Levél Ukrajnából
4 words from Ukraine
LEVELEK KAPCSOLAT
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish - French - Portuguese - Hungarian
 
 

LEVELEK:

 

                   IGCOU                                BKP                             


Aktuális levelek


Az Élet Igéje – Mt 7, 1-2 (2023.1.22. – 2023.2.5.)

“Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.”


BKP: Professzionális hazugság – az egyén és az emberiség önpusztításának eszköze (2022.12.17)

”Az ördög (…) kezdettől fogva gyilkos, (…). (…)hazug, és a hazugság atyja”(Jn 8,44)
„S ez nem csoda, hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha a szolgái is az igazság szolgáinak akarnak látszani. Végük méltó lesz tetteikhez. ” (2Kor 11,14-15) A pokol várja őket!
„Ki innen az ebekkel, a varázslókkal, a paráznákkal, a gyilkosokkal, a bálványimádókkal, és mindenkivel, aki a hazugságot szereti és cselekszi!“(Jel 22,15)
Kit szolgál az internet, a google, a szociális hálók, a tömegmédia? Az igazság lelkét vagy a hazugság lelkét?
A szociális hálók létrehozói úgy nyilatkoztak, hogy az igazság publikálása állítólag az emberek számára unalmas. Az emberek hazugságot akarnak hallani. Nyilvánosan beismerték, hogy ezekben a médiumokban az igazság és a hazugság aránya 1:6. Csakhogy azok, akik elfogadták a hazugságot, igaznak tekintik azt, és nem akarják elismerni, hogy becsapták őket. Ráadásul ezt a hazugságot igazságként terjesztik. A jelenkori tömegmédiumok, főleg az internet, azokat irányítják, akik a hazugság és a halál lelkét szolgálják.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 6, 34 (2023.1.8. – 2023.1.22.)

“Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felôl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felôl. Elég minden napnak a maga baja.”
Levelek UA-ból - 2022


Levelek UA-ból 12/2022


BKP: A szodómia propagálása a zsinat utáni katekizmusban erkölcsi és lelki öngyilkosság (2022.12.10)

Az LGBTQ számos propagátora hivatkozik a katekizmusra, mégpedig annak 2358-59. cikkelyére. A katekizmus ezen cikkelyeiben valóban félrevezető információk vannak, amelyek ajtót nyitnak az erkölcstelen fertőzés terjedésének; ki kell ezeket húzni a katekizmusból, mert hamis tanítást – hamis evangéliumot propagálnak, amelyért Isten Igéje szerint anathema, azaz Krisztus egyházából való kizárás és átok jár (Gal 1,8-9).
A katekizmus lelki gyökerei
II. János Pál a katekizmus előszavában ezt írja: „1986-ban egy tizenkét bíborosból és püspökből álló bizottságot, amelynek Josef Ratzinger bíboros elnökölt, bíztam meg a zsinati atyák által kért katekizmus- javaslat elkészítésével. A bizottság munkáját egy hét tagú, megyéspüspökökből, teológus és katekéta szakemberekből álló szerkesztő bizottság segítette.“

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 6,33 (2022.12.25. – 2023.1.8.)

“Hanem keressétek elôször Istennek országát, és az ô igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.”


Az Élet Igéje – Mt 6,24 (2022.12.11. – 2022.12.25.)

“Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhat tok Istennek és a Mammonnak.”


Az Élet Igéje – Mt 6,22 (2022.11.27. – 2022.12.11.)

“A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.”Levelek UA-ból 11/2022


BKP: Belépés az egyház szinodális öngyilkosságának második szakaszába (2022.11.8.)

2022. 10. 27-én a Vatikán közzétette a Szinodális út kontinentális szakaszának munkadokumentumát.
Idézet a dokumentumból, 39. pont: „Azok között, akik értelmesebb párbeszédet és szívélyesebb légkört kívánnak, találhatók olyanok, akik különböző okokból feszültséget éreznek az egyházhoz való tartozásuk és saját szeretetteljes kapcsolataik között pl…. azok az emberek, akik többnejűségben élnek, az LGBT emberek stb.“
Kommentár: Elsősorban nem értelmesebb párbeszédről van szó, hanem éppen ellenkezőleg. Az LGBTQ emberek állítólag feszültséget éreznek az egyházhoz való tartozásuk és saját szeretetteljes kapcsolataik között. Az, amit a dokumentumban feszültségnek neveznek, valójában összeegyeztethetetlenség az egyház üdvözítő küldetése és a súlyos bűnben levő ember megválthatatlansága között. A bűn soha nem lehet egységben az üdvözítő úttal. Itt mindig van és lesz feszültség. Nem lehet egyszerre a mennybe és a pokolba is menni.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 6,20-21 (2022.11.13. – 2022.11.27.)

“Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”Levelek UA-ból 10/2022


Isten törvénye versus szodómia. Isten anatémája (2022.10.28.)

Aki csak a püspökök vagy papok közül visszaél az egyházi tekintéllyel és a szodómiát propagálja, az ipso facto Isten átkát vonja magára és az egyházból való kiátkozást a hamis evangélium, tehát a nem bibliai egyházi tanítás hirdetése miatt (vö. Gal 1,8).
„Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg.” (Ézs 24,5-6)
Tudjuk, hogy Isten fenyegető ígéretei a múltban nem teljesedtek be, ha a nép megtért. Ha azonban a jelenlegi egyház elutasítja a megtérést, Jézus szava érvényes rá: „De azt mondom nektek: Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan.” (Lk 13,3)

VIDEÓ>>>


BKP: Tilos az LGBT propaganda Oroszországban (2022.10.28.)

Az utóbbi néhány évtizedben globális szinten igyekeznek legalizálni és privilegizálni a szexuális deviációkat a társadalomban. Evégett módosítják a törvényeket, és az ezt elutasítókat akár három évig terjedő börtönbüntetéssel is büntethetik, ha az egészséges családot propagálják és elutasítják – a Bibliával és a természetes erkölccsel összhangban – ezeket a ferdeségeket. A diákok agyát az LGBT személyek megbélyegzéséről szóló hazugságokkal mossák, miközben valójában éppen az ellenkezője történik. Az LGBT képviselői rendkívül agresszívek, és az NWO globalista ideológiája a társadalom diszkriminálására használja fel őket, mégpedig főleg az igaz keresztények ellen. Bevezették az évenkénti gay prideok harmonogrammját, amelyeket egyenesen az egyes országok fővárosaira erőszakoltak rá. Ezeknek a gay prideoknak a célja a közfelfogás megváltoztatása, majd a törvényhozás olyan irányú módosítása, hogy a deviánsok privilegizálva legyenek, a normális emberek pedig mint homofóbok büntethetővé váljanak. Lelki szempontból a gay pride népszerűsítésének célja az egyes nemzetek kitervelt átok alá vonása, majd satanizálása, erkölcsi és fizikai önpusztítása.


Az Élet Igéje – Mt 6,19 (2022.10.30. – 2022.11.13.)

“Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják.”


Az Élet Igéje – Mt 6,14 (2022.10.16. – 2022.10.30.)

“Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ô vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.”


Emeritus Püspökök, egyesüljetek abban a Krisztus és egyház iránti hűségben, amelyet Krisztus pásztora, C. M. Viganò kép (2022.10.03.)

Tisztelt emeritus Püspökök!
Közöttetek a legfiatalabbak már betöltötték a hetvenötödik életévüket, a legidősebbek pedig a kilencvenediket. Nem ismeritek sem a napot, sem az órát, a halál vár rátok, Isten ítélete, majd pedig a menny vagy a pokol. Ma, amikor Bergoglio álpápa kiiktatja a hit és erkölcs alapigazságait, Isten azt várja el tőletek, hogy igaz hitvallókként vagy akár vértanúkként világosan és határozottan kiálljatok Krisztus tanítása mellett. Nincs vesztenivalótok ezekben a nehéz időkben. Bergoglio nem tud benneteket semmilyen módon megbüntetni, eltérően azoktól, akik még egyházi hivatalt viselnek. Azok talán áltathatják magukat: „Csendben kell maradnom, hallgatnom kell a szörnyű bűntettek láttán, mert Bergoglio és szektája azon nyomban megfosztana rangomtól és befeketítene a tömegmédiában, mint ahogy azt sokakkal tették.“ Ilyen álláspontra helyezkedni azokban az időkben, amikor Krisztus mellett kell tanúskodni, kész árulás. Sok püspöknek ma nem szívügye a lelkek üdvössége és a Krisztus iránti hűség, de annál inkább a saját karrierje. Jézus világosan megmondta: „Aki engem megtagad az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.“ (Mt 10,33)

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 6,6 (2022.10.2. – 2022.10.16.)

“Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsô szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.”Levelek UA-ból 9/2022


BKP: Isten anathemája – átka a belga bíboroson és a négy püspökön a szodomai antievangéliumért

Isten kijelentéséből tudjuk: „De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott, kivetett legyen!” (Gal 1,8-9)
Krisztus evangéliuma visz üdvösségre. Az antikrisztus álevangéliuma az örök pokolbéli elvettetésre visz.
A belga Josef De Kesel bíboros és négy püspök szeptember 20-án Isten elleni lázadás súlyos bűntettét követte el. Valamiféle hamis szentséget vezettek be, amely legalizálja a szodómia súlyos bűnét. Ezzel önmagukat zárták ki Krisztus