptáme se: Co to má znamenat, zavádět absolutní nedotknutelnost homosexuálů?
  Nikdo nemá právo povědět jediné slovo proti homosexualitě! A pokud budou nastoleny homosexuální zákony, bude trestán dokonce křivý pohled či pouhá myšlenka nebo jen podezření z odporu vůči této privilegované kastě, která chce tyranizovat 99 % obyvatel.


  Zamítnutí návrhu zákona „O připojení Ukrajiny k úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení“ (24.5.2013)

  Oč ve skutečnosti jde pod tímto vznešeným pozitivním názvem, kterým oklamali úředníci i prezidenta? Jde ve skutečnosti o zavedení byznysu s dětmi pod rouškou tzv. mezinárodní adopce. Navíc je to další páka nadnárodní juvenilní justice a jejím ovocem není ochrana dětí, ale naopak kradení dětí rodičům a jejich duševní, morální i fyzická devastace. Jde o nejkrutější zločiny proti dětem v dějinách lidstva. Přes veškerý zákaz medializace jsou zveřejňovány stále nové a nové případy nešastných rodičů, kterým ukradli děti.


  Děti – donoři? (15.5.2013)

  Nový zákon o transplantaci orgánů má poprvé dovolit posmrtné dětské dárcovství orgánů. Tento návrh zákona předpokládá vytvoření registru občanů RF. Návrh zákona může vstoupit v platnost hned po konci roku 2014. Tedy lobbyisté potřebují zákon schválit, aby měli ještě rok a půl na sestavení registru a jiných mechanismů k uvedení tohoto zločinného projektu do praxe. Jako materiál mají posloužit ruští občané, a především ruské děti, k získání lidských orgánů.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ministru spravedlnosti Ukrajiny/ (14.5.2013)

  Už třetí rok je při Vašem ministerstvu tzv. Rada LGBT. Za ten čas byly prosazeny takové zákony, jejichž realizace má na ukrajinský národ strašnější dopad, něž by měla nejkrutější okupace nepřátelských vojsk. Vše je maskováno vznešenými pojmy, argumentuje se lidskými právy, právy dětí, nediskriminací, ochranou, … Ve skutečnosti jde o prosazení autogenocidních homosexuálních zákonů a mechanismů zločinné juvenilní justice. Vy jste k tomu dal prostor. Navíc jste sám, osobně, ve výboru OSN pro tzv. práva dětí podepsal dohodu o zavedení horkých linek k následnému fungování juvenilní justice.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmanovi pro práva dětí J. Pavlenkovi/ (14.5.2013)

  Globalizační zavádění juvenilní justice přináší hořké plody pro děti a jejich rodiče na celém světě. Jde o zločiny proti lidskosti, horší než byly zločiny fašismu.
  Děti jsou kradeny vlastním rodičům bez udání reálné viny. Nevinní otcové jsou stereotypně obviňováni z pedofilie a matky z psychické choroby, protože pláčou nad ztrátou milovaných dětí.
  Vy tento systém nemilosrdně zavádíte na Ukrajině, přestože jste si dobře vědom, co se pod pozitivními frázemi skrývá. Znovu Vás vyzýváme: Čiňte pokání ze své Herodovské činnosti, dokud Vám Bůh dává čas k pokání.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis ombudsmance V. Lutkovské/ (14.5.2013)

  V poslední době jste se pod rouškou tzv. práv žen postavila proti ochraně života nenarozených dětí a usilujete o to, aby byly zabíjeny. Na počátku tohoto roku jste uzavřela smlouvu s UNICEF hned po tom, co ho Rusko vyhostilo za organizování zločinného byznysu s ruskými dětmi. Nabídla jste jim ukrajinské děti?
  Vaše funkce ombudsmana prosazuje zájmy nadnárodních organizací, které sledují redukci lidstva, tedy i autogenocidu Ukrajiny.
  Prostřednictvím tohoto dopisu Vás Bůh varuje, abyste od cesty připravovaného zločinu masové likvidace ukrajinských dětí a národa odstoupila, jinak budete s celým systémem věčně zavržena.


  Metanoite! (Změňte myšlení!) Mk 1,15 /dopis poslanci A. Jaceňukovi/ (13.5.2013)

  Podáváte návrh zákona č. 2427 (ohledně rozšíření zodpovědnosti zaměstnavatelů za projevy diskriminace ve sféře práce), podporujete a prosazujete zákony, které vtělují amorální genderovou ideologii a kradení dětí. Jde o národní podvod. Mlčíte o strašné statistice „genderu“ a juvenilní justice například ve Finsku, Francii, Holandsku, kde jsou děti masově kradeny a demoralizovány.
  Uvědomte si, že budete skládat účty za vlastizradu ukrajinského národa nejen před národem, ale i před Bohem. Otvíráte dveře neofašismu, ideologii globalizace, tedy autogenocidě ukrajinského národa.


  Nedovolte gay pride! /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.5.2013)

  Letos Ukrajina prožívá významné jubileum, které má mezinárodní význam. Jde o 1025. výročí pokřtění Kyjevské Rusi. Vyvrcholení jubilea bude v sobotu 27. 7. a v neděli ve svátek sv. Vladimíra 28. 7. 2013.
  Bylo by výsměchem všem křesanům těchto třech slovanských národů, když by v Kyjevě dne 25. 5. 2013 došlo k protikřesanské akci gay pride, která ničí všechny morální, národní i rodinné hodnoty.
  Prosíme Vás, abyste nedovolil jubilejní rok křtu Kyjevské Rusi zneuctít touto nemorální akcí.


  Jednota pod velkým architektem (12.5.2013)

  Dne 7.5.2013 bylo ve Lvově otevřeno centrum mezináboženského dialogu „Libertas“. Kromě mezináboženského Babylónu prosazuje zločinnou juvenilní justici a sebevražednou eutanazii.


  Slovo života – Ř 8,17

  “A jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom jestliže s Ním trpíme, byli s Ním také oslaveni.”


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě /dopis městskému úřadu Kyjeva/ (8.5.2013)

  V tomto jubilejním roce si připomínáme křest Kyjevské Rusi, který se uskutečnil zásluhou sv. Vladimíra v Kyjevě před 1025 lety. Akce gay pride je výsměchem tomuto jubileu i křesanství.
  Zdůrazňujeme, že v případě gay pride nejde o mírnou manifestaci, ale o nátlakový prostředek na vládu ke změně zákonů.


  Žádost o zákaz gay pride v Kyjevě dne 25. 5. 2013 /dopis generálnímu prokurátorovi/ (8.5.2013)

  Na 25. 5. 2013 je nahlášena protikonstituční akce gay pride, která je nátlakovým prostředkem na vládní struktury k likvidaci tradiční rodiny i morálních a křesanských hodnot.
  Proto důvodu morálního i duchovního dobra kategoricky žádáme zákaz této amorální a nátlakové akce.


  Autonomní republiku pro sodomity!!! (6.5.2013)

  Ukrajina je tyto dny vystavena mimořádnému tlaku, aby schválila návrh tzv. antidiskriminačního zákona č. 2342, který ve skutečnosti zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Z důvodu ochrany většiny obyvatel před tímto druhem okupace navrhujeme, aby byla v rámci Ukrajiny založena Autonomní republika Sodoma (ARS). Ta bude přijímat a realizovat všechny mezinárodní úmluvy, závazná doporučení a rezoluce OSN, EU, Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Zde budou dle antidiskriminačních zákonů (2342) privilegována práva homosexuálů, transsexuálů a jiných sexuálních menšin (zoofilové, nekrofilové, sadomasochisté...).  Listy z UA 5/2013

  Výchova, anebo sebezničení (5.5.2013)

  Největším pokladem je pro mladého člověka dobrá výchova. Podstata sebevýchovy je přiznat si zlo a lež v sobě a vítězit nad nimi. Jde o přemáhání lenosti, egoismu, hněvu, nezřízených žádostí. Pokud je jedinec naprogramován na zlozvyk už v dětství, celý život je na něm závislý jako otrok.
  V minulosti byly děti zdravě vychovávány. Světoví pedagogové, jako Komenský, zdůrazňovali přirozenou výchovu, která potřebuje křesanskou motivaci. Aby se člověk mohl zapřít, musí vidět smysl. Musí vědět, že když přemáhá lež a zlo v sobě, dává prostor pravdě, dobru, spravedlnosti, obětavé lásce.


  Žádost o zákaz protikonstitučního gay pride (5.5.2013)

  Poslanec parlamentu Mykola Katerinčuk zveřejnil výzvu k podpoře gay-pride LGBT – skupiny (lesby, gayové, bisexuálové, transgendeři) v Kyjevě.
  Kdo jsou to transgendeři, které podporuje Katerinčuk? Jsou to muži, kteří o sobě tvrdí, že jsou ženami. Někteří z nich se nechávají přeoperovat. Toto šílenství a tato zvrácenost se nazývají „evropské hodnoty“ a jsou již v souladu s úmluvami OSN vnucovány dokonce dětem v mateřské škole.
  Vážený pane generální prokurátore, Patriarchát se obrací na Vás a zároveň na všechny ukrajinské politiky, V žádném případě nedovolte antikřesanský a antimorální gay pride, který otvírá dveře duchovní i fyzické autogenocidě Ukrajiny!


  Genocida skrze pozitivní pojmy (1.5.2013)

  Vždy, když se prosazuje zlo, nikdy ho jeho ideologové neprosazují jako zlo. Přikryje se pozitivními nebo neutrálními pojmy a prosazuje se v zákonech jako dobro. Nikdo při schvalování takového zákona nepředpokládá, že se uzákoňuje zlo a zvrácenost, proto je prosazen bez odporu.


  Reflexe – Ř 8,14-15

  V 14. verši je napsáno: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“. Klíčovým slovem je: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím“.
  Nestačí jen přijmout Ducha Božího, nestačí se jen modlit k Duchu svatému, ale je třeba se Jím nechat vést, neboli chodit v Božím Duchu. Duch svatý vede nᚠrozum k pravdě a naši vůli k tomu, aby překonávala strach, lenost a hřích.


  Návrh zákona o založení Autonomní ukrajinské republiky „Sodoma“ (6.5.2013)

  V rámci zabezpečení svobod a práv sexuálních menšin je potřebné jejich postavení ve státě řešit adekvátním způsobem. Proto podáváme návrh zákona s tímto obsahem: Vyčlenění určité části Ukrajiny, úměrné množství zájemců, kteří by chtěli v plné svobodě realizovat všechny zákony, návrhy zákonů vycházející z úmluv, závazných doporučení, rezolucí OSN, EU a Parlamentního shromáždění rady Evropy o právech sexuálních menšin a všechny antidiskriminační zákony prosazující gender ideologii, práva LGBT a juvenilní zákony. Republika by měla svou gender-prezidentku, například Irinu Akimovou s její manželkou (první dámou). Samozřejmě má právo se přeoperovat na prezidenta a zase zpět dle práv gender rovnosti.


  Výzva českým biskupům k 5. 7. 2013 (30.4.2013)

  V Česku byla uzákoněna registrovaná partnerství a ČBK k tomu pokrytecky mlčela. Když se jednalo o zákonu o sociálně právní ochraně dětí zavádějící britský model juvenilní justice, která krade děti rodičům z jakékoliv rodiny, biskupové Česka k tomu rovněž mlčeli. Když byly v Praze gay-pride, biskupové mlčeli a navíc, ještě varovali lid před mírnými manifestacemi. Když byla v Česku legalizována narkotika, biskupové ČBK mlčeli. Když prezident Klaus odmítl podepsat Lisabonskou smlouvu, biskupové ho nepodepřeli...
  Česko je nyní na křižovatce, buď nastane duchovní vzkříšení, anebo autogenocida národa! Každý český biskup bude před Bohem i před národem skládat účty! Pokud biskupové v této době zanedbají svou pastýřskou povinnost, dopouštějí se velezrady vůči Kristu a národu.


  Slovo života – Ř 8,16

  "Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží."


  Velikonoční pastýřský list (5.5.2013)

  Drazí věřící! V postní době byl před naším duchovním zrakem obraz trpícího a ukřižovaného Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista. V neděli velikonoční v tomto jubilejním roce pokřtění Rusi-Ukrajiny prožijeme zvl᚝ intenzivně tuto radostnou událost Kristova vzkříšení. Věříme, že i když Ukrajina prochází tyto dny svou Golgotou, bude následovat duchovní vzkříšení církve i národa. Toto vzkříšení není možné bez pravdivého obrácení a pokání.


  Výzva: Vzkříšení slovanských národů (1.5.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám, duchovním, klade na srdce, abyste v neděli – v den Vzkříšení – vyzvali své věřící v Rusku, Ukrajině a Bělorusku, aby na druhý den, to je na Velikonoční pondělí, zahájili tradici manifestací pod heslem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“


  Výzva katolíkům a křesanům v ČR (28.4.2013)

  Je třeba, aby katolíci otevřeli oči a uvědomili si, že genderová ideologie ničí všechny morální, národní i křesanské hodnoty. Lisabonská smlouva a úmluvy OSN otevírají dveře systému zločinných krádeží dětí sociálními službami z jakékoliv rodiny. V pozadí stojí nadnárodní tzv. juvenilní justice. Tyto zákony už byly v Česku odhlasovány. Pokud se čeští katolíci neproberou z lhostejnosti, je jen otázkou času, kdy kruté mechanismy krádeží dětí začnou fungovat. Pak už ale bude pozdě. Bůh dává v tomto jubilejním roce českým katolíkům šanci. Povstaňte z lhostejnosti a pasivity a vyjděte do ulic! Zahajte tradici manifestací a mítinků pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa“!


  Jan Hus a reforma (28.4.2013)

  Cyril a Metoděj přinesli na Velkou Moravu českému i slovenskému národu nejen evangelium, ale vytvořili i písmo. Po smrti sv. Metoděje byla tato misie politickými intrikami, s nimiž byli spojeni i církevní preláti, zlikvidována. Jako kolem horké kaše chodí katolická církev kolem problému týkajícího se Mistra Jana Husa. V roce 1415 byl upálen v Kostnici za údajné hereze. Zač byl ve skutečnosti upálen? Za to, že kritizoval zlořády v církvi, které pohoršovaly a ničily prosté duše.


  Kde domov můj? /českému národu/ (28.4.2013)

  Česká hymna začíná otázkou: „Kde domov můj, kde domov můj?“ Domov vytváří rodina a milující srdce matky v ní. Český básník pravdivě píše:„Největší poklad na světě je srdce drahé matky. A kdo ho ztratil, chudý je, by největší měl statky.“
  Rodinu vždy chránily spravedlivé zákony, zakotvené v Božím Dekalogu. Dnes antidekalog Lisabonské, spíše babylonské smlouvy, ničí v kořeni instituci rodiny, tedy domov. Rodina je likvidována sarkomem psychopatologického tenderu a děti jsou kradeny novodobými piráty juvenilní justice. Ve Francii je 2,5 milionu umělých sirotků. Česko už zákonem přijalo anglický model kradení dětí z jakékoliv rodiny, a to z umělých důvodů. Spějeme k tomu, že se české děti budou už jen beznadějně ptát: Kde domov můj, kde domov můj?


  Výzva českému národu k manifestacím (28.4.2013)

  Současná globalizační ideologie vede k redukci – autogenocidě lidstva, tedy i českého národa. Předtím obyvatelstvo demoralizuje a satanizuje. V konečném důsledku vede k peklu na zemi i k peklu po smrti. Tato ideologie ničí instituci rodiny a dětem a rodičům způsobuje nejkrutější tyranii. Traumata působená rodičům i dětem jsou nejt잚ími zločiny proti lidskosti. Rovněž křesanství je likvidováno v kořeni.
  Dozrála doba, kdy se musí každý čestný člověk, zvláště pokud je křesan, probrat z lhostejnosti. Je čas vyjít do ulic. Příkladem a je nám revoluční hnutí popsané v knize Makabejských. Tehdy šlo rovněž o likvidaci spravedlivých a Božích zákonů a vnucování pohanských zvráceností, spojených s oběmi démonům.


  Dopis prezidentovi a vládě Ukrajiny (27.4.2013)

  v posledním době se v tisku objevily mnohé zprávy o tom, že v Kyjevě je na 25. května (sobota) naplánován gay pride – takzvaný Pochod rovnosti.
  V minulém roce se díky aktivitě různých občanských organizací, laiků, představitelů církví a kontra-manifestací gay pride neuskutečnil. V tomto roce se homosexuálové budou snažit provést marš revanš a jejich aktivita bude ještě drzejší.
  Proto vyzýváme Vás, pane prezidente, a také všechny představitele vlády i státní úředníky, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, abyste ochránili ukrajinskou společnost před touto propagací zvrácenosti, jejímž cílem je autogenocida Ukrajiny!  Listy z UA 4/2013

  Slovo života – Ř 8,15

  "Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!"


  Pastýřský list pro duchovní (24.4.2013)

  Prožíváme jubilejní rok 1025 let od křtu svatého Vladimíra v Kyjevě. V době svatého postu upíráme svůj pohled na Ježíše ukřižovaného. Uvědomujeme si důležitost vlastního křtu i obnovy křesanství na Ukrajině, v Rusku i Bělorusku. Naše slovanské národy jsou v tomto roce vystaveny mimořádnému tlaku demoralizace spojeného se změnou zákonodárství, která sleduje celosvětovou globalizaci, redukci lidstva, tedy autogenocidu jednotlivých národů. VIDEO>>>


  Dopis patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Kirillovi (16.4.2013)

  Vážený patriarcho Kirille, Byzantský katolický patriarchát Vás tímto před Bohem a v Jeho autoritě vyzývá, abyste odstoupil ze svého úřadu. Apostatickým gestem, které jste učinil v Astaně, od Vás odstoupila Boží blahoda. Už několikrát jsme Vás vyzývali, abyste tento krok odstoupení z úřadu učinil pro spásu své duše i dobro ruského národa.
  Kéž je Vám příkladem abdikace papeže Benedikta XVI. i abdikace hlavy pravoslavné církve arcibiskupa Kryštofa v Praze.


  Veřejný dopis posvátnému synodu Ruské pravoslavné církve (16.4.2013)

  Posvátný synod Česka a Slovenska vyzval hlavu pravoslavné církve, arcibiskupa Kryštofa, aby odstoupil z úřadu. Důvod jeho odchodu nebyl tak závažný, jako je tomu v případě patriarcha Kirilla, který už z duchovního pohledu úřad zastává de facto nezákonně. Arcibiskup Kryštof pod spravedlivým tlakem posvátného synodu odstoupil z úřadu.
  Vyzýváme vás, abyste splnili svou povinnost před Bohem, církví i ruským národem a vyvinuli stejný nátlak na patriarchu Kirilla k abdikaci. Modlíme se za vás, abyste zvolili takového patriarchu, který bude usilovat o pravdivou obnovu pravoslavné církve, která pak zasáhne i celý ruský národ.


  Jubileum křtu Rusi-Ukrajiny – požehnání, anebo prokletí? (14.4.2013)

  Poslanec Feldman v tomto jubilejním roce křtu Rusi-Ukrajiny organizuje antikřesanskou akci. Ve dnech 23.-24.4. 2013 má být v Kyjevě setkání křesanů s buddhisty, hinduisty a jinými nekřesany. Cílem není zvěstovat těmto pohanům spásu, která je jenom v Ježíši Kristu, ale opak: otevřít křesany neopohanství a duchu New Age.
  Poslanec Alexandr Briginec prosazuje pozvání papeže na oslavu jubilea z důvodu údajné prestiže Ukrajiny. Svým návrhem pouze tlumočí přání kardinála Huzara, jeho iniciativní skupiny „Prvního prosince“ a Huzarovy apostatické hierarchie. Tato antikřesanská skupina má zájem ne na obnově křtu a křesanství, ale na skryté likvidaci křesanství západními herezemi, amorálností a duchem Assisi. Sleduje podřízení pravoslavné církve heretickému Vatikánu, pomocí psychologických intrik a diplomatické manipulace.


  Antikristovské fórum v Kyjevě (13.4.2013)

  Dne 23-24. 4. 2013 se má v Kyjevě, v hotelu Premiér palác, uskutečnit Kyjevské mezináboženské forum, které má za cíl přivést slabé křesany k přijetí ducha neopohanství a ducha New Age – ducha antikrista.
  Letos je 1025. výročí křtu Rusi-Ukrajiny v Kyjevě. Křesané jsou povinni hlásat pohanům Ježíše Krista, v Němž jediném je spása jedince i národů. Křesanští misionáři po celou historii za toto svědectví platili svou krví. Odpadlé a zrádné křesanství dnes nehlásá ukřižovaného a vzkříšeného Krista, ale přijímá pohanský způsob života a dopouští se modlářství prostřednictvím tzv. mezináboženských setkání.


  Dopis prezidentovi Uruguaye (12.4.2013)

  Vaše země byla v minulosti zkoušena mnoha nepokoji a utrpeními. Také Vy sám máte mnohaletou zkušenost utrpení ve vězení v čase válečného režimu. Tímto dopisem se na Vás obracíme s prosbou, abyste zabránil utrpení a tyranii, které by způsobilo podepsání zákona o manželstvích osob stejného pohlaví.
  Homosexualita velmi negativně působí na psychické i fyzické zdraví jedince i společnosti.
  Pane prezidente, věříme, že především Vám jde o budoucnost Vašeho národa. Proto Vás vyzýváme, abyste v žádném případě nepodepisoval již schválený zákon o sňatcích osob stejného pohlaví.


  Ternopolská manifestace za děti a rodinu (9.4.2013)

  Vážený Monsignore, dne 29. 3. 2013 byla v Ternopolu manifestace proti prezidentovi a současnému politickému vedení. Zásluhou katolické církve, v jejímž čele Vy na Ternopolštině stojíte, se manifestace zúčastnilo množství lidu.
  Dal jste požehnání k masové politické akci. Vyzvěte nyní pastýřským listem k manifestaci za záchranu nevinných dětí před amorální gender-devastací a jejich kradením sociálními službami. Pokud Vy i hierarchie v čele s hlavou UHKC Ševčukem budete dále mlčet, buďte si vědomi, že vás po smrti čeká Boží soud a budete se za toto mlčení zodpovídat.


  UHKC – UP HKC (7.4.2013)

  Jaké učení a jakou tradici má Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UP HKC)? Má stejnou tradici i stejnou víru, jakou měli apoštolé a jakou uchovala katolická církev po dobu dvou tisíciletí.
  Jaké učení a jakou tradici má současná hierarchie Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC)? Přijala západní hereze, a tím zradila pravověrné učení i tradici řeckokatolické církve.


  Sv. Sofron Jeruzalémský a současnost (7.4.2013)

  Sv. Sofron Jeruzalémský se narodil kolem roku 560 v Damašku a zemřel v roce 638 v Jeruzalémě.
  Jeho život a boj víry je pro nás velmi poučný, nebo dnešní situace v církvi je podobná časům sv. Sofrona. Ba je dokonce podstatně horší a bolestnější. Monotheletismus tehdy jen částečně popíral lidskou přirozenost v Kristu, dnes je však katolickou hierarchií popíráno Kristovo Božství, Jeho vzkříšení i všechny zázraky.


  Slovo života – Ř 8,14

  "Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží."


  Reflexe na Ř 8,11-13

  Osmá kapitola Římanům uvádí do tajemství osvobození z duševního i tělesného otroctví, které způsobila infekce dědičného hříchu, který je v nás. V 1. a 2. verši je zmínka o vysvobození od zákona hříchu a smrti, které je možné jedině skrze zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši. Zákon znamená, že se něco opakuje, že jde o zákonitost. Pokud jsme přijali Ducha Božího a pokud Jeho hlas slyšíme a realizujeme v souladu se svědomím, jsme lidé duchovní, ne tělesní. V 11. verši je řečeno, že pokud je v nás Duch toho, který vzkřísil Krista, On oživí naše smrtelná těla.


  Zákaz gay pride (25.3.2013)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát a prosí Vás, abyste pro dobro ruského národa nedovolil, aby morální infekce ideologie homosexualismu, spojeného s pedofilií a nebezpečným AIDS, morálně a fyzicky devastovala ruský národ. Prosíme, vydejte zákaz na plánovaný gay pride, který se má uskutečnit 31. března 2013 v městě Syktyvkar v autonomní republice Komy.


  Inteligentní design do škol /dopis poslancům ruské Státní dumy RF/ (23.3.2013)

  Vážení poslanci Ruské Dumy, obracíme se na vás, abyste do povinných školních osnov vnesli komplexní prospěšnou změnu. Navrhujeme vyřazení nevědecké teorie Darwina a její nahrazení naukou o inteligentním designu. V souladu s rozumem za moudrým a inteligentním uspořádáním celého vesmíru, ale i obyčejné buňky, stojí inteligentní Bytost. Současná věda vyvrátila bajky Darwinovy teorie, která se udržuje pouze z ideologických důvodů a má negativní vliv na morální život.


  Národní povstání (22.3.2013)

  Jaceňuk vystoupil s veřejnou výzvou: „Vyhlašujeme národní povstání proti tomuto režimu!“
  Jaceňuk psychologicky hovoří o diktatuře Kremlu a získává si na svou stranu národnostně cítící patrioty. To, že se dnes blíží skutečná hrozba a diktatura ze zcela opačné strany, o tom nemluví. Jde o diktaturu Bruselu.


  Lide můj, vyjdi z Babylónu! /Iz 52,11/ (21.3.2013)

  Vatikán přestal plnit svou funkci ochrany čistoty víry a mravů. Dokonce vede jednotlivé katolické národy skrze současné hereze a ducha neopohanství k duchovní a fyzické sebevraždě.
  Prakticky každý národ si může v této mimořádné situaci vyhlásit vlastní patriarchát a oddělit se od apostatické vatikánské centralizace.
  Apoštol Petr v den Letnic vyzval: „Oddělte se od tohoto zlého pokolení!“ (Sk 2,40). To je od hierarchie, která ukřižovala a dnes křižuje Krista.


  Infekce pedofilie ze Západu (20.3.2013)

  Západní dobročinná organizace ELSA rekrutuje na Ukrajině mladé právníky, aby spustili mechanismus juvenilní justice. S pracovníky sociálních služeb realizuje první etapu v systému kradení dětí prostřednictvím návštěv v rodinách. Cílem je získání informací, které budou zneužity k odebrání dítěte. Tato organizace spolu s nejbližším spolupracovníkem primátora Lvova, Olehem Berezjukem, zajistila na 25. 3. 2013 trénink amerického psychologa Jamesa Hilla pod názvem: „Děti – oběti sexuálního násilí“. Hill vypracoval zvláštní metodu na výslech dětí při soudech v Americe. Podle ní může každého otce obvinit z pedofilie na vlastním dítěti, i kdyby dítě mělo třeba jen dva roky.


  Protest proti demoralizaci ideology z USA (18.3.2013)

  25. 3. 2013 se о 13:30 v budově právnické fakulty Lvovské národní univerzity Ivana Franka uskuteční trénink pro psychology, pedagogy, sociology, sociální pracovníky a všechny zájemce pod názvem „Děti - oběti sexuálního násilí“. Nejde však o žádnou ochranu dětí, jde o pravý opak. V podstatě je to ideologická příprava na zavedení juvenilních mechanismů k masovému kradení dětí. Co sleduje pozvaný psycholog z USA? Má za úkol prolomit veřejné mínění, které respektuje normální rodinné vztahy a nepřipouští zvrácenosti vůči dětem ze strany rodičů. Svými psycho-demagogiemi či psychopatologiemi má vnést autoritám města Lvova prostřednictvím univerzity Ivana Franka chorobné myšlení.  Listy z UA 3/2013

  Slovo života – Ř 8,12-13

  „A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.“


  Kniha Tomáše Halíka „Vzdáleným nablízku“ - recenze

  Kdo je TomᚠHalík a jaké je jeho ovoce? Sám o sobě říká, že je zároveň křesanem a zároveň buddhistou. Zorganizoval první návštěvu dalajlámy v Česku, a to hned po pádu komunismu. Havel s dalajlámou osm hodin meditoval na zámku Hluboká. Halík zbalamutil kardinála Tomáška, aby se nechal ochomoutovat dalajlámovým věncem, a tak otevřel českou církev duchovnímu synkretismu. Následovala série příjezdů dalajlámy do Česka, iniciovaných Halíkem. Přímo v chrámu sv. Salvátora se Halík s dalajlámou střídal u ambonu a českým katolíkům dal příklad praktické apostaze.


  Návrh homosexuálního zákona č. 2342 – lakmusový papírek zrádců a hrdinů Ukrajiny (16.3.2013)

  19. února byl v ukrajinském parlamentu zaregistrován návrh zákona č. 2342 „O prevenci a opatřeních proti diskriminaci na Ukrajině“. Jde o uzákonění propagace zvráceností a o zavedení administrativních i kriminálních trestů pro všechny Ukrajince, kteří mají zdravý rozum a nesouhlasí s diktaturou zvrácenosti. Tento zločinný návrh zákona prosazuje prostřednictvím Úřadu vlády Ukrajiny Ministerstvo spravedlnosti, zvláště ministr O. Lavrynovič a jeho první zástupkyně, I. Emelianová.


  Dopis synodu biskupů Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu (16.3.2013)

  Vážení biskupové! Plně souhlasíme s vaším dopisem, kterým jste se vyjádřili proti návrhu zákona Kabinetu ministrů № 2342 z 19. února 2013 týkajícího se tzv. diskriminace. Odvážně hájíte základní morální principy týkající se ochrany rodiny, křesanské víry i ukrajinské společnosti.


  Dopis metropolitovi kyjevskému a celé Ukrajiny Vladimírovi a biskupům Synodu UPC MP (16.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám děkuje za vᚠvěcný a konkrétní krok k zastavení procesu uzákoňování gender-gay ideologie, která změnami v zákonech v posledních třech letech vede křesany Ukrajiny i celý národ k postupné morální, duchovní i fyzické autogenocidě.


  Reflexe na Ř 8,9-10

  Od počátku osmé kapitoly se ukazuje na napětí, které je mezi tělem a duchem, na dělicí čáru, která dělí lidi na tělesné a duchovní. Kořen rozdělení je už v lidské duši. Člověk, který se svými duševními mohutnostmi – rozumem a vůlí – rozhodne pro egoistický, tedy tělesný životní styl, musí počítat s tím, že „kdo rozsévá do těla, z těla sklidí záhubu“ (Gal 6,8). Člověk, který přijímá Ducha Kristova, dostává světlo a sílu a mění svůj život.


  Výzva hlavě Vatikánu (16.3.2013)

  Svatý otče Františku, jistě sám cítíte, že není čas na oslavy, ale na pravdivé pokání. Vᚠpředchůdce, za něhož jste se upřímně pomodlil, odešel jako obžalovaný za zločiny proti lidskosti. On je pouze kryl, tím je ale de facto schvaloval. Snažil se tak zachovat image oficiální struktuře. Věříme, že jste si vědom, že celé toto smutné dědictví je Vám předáno.


  Poděkování a prosba /dopis předsedovi vlády Maďarska a maďarské vládě/ (13.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných křesanů Evropy děkuje za vᚠhrdinný boj za morální, duchovní a křesanské hodnoty svého národa. Vᚠodvážný čin hájení Božích zákonů je podobný hrdinství synů Makabejských v historii vyvoleného národa. Kéž se vᚠboj za Boha a Boží zákony stane precedentem, jak se vymanit euro-Antiochům zavádějícím pohanství a demoralizaci národů.


  Slovo života - Ř 8,11

  "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá."


  Výzva kardinálům v konkláve (13.3.2013)

  Vážení kardinálové, možná dnes, možná v nejbližších hodinách zvolíte nového papeže. Masmédia masírovala už před volbou vás i prostý lid s cílem, aby byl vybrán takový papež, který nemá s Kristem, s Duchem pravdy a pokání ani se spasitelnou vírou nic společného. Tajemné Tělo Kristovo vašimi herezemi už téměř vykrvácelo. Zbývá zlikvidovat poslední zbytky upřímných kněží, řeholníků a věřících. Odstranit tak poslední zdravé principy a zavést takové, které dokončí totální likvidaci. Potom už stačí jen vykonat pohřeb. Vy spolu s novým papežem máte teď de facto funkci hrobařů církve. Jenže „brány pekelné ji nepřemohou“ a náhrobní kámen bude odvalen. Kristus vstal z mrtvých! Živá církev bude žít v katakombách tak, jako tomu bylo na počátku církve. Oficiální struktura se stala nevěstkou antikrista, která se opájí krví svatých, zabíjí pravověrné a rouhá se Bohu.


  Výzva kardinálům k pokání /otevřený dopis/ (13.3.2013)

  V minulých letech jsme se na vás obraceli s výzvou k pokání za zločiny uvnitř církve. Vy jste však nechtěli slyšet tento hlas. Svým pokryteckým mlčením jste Božího Syna Ježíše Krista odsoudili v církvi k trestu smrti, podobně jako kdysi velekněží, farizeové a saduceové. Stali jste se privilegovanou kastou, která dává lidem falešné evangelium a přikrývá se Boží autoritou k realizaci vlastních cílů.


  Jubilejní most přes řeku Moravu (12.3.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na vás obrací s iniciativou vybudování mostu pro chodce přes řeku Moravu. Most by propojoval historickou lokalitu, kde se nachází nejvíce vykopávek z období Velkomoravské říše.


  Dopis poslancům Ukrajinského parlamentu (10.3.2013)

  Maďarsko před rokem přijalo novou Konstituci, založenou na křesanských hodnotách. Jako prioritu staví zdravou rodinu, kterou tvoří otec, matka a děti a neuznává za rodinu soužití dvou homosexuálů nebo leseb. Velmi ostře se proti tomu postavilo vedení EU, které vytváří tlak na zákonodárství. Ve všech státech prosazuje gender-amorálnost a zločinné juvenilní antizákony ke kradení dětí.
  Dnes by si měl vzít každý ukrajinský poslanec příklad z maďarské vlády. Maďarští politici se stali pravdivými reprezentanty morálních, duchovních, národních i křesanských hodnot.


  Ukrajinci nesmí vědět o likvidačních zákonech, které jim vnucuje EU (10.3.2013)

  V nedávno zaregistrovaném návrhu zákona o vnesení změn do Zákoníku práce je navrhováno zakázat takzvanou diskriminaci na základě sexuální orientace v pracovních vztazích. Návrh zákona byl vládou podán s vysvětlující poznámkou, že tyto změny není třeba předkládat k veřejné diskuzi. Za koho pokládají někteří politici ukrajinský národ, když prosazují zákony k jeho sebelikvidaci a nedovolují, aby veřejnost ani skuteční odborníci mohli posoudit zločinnost a škodlivost těchto zákonů? Pravdivá demokracie má chránit nejzákladnější práva lidu před zlem a zločinností, a ne privilegovat zločiny a amorálnost ke škodě většiny národa. Jestliže EU dnes dává Ukrajině podmínku, že musí přijmout homodiktaturu, je stejná podmínka, jako by řekli: „Jestli chceš být mým přítelem, musíš vypít sklenici jedu“.


  Lvovská městská rada (LMR) přijímá nové myšlení (8.3.2013)

  Tisková služba LMR informuje veřejnost, že „Odborníci z Holandska učí pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí (morálně orientované školení).“
  Holandsko jako první země uzákonilo sňatky homosexuálů, včetně adopce dětí, legalizovalo stranu pedofilů, zavedlo eutanazii, a to nejen pro staré, nemocné lidi, ale už i pro nezletilé a zdravé lidi, kteří například prožívají deprese či se ocitli ve finanční krizi. Holandsko legalizovalo drogy, zavedlo veřejné domy pro zoofily. Dnes Holanďané přijíždění do Lvova na městskou radu a mění myšlení v závislosti na své ideologii. Jejich cílem je naučit pracovníky LMR vydávat správná rozhodnutí. Jaká to budou správná rozhodnutí?


  Program 1025. jubilea pokřtění Rusi-Ukrajiny /dopis prezidentům/ (3.3.2013)

  Vážený Vladimire Vladimiroviči, Viktore Fedoroviči, Alexandře Grygorjeviči, tento rok si připomínáme 1025. výročí přijetí křesanství skrze křest sv. Vladimíra v Kyjevě. Rok 2013 je historickým rokem pro naše národy.
  Jménem svých národů učiňte stejné gesto, které učinil svatý Vladimír před 1025 lety. Každý z vás vyberte 3 své nejbližší spolupracovníky. Vás – 12 mužů – pak společně sestupte do Dněpru. Gestem ponoření obnovte křest za své národy.


  Kdo je a kdo není velezrádce? (6.3.2013)

  Každý dobře ví, kdo je český ex-prezident Václav Klaus. Ideologicky se nesjednotil s celosvětovým trendem globalizace a redukce lidstva, skrytě vyjádřeným v konvencích OSN a EU. Jasně odmítl jeho nejsilnější páky – homosexualismus a mechanismy juvenilní justice.
  38 senátorům, kteří obvinili prezidenta z velezrady, patří hanba. Komu ve skutečnosti toto obvinění patří - prezidentovi, nebo jim?


  Slovo života - Ř 8,10

  "Jestliže však je Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch žije kvůli spravedlnosti."


  Jubileum pokřtění Rusi-Ukrajiny (28.2.2013)

  Jubilejní program k 1025. výročí křtu Kyjevské Rusi začíná prvním dnem Velkého postu, to je zde na Východě 18. března 2013. Je třeba si uvědomit, že Ukrajinu, Rusko a Bělorusko před naprogramovanou autogenocidou může zachránit jedině Bůh. Bůh chce tyto tři národy zachránit skrze lidi, kteří jsou ochotni bránit Boží zákony a usilovat o pravdivou duchovní i morální obnovu těchto národů.


  1150. jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje (28.2.2013)

  Letos si Česko i Slovensko připomínají historické jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jejímž centrem byl Velehrad. Podle archeologů historický Velehrad byl asi 10 km od vesnice, která nese toto jméno, v lokalitě Uherské Hradiště – Nové Sady. Jiní archeologové tvrdí, že historický Velehrad byl v lokalitě Mikulčice, kde byly nalezeny základy několika chrámů z tohoto období. Navrhujeme, aby se zde uskutečnila národní pou v pátek 5. července 2013.


  Evropská integrace = sebevražda Ukrajiny (24.2.2013)

  Skupina „Prvního prosince“ kardinála Huzara vydala 19. 2. 2013 vyhlášení, v němž požaduje, aby Ukrajina vešla do krachující EU a zbavila se nezávislosti.
  Citace: „Evropská integrace Ukrajiny je věcí našeho osobního rozhodnutí...“
  Odpověď: Každý Ukrajinec, pokud má osobně vybírat, musí nejprve vědět, že se tím rozhoduje: pro homodiktaturu, pro to, že mu bude juvenilní justice brát děti, pro to, že mu budou zabíjet rodiče eutanazií, pro to, že z něho udělají očipovaného biorobota.
  Toto je konkrétní evropská integrace, která likviduje všechny morální, duchovní a křesanské hodnoty.


  Summit Ukrajina – EU /Výzva prezidentovi i ukrajinskému národu/ (16.2.2013)

  Demagogové tvrdí, že summit Ukrajina – EU bude spojen s makrofinanční pomocí Ukrajině. Jde o makro-kolosální podvod. V Řecku, v Itálii, Španělsku, Portugalsku progresuje ekonomická krize. Merkelová prosazuje, aby i nezadlužené státy EU splácely dluhy zadlužených bank EU. To pak čeká i Ukrajinu! EU zakazuje Ukrajině, že nesmí obchodovat s euroasijským společenstvím, jinak s ní zruší obchodní styky. Pro Ukrajinu je však naopak mnohem lepší přerušit obchodní styky s EU. Důvodem není jen ekonomika, ale i záchrana morálních hodnot a suverenity státu.


  Co je „Rusko bez sirotků“ (21.2.2013)

  Aliance „Rusko bez sirotků“ je napojena na alianci „Svět bez sirotků“. Jde o jasný mechanismus UNICEF ke skrytému zavedení juvenilní justice v daném státě. Zrušení sirotčinců je manévrem, aby struktura náhradních byznys-rodin, která má sloužit pro děti ukradené z rodin, mohla začít fungovat. Nejde v nich o klasickou adopci, ale o byznys s dětmi.


  Zemřel vladyka Michael Osidač

  Dne 21.2.2013 zemřel vladyka Michael Osidač. Jeho přáním bylo, aby ho pochoval jeden z pravověrných biskupů. Toto přání pak ještě zopakoval i dva týdny před svou smrtí.  Listy z UA 2/2013

  Oddělte se od PS RE a jeho antizákonů (14.2.2013)

  Navrhujeme, aby Rusko i Ukrajina vystoupili z Rady Evropy, protože RE se v současné době dopouští globalizace členských států a násilně a lstivě mění jejich zákonodárství ke zničení morálních a duchovních hodnot obou národů.


  Stop gender-genocidě Ukrajiny (13.2.2013)

  Návrh zákona o vnesení změn do některých zákonodárných aktů Ukrajiny ohledně určení občansko-právního statusu fyzické osoby je v rozporu s Konstitucí Ukrajiny i s národními a kulturními tradicemi, které jsou základem nezávislého ukrajinského státu a zdravého národa.
  Návrh zákona obsahuje například doplnění čl. 6 Občanského zákoníku tím, že aktem sociálního statusu je i změna pohlaví fyzické osoby (včetně změny bez chirurgického zásahu), což bude následně podléhat povinné státní registraci.
  Na Ukrajině se v těchto dnech prostřednictvím úprav v zákonech odehrává skrytý, cílevědomý puč! Všechny tyto změny mají jeden vektor – jsou namířeny na zničení morálních a křesanských hodnot zavedením gender-gay ideologie a juvenilní justice.


  Rozsudek smrti ukrajinským rodinám /dopis ombudsmanovi pro práva dítěte J. Pavlenkovi/ (10.2.2013)

  29. – 31. 1. 2013 jste přijel do lvovské oblasti propagovat mechanismy juvenilní justice.
  Krátce po Vaší návštěvě se ve školách lvovské oblasti objevily směrnice pro třídní učitele. Ti měli podat informace o žácích z „rodin, které se ocitly ve složitých životních situacích“. Následoval seznam kritérií pro tzv. „obtížné životní podmínky“: 1) neúplné rodiny; 2) mnohodětné rodiny (víc než dvě děti); 3) rodiny, v nichž jsou fyzicky či duševně postižené děti; 4) málo zabezpečené rodiny; 5) rodiny, které zasáhl problém vynucené pracovní migrace; 6) rodiny s problémy závislostí; 7)rodiny, v nichž se rodiče uchylují od plnění svých rodičovských povinností (jde o umělý pojem, znamená to například, že dítě není půl hodiny pod dozorem rodičů a už může být odebráno za takzvané „ponechání dítěte bez dohledu“ atd.).
  Podle těchto kritérií mezi rodiny ve složitých životních situacích patří ne 99 %, ale 100 % ukrajinských rodin.


  Dopis metropolitovi vyžgorodskému a černobylskému Pavlovi (10.2.2013)

  Vážený metropolito, ve dnech 6.-7. 2. 2013 jste se zúčastnil Východoevropského summitu pro duchovní v Kyjevě. Co sledoval summit? Cílem summitu bylo odstartovat systém náhradních byznys-rodin, do nichž budou v první fázi dáváni sirotci. Brzy je však nahradí děti z tzv. rizikových skupin. Do rizikové skupiny patří podle juvenilních norem prakticky každé dítě na Ukrajině. Prostřednictvím tzv. náhradních rodin budou mnohé děti prodány na Západ, zneužity pedofily a homosexuály a některé skončí dokonce jako materiál na orgány.


  Dopis předsedovi Ivano-Frankivského krajského úřadu M. Vyšivaňukovi (10.2.2013)

  Vážený pane předsedo, dne 4. 2. 2013 se na Vás obrátila paní Táňa Sanford Ammar, která je agentkou kanadské společnosti pro mezinárodní rozvoj. Žádá po Vás, abyste jí na krajském úřadě poskytl konferenční sál pro její seminář „Restorativní praktiky a spolupráce škol a policie v prevenci dětské zločinnosti.“
  V Kanadě už prakticky schválili zločinnou pedofilii na bezbranných dětech. Rovněž v Kanadě je zákonem dovoleno provádět dětem, které juvenilní justice odňala milujícím rodičům, elektrošoky k vygumování paměti a tzv. lobotomii. Jde o nenávratný zásah do osobnosti člověka, z něhož se doživotně stává psychický mrzák.
  K těmto ideálům spěje ivanofrankivská oblast?


  Výzva rodičovským výborům (10.2.2013)

  Vážení představitelé rodičovských výborů, na Ukrajině proběhl ve dnech 6. – 7. února 2013 Východoevropský summit pro duchovní, který organizovala občanská organizace „Ukrajina bez sirotků“.
  Upozorňujeme tímto ruskou veřejnost na psychologickou manipulaci, která zde po dva dny probíhala pod vedením amerických pastorů. Jejich cílem bylo prosadit celosvětovou ideologii juvenilní justice zakládáním takzvaných náhradních pseudorodin, které jsou nutným předpokladem pro fungování zločinné juvenilní justice.
  Organizace „Rusko bez sirotků“ plánuje v březnu tohoto roku pro duchovní podobnou akci, jako byl summit v Kyjevě, a se stejným cílem.


  Slovo života - Ř 8,9

  "Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá ve vás. Kdo Ducha Kristova nemá, ten není jeho."


  Reflexe na Ř 8,5-8

  Na mnoha místech Písma svatého je zmínka o duchu, duši a těle. Mohutnostmi duše jsou rozum a vůle. Následkem prvního hříchu rozum těžko poznává podstatu pravdy a vůle je oslabena konat skutečné dobro. Tato infekce prvního hříchu zasahuje i srdce člověka a působí v něm disharmonii. Důsledkem je, že nezřízené žádosti si podmaňují srdce egoismem a sebeláskou. Písmo svaté proto o lidském srdci říká, že je nejlstivější ze všeho (Jer 17,9) a že je kamenné (Ez 36,26). Bůh zaslíbil, že nám dá nové srdce (Ez 36,26).


  Výzva k abdikaci /patriarchovi Kirillovi/ (11.2.2013)

  Benedikt XVI. dne 11. 2. 2013 oznámil veřejnosti, že ke dni 28. 2. 2013 opouští svůj úřad.
  Vy jste, patriarcho Kirille, podobně jako Benedikt XVI. a Jan Pavel II., učinil synkretistické gesto, a to v Astaně dne 30. 5. 2012. Byzantský katolický patriarchát zveřejnil, že jste na sebe i Vy uvrhl Boží anathemu – prokletí, kterou stahujete nyní na celou pravoslavnou církev. Proto Vás Byzantský patriarchát vyzval, abyste opustil úřad.
  Byzantský katolický patriarchát Vás tímto znovu vybízí, abyste následoval Benedikta XVI. a k témuž dni, to je k 28. 2. 2013, opustil svůj úřad.


  Kdo koho diskriminuje? (8.2.2013)

  Ministr zahraničních věcí Kožara se vyjádřil, že je nutné zavést do Pracovního zákoníku nový zákon, který zakazuje diskriminaci homosexuálů. Ve skutečnosti je tento zákon totálně zbytečný. O žádnou diskriminaci homosexuálů na Ukrajině nejde, spíš dostávají privilegia. Příkladem je Ministerstvo spravedlnosti. Zde prostřednictvím Rady LGBT, podvodně vystupuje ve jménu celé ukrajinské veřejnosti hrstka LGBT a připravuje zákony k její diskriminaci a sebezničení. Zahraniční lobbyisté LGBT plánují toto privilegium prosadit na všechny klíčové úřady včetně ministerstev a oblastních rad. Potřebují proto tzv. antidiskriminační zákon, aby mohli jako privilegovaná kasta diskriminovat 99 % obyvatel.


  Náhradní byznys-rodiny (Summit pro duchovní: 6.–7. 2. 2013 v Kyjevě)

  Ve dnech 6.-7.2.2013 se v Kyjevě uskutečnil summit pro duchovní s cílem založit základní strukturu juvenilní justice – tzv. náhradní pseudorodiny. Po dva dny byli pozvaní účastníci vystaveni manipulačnímu vlivu. Všechny proslovy pastorů vybízely k zakládání náhradních pseudorodin. V tomto stádiu jim posloužila humánní teorie o zrušení dětských domovů a přijetí sirotků, kterým má být vytvořena rodinná atmosféra. Vědomě byla zamlčena podstata. Totiž nejde o doživotní adopci sirotka, ale o zavedení zločinného systému náhradních pseudorodin, sloužícího v další fázi pro děti ukradené milujícím rodičům.


  Alibistický dokument o juvenilní justici /dopis patriarchu Kirillovi/ (9.2.2013)

  Vážený patriarcho, ve dnech 2. – 5. 2. 2013 se pod Vaší autoritou uskutečnil Archijerejský koncil. Ruská veřejnost očekávala rozhodné slovo hlavy církve ke zločinné juvenilní justici. Jasný dokument, postavený na evangeliu a prorockém slově, měl být účinným prostředkem k obnově církve a národa. Vámi vydaný dokument však očekávání nenaplnil. Zločinný systém juvenilní justice akceptujete, a tím de facto potvrzujete. Lékař, který nesplnil svou povinnost a neučinil nutnou operaci k záchraně pacienta, má na svědomí jeho smrt. Vy jste svou povinnost nesplnil.


  Vyjádření Byzantského katolického patriarchátu k tzv. Východoevropskému summitu pro duchovní (25.1.2013)

  Dne 6.–7. 2. 2013 má v Kyjevě proběhnout Východoevropský summit pro duchovní s názvem „Ochraň sirotka – změň budoucnost“. Jde o skrytou formu zavádění juvenilní justice, tedy o organizovaný mezinárodní zločin vůči dětem. Prostřednictvím několika Jidášů, kteří se nazývají křesany, má být vybudována antikristovská struktura byznysu s dětmi s cílem autogenocidy těchto slovanských národů.


  Církev a juvenilní justice (25.1.2013)

  Ve dnech 2. – 5. 2. 2013 má proběhnout Archijerejský koncil pravoslavné církve. Má řešit velmi aktuální otázku juvenilní justice. V říjnu 2012 byl předložen návrh dokumentu „Stanovisko Ruské pravoslavné církve k reformě rodinného práva a problémům juvenilní justice“, který má být na koncilu schválen. Bohužel, dokument je kompromisem, a ne očekávaným, jasným vyjádřením církve (srov. Mt 5,37) proti zločinnému juvenilnímu systému.


  Výzva hierarchii UHKC (24.1.2013)

  Rok 2012 i nynější rok 2013 jsou mimořádně důležitým historickým předělem pro celou Ukrajinu i pro křesanství na tomto území. Politickou atmosféru na Západní Ukrajině ovlivňujete především vy. Aby mohl nastat účinný proces ozdravení řeckokatolíků i křesanů na Ukrajině, je třeba učinit pravdivou diagnózu a nezavírat oči před pravdou.


  Výzva ruskému národu – I. část /DIAGNÓZA/ (24.1.2013)

  Byzantský katolický patriarchát se obrací na ruský národ s výzvou, jejímž cílem je křesanská i národní obroda.


  Výzva ruskému národu – II. část /PROGNÓZA/ (24.1.2013)

  Aby bylo Rusko zachráněno před autogenocidou, musí se postavit proti celosvětové demagogii, která popírá realitu a vede ke ztrátě rozumu, ztrátě svědomí, ke ztrátě všech morálních, duchovních i křesanských hodnot. Jde o gender ideologii, juvenilní justici, čipizaci, legalizaci narkotik a eutanayii. Musí být uzákoněn takový program, který efektivně vykoření všechny tyto destruktivní vlivy.
  Rusko se musí vrátit ke svým morálním, duchovním a národním hodnotám, se kterými má tisíciletou zkušenost. Dnes je třeba, aby základem politiky byl takový program, který v sobě koncentruje pravdivé křesanské zásady a principy.  Listy z UA 1/2013

  Slovo života - Ř 8,7-8

  "Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, nebo se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou."


  Slovensko proti juvenilní justici

  Slovenská masmédia se začala zajímat případem slovenské rodiny, která se odstěhovala do Anglie a které sebrala juvenilní justice dvě děti. Poté, co byl případ medializován, se dětí zastali členové slovenské vlády. Po dlouhém boji se podařilo děti vytrhnout z tohoto zločinného systému a vrátit je slovenské rodině, která se přestěhovala zpět na Slovensko.
  Ukrajinci nejsou schopni věřit realitě, která je v sousedním euro-ráji, do něhož se s velkou euforií tlačí. Bohužel, tyto zločinné zákony už začínají fungovat i na Ukrajině díky uzákonění juvenilních mechanismů. Věříme, že i ukrajinská masmédia se probudí a skrze ně se probudí i ukrajinský národ do reality, která se týká zločinné juvenilní justice.


  Reflexe – Ř 8,1-4

  Co znamenají slova: „…co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu“? Kdy nebyl zákon omezen lidskou slabostí? Když ještě hřích neměl nad člověkem moc. Boží zákon Adamovi v ráji určil: „Nejez, jinak zemřeš!“ Když Boží zákon porušil, trest ze zákona se naplnil, Adam zemřel. Od té doby i nad lidstvem vládne zákon hříchu a smrti.


  Slovo života - Ř 8,5-6

  "Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj."


  Otrokáři Ukrajiny zvyšují export dětí do USA /dopis ukrajinské vládě/ (13.1.2013)

  Nyní se na Ukrajině rozjíždí mechanismy juvenilní justice, s cílem kradení děti i z dobrých rodin kvůli byznysu. Takzvaným důvodem je, že poptávka po ukrajinských dětech na Západě stále roste. Zastavte tyto zločiny, kterých se dopouštějí státní úředníci Ministerstva sociální politiky s ombudsmanem pro práva dětí Jurijem Pavlenkem a ombudsmanem Valérií Lutkovskou. Potrestejte tyto úředníky jako zločince. Tyto zločiny, porušující morální pravidla i Konstituci Ukrajiny, přesahují všechny meze. Jsou namířeny proti bezbranným dětem i proti ukrajinskému národu.


  Smlouva ombudsmana s UNICEF (12.1.2013)

  V prosinci 2012, kdy Rusko už vydalo ultimátum, že do 31. 12. 2012 musí UNICEF opustit území Ruska, paní Valérie Lutkovská, ombudsman na Ukrajině, podepsala smlouvu o spolupráci s UNICEF.
  Jaké ovoce nese UNICEF? Tzv. sexuální výchova, která je systematicky prosazována v celosvětovém měřítku, je založena na zvrácených zásadách pedofila Kinseyho a masově demoralizuje děti. UNICEF ve všech státech podporuje zločinnou juvenilní justici. Státy, prostřednictvím smluv s UNICEF, přijímají zločinné konvence, na jejichž základě mění státní zákonodárství a zavádějí mechanismy tzv. kontroly rodin a následného kradení dětí. To vše se děje hlavně na základě Konvence OSN o právech dítěte. Plodem jsou nejt잚í zločiny proti lidskosti, proti bezbranným dětem. Těmto masovým zločinům ombudsman Lutkovská otvírá dveře.


  Tyranizování ukrajinských dětí (10.1.2013)

  Jurij Pavlenko všemi silami prosazuje mechanismy juvenilní justice, která bez příčiny bere děti z dobrých rodin. Na Ukrajině ze všech sil nyní zavádí náhradní rodiny, v nichž nejde o skutečnou adopci dítěte na celý život, ale jsou jen přestupnou stanicí. Děti, které budou vyrvány z normálních rodin a předány do tzv. náhradních rodin, mezi nimi budou kočovat, až nakonec budou prodány na Západ. K těmto krádežím dětí dochází pod rouškou pomoci z tzv. obtížných životních podmínek nebo prevence tzv. násilí v rodině, kterým je nazývána normální výchova.


  Dopis prezidentovi Běloruska a běloruské vládě (11.1.2013)

  V Bělorusku opoziční strany a občanské organizace (zřejmě LGBT) sepsaly memorandum a vytvořily tzv. genderovou platformu. Je třeba tuto iniciativu jasně označit za protinárodní a protikonstituční. Je nutno ji zrušit a podobné aktivity nedovolit. Genderistkám je třeba nabídnout dobrovolnou emigraci do ráje EU. Tam se budou moci plně realizovat, aniž by škodily běloruskému národu. Jinak by se brzy dostaly na klíčová místa, skrytě by připravily puč a pod vedením zahraničních lobbyistů prosadily homodiktaturu.


  Oznámení třem prezidentům (11.1.2013)

  Vážení prezidenti Ukrajiny, Ruska, Běloruska!
  Byzantský katolický patriarchát vám oznamuje historickou událost, která se uskutečnila v intencích ukrajinského, ruského i běloruského národa, jejichž zástupci jste před Bohem v této závažné době vy. Zasvěcení těchto tří národů Přesvaté Bohorodičce se uskutečnilo 8. ledna 2013 v Kyjevě, v areálu Kyjevopečerské lávry.


  Zasvěcení Ukrajiny, Ruska a Běloruska Přesvaté Bohorodičce

  Kyjev, 8. leden 2013, Sbor Přesvaté Bohorodičky


  Huzarovo antidesatero (10.1.2013)

  8. 12. 2012 Huzarova iniciativní skupina vyhlásila tzv. „Chartu svobodného člověka“. V celé chartě není ani zmínka o pravdivých křesanských hodnotách, o pravé svobodě v Ježíši Kristu, o boji proti hříchu ani o potřebě spasit svou nesmrtelnou duši.
  Za iniciativní skupinou je antiprorocký duch, který v tento strategický moment mate národ, aby se nezachránil před morální devastací a ztrátou státní nezávislosti. Ukrajina se má stát stokou morálních zvráceností dekadentní Evropy, která prosazuje amorální homosexualismus a zločinné kradení dětí juvenilní justicí.


  Dopis ministryni sociální politiky, N. Korolevské (10.1.2013)

  Vážená paní ministryně, k dosazení do úřadu Vám gratulujeme, ale zároveň připomínáme, že jste ve vážné situaci.
  Po ministrovi Tihipkovi dědíte systém, jehož cílem je uvést do pohybu juvenilní mechanismy ke katování ukrajinských dětí podobně jako se to děje v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Finsku.
  Tento systém nadnárodní juvenilní justice, kterou prosazuje OSN, EU, světoví bankéři a zednáři, sleduje redukci lidstva, v našem případě autogenocidu Ukrajiny. Ti, kdo tento program prosazují, budou jednou odsouzeni jako masoví vrazi a zločinci proti lidskosti, a to jak před lidským, tak i před Božím soudem, kterému nikdo, na rozdíl od lidského soudu, neunikne.


  Slovo života - Ř 8,4

  "Aby spravedlnost Zákona byla vyplněna v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha."


  Novoroční výzva všem studentům Ukrajiny

  Drazí synové a dcery ukrajinského národa, vstupujete do historického roku, v němž se bude rozhodovat o vaší časné i věčné budoucnosti, a to se vás bytostně týká. Evropa byla vybudována na křesanských základech. Ukrajina i Rusko přijaly evropskou kulturu křtem sv. Vladimíra v Kyjevě.
  Bůh dal Ukrajině svobodu. Za ni vaši dědové a pradědové skropili ukrajinskou zem na různých frontách svou krví. Položili za ni vlastní životy. A nyní, po dvaceti letech svobody, jsou mladí lidé tak jednostranně a nekriticky zmanipulováni, aby ji prodali za falešnou vidinu euroráje s autogenocidními zákony. EU není rájem, ale žalářem národů!


  Novoroční výzva českým křesanům a lidem dobré vůle

  Drazí katolíci, křesané a lidé dobré vůle! Bývalé Československo je územím, na které v roce 863 přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Letos si připomínáme 1150. výročí! Území Velké Moravy tenkrát už nebylo pohanské, nebo zde konali svou misii iroskotští mniši. Ti však dovolovali synkretismus křesanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění, které praktikovali takzvaní „volchvy“. Po pádu komunismu se činnost různých věštců a mágů masově rozšířila. Jejich prostřednictvím přichází duchovní zatemnění na národ uzákoněním amorálnosti – takzvaného legislativního partnerství, gender-schizofrenie (srov. Ř 1,23-27), uzákoněním narkotik a dne 7. 11. 2012. uzákoněním systému k masovému kradení dětí Pokud se křesané v Česku odřeknou okultismu a herezí, pokud se vrátí ke zdravým kořenům spasitelné víry, jakou nám přinesli svatý Cyril a Metoděj, přijde duchovní probuzení jedince, rodiny i národa! Byzantský katolický patriarchát vyzývá český národ, aby každý křesan dal Bohu slib, že po dobu jednoho roku bude denně věnovat hodinu rozhovoru s Bohem v osobní modlitbě. Bůh pak zachrání Česko před plánovanou autogenocidou! VIDEO>>>


  Novoroční list biskupům, kněžím a věřícím Slovenska

  Drazí věřící, kněží a biskupové Slovenska, na začátku nového roku 2013, který je jubilejním rokem příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát. Toto jubileum nás motivuje, abychom se vrátili zpět k našim společným křesanským kořenům, které zasadili v roce 863 svatí Cyril a Metoděj. Křesanská víra, která je spojena s pravověrným učením, pokud je realizována, je bezpečnou cestou ke spáse. Apoštol Pavel v listě do Soluně píše: „Proto děkujeme Bohu, že jste přijali Boží slovo jako Boží slovo a ne pouze jako slovo lidské. Toto Boží slovo ve vás věřících působí.“ Boží slovo má moc proměňovat nᚠživot, dává nám sílu, abychom mohli vítězit nad lží a hříchem. Bohužel, uvnitř církve probíhá už téměř celé století tvrdý boj za čistotu víry...
  Pokud Slovensko bude konat pravdivé pokání, vrátí se ke zdravým kořenům a přijme téhož Ducha Božího, Ducha Kristova, jakého měli svatí Cyril a Metoděj, může se stát kvasem duchovní obrody pro celou Evropu. VIDEO>>>
  Listy z UA - 2012


  Listy z UA 13/2012

  Vicekancléř prezidenta o antikristu

  Prezidentův vicekancléř v České Republice, Petr Hájek, vyvolává v médiích svou novou knihou „Smrt v sametu“ poprask. Zatímco v předcházející knize „Smrt ve středu“ poukazoval na mediální manipulaci, mediokracii a silné tendence ke vzniku světové totalitní vlády, v nejnovější knize říká, kdo za tím vším stojí. Odpověď je znepokojivá a pro ateistu i šokující: je to Satan a jeho služebník v lidské podobě – Antikrist, jímž se mohl stát i předcházející prezident Václav Havel (1989-2003). A Apokalypsa popsaná v Písmu se rychle blíží…


  Apostaze Vatikánu vrcholí (24.12.2012)

  Očekávalo se, že v tomto předvánočním období papež vyzve světové bankéře, zednářské lóže i představitele OSN, EU a Rady Evropy aby konali pokání a zastavili proces redukce neboli genocidy lidstva.
  Papež místo toho, aby ukázal na podstatu Vánoc, mudruje o oslovi, volovi a kalendáři, a tím mate věřící historicko-ateistickou metodou, která ve své podstatě popírá Božství Kristovo i samu inspiraci Písma.


  Zrození a vzkříšení (22.12.2012)

  Byzantský katolický patriarchát děkuje ruskému prezidentovi i ruské vládě, že 19. prosince 2012 (podle Juliánského kalendáře ve svátek sv. Mikuláše), dali ruským dětem nejcennější dárek: „Zákon Dimy Jakovleva“. Tímto zákonem je zabráněno prodávat děti ukradené juvenilní justicí za hranice. V Rusku tak byla juvenilní justice de facto zrušena. Zákon rovněž zakazuje na území Ruska činnost všem organizacím, které zavádějí juvenilní mechanismy a jsou financovány ze zahraničí. Do 31. prosince 2012 musí UNICEF opustit území Ruska.


  Satanizace dětí a genocida národů skrze církev? (13.12.2012)

  Na Ukrajině se má ve dnech 6. – 7. února 2013, v hotelu Prezident v Kyjevě, uskutečnit Východoevropský summit duchovních „Ochraň sirotka – změň budoucnost“.
  Aby se bez odporu podařilo zavést tento nejzločinnější systém na Ukrajině, začíná se tím, že se ruší sirotčince. Lobbyisté vytvořili vznešenou ideu „Ukrajina bez sirotků“ a využili fráze o „výchově v milujících rodinách“. Nikdo neřekne, že jde o zavádění zločinného mechanismu tzv. náhradních rodin, který uvádí do chodu mechanismus krádeží dětí a výnosný byznys s nimi.
  I kdyby někteří křesané vytvořili náhradní rodinu a vzali si nejprve děti ze zrušených dětských domovů, tento systém je donutí předat je do další náhradní rodiny a pak budou děti nakonec prodány do zahraničí. Tragedie těchto prodaných dětí jsou už veřejně známy.


  Juvenilní justice už ve Lvově (12.12.2012)

  Lvovská městská rada oznámila rodičům, že byl založen „orgán péče a starostlivosti“ spojený s komisí ochrany práv dítěte. Vztahuje se to i na okresní úřady ve Lvovské oblasti.
  Citujeme z vyhlášení Lvovské městské rady: „Vážení rodiče, pamatujte!
  „Pokud jste nezabezpečili odpovídající podmínky pro život a výchovu dítěte, pokud tyto podmínky ohrožují život a zdraví vašeho dítěte, může být ve shodě se zákonodárstvím odňato z rodiny bez vašeho souhlasu“.


  Slovo života - Ř 8,3

  "Nebo co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, to Bůh vykonal, když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu a odsoudil hřích v těle."


  Vánoční pastýřský list

  Drazí upřímní katolíci, slavíme svátky Kristova narození a obzvláště v tyto dny si uvědomujeme velikost Boží lásky k nám. Bůh, aby nás spasil a dal nám věčný život, přišel na svět v podobě bezbranného dítěte. Znovu prožíváme tuto radostnou chvíli, která má bezprostřední vztah ke každému z nás. Andělé na nivách betlémských oznámili pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“ Boží slovo říká: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Brzy po narození Ježíška však Herodes nechal vyvraždit všechny děti v Betlémě. Svatá rodina utekla do Egypta, aby zachránila Ježíškovi život.


  Reflexe Ř 7,24-8,2

  Sedmá kapitola listu k Římanům je velmi těžká na pochopení, ačkoli obsahuje nejzákladnější pravdy, které se plně týkají každého z nás. Hovoří o zákonu Božím, který je svatý, spravedlivý a dobrý, a přesto mně nezabezpečuje spasení. Pouze mě usvědčuje ze hříchu, ale nedává sílu zvítězit nad zákonem hříchu a smrti. Na závěr kapitoly apoštol volá za sebe i za všechny upřímné věřící: „Já nešastný člověk! Kdo mě vysvobodí z těla této smrti?“ To vysvobození je v Kristu.


  Zákon o referendu na Ukrajině /dopis pretidentovi Ukrajiny/ (9.12.2012)

  Vážený pane prezidente, 27. listopadu 2012 jste podepsal nový zákon „O celoukrajinském referendu“.
  Referendum a řeší zabezpečení samostatnosti Ukrajiny a zrušení antikonstitučních zákonů, které byly v poslední době pod tlakem západních lobbyistů nezákonně prosazeny. Jsou ke škodě rodiny, hlavně dětí, a vedou k autogenocidě ukrajinského národa.


  Vatikán dává katolíkům precedens k čipizaci (8.12.2012)

  Vatikán zavádí totální kontrolu církevních úředníků ve svém státě, a to od 1. 1. 2013. Jde o mikročip s číslem 666.
  Vatikán dnes už nesvědčí pro Krista, nevybízí katolíky k věrnosti Bohu a Jeho zákonům, ale připravuje cestu k masovému podřízení se antikristu. Tato cesta zrady s čipem 666 na těle zapříčiní choroby a končí v ohnivém jezeře (viz Zj 14,9-13).


  Zelené pokoje – past na děti (6.12.2012)

  Vážený pane prezidente, lobbyisté juvenilní (kriminální) justice dnes vycházejí s novým útokem na rodiče a děti. Nyní jsou jim prostředkem tzv. „zelené pokoje pro nezletilé“.
  V „zelených pokojích“ za pomoci speciálně vytvořeného prostředí (celá místnost i s nábytkem je natřená nazeleno) budou mít vyškolení manipulátoři dětskou psychikou reálné podmínky k vytvoření psychologického tlaku na dítě. Rovněž odpovídající technické vybavení zajistí videozáznam průběhu komunikace s nezletilým, který je juvenilními pracovníky požadován. Ve skutečnosti je cílem tohoto rozhovoru chytit dítě do pasti.


  Slovo života - Ř 8,1-2

  "Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, nebo zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti."


  Zločiny čortkovských církevníků (27.11.2012)

  Náboženská nenávist, kterou církevníci UHKC proti věřícím UP HKC cílevědomě rozpalují, v těchto dnech už přerostla v násilnické akce.
  V sobotu dne 17. listopadu před sedmou hodinou ráno vniklo asi 20 mužů v maskách se sekerami a železnými tyčemi do kláštera Zvěstování sester UP HKC v obci Probižná. Sestry byly drasticky za ruce a nohy vyneseny ze svého domu, který je jejich soukromým vlastnictvím, a hozeny vedle schodiště na zem. Před klášterem už byl zorganizován fanatický dav v čele s farářem Pasičníkem. Asi za dvě hodiny přijela policie, která pasivně přihlížela, jak zfanatizovaný dav vlekl sestry do připraveného mikrobusu, který je měl odvést neznámo kam.


  Navrácení osobních věcí a kompenzace majetku /dopis D. Hryhorákovi/ (26.11.2012)

  Obrací se na Vás sestry kontemplativního kláštera. Byly jsme dne 17. 11. 2012 násilně vyhozeny ze svého kláštera v Probižné. Žily jsme v něm 7 let.
  Žádáme, aby nám byl vrácen alespoň osobní majetek. Co se týče financí, které jsme investovaly do přebudování neobytného domu na obytný. To všechno nás stálo mnohem víc než 15 000 dolarů, které jako odškodnění žádáme. Stačí jen srovnat, nakolik byla ohodnocena budova, když nám byla darována biskupem I. Bilikem a jak je ohodnocena nyní. Ta hodnota daleko více převyšuje sumu, kterou po vás teď žádáme jako minimum.


  Stížnost na organizovaný trestný čin krádeže občanských průkazů /dopis kontemplativních sester generálnímu prokurátorovi/ (26.11.2012)

  Jsme sestry kontemplativního monastýra sv. proroka Eliáše, který se před 4 lety oddělil od duchovní jurisdikce UHKC (hlava kard. Huzar) a dobrovolně přijal duchovní podřízenost pravověrné hierarchii Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC). Kvůli tomu jsme vystaveny náboženské diskriminaci a protizákonnému rozpalování náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC a její organizace „Jakir“ (Centrum Jakir, A. Bodnar, O. Vilčinský, nám. Jura 5, Lvov, 79000).


  Zastavte juvenilní mechanismy v Ternopolské oblasti /předsedovi Ternopolského krajského úřadu/ (24.11.2012)

  Vážený pane předsedo! V Ternopolském rádiu minulý týden oznámili: Ve více než deseti okresech ternopolské oblasti budou už konečně děti a rodina ochráněny. Ve skutečnosti však jde o zavedení mechanismů juvenilní justice skryté za sociální služby. Ta bez reálné viny bere děti rodičům.
  Prosíme Vás o prověrku deseti okresů, zda jsou zde skutečně realizovány tyto projekty o tzv. ochraně rodiny. Tyto juvenilní mechanismy svou autoritou zrušte, protože jsou protikonstituční.


  Zrušení pseudozákona o Jednotném registru (24.11.2012)

  Starý parlament, už po nových volbách, nezákonně schválil ryze protikonstituční zákon o Jednotném státním demografickém registru. Údaje ze všech resortních informačních systémů budou koncentrovány do jedněch rukou. Tím se všechny vládní orgány stávají informačně závislé na vlastníkovi Jednotného registru. Jde o plavný přechod z demokracie do totalitárního státního režimu.
  Na každém úřadě – od vesnické kanceláře až po letiště – bude nutné zabezpečit množství čtecích zařízení pro identifikaci. To bude Ukrajinu stát 6 až10 miliard hřiven.


  LGBT přebírá vládu v oblastech a okresech (23.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát je povinen v situaci, která dnes na Ukrajině vyvstala, upozornit na strategii skrytého převratu a ukázat na východisko. Obsah:
  1. Všeobecné vysvětlení celosvětové problematiky.
  2. Situace na Ukrajině: antizákony skrytě prosazeny, struktura chybí.
  3. Skryté vybudování struktury: regionální programy krajských úřadů, které delegují funkce státu tzv. občansko-společenským institucím.
  4. Východisko: ustanovení komise na každém krajském úřadu.  Listy z UA 12/2012

  Gratulace papeže Benedikta a patriarcha Cyrila Obamovi (18.11.2012)

  Římský papež Benedikt XVI. a patriarcha Moskevský a vší Rusi, Cyril, poblahopřáli Barakovi Obamovi k vítězství v prezidentských volbách v USA.
  Prezident Obama schválil zákon, který dovoluje zabít nenarozené dítě v osmém měsíci těhotenství. Pokud přežije potrat, je dovoleno ho zabít. Obama v tomto roce vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky ideologii homosexualismu. Obama zákonem schválil zoofilii. Nařídil do 23. 3. 2013 pro všechny občany Ameriky povinné implantování čipu s číslem apokalyptické šelmy na ruku.
  Benedikt XVI. však mluví o tom, že Bůh pomůže Baracku Obamovi „zastávat jeho vážné povinnosti“. Patriarcha Cyril mu přeje pomoc Boží a úspěchy v práci...


  Reflexe: Ř 7,20-23

  Celá sedmá kapitola hovoří o zákonech. Je zákon Boží, je zákon hříchu, ale je i zákon Ducha. V podstatě jsme pod zákonem toho, na čím území se nacházíme. Jsme-li v Adamovi, tedy ve své porušené přirozenosti, nᚠduch je pod vládou zákona hříchu.
  Podstatou svobody je být v Kristu. „Jestliže Syn vás osvobodí, budete skutečně svobodní“ (J 8,36). „Pevně stůjte v té svobodě, ke které vás vysvobodil Kristus Ježíš“ (Gal 5,1). Jak máme být v Kristu? Skrze pravdivé pokání.


  Dvě zednářské lóže ve Lvově (16.11.2012)

  Existují na Ukrajině zednáři, anebo neexistují?
  Jsou ve Lvově jen dvě lóže, anebo více?
  Spolupracují zednářské lóže Lvova s hierarchií UHKC, anebo jsou s ní v tvrdém střetu?
  Upozornila někdy hierarchie UHKC na nebezpečí této polotajné organizace?
  Proč se členové zednářské organizace skrývají veřejnosti? Bojí se, že se vyjeví jejich temné záměry a činy?


  Gender v reklamě (17.11.2012)

  Návrhem zákona Ukrajiny č. 10441 se navrhuje vnést změny do čl. 8 zákona Ukrajiny „O reklamě“ a zabránit šíření informací, které obsahují tzv. projevy sexismu. Pokud by šlo o zákaz pornografie v reklamách, na billboardech či v televizních reklamách a v tisku, bylo by to moudré a potřebné. Ale dnes je tento hanlivý termín používán pro vyjádření nejušlechtilejšího vztahu mezi matkou a dítětem, znázorněným matkou s dítětem v náručí. Vrcholem absurdity je, že návrh zákona odsuzuje znázornění matky s dítětem jako projev diskriminace na základě pohlaví. Můžeme tedy čekat, že přijde návrh zákona, který bude zakazovat chodit po nohách a přikazovat chodit po uších. Zřejmě parlament i toto odsouhlasí a uzákoní.


  Slovo života - Ř 7,24-25

  "Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Děkuji Bohu - skrze Ježíše Krista, našeho Pána! A tak tedy tentýž já sloužím myslí Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu."


  Dopis poslancům parlamentu Ukrajiny (14.11.2012)

  Vážení poslanci, zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují:
  - generovou ideologii pod pojmy rovnost práv a možností žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví, antidiskriminační zákony...
  - juvenilní mechanismy pod pojmy probace, mediace, práva dětí, péče o děti, náhradní formy rodinné výchovy, státní sociální patronát, děti zbavené rodičovské péče, odstranění násilí v rodině...
  Generová ideologie a juvenilní mechanismy jsou výrazně antikonstituční.


  Koalice Svobody a UDARu? /Veřejný dopis předsedovi strany Svoboda/ (7.11.2012)

  Vážený pane předsedo, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který hájí morální, duchovní, národní a křesanské hodnoty. Varuje před současnou demoralizací a reálným nebezpečím autogenocidy Ukrajiny. Vaše strana plánuje utvoření koalice se stranou UDAR. Prioritou UDARu je tzv. genderová ideologie.
  Pokud strana Svoboda uvažuje o koalici se stranou UDAR, je povinna veřejně vyzvat Klyčka, aby se oddělil od genderové ideologie a všechny stoupence této ideologie ze své strany vyloučil. Pak musí vytýčit jasný program strany v prosazování morálních hodnot. Takový program je v souladu s Konstitucí.


  Nedovolte nový TZP (5.11.2012)

  Na Velký pátek ve 4 hodiny ráno, kdy si připomínáme Kristovo odsouzení a následně Jeho smrt na kříži, asi 50 poslanců ze 450, odhlasovalo postupnou duchovní i fyzickou smrt bezbranných dětí. Schválili nový trestní zákoník procesní (TZP), v němž jsou juvenilní mechanismy zamaskovány za nejasné pojmy (probace, mediace, nenáležité chování...) a fráze o ochraně dětí a tzv. boji proti násilí v rodině.


  Seminaristé a kněží v maskách teroristů (17.11.2012)

  Dnes, 17. 11. 2012, v sedm hodin ráno do kláštera kontemplativních sester v Probižné, Ternopilská oblast, Ukrajina, vtrhlo asi 20 mužů v maskách. Byli to kněží a seminaristé UHKC. Po žebříku vylezli do druhého patra, rozbili okno do kaple a vtrhli dovnitř. Sestry sotva stačily vzít eucharistii ze svatostánku. Útočníci začali sestry bít, kopat, nadávat jim a jednu za druhou je vynášely ven z domu za dohledu místního kněze UHKC, Zinobije Pasičnyka.


  Život nebo smrt – I. část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Žijeme v době, kdy se zneužívají pozitivní pojmy a pozitivní autority. OSN byla pokládána za garanta morálních hodnot a mezinárodní spravedlnosti. Podobně i Rada Evropy. Ve skutečnosti tyto světové organizace přijaly program zednářů a světových bankéřů s cílem redukce neboli genocidy lidstva. Úmluvy, rezoluce, rekomendace těchto organizací prosazují na prvním místě gender-gay ideologii, která ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesanské hodnoty. Jejich cílem je rozbít rodinu jako instituci a pak morálně i fyzicky likvidovat děti, a tím celou budoucí generaci.


  Život nebo smrt – II.část /Prorocké slovo pro Ukrajinu/

  Na prvním místě je nutné zrušení všech nově přijatých zákonů, které jsou v konfliktu zájmů s národem a Konstitucí. Tyto zákony prosazují skrytou gender-gay ideologii a mechanismy juvenilní justice. Bez této očisty žádná reforma a obnova národa nenastane. Jenom morální národ je silný. Nemorální národ je odsouzen k sebezničení!


  Slovo života - Ř 7,22-23

  "Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech."


  Jak dnes zachránit Ukrajinu? (6.11.2012)

  Vážený pane prezidente, rok 2012 je v historii Ukrajiny rozhodujícím. Bůh oznamuje: „Dnes kladu před tebe život, nebo smrt. Vyber si život!“ Bůh Vám svěřil vládu, za kterou budete brzy skládat účty před lidským a pak i Božím soudem. Svěřenou moc v tento historický moment využijte k záchraně Ukrajiny.


  Výzva všem americkým křesanům k volbám (3.11.2012)

  Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá všechny upřímné křesany Spojených států amerických, aby nevolili prezidenta, který popírá základní pravdy Bible. Zároveň ale vybízí, aby před Bohem v dané situaci hledali řešení. Osobnost, která je vyzkoušená v boji proti herezím a amorálnosti, a je vybrána a postavena jako mimořádný kandidát na prezidenta pro všechny upřímné křesany Spojených států. Může to být laik nebo i pastor. A ve všech chrámech a modlitebnách jsou všichni křesané vybízeni, aby volili tohoto jediného, mimořádně vybraného kandidáta.


  „ELSA“ - janičáři juvenilní justice ve Lvově (30.10.2012)

  Bylo zveřejněno, že 25. října se v budově Lvovské městské rady konal kulatý stůl pro představitele orgánů výkonné vlády, oddělení mládeže, rodiny a sportu Lvovské městské rady, oddělení v záležitostech dětí a center sociálních služeb na téma zavedení systému juvenilní justice na Ukrajině. Organizátorem byla lvovská městská občanská organizace „ELSA Lvov“, která spolupracuje s OSN, Radou Evropy a Evropskou unií. Ke vstupu do této organizace motivují především studenty práva a mladé právníky z různých zemí světa. Lobbisté juvenilní justice založili organizaci ELSA proto, aby právě ze studentů práva vyškolili profesionální poturčence a také proto, aby vytvořili tzv. vědeckou bázi k zavedení tohoto zločinného systému.


  „ELSA-Ostroh“ propaguje euthanasii (30.10.2012)

  Mezinárodní organizace „ELSA“, zvláště její filiálka v Ostrohu – ELSA Ostroh – a tak uznávaná univerzita jako Ostrožská akademie, 3. a 4. listopadu 2012 organizuje třístupňový seminář „Euthanasie – za či proti?“ Pod rouškou lidských práv jde o propagaci vražd. Citujeme z témat semináře: Státy současného světa čím dále tím více dávají svůj souhlas k uzákonění dobrovolné smrti... Studentská obec nesmí být vůči tomuto problému lhostejná… Mezinárodní zkušenost nám umožňuje pochopit, že euthanasie je plně omluvitelným prostředkem a v mnoha zemích světa i zákonným.“


  „ELSA“ utváří na Ukrajině korupční systém (30.10.2012)

  Studenty práva z „ELSY“ vyškolují na mediátory. Jde o nový orgán systému juvenilní justice (i právního systému na Ukrajině vůbec), kterému má být přiřazena větší důležitost než samotnému soudu. Soudci pak už budou jen loutkami. Mediace, tedy alternativa soudního procesu, zlikviduje systém ukrajinského soudnictví a vytvoří na Ukrajině rozsáhlou korupční sí.  Listy z UA 11/2012

  Zrušte funkci sociálního pedagoga (19.10.2012)

  Na Ukrajině byla ve školách přibližně před dvěma až pěti lety zavedena specializovaná funkce sociálního pedagoga neboli pedagoga pro záležitosti mládeže. Tito pracovníci sociálních služeb rozdávají našim dětem literaturu propagující narkotika. Sociální pedagogové musí absolvovat kursy a přednášky, na nichž jsou vyškolováni. Tato anti-kvalifikace je de facto diverzí. Vyškolení „pedagogové“ způsobují národu t잚í ztráty než okupační vojska.


  Zrušte funkci školního psychologa (19.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát podává stížnost na Ministerstvo školství za systematickou demoralizaci dětí a mládeže. Tzv. sociální pedagogové a psychologové ve školách rozdávají dětem brožury pod názvy např. „Promluvme si o antikoncepci“. V brožurce dětem navrhují tzv. správný výběr. Citace: „Antikoncepce je efektivní, ale nejlepší je podstoupit sterilizaci”!!!
  Prostřednictvím škol jsou rovněž rozšiřovány malé brožurky pro děti, v nichž například navádějí malé děvčátko k tomu, aby jako dárek dalo chlapci své „ano“. To vše je maskováno názvem: Společně ke zdraví. Takové návody může psát jen pedofil nebo zvrácený člověk, který patří do vězení.


  Terorismus církevní hierarchie pokračuje (24.10.2012)

  23. října 2012, farář Pasičnyk znovu zorganizoval farníky, aby pokračovali v dalších teroristických útocích na nevinné sestry. Na jeho pokyn znovu vylomili bránu kláštera, a odnesli ji na kostelní dvůr. Rovněž rozbili zámek na brance. Když se sešeřilo, téměř 20 farníků vtrhlo do kláštera a začalo ničit všechno, co jim přišlo pod ruku. Ukradli další dveře v přízemí a vypnuli světlo v celém domě. Útočníci se chtěli dostat i do druhého poschodí. Házeli kameny do prosklených dveří, za nimiž se sestry modlily. VIDEO>>>


  Vyhlášení Charty základních hodnot Ukrajiny (26.10.2012)

  Vážení voliči a kandidáti do parlamentu, dnes je třeba vytýčit program záchrany před plánovanou autogenocidou Ukrajiny. Zamaskované změny v legislativě už postupně uzákoňují sebezničení národa. Děje se to pod tlakem nadnárodních systémů OSN, EU, Rady Evropy, světových bankéřů, zednářů a jimi dotovaných dobročinných fondů a organizací.
  Byzantský katolický patriarchát proto dnes, 26. října 2012 ve Lvově, vyhlašuje Chartu základních hodnot Ukrajiny. VIDEO>>>


  Terorismus hierarchie UHKC (20.10.2012)

  V sobotu 20.října 2012 byl v obci Probižná, okres Čortkov v Ternopilské oblasti na Ukrajině spáchán organizovaný zločin. Byl podnícen náboženskou nenávistí vůči pravověrné církvi, která se oddělila od herezí Huzara.VIDEO>>>


  Duchovní i fyzická euthanasie (20.10.2012)

  V posledním čase se ve světovém, globálním rozměru aktivně vede politika redukce lidstva. Realizaci tohoto satanského plánu podporují různé mezinárodní organizace a takzvané dobročinné fondy, mezi něž patří i fond známého milionáře George Sorosa „Vidrodžeňja /Obroda/“.
  Na Ukrajině tuto linii genocidy národa už otevřeně propaguje i ex-hlava UHKC, kardinál Huzar. Veřejně prohlásil, že „dvě pokolení Ukrajinců musí vymřít, jinak změna na Ukrajině nenastane“ (CD „Cesta do sebe“). Tento cíl redukce je zpočátku realizován na starých lidech, kterých je dnes podle statistik na Ukrajině 13 milionů.


  Genderistky se cpou do parlamentu (14.10.2012)

  Ženské konsorcium má za cíl dostat do parlamentu 30-70% genderistek. Tvrdí, že „zabezpečují rovnost práv a možností žen a mužů a štěstí dětí na Ukrajině“. Jde o hrubý klam. V souladu s rezolucí PS RE 1728 (2010) dnes gender znamená, že muž se může prohlásit za ženu a opačně. Ženské konsorcium doposud ještě klame veřejnost a navozuje dojem, jakoby genderová rovnost nebyla šílenou teorií o sociálním pohlaví, ale nevinnou rovnoprávností muže a ženy, týkající se zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče... Tu jde o podvádění upřímných, neinformovaných žen.


  Provolání před volbami - I. část: Puč zednářské skupiny (17.10.2012)

  Dne 16.10.2012 se na ukrajinskou společnost obrátila tzv. iniciativní skupina „Prvního prosince“. Jejím hlavním iniciátorem je kardinál Huzar a vice-rektor katolické univerzity (UKU). Všichni členové iniciativní skupiny jsou buď členové zednářských lóží anebo jsou jejich nástroji. Jde celkem o 11 iniciativních pučistů, kteří chtějí „změnit pravidla hry ve státě“, jak to ve svých stanovách oznamují. Co sledují svou předvolební výzvou? Zde nejde jen o psychologickou manipulaci, zde jde přímo o psychologický nátlak na veřejnost s cílem dovršit skrytý puč. Posloužili si demokracií, aby mohli připravit podmínky pro nastolení nejkrutější diktatury a tyranie.


  Provolání před volbami - II. část (18.10.2012)

  V současné době je ohrožena demokracie ukrajinského státu. Hrozí přechod k totalitárnímu režimu. Hlavními příčinami jsou: 1) systematické vtělování gender ideologie,
  2) zavádění mechanismů juvenilní justice,
  3) zavedení Jednotného státního demografického registru se všemi údaji každého občana Ukrajiny.


  Slovo života - Ř 7,20-21

  Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo.


  Reflexe k Římanům 7,16-19

  Apoštol Pavel sám na sobě ukazuje realitu zákona hříchu. Jde tu o psychický tlak, který jeho, ale i každého z nás, nutí konat zlo, které nechceme. Apoštol ukazuje, že příčinou toho je, že ve mně přebývá hřích, avšak dobro, přestože ho chci, ve mně nepřebývá. Jde o určitou nespravedlnost.


  S.O.S. prezidentu a národu Ukrajiny (24.10.2012)

  V neděli 28.10.2012 mají proběhnout volby poslanců do Parlamentu. Vládu nad Ukrajinou už skrze úplatky a zradu přebírá globalizační nadnárodní struktura, OSN, EU a PS RE. Za nimi stojí světoví bankéři, zednáři, kteří disponují tzv. dobročinnými fondy a organizacemi. Už jde jen o dovršení skrytého puče.
  Pomocí profesionálního podvodu byli poslanci parlamentu nuceni schválit a prezident podepsat současné změny zákonů. Pozitivními pojmy byla zamaskována krutá bezzákonnost.


  Tři poslední kroky (15.10.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, tento týden, kdy máte kompetenci schvalovat návrhy zákonů, je už poslední. Pak proběhnou nové, parlamentní volby. Někteří z vás už funkci poslance nebudete zastávat. Zatím ještě máte svěřenou vládu, využijte ji k morálnímu i duchovnímu dobru Ukrajiny.
  Zrušte všechny zákony a návrhy zákonů, které prosazují genderovou ideologii a juvenilní mechanismy.


  Vetujte čipizaci /dopis prezidentovi Ukrajiny/ (15.10.2012)

  2. října 2012 parlament schválil návrh zákona o Jednotném státním demografickém registru, podle něhož se mají na Ukrajině zavést pasy s čipem. Čipizace vede k totální kontrole člověka a k jeho přetvoření v bio-robota. Navíc, kódování je spojeno s číslem 666, které je číslem apokalyptické šelmy a antikrista. Boží slovo jasně říká, že ti, kteří přijmou toto číslo na ruku nebo na čelo, budou mít na zemi velké utrpení (Zj 16,2) a nakonec budou uvrženi do ohnivého jezera (Zj 14,9-10).
  Pane prezidente, zvažte, zda čipizace přináší Ukrajině požehání, anebo autogenocidu.


  Stop autogenocidě Ukrajiny a Ruska (10.10.2012)

  Ideologie světové redukce lidstva má za cíl jeho duchovní, morální a fyzickou genocidu. Jejími hlavními aktéry jsou: OSN, světoví bankéři a zednářské lóže, které prostřednictvím nadnárodních struktur řídí světovou politiku. Hlavním předmětem útoku nejsou vojenské základny, ale malé, bezbranné děti. Nejúčinnější způsob, jak dosáhnout jejich duchovní, morální a nakonec i fyzické likvidace je zabránit jejich šastnému dětství, vyrvat je milujícím rodičům a udělat z nich ztracené existence bez domova, vystavené násilí, bezpráví, demoralizaci, satanizaci.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá ukrajinskou a ruskou vládu a všechny poslance, aby zrušili všechny přijaté zákony i návrhy zákonů, které se týkají gender-gay ideologie a juvenilní justice!


  Dopis předsedovi ukrajinského parlamentu, Vladimirovi Litvinovi (8.10.2012)

  Vážený pane předsedo, paní Lutkovská se otevřeným dopisem obrátila na vládu a protestuje proti přijatému zákonu, který zakazuje propagandu homosexualismu. Tímto manipuluje nejenom vládou, ale i veřejností. Dotyčná osoba zavádí diskriminaci 99% obyvatel Ukrajiny. Nedávná anketa na západní Ukrajině dokázala, že obyvatelstvo je proti propagandě homosexualismu a pokládá za správné, že zákon, který zakazuje jeho propagandu, byl v tomto čase přijat. Čí zájmy tedy paní Lutkovská reprezentuje, jestliže jsou v diametrálním rozporu se zájmy většiny obyvatel?


  Dopis Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy (8.10.2012)

  Ruská delegace začala na Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE) sbírat hlasy za přezkoumání problému ohledně praktik evropských sociálních služeb, které rodičům berou jejich děti.
  Byzantský katolický patriarchát plně podporuje aktivitu ruské delegace v PS RE. Činnost sociálních služeb, které realizují bestiální juvenilní mechanismy, má za následek zločiny proti lidskosti. Jde o pirátské krádeže dětí jejich milujícím rodičům.


  Trestání nevinných rodičů a krádež jejich dětí (7.10.2012)

  Podle části 2. článku 493 Tresního zákoníku procesního jsou zákonní představitelé povinni zabezpečit „náležité chování“ dítěte. Není konkretizováno, jaké chování se považuje za náležité, avšak za „nenáležité chování“ je rodičům udělena pokuta od dvou do pětinásobku minimální mzdy. V bezvýchodné situaci, kdy rodiče nemají čím zaplatit, článek zákona rodičům nabízí alternativu: „právo zříci se dalšího vykonávání své povinnosti“, to znamená zříci se svých vlastních dětí. De facto bez udání viny jsou rodiče trestáni pokutou nebo ukradením dětí! V Norsku, dle těchto změn v zákonodárství, už letos vzali všem rodičům právo na vlastní děti.


  Otevřený dopis ministru sociální politiky (3.10.2012)

  2.10.2012 bylo zveřejněno, že jste na tiskové konferenci v Charkově vytýčil plán týkající se dětí – sirotků a jejich předání „do rodinných forem výchovy“.
  Jaká je však skutečnost? Tato zdánlivě šlechetná idea je jen dalším skrytým prosazováním juvenilních technologií, které s sebou nesou nejt잚í zločiny vůči dětem. Nejprve se mluví o dětech – sirotcích, které je třeba z dětských domovů předat do tzv. rodinných forem výchovy. Na této bázi se však prosadí celý mechanismus takzvaných pěstounských rodin. Pak už, prostřednictvím následujících sociálních projektů, jsou brány děti z dobrých rodin a dávány do těchto „pěstounských“ rodin. Ve skutečnosti jde o zavedení byznysu s dětmi. Navíc, tyto bezbranné děti – sirotci i děti ukradené z dobrých rodin – jsou v tzv. pěstounských rodinách pedofilů a homosexuálů sexuálně zneužívány a některé dokonce prodávány na orgány.


  Slovo ruskému národu (1.10.2012)

  Vážení pravoslavní věřící, vážení synové a dcery ruského národa v této historické době, kdy se rozhoduje o Rusku, o jeho životě nebo smrti, a to duchovní i fyzické, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát Božím slovem.
  Týká se třech konkrétních oblastí, k nimž je třeba v dnešní době zaujmout pravdivý postoj: 1) homosexualismus; 2) juvenilní justice; 3) čipizace.


  Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN /otevřený dopis/ (1.10.2012)

  Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravověrných křesanů světa vyjadřuje podporu rodičovským organizacím 193 členských států OSN. Rodiče se v těchto dnech obrátili s radikálním protestem na Výbor OSN pro takzvaná práva dítěte. Ve dnech od 17.9. do 5.10.2012 probíhá zasedání Výboru OSN v Ženevě. Rodičovské organizace vznesly „Celosvětový protest proti politice OSN“.
  Vinou vedení OSN již miliony dětí nenávratně ztratily své milující rodiče! Duševní a psychické škody způsobené dětem a rodičům, jsou nevyjádřitelné a nevyčíslitelné!


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (30.9.2012)

  Petr třikrát zapřel svého Pána, ale činil pokání. I Vy jste v tomto roce třikrát veřejně zapřel Krista a jeho evangelium. Stalo se to v Astaně, kde jste svým gestem postavil Kristovo evangelium na úroveň lidských a démonských religií. K druhému zapření došlo ve Varšavě, kde jste vytvořil jednotu s apostatickou hierarchií katolické církve, která přijala ducha Assisi – ducha antikrista. Potřetí jste zapření Krista dovršil v Tokiu, kde jste pohanskou duchovní cestu samurajů dal za vzor křesanům.
  Bůh Vám v této historické chvíli dává poslední šanci, abyste činil pokání, jasně se odřekl tohoto trojího zapření víry a učinil tři odhodlané kroky k záchraně pravoslavné víry a ruského národa. Jako pravověrný Kristův apoštol, dejte na základě Písma svatého a tradice jasné a nikoli dvojznačné slovo k otázce: homosexuality, juvenilní justice a čipizace.


  Zločinecká činnost organizace ELSA (29.9.2012)

  Je hrubým podvodem tvrdit studentům, jak uvádí projekt ELSA ve Lvově, že zachraňují děti před sexuálním zneužitím. Juvenilní mechanismy pracují na principu tzv. preventivní činnosti, která označuje tzv. rizikové skupiny. Odebrané děti vůbec nebyly sexuálně zneužity, šlo o umělá obvinění, tak jak je to v systému juvenilní justice běžné v západních státech. Pak ale, když jsou děti odebrány rodičům a prodány k mezinárodní „adopci“ homosexuálům a pedofilům, jde o sexuální otroctví nejhrubšího zrna. Statistika v Americe uvádí, že z takzvaně adoptovaných ruských dětí bylo 40 brutálně zabito pedofily. A to jsou jen evidované případy, které se dostaly k soudu.


  Zločinná juvenilní justice ve Lvově (29.9.2012)

  Projekt udavačství a pirátství, který má startovat i ve Lvově, přikrývající se bojem proti sexuálnímu násilí na dětech, pod názvem ŤELSA pro dětiť, je zaměřen proti dětem. Realizace projektu ve skutečnosti přinese vtělení juvenilních technologií, jejichž ovocem je beztrestné sexuální násilí v tzv. náhradních rodinách pedofilů a homosexuálů. Tomuto předchází tiché schválení arcibiskupa Vozňaka a aktivní spolupráce UKU. Na ní, jako příprava k odstartování projektu „ELSA pro děti“, proběhl tzv. ekumenicko-sociální seminář (25.-30.9.2012) v němž byla intenzivně propagována juvenilní justice.


  Juvenilní justice (28.9.2012)

  Vážení zastupitelé, obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát v záležitosti zavádění juvenilních mechanismů ve vašem městě a v ivano-frankivské oblasti.
  Tento zločinný systém realizuje ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pod vedením Taány Sanford Ammar. Podlost juvenilní justice spočívá v tom, že se takzvaně jedná o preventivní zásahy. Tedy je-li dítě začleněno na seznam tzv. rizikové skupiny, je vzato rodičům, aniž by se něčeho dopustilo. Na Západě už je běžnou praxí, že přijdou pracovníci juvenilní justice, rodičům nasadí želízka a odvezou jejich dítě, s tím, že dítě se už nikdy domů nevrátí. To jsou západní zločinné standardy.


  Antikřesanství na UKU (28.9.2012)

  V tomto měsíci navštívil Ukrajinskou katolickou univerzitu (UKU) německý řeholní kněz Anselm Grün, italský řeholní kněz Bruno Ferrero a český kněz TomᚠHalík. Všichni jsou autoři mnoha náboženských knih. Všichni tři prosazují ducha současného světa, ducha New Age. Za jejich antimisii dopadá na ně i na ty, kteří přijímají jejich antievangelium, Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9).


  Dopis arcibiskupu V. Vijtyšinovi, Ivano-Frankivsk (27.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát ve velmi naléhavé věci. Jde o pilotní projekt juvenilní justice v ivanofrankivské oblasti pod názvem: „Ukrajinsko-kanadský projekt reformy kriminální justice pro nezletilé,“ pod vedením Taány Sanford Ammar.
  Jaké je řešení? Navrhujeme Vám, abyste se obrátil na zastupitele městské rady i oblastního úřadu a požádal je, aby byl tento zločinný projekt zrušen.
  Kromě apelování na zastupitele města i oblasti, vyzvěte pastýřským listem věřící k manifestaci proti tomuto zločinnému projektu. Rovněž vybídněte věřící k nepřetržité modlitbě po dobu jednoho roku.


  Poslední hodiny současného parlamentu (26.9.2012)

  Prosazování juvenilní justice je na Ukrajině spojeno s demagogickým lhaním, používáním frází o „právech dětí“ o „potřebě systémové politiky“... Zplnomocněnec pro práva dítěte nechrání žádná skutečná práva dětí, jako je právo na vlastní rodiče, na citové zázemí... Naopak, plody jeho činnosti dokazují, že právě on je největším zločincem a katem bezbranných dětí.
  Vybízíme všechny členy parlamentu: Zrušte všechny návrhy zákonů, které otvírají dveře zločinným mechanismům juvenilní justice! Požádejte prezidenta, aby zrušil funkci tzv. zplnomocněnce pro práva dítěte, protože stojí v čele zločineckého systému!


  Dopis předsedovi vlády Ukrajiny, M. Azarovovi (26.9.2012)

  Bylo zveřejněno, že Evropská investiční banka poskytne Ukrajině 200 miliónů kreditních euro na modernizaci 22 elektrických generátorů šesti vodních elektráren na Dněpru.
  Je veřejně známým faktem, že EU všechny obchodní i ekonomické smlouvy podmiňuje přijetím „gender“ zákonů. „Gender“ zákony uzákoňují především homosexualitu, transsexualitu... Jde o morální likvidaci jednice, rodiny i společnosti.
  Děkujeme za takové kreditní půjčky, které kromě morální devastace ještě i ekonomicky přivedou Ukrajinu na mizinu, podobně jako Řecko. I tato půjčka je zbavením Ukrajiny její samostatnosti a učiněním z ní kolonie EU.


  Genocida UP HKC = genocida Ukrajiny (25.9.2012)

  Nástrojem genocidy UP HKC je arcibiskup UHKC Vozňak a hlava lvovské zednářské lóže, S. Pavljuk.
  Proč pravověrnou církev lvovští zednáři a církevníci chtějí likvidovat? Důvodem je, že naše církev je svědomím nejen všem křesanům, ale i celé Ukrajině. Bojujeme proti zločinecké juvenilní justici, která bez jediného důvodu bere děti z jakékoli rodiny. Voláme SOS proti gender-gay ideologii, která ničí všechny morální duchovní i křesanské hodnoty a připravuje autogenocidu ukrajinského národa.


  Ukončete náboženskou diskriminaci UP HKC! /Otevřený dopis/ (25.9.2012)

  Vážení představitelé města Lvova, jste svědky několikanásobné trestné náboženské diskriminace náboženské menšiny UP HKC ze strany arcibiskupa Vozňaka a jeho spolupracovníků. Minulé tři měsíce probíhala hrubě očerňující mediální kampaň v časopisu Expres i v některých televizních kanálech (LTB 12, ZIK...), 3. 7. 2012, na iniciativu Vozňaka, hlava Oblastní rady, O. Paňkevyč, vyhlásil tzv. objektivní prověrku UP HKC s cílem její likvidace a zároveň se dopustil trestného činu zneužití úřadu.
  27. 8. 2012 Vozňak vydal štvavý pastýřský list, v němž naši náboženskou menšinu nazývá sektou, a tím se dopouští trestného rozpalování náboženské nenávisti.
  V této době bylo založeno Vozňakem tzv. centrum proti sektám nazvané Jákir, které má za cíl likvidaci naší náboženské menšiny UP HKC.


  Slovo života - Ř 7,18-19

  "Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; nebo chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždy nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci."  Listy z UA 10/2012

  Reflexe – Ř 7,13-15

  Ve verši 13-19 se mluví o hříchu, který si posloužil dobrem, aby mi zavdal smrt. Skrze Boží přikázání je odmaskována jeho nadměrně hříšná síla. Samotné Boží přikázání však nedává sílu nad hříchem zvítězit. Od našeho narození jsme zaprodáni do otroctví hříchu. Kdo nás zaprodal? Byli to první rodiče skrze neposlušnost Božímu slovu a skrze to, že uvěřili duchu lži a smrti. Ježíš nás z tohoto otroctví vysvobodil. Na kříži přemohl hřích i ďábla. Vítězství nad hříchem je jen a jen v Kristu.


  Zrušení zákona o tzv. sociálním patronátu (28.9.2012)

  Vážení biskupové pravoslavné církve, v prvním čtení byl přijat zákon № 42197-6 o tzv. sociálním patronátu a činnosti orgánů sociální péče. Jedná se o systém externího dohledu nad každou rodinou, která pak bude povinna bezpodmínečně vykonávat příkazy tzv. sociálních pracovníků, nebo jim bude muset své dítě odevzdat.
  Sociální orgány budou moci, v rozporu s Ústavou RF, přijít do jakékoli rodiny a zavést v ní tzv. kontrolu, prověřovat ji a podle svého uvážení ji uznat za společensky nebezpečnou (bez zákonem stanovených kritérií). Mohou pak dítě kdykoli z rodiny odebrat bez soudního rozhodnutí, jen na základě vlastního uvážení.


  Slovo života - Ř 7,16-17

  "Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. Nyní to pak již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá."


  Záchrana Konstituce (23.9.2012)

  Posledním garantem morálních hodnot a vůbec celistvosti národa je Konstituce. Ta je však dnes velmi nebezpečně ohrožena lobbyistickými kruhy Západu. Konstituce je nad všemi zákony a zákoníky. Dnes probíhají nebezpečné ideologické změny v zákonodárství. Změna Konstituce by znamenala neomezené přijetí západní destruktivní ideologie, a tím změnu politického režimu, ztrátu nezávislosti, nastolení globalizační diktatury a likvidaci budoucí generace skrze demoralizaci a démonizaci spojenou s homosexualismem a juvenilní justicí.


  Zrušení zrádné klauzule (22.9.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s naléhavou žádostí: ve všech zákonech zrušte klauzuli, která stanoví prioritu mezinárodních konvencím a smluv. Tyto konvence a smlouvy plodí nejt잚í zločiny v historii lidstva vůči bezbranným dětem.


  Zachraňte děti! (21.9.2012)

  Juvenilní justice, jako taková, byla prezidentem Janukovičem vetovaná na impuls pravoslavné církve v roce 2009. Znamená to, že juvenilní justice je protikonstituční. Přesto se v současné době na Ukrajině velkým množstvím zákonů jednotlivé mechanismy juvenilní justice už uzákoňují.
  Jenom v tomto týdnu vám bylo předloženo k schvalování 18 návrhů zákonů! Téměř všechny skrytě připravují genocidu dětí. Na protiváhu nyní schvalte jeden zákon: úplný zákaz odebírání rodičovských práv a kradení dětí rodičům.


  Dopis S. ševčukovi, hlavě UHKC (21.9.2012)

  Výkonný výbor města Čortkova, spadající pod Ministerstvo spravedlnosti, napsal sestrám v Probižné dopis, v němž předvolává sestry na 24. 9. 2012, aby zaplatily soudní výdaje za podplacený monstrproces Hryhoráka. 2. 10. 2012 mají zaplatit za čas, kdy přebývaly ve vlastním domě v Probižné, z něhož je Hryhorák vyhazuje, protože jim ho chce ukrást.


  Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (20.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu od 18.-21.9. probíhá schvalování 18 návrhů zákonů pod pojmy, které v praxi znamenají pravý opak.
  Za vznešenými názvy se v podstatě skrývá připravení půdy pro tzv. zákonné fungování juvenilních mechanismů. Z umělých důvodů pak budou moci být děti brány z jakékoli rodiny. Jde o nejt잚í zločiny proti dětem v historii lidstva.


  Patriarcha Cyril dává za vzor cestu samurajů (19.9.2012)

  Patriarcha moskevský Cyril navštívil dne 16. 9. 2012 pravoslavnou církev v Tokiu. V krátkém kázání po ukončení bohoslužeb postavil na stejnou rovinu s cestou samuraje cestu křesana, ba dokonce Kristovu obě na kříži.
  „Cesta samuraje je cestou smrti, samuraj musí žít tak, jako by jeho tělo bylo mrtvé“, „tak se osvobozuje, stává se silným, nezávislým na smrti, ztrácí strach“.
  Kázání v Tokiu je zradou pravoslavné církve Japonska, ale i celého Ruska. Toto antikřesanské myšlení je ovocem zrady v Astaně. Je to stejná zrada, jaké se dopustil i papež v Assisi.


  Stop eurointegraci! (15.9.2012)

  Na Ukrajině i v Rusku masmédia a různé západní struktury vtloukají lidem do hlavy heslo: „Chceme do Evropy!“ Jenže to už není Evropa, to je Sodoma a Gomora! Před katastrofou se zachrání jen ten, kdo je mimo tuto spouš.
  Duchovní degradace západní společnosti je důsledkem odvrácení lidí od Boha a obrácení se k modlám jménem „bohatství“, „chtíč“ a „prosperita“.
  Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesany i lidi dobré vůle Ukrajiny a Ruska, aby se postavili proti tzv. eurointegraci, která ve skutečnosti vede k sebezničení obou národů.


  Otevřený dopis prezidentu Ukrajiny (14.9.2012)

  9.9.2012 začala tzv. iniciativní skupina UHKC spolu s kandidátem na poslance I. Herčukem podpisovou akci s cílem likvidace UP HKC a nezákonné deportace patriarchy Eliáše (A. Dohnala). Poslali Vám spolu s očerňujícím dopisem 410 podpisů proti nám. Za celou akcí stojí Vozňak a UHKC. Lidé, kteří se podepsali, byli zmanipulováni kněžími a tzv. iniciativní skupinou UHKC. Na agitační listině Herčuka se dopouštějí několika trestních činů: nazývají nás sektou, Bílým bratrstvem, obviňují nás z rituální vraždy, že krademe děti a používáme psychotropní látky – vše je kolosální lež. Podobné lži jsou i v dopise Vám datovaném 10.9.2012.


  Krach evropského soudnictví (14.9.2012)

  Soud v Haagu schválil politickou stranu pedofilů! Byzantský katolický patriarchát veřejně protestuje!
  Pedofilie je jedním z nejt잚ích zločinů. Schvalovat stranu pro zločince znamená likvidovat společnost. Je to totéž jako schvalovat stranu pro zoofily nebo nekrofily, vrahy a zloděje, a tím potvrzovat jejich zločinný program.
  Schválení strany pro pedofily znamená radikální změnu myšlení. Je to hanba pro evropské kulturu a konec všem evropským morálním hodnotám.


  Realizace zločinné juvenilní justice (13.9.2012)

  Úřad vlády Ukrajiny vydal 31. května 2012 nařízení č. 329-r. Toto nařízení potvrzuje plán prostředků k vykonání celostátního programu v roce 2012 pod názvem „Národní plán realizace Konvence OSN pro práva dítěte“ na období do roku 2016.
  V plánu realizace Konvence jde o zavádění mechanismů a technologií juvenilní justice tak, jak v současné době funguje na Západě.


  Zrušení „Expertní rady“ LGBT (13.9.2012)

  Co znamená, že nyní při Ministerstvu sociální politiky začala činnost tato tzv. Expertní rada pro záležitosti genderové diskriminace? Pod rouškou sociálních služeb a péče o děti bude vtělována ideologie homosexualismu a zaváděny mechanismy juvenilní justice s odvoláním na Úmluvu OSN o právech dítěte.
  Ideologie gender ničí všechny morální, duchovní, národní i křesanské hodnoty a vede k postupné autogenocidě národa. Činnost této Expertní rady bude znamenat diskriminaci většiny společnosti.
  Kategoricky protestujeme proti proti Expertní radě pro záležitosti tzv. genderové diskriminace při Ministerstvu sociální politiky a žádáme její zrušení.


  Zrušení Agentury EU/UNDP ve Lvovské oblastní radě (13.9.2012)

  Na tiskové konferenci před zasedáním Lvovské oblastní rady 11.9. 2012 Valerij Pjatak zveřejnil, že Lvovská oblastní rada bezplatně poskytuje prostory pro kancelář Agentuře místního rozvoje EU/UNDP.
  Program OSN pro rozvoj konkrétně na Ukrajině financuje projekty „Jsem proti násilí“ (zavádění mechanismů juvenilní justice) a zakládání genderových kateder. Ovocem pilotního projektu „Jsem proti násilí“ v poltavské oblasti byly sebevraždy tří matek, kterým takzvaní sociální pracovníci nemilosrdně vyrvali jejich děti.


  Dopis V. Kostyckému, předsedovi Národní expertní komise pro ochranu společenské morálky (12.9.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na ředitele Národního muzea v Kyjevě. V těchto dnech dovolil v Národní muzeu provedení „výstavy“ na téma „Šípková Růženka“ od Tarasa Polatajka. Šlo o propagaci lesbismu. Masmédia oznámila, že se tzv. spící krasavice probudila polibkem děvčete. V tomto čase, kdy série návrhů zákonů skrytě prosazuje zvrácenou LGBT ideologii, tato akce není jen nevinnou zábavou, ale ideologickým prostředkem k reklamě zvrácenosti. Jde o systematickou změnu myšlení veřejnosti.


  UNICEF likviduje matky a jejich děti (12.9.2012)

  Masmédia zveřejnila, že těhotné ženy, nehledě na to, v kterém měsíci těhotenství jsou, a rovněž ty matky, které kojí dítě, mají být povinně očkovány před chřipkou.
  Nebylo by na tom nic zlého, kdyby šlo o klasické preventivní očkování, které má zabránit nebezpečné epidemii. Očkování proti chřipce, jak je dokázáno, však výrazně snižuje imunitu a vyvolává infikování organismu mutovanými viry chřipky. Tyto silně negativní následky jsou veřejně známy. Nutit do takového očkování těhotné ženy a kojící matky je hazardováním s jejich zdravím i zdravím a životem jejich dětí.


  Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (11.9.2012)

  Obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravoslavnými věřícími i všemi křesany, kterým leží na srdci spása vlastní duše, obnova pravoslavné církve a záchrana morálních hodnot ruského národa. Prosíme, odstupte z úřadu! V Astaně jste dovršil proces zrady Krista i pravoslavné církve a stáhl na sebe Boží anathemu – prokletí dle Gal 1,8-9. Dne 30.5.2012 od Vás už odstoupila Boží milost. Na každého pravoslavného věřícího, který bude s Vámi tvořit jednotu v apostazi, rovněž stahujete toto Boží prokletí.


  Stop ideologickým návrhům zákonů (6.9.2012)

  Vážení poslanci parlamentu, v tomto týdnu jste byli znovu postaveni před nesmyslný mechanismus schvalování množství návrhů zákonů. Tyto zákony skrytě sledují jeden cíl – připravení půdy pro vtělení ideologie homosexualismu a juvenilní justice. Homosexualismus ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesanské hodnoty. Juvenilní justice krade děti bez reálné viny z dobrých rodin.
  Návrhy zákonů rafinovaně vytvářejí dojem pozitivních úprav, ale ve skutečnosti jde o skryté zavádění nejkrutějšího systému v dějinách lidstva vůči bezbranným dětem. Jde o jejich devastaci, satanizaci a následnou autogenocidu národa skrze ztrátu rozumu, morálních hodnot a přetvoření dětí v bio-roboty.


  Odpověď na arcipastýřský pamflet Vozňaka (5.9.2012)

  Apostatická hierarchie svým věřícím zakrývá oči a zacpává uši. Naproti tomu Byzantský katolický patriarchát i věřící UP HKC soustavně konají manifestace za záchranu dětí i morálních a křesanských hodnot. Vozňak veřejně špiní biskupy, věřící, řeholníky a řeholnice UP HKC, kteří zůstali věrní dědictví otců. Pravověrní se oddělili od apostatické hierarchie UHKC, která tvoří jednotu s globalizačními idejemi lóžového bratrstva.  Listy z UA 9/2012

  Slovo života - Ř 7,14-15

  Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Nerozumím totiž tomu, co dělám; nebo nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím.


  Vatikán má na svědomí genocidu národů (30.8.2012)

  Šelma podobná beránkovi začala genocidu nejprve v církvi. Skrze synkretismus a hereze prosadila antievangelium. Za to na Vatikán dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Ti, kteří se nazývají apoštolé, nejsou jimi, ale jsou lháři. V církvi byly odstraněny Boží zákony, a proto jsou nyní ve světě odstraňovány i přirozené zákony a prosazovány antizákony a amorálnost. Za to má hlavní zodpovědnost apostatický Vatikán.


  Zákaz křesanských a státních symbolů? (30.8.2012)

  8. září 2011 byl v parlamentu v prvním čtení přijat návrh zákona č. 4585 „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny o nošení uniformního oděvu, využití odlišujících znaků a symboliky“. Návrh zákona zakazuje občanským sdružením používání státních nebo náboženských symbolů ve své symbolice!
  Co tento návrh zákona v konečném důsledku sleduje? Aby ve školách, na úřadech, v nemocnicích, obchodech a všech veřejných místech byly odstraněny kříže a obrázky Bohorodičky. Tak to bylo v době komunismu. Proč nejsou zakázány symboly nečistoty, pornografie, magická a okultní symbolika, propagace pohanství v časopisech, masmédiích, billboardech? To by bylo k velkému užitku obyvatel.


  Příprava totální kontroly (29.8.2012)

  Zaregistrovaný návrh zákona č. 9732 z 18. 1. 2012 „O identifikaci člověka pomocí daktyloskopie“ předpokládá zavedení povinné daktyloskopie. Podle čl. 6 návrhu zákona se daktyloskopie stane povinnou pro tyto kategorie osob: děti, zbavené rodičovské péče, děti-sirotci, děti bez domova a jiné osoby.
  Daný návrh zákona: а) porušuje konstituční práva občanů (čl. 32 Konstituce); b) porušuje všeobecně uznaná lidská práva; c) nezabezpečuje bezpečnost občanů. Přijetí tohoto návrhu zákona s sebou nese vytvoření mechanismů totální kontroly obyvatel!


  Slovo života - Ř 7,13

  "Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti."


  Reflexe – Ř 7,9-12

  Ve verši 9-12 se mluví o zákonu, o přikázání, o hříchu, smrti, usmrcení... Znovu se zdůrazňuje, že zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Je řečeno, že když přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. Tedy přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Zde se ukazuje na tajemství hříchu, že hřích dokonce zneužívá Boží přikázání. Hřích mě oklamal a usmrtil skrze přikázání.


  Návrh zákona 8583 o očkování (29.8.2012)

  10. ledna 2012 byl v prvním čtení přijat návrh zákona č. 8583 z 31. května 2011 „O vnesení změn do některých legislativních aktů Ukrajiny (týkajících se ochrany obyvatelstva před infekčními nemocemi)“. V návrhu zákona se uvádí, že půjde o každoroční kontrolu očkovacího kalendáře, který tak bude každým rokem doplňován novými a novými vakcínami. Je veřejně známo, že používané vakcíny jsou škodlivé, nevyzkoušené, ale přesto povinné.


  Stop juvenilním soudům (25.8.2012)

  14. května 2012 byl podepsán nový Trestní zákoník procesní, který na Ukrajině zavádí hlavní mechanismy juvenilní justice. Na jeho základě mají být do tří měsíců vybráni soudci, zplnomocnění k vedení soudních procesů (trestních řízení) vůči neplnoletým, tedy mají být utvořeny juvenilní soudy. Kromě toho Výbor OSN pro práva dítěte v závěrečných tezích z 3. 2. 2011 doporučil Ukrajině využít nutné prostředky k utvoření speciálního, nezávislého národního mechanismu, plně odpovídajícího Pařížským principům (dokument č. A/RES/48/134), pro zabezpečení monitoringu práv dětí. Ve skutečnosti však termín „práva dětí“ znamená zavádění největšího bezpráví a týrání dětí.


  Nová definice rodiny (25.8.2012)

  V sérii neustálých změn ukrajinského zákonodárství se dozvídáme šokující novotu, že rodinu už netvoří muž, žena a děti, ale osoby, které „společně žijí, spojeny společným bydlištěm, mající vzájemná práva a povinnosti“ (Sociální kodex Ukrajiny, Oddíl ХVII. Sociální ochrana rodiny, dětí a mládeže, část 17.1. Všeobecné podmínky sociální ochrany rodiny, čl.243 b.2)
  Dá se očekávat i další úprava kodexu, tak, že brzy už rodinu nebudou muset tvořit osoby, ale pouze živé bytosti. Například pes, kočka, papoušek a babička – tedy zoorodina. Tu už ale jde o ztrátu svědomí a rozumu!


  Ombudsman – kat dětí (25.8.2012)

  Na Ukrajině letos začínají tzv. pilotní projekty nejzločinnější tyranie. Bylo už určeno 12000 nových sociálních pracovníků a pro tento zločinný systém byly vyčleněny miliony.
  Jakého kriminálního zločinu se dopustilo dvou nebo čtyřleté dítě, že ho za to tzv. kriminální justice krade milujícím rodičům? Jakého kriminálního zločinu se dopustili milující rodiče, když jim děti berou za to, že je řádně vychovávají? Láskyplnou výchovu juvenilní demagogové nazývají „tyranií“, „krutostí“ a „násilím v rodině“.


  Dopis představitelům křesanských církví v Kyjevě (18.8.2012)

  Obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát ohledně zneuctění svatého kříže nad náměstím Nezávislosti v Kyjevě. K tomuto znesvěcení náboženského symbolu došlo 17.8.2012 aktivistkami zvráceného hnutí Femen.
  Obracíme se na vás, jako na představitele církví v Kyjevě, s prosbou, abyste proti této hanebnosti vystoupili a žádali spravedlivé potrestání viníků.


  Žaloba na Jákir (15.8.2012)

  V novinách Ratuša byl opublikován článek, který charakterizuje činnost tzv. centra pod názvem „Jakir“. Centrum má své sídlo na adrese Jura 5.
  Citace článku: „UHKC vstoupila na cestu boje proti UP HKC a následujícím rozhodným krokem se stalo založení ‚Jákiru‘“.
  Klademe otázku: Je ve shodě s ukrajinskými zákony existence centra, jehož hlavní činností je náboženský boj? Může na území Ukrajiny takové centrum existovat?


  S.O.S. před volbami (11.8.2012)

  Na Ukrajině se v těchto dnech odehrává skrytý a cílevědomý puč, k němuž dochází příjímáním úprav do zákonů. Všechny změny mají jeden vektor – zavedení gender-gay ideologie a juvenilní justice. Tím budou zničeny morální i křesanské hodnoty, Ukrajina přetvořena na kolonii EU a zahájena její autogenocida.
  Vytvoření jedné světové vlády, čipizace, vakcinace, interrupce, sexuální anti-výchova, transgenderová ideologie, juvenilní justice, euthanasie – to všechno je součástí antikristovského plánu redukce lidstva, který skrytě realizuje EU a OSN. Toto jsou zločiny t잚í než zločiny fašismu.


  Cena Bonifáce VIII.

  V masmédiích se objevila zpráva, že Julie Timošenková dostala mezinárodní cenu římského papeže Bonifáce VIII.
  Jak charakterizuje papeže Bonifáce VIII. církevně dějepisná kniha Josefa Gelmi „Die Papste in lebens bildern“? „Patřil k nejrozhodnějším, ale také nejhrabivějším a nejpanovačnějším osobnostem na papežském stolci. Jeho přehnaná touha po moci vedla ke katastrofálnímu úpadku papežství.“
  Dostat cenu Bonifáce VIII. není z tohoto pohledu velmi lichotivým oceněním.


  Genocida Ruska a Ukrajiny (17.8.2012)

  K ničení rodiny, jako základu tradičního státu, dochází právě zaváděním juvenilní justice. Nakonec globální kriminální subjekt, který vytváří nový světový řád, dostává legální možnost brát děti z jakýchkoli rodin z důvodu – jakoby – ochrany jejich práv.
  Tato válka není vedena ani fyzickými ani biologickými ani chemickými zbraněmi, ale zbraněmi psychologickými a jurisdikčními. Zahájili ji architekti globalizace pod rouškou boje za demokracii a proti terorismu, který však sami využívají.


  Dopis poslancům ukrajinského Parlamentu (7.8.2012)

  V Parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn do některých zákonů Ukrajiny (o zvýšení úrovně porodnosti a prestižním mateřství)“ č.10413 z 27.4.2012. Všechny současné návrhy zákonů, které parlament i prezident schvalují, mají vznešené názvy. Ve skutečnosti však prosazují pravý opak. Kdo by byl proti návrhu zákona o prestižním mateřství? Každý si představuje, že je to skutečně zvýhodnění mateřství, které vede ke zvýšení populace, a tím k rozvoji národa. Ale ve skutečnosti jde o pravý opak – o prodloužení řetězce juvenilního systému, který je pirátským kradením dětí.


  Výzva ruským biskupům (2.8.2012)

  Od 4. do 7. října 2012 se má v Moskvě konat 5. fórum tzv. LGBT-křesanů východní Evropy a střední Asie.
  Termín fórum LGBT-křesanů je stejně absurdní jako termín fórum satanistů-křesanů. Homosexualismus a trassexualismus je v kořeni vzpourou proti Bohu. Bůh poslal oheň z nebe na homosexuály v Sodomě a Gomoře (Gen 19) a Nový Zákon zdůrazňuje, že toto je varování pro celé lidstvo (Juda 1,7, 2Pt 2,6).


  Slovo života - Ř 7,11-12

  "Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré."


  Dopis Kongresu USA (2.8.2012)

  Vážení kongresmani, v tisku byla opublikována informace, že prezident Obama vydal výnos, podle něhož všichni Američané do 23.3.2013 mají obdržet mikročip – implantát.
  Už dříve, než byl přijat návrh zákona „O ochraně zdraví“, bylo naplánováno, že rok 2013 se stane rokem, kdy každé dítě, které se narodí v USA, obdrží mikročip hned po narození. Toto se dnes stává realitou. Nezáleží na tom, jaký kdo má názor na amnestii nebo imigraci, hlavní je, aby každý byl očipován, aby se utvořila elektronická báze údajů pro Velikého Bratra (Big Brother), aby bylo umožněno zjistit všechny osobní informace.


  Slovo života - Ř 7,9-10

  "Já jsem kdysi žil bez Zákona; když však přišlo přikázání, hřích ožil, a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti."


  SOS pro křesany EU (2.8.2012)

  Ježíš dnes zdůrazňuje: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ Svou výzvu spojuje s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Hospodář řekl vinaři: „Vytni jej!“, on mu odpověděl: „Pane, ponech ho ještě tento rok..., jestli neponese ovoce, dᚠjej porazit.“ (srov. Lk 13,6n)
  Tento rok Bůh dává evropským národům možnost k pokání. Jeho požadavek zní: rok nepřetržité modlitby! Byzantský katolický patriarchát proto vybízí k pokání biskupy, kněze a pastory. Jejich úkolem je pak iniciovat tento rok nepřetržité modlitby. Jde o záchranu před katastrofou!


  SOS pro křesany USA (2.8.2012)

  Byzantský katolický patriarchát se v této historické hodině obrací na křesany všech denominací USA. Bůh zachrání křesany Ameriky skrze nepřetržitou modlitbu víry. K záchraně Bůh vyžaduje rovněž půst a svěcení neděle.  Listy z UA 8/2012

  Reflexe Řím 7,7-8

  Zákon hříchu lze přirovnat k továrně na výrobu smrtících zbraní. Může se do ní dodávat ten nejvzácnější materiál – zlato, stříbro, platina,... jejím produktem je vždy strašný nástroj smrti. Proto neobrácený člověk, který nepostavil na první místo ve svém životě Ježíše a nepřijal Jeho Svatého Ducha, i kdyby se věnoval Božím věcem, vysvětloval Boží slovo, měl církevní úřad... výsledkem jeho činnosti vždy bude jen duchovní smrt.


  „Aréna“ v katolickém Lvově jehovistům? (30.7.2012)

  21. června vrátila UEFA stadion „Aréna“ do dispozice města. Brzy nato vyšla v tisku zpráva, že 6.-8. července 2012 se ve lvovské „Aréně“ konal kongres Svědků Jehovových.
  Vláda katolického města Lvova též nemá problém s pronájmem stadionu nekřesanské organizaci jehovistů. Pravověrní katolíci na Pluhové zákonně koupili zchátralou kapli. Vy jste nás dal k soudu a vymáháte snížení stěn kaple o jeden metr a sundání střechy, abyste nám zabránit sloužit v ní liturgie. Zde jde o trestnou náboženskou diskriminaci!


  Dopis primátorovi města Lvova a členům zastupitelstva Lvovské městské rady (29.7.2012)

  Z důvodu, že se město stalo příčinou náboženské diskriminace věřících UP HKC, je povinno zabezpečit jim adekvátní sakrální prostor pro plnění náboženských povinností po dobu rekonstrukce – de facto vynucené demolice kaple na Pluhové 6.
  Připomínáme, že město bezplatně a nezákonně věnovalo velký chrám – kulturní památku – kurii UHKC. V blízkosti, má UHKC další 4 chrámy. My už více než dva měsíce sloužíme liturgii na ulici u stěn jmenovaného chrámu a po liturgii konáme protestní pochod po prospektu Svobody až před městskou radu. Jsme k těmto krokům nuceni do té doby, dokud vedení města nezastaví trestnou náboženskou diskriminaci a nezabezpečí nám adekvátní možnost sloužení svaté liturgie v sakrálním prostoru.


  Moderní ekumenismus – zrada Krista /dopis biskupům ČBK/ (26.7.2012)

  Blíží se perverzní pochod Prague pride 2012, který monarchisté občanského sdružení MONOS spravedlivě nazvali vrcholem provokace a výsměchem všem zdravým tradicím českého národa. Monarchisté otevřeně vyjádřili svůj radikální nesouhlas s touto veřejnou manifestací zvrhlosti. Je hanbou, že vy, představitelé katolické církve v ČR, v této situaci mlčíte, přestože jde nejen o útok na instituci rodiny, ale i na křesanství v naší vlasti. Do programu této zvrhlé akce je zařazeno konání tzv. ekumenické bohoslužby.


  Juvenilní justice v ukrajinské legislativě (19.7.2012)

  V posledních měsících probíhá úprava ukrajinských zákonů podle modelu EU. Prostřednictvím pozitivních pojmů jsou zaváděny negativní mechanismy. Například pod pojmem „právo dítěte“, „ochrana dětí“ se ve skutečnosti zavádí mechanismus kradení dětí z dobrých rodin. Pod pojmem „násilí v rodině“ se normální, potřebná výchova trestá pokutami a zbavováním rodičů rodičovských práv.
  Vážení zastupitelé oblastních rad, zasaďte se za zastavení všech mechanismů juvenilní justice, které se dnes skrývají za sociálními službami. Neschvalujte vyčlenění peněz k placení nových sociálních pracovníků. A je vám v tom vzorem Oblastní rada ve Lvově, která je odmítla financovat.


  Dopis Catherine Ashton, představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (19.7.2012)

  Vážená paní Ashton, Evropská unie Vás určila jako komisařku, která má dohlížet na zachovávání lidských práv na Ukrajině, především těch, které se týkají diskriminace menšin a také svobody slova.
  Naše menšinová UP HKC je tři roky vystavena náboženské diskriminaci a pod umělými záminkami je jí upírána zákonná registrace na Ministerstvu kultury. Ve skutečnosti jde o konkurenční postoj UHKC, která si nepřeje naši existenci. Naše církev má asi 5000 věřících a je v současné době vystavena masovému rozpalování náboženské nenávisti prostřednictvím masmédií.


  Odpověď na Expres č. 77 (19.7.2012)

  Na titulní stránce časopisu Expres je palcový titulek: „Padělaný patriarcha“. Tzv. pátrací ústředna Expresu oficiálně odhalila: Huzar není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha. A rovněž oficiálně odhalila: Ševčuk není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.
  Husitská církev v ČR se v roce 1921 oddělila od Vatikánu. Od té doby má v Praze svůj patriarchát a stát to plně respektuje. Patriarchát k založení nepotřeboval souhlas Říma ani Moskvy. Podobně je tomu s Kyjevským patriarchátem Ukrajinské pravoslavné církve. Patriarcha Filaret rovněž není podřízen Římu ani Moskvě. Je plně nezávislý. Huzar ani Ševčuk nejsou samostatní, ale jsou podřízeni Římskému církevnímu kodexu CCEO. Řím neuznal ani jednoho ani druhého za patriarchu. Dne 5.4. 2011 byl biskupským synodem UP HKC ustanoven Byzantský katolický patriarchát a prvním patriarchou byl zvolen vladyka Eliáš. Patriarcha není závislý ani na Římu ani na Moskvě.


  Odpověď na článek „Charakter magického myslenia...“ (18.7.2012)

  Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpoveda.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad EliᚠDohnal a magické myslenie.“
  Co se týče názvu: magické myšlení, pak toto magické myšlení má spíš autor článku. Patriarcha Eliᚠmá stejné myšlení jako sv. apoštol Pavel, který zdůrazňuje, že pravý křesan má mít myšlení Kristovo a s magií nemá absolutně nic společného. Tedy Sarkův článek je očerňující a tendenční.
  Biskup Eliᚠani v minulosti ani v přítomnosti nestavěl na první místo boj proti okultismu, ale na prvním místě zdůrazňoval potřebu osobního vztahu k Ježíši Kristu, který je spojen s pravdivou modlitbou, pravdivým obrácením a následováním našeho Pána Ježíše Krista.


  Výzva prezidentu Ukrajiny a Ruska (18.7.2012)

  Svatý Vladimír přijal před 1000 lety křesanství na Kyjevskou Rus. Patřila do ní dnešní Ukrajina, Rusko a Bělorusko. S Božími zákony převzal i evropskou kulturu. Byla stabilizována rodina, přijaty základní morální normy do lidských vztahů, zavedena spravedlnost a trestány zločiny. Národ přijal spasitelnou víru v Ježíše Krista. Našel smysl života i utrpení a získal naději na věčný život, který je zabezpečen vírou v Ježíše Krista.
  Dnes je zaváděna celosvětová globalizační ideologie, která vede k autogenocidě národů. Tato ideologie připravuje skrze OSN, PS RE, EU a různé „dobročinné“ fondy ideologický puč k sebezničení ukrajinského národa. Slouží k tomu změna zákonodárství, která prosazuje homodiktaturu a pod umělými záminkami bere děti rodičům.
  Dnes je už jen jedno řešení: Radikální oddělení se od smrtícího genocidního systému OSN a EU.


  Stop demoralizaci Lvova /Představitelům křesanských církví Lvova/ (17.7.2012)

  Na 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Festival bude propagovat filmy vnucující homosexualitu „Chladná hvězda“, „Jablko“, dále krvesmilstvo mezi sourozenci (incest) „Bratr“ a jiné zvrhlosti. „K narozeninám“ – jde o rouhání Ježíši Kristu. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Co dělat?
  1. Napište otevřený dopis primátoru Lvova Sadovému a předsedovi Lvovské oblastní rady Paňkevičovi. Žádejte o zrušení plánovaného festivalu.
  2. Totéž a učiní vaše občanské organizace.


  Dopis primátorovi města Lvova /ohledně filmového festivalu „Wiz-Art 2012“/ (17.7.2012)

  Ve dnech 26.-29. července 2012 je ve Lvově plánován filmový festival „Wiz-Art 2012“. Z 668 propůjčených filmů je většina demoralizačních.
  Žádáme vás, abyste nedovolil tuto demoralizační a rouhačskou akci. Vy v současnosti nesete zodpovědnost za mladou generaci Lvova.


  Dopis předsedovi Parlamentu Ukrajiny, V. Litvinovi (17.7.2012)

  Prosíme, aby se Parlament Ukrajiny, který nejen zastupuje občany Ukrajiny, ale také za ně nese zodpovědnost, obrátil na konstituční soud s žádostí o vydání jasného stanoviska, zda instituce, firmy, státní úřady mají právo vyžadovat po občanech Ukrajiny při různých právních aktech nebo jiných úkonech podpis k souhlasu na použití jeho osobních údajů.
  Občan, který svůj podpis takzvaně „dobrovolně“ nedá, je ve svém vlastním státě diskriminován, nebo nemůže zrealizovat konkrétní potřebu. Jedná se např. o přijetí na školu, obdržení přídavků na děti, obdržení penze, uplatnění slevy, vybrání si peněz z banky, absolvování kurzu na zvýšení kvalifikace, obdržení diplomu po ukončení školy, reklamaci zboží...


  Slovo života - Ř 7,8

  "Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev."


  Zastavte invazi juvenilní justice! (16.7.2012)

  Pane prezidente, během předvolební kampaně jste sliboval že budete podporovat zdravou morální společnost, posílíte podporu rodinám s dětmi, hlavně podporu mnohodětných rodin, a budete prosazovat ideál rodiny. Nedovolte vytvoření juvenilní sítě ve Vaší zemi! Vᚠčin bude precedentem i pro Ukrajinu, pro Moldávii i jiné země, ale hlavně si získáte důvěru národa, který za Vás ve volbách dal svůj hlas, že se zastáváte dětí, chráníte rodinu a morální hodnoty a plníte své předvolební sliby.


  Zachraňte děti (16.7.2012)

  V Rusku v současné době probíhá příprava k zavedení specializovaného soudně-právního systému tzv. ochrany dětí a mladistvých. Inovace navrhované do soudnictví však nepřispějí k zlepšení ochrany dětí. Jak uvádí ředitelka Ústavu pro demografickou bezpečnost, Irina Medveděvová: „Nový zákon není zaměřený proti ‚rodičům – netvorům‘, kteří jsou již zbaveni práva, on nejprve postihne normální rodiny.“
  Vážení biskupové pravoslavné církve, vydejte každý ve své diecézi pastýřský list a vyzvěte věřící, aby organizovali masové manifestace proti zavedení juvenilní justice! Kdo z vás v tomto čase nebude aktivní, anebo ještě naopak bude zavedení tohoto zločineckého systému podporovat, dopouští se zrady a má podíl na autogenocidě ruského národa.


  Juvenilní justice – genocida Ukrajiny (15.7.2012)

  Juvenilní justice velmi ráda hovoří o „právech“, ale o právech lze hovořit jedině konáš-li zároveň i své povinnosti. Dítě od kojeneckého až do dospívajícího věku není sociálně zralou osobností, a v této době kladení důrazu na práva, a zamlčování povinností vychovává egoisty a zločince. Formování dětské psychiky pouze na uvědomení si „práv“ ji morálně deformuje. Juvenilní justice zajišuje dětem jedno „právo“ – na dětský lágr, odkud však už není cesta zpět domů.


  Žádost o objektivní prověření činnosti UHKC (13.7.2012)

  3. července 2012 Lvovská oblastní rada odhlasovala na základě dopisu Ihora Vozňaka žádost prokuratuře Lvovské oblasti a Státní bezpečnosti Ukrajiny, aby provedly „objektivní prověření činnosti UP HKC“.
  Zákony Ukrajiny stanovují rovnost všech náboženství a zakazují privilegovat jednu religii na úkor druhé. Na tomto základě se na Vás obrací UP HKC a žádá vás, abyste se rovněž obrátili na orgány prokuratury a Státní bezpečnosti, aby provedly objektivní a spravedlivou prověrku i v církvi UHKC, a sice: finanční zdroje a jejich využití; financování katedrály v Kyjevě; simonii v UHKC: kupování farností, platby za svěcení, různé taxy za udílení svátostí; prodávání drahých ikon z chrámů na Západ; teroristické akce rozpalování náboženské nenávisti vůči naší církvi ze strany UHKC...


  Zákaz propagandy homosexualismu (13.7.2012)

  Poslanec Vadim Kolesničenko podal návrh zákona „O zákazu propagace homosexualismu zaměřené na děti“ (č. 8711). Jeho návrh vyvolal okamžitou protireakci ze strany OSN i EU.
  Na bázi Evropské konvence je Ukrajině striktně zabráněno přijat alespoň jeden zákon k pravdivé ochraně dětí a mladé generace. Malá skupina zvrácených lidí diskriminuje drtivou většinu obyvatel, kteří chtějí své děti vychovávat v tradičních křesanských hodnotách a chtějí jim zabezpečit zákonné právo na čisté dětství. Ze strany EU a OSN jde o mezinárodní tyranii vedoucí k morální, duchovní a fyzické genocidě národa.


  Dopis Mons. Cyrilu Vasilovi /sektetáři Kongregace pro Východní církve/ (10.7.2012)

  Obracíme se na Vás se stížností na lvovského arcibiskupa Vozňaka, který se obrátil na Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost, soudy a policii. Pod rouškou tzv. objektivního vyšetření, o něž je žádá, jde o plánovanou likvidaci naší UP HKC.
  Monsignore Cyrile, žádáme Vás, abyste celou záležitost spravedlivě prošetřil a postaral se o zastavení zločinných akcí vůči náboženské menšině UP HKC. Pokud budete mlčením tyto zločiny bojkotovat, jako Vatikán bojkotoval zločiny pedofilie, dřív nebo později budete usvědčen a obžalován.


  Dopis arcibiskupovi I. Vozňakovi (10.7.2012)

  Znovu se na Vás obracíme a oznamujeme Vám, že nesete zodpovědnost za trestné činy proti naší církvi, které realizujete prostřednictvím Oblastní rady, Bezpečnostní služby Ukrajiny, soudů a policie.
  Státní orgány jsou Vámi zneužívány k: 1) diskriminaci náboženské menšiny; 2) porušování základních lidských práv týkajících se svobody svědomí a náboženského vyznání; 3) upřednostňování jedné religie před druhou; 4) procesu likvidace UP HKC na základě Vašich nepravdivých informací a nedokázaných obvinění.
  Uvědomte si, že likvidujete zdravé jádro pravdivé obnovy řecko-katolíků. Nebojujete jen proti naší církvi, ale postavil jste se přímo proti Bohu, zradil jste Krista a hřešíte proti Duchu svatému.


  Žádost prezidentovi Ukrajiny a vládě o zastavení nezákonných akcí Lvovské oblastní rady (8.7.2012)

  Dne 3.7.2012 Lvovská oblastní rada prostřednictvím členů zastupitelstva ze strany „Svoboda“ zrealizovala žádost arcibiskupa Vozňaka a podala žádost na Státní bezpečnost a prokuraturu ve Lvovské oblasti o tzv. objektivní prověření UP HKC. Ve skutečnosti jde o proces protizákonné likvidace UP HKC.
  Tímto Vás, pane prezidente, i vládu Ukrajiny žádáme o zrušení protizákonného rozhodnutí Lvovské oblastní rady ze dne 3.7.2012. Zároveň žádáme o zastavení likvidační kampaně a umožnění zákonné registrace UP HKC, o kterou usilujeme už tři roky.


  Ohrožení života hlavy UP HKC (7.7.2012)

  V pátek podvečer 6.7.2012 nezákonně vnikli na soukromý dvůr vladyky Michajla, hlavy UP HKC, dva novináři z Expresu. Jejich cílem bylo pokračovat v hrubě očerňující kampani vůči UP HKC.
  Za touto akcí je vedení UHKC, které zneužívá masmédia, Lvovskou oblastní radu, Státní bezpečnost Ukrajiny, prokuraturu, policii. Hlavní vinu nenese policie, ale církevní hierarchie UHKC v pozadí. Má za cíl zkompromitovat vladyku Michajla jako hlavu církve.


  Úmluva o demoralizaci dětí (5.7.2012)

  V Úmluvě Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisováním a pohlavním zneužíváním ve skutečnosti nejde o ochranu dětí, ale o pravý opak. Jde o systematickou demoralizaci a přímo satanizaci dětí. Poslanci Parlamentu byli oklamáni morálním názvem a mnoha pozitivními formulacemi.
  Podle čl. 2 Úmluvy se však pod rouškou tzv. „diskriminace na základě sexuální orientace“ uzákoňuje násilná propaganda homosexualismu mezi dětmi. Podle čl. 6 Úmluvy bude zavedena pro děti už předškolního věku povinná sexuální „výchova“.  Listy z UA 7/2012

  Rozjímání nad listem Římanům 7,5-6

  Boží slovo říká, že jsme zemřeli Zákonu skrze Tělo Kristovo, tedy skrze ukřižovaného Ježíše. Nyní máme chodit v novotě Ducha. My, kteří jsme s Ním sjednoceni v Jeho smrti, tvoříme Tajemné Tělo Kristovo. Skrze Jeho smrt jsme zemřeli hříchu, ale zároveň jsme zemřeli i Zákonu.


  Návrh zákona o kradení novorozeňat (4.7.2012)

  V parlamentu byl zaregistrován návrh zákona „O vnesení změn a doplňků do zákona Ukrajiny ‚O státní pomoci rodinám s dětmi‘“č. 10640 (týká se podmínek vyplácení finanční pomoci při narození dítěte).
  Dnes, po tzv. úpravách v zákonech, se jednorázová finanční pomoc při narození dítěte stává záminkou pro sociální služby, aby vzaly rodinu pod dohled. Budou takzvaně zkoumat, zda finanční pomoc mají poskytnout, anebo vzít dítě rodičům. Navíc tento systém tzv. sociálních služeb může dítě prodat za velké peníze do zahraničí anebo dokonce na orgány. Tento zločinný projekt je v linii a duchu tzv. juvenilní justice, která se dnes dopouští nejkrutější tyranie vůči dětem.


  Dopis prezidentovi Ukrajiny, V. Janukovičovi (3.7.2012)

  Vážený pane prezidente, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát, který je morální silou hájící na Ukrajině duchovní křesanské a morální hodnoty. Už tři roky vedení řeckokatolické církve v čele s kardinálem Huzarem a arcibiskupem Ševčukem manipuluje státními úřady, aby přestupovaly zákony Ukrajiny a nedovolily zákonnou registraci Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC), která je součástí Byzantského katolického patriarchátu. UP HKC vznikla oddělením se od UHKC vedené Huzarem. Důvodem bylo hlásání herezí kardinálem Huzarem. Naše církev není žádnou sektou, jak nás hanlivě kardinál Huzar a jeho hierarchie nazývají. Toto vedení intrikami brání registraci naší církve, a tak zneužívá i státní úřady ke svým zájmům, což je v rozporu s ukrajinskými zákony.


  Slovo života - Ř 7,7

  Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždy o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nepožádáš."


  Expres a „zmrzačené děti“ (1.7.2012)

  Časopis Expres pokračuje v očerňující a štvavé kampani proti věřícím UP HKC. V č. 69 z 28.6.2012 publikuje třetí šokující článek, který je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti. Dle zákona by za takový článek měl být časopis Expres zrušen. Informace v článku jsou nejen lživé, ale navíc manipulují veřejnost k vzbuzování nenávisti vůči pravověrným věřícím UP HKC.
  Když si čortkovská hierarchie zpětně uvědomila, že se dopustila několika zločinů proti trestnímu zákoníku, vymyslela zvláštní obranu. Navedla dva největší agresory, aby předstírali strašné zranění a nahráli s nimi na video tragikomedii k matení veřejnosti. Jeden z mladíků v této tragikomedii leží na lůžku někde v soukromém bytě. Druhý se ani nenamáhal na lůžko lehat. Fantazírování „Expresu“ o „zmrzačených dětech“, o boxerech a jakýchsi nabroušených křížích k bodání protivníků, je už nejen kolosální lží, ale přímo rouháním.


  Stop návrhu zákona № 10497-1! Stop všem antizákonům! (21.6.2012)

  V dnešní době homosexuální lobbyisté zneužívají tlak Evropské Unie k tomu, aby Ukrajina přijala tzv. anti-diskriminační zákony, které jsou ve skutečnosti diskriminací většiny obyvatel. V souladu s těmito zákony bude trestán každý, kdo bude chránit své děti před sexuálním znásilněním homosexuály, transsexuály, pedofily,...
  Mezi těmito návrhy zákonů je i návrh zákona № 10497-1 „O zaměstnanosti“. Podle článku 11 navrhovaného zákona se zakazují tzv. „projevy diskriminace“ ve sféře práce a udělují se pokuty zaměstnavatelům, Například ředitel školy, který odmítne přijmout do zaměstnání homosexuála nakaženého smrtelným AIDS nebo lesbu, bude pokutován za každé odmítnutí a následně bude uvolněn ze zaměstnání.


  Výzva biskupům, kněžím a věřícím Moskevského patriarchátu (1.7.2012)

  V celé historii pravoslavné církve na ruském území se ještě nestala taková tragedie, aby patriarcha zradil podstatu evangelia a spasitelnou víru. Patriarcha Cyril vytvořil apostatickým gestem v Astaně 30. 5. 2012 jednotu s duchem pohanství. Za tuto zradu Kristova evangelia i pravoslavné církve na něj dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9. Od patriarchy Cyrila odstoupila Boží milost.
  Biskupové, mniši a kněží jsou povinni vyzvat patriarcha Cyrila, aby odstoupil z úřadu. Musí vybrat z řad pravověrných biskupů či mnichů takovou osobnost, která bude dobrým pastýřem po vzoru Kristově. Tento nový patriarcha musí být ochoten za obranu víry i Božích zákonů obětovat i vlastní život! Tím započne proces duchovní i morální obnovy – pravdivé duchovní vzkříšení Ruska.


  Dopis hlavě UHKC, S. Ševčukovi (24.6.2012)

  Uvědomte si, proti komu bojujete. Ne proti nám, ale proti Bohu, jehož zákony i Ducha my chráníme a za ně trpíme. Nemyslete si, že, když jste mladý, že Vás Bůh nemůže odvolat, a to i velmi brzy. Ti, kteří proti nám bojovali, v poslední době onemocněli na rakovinu a rychle byli odvoláni k Božímu soudu. V žádném případě zd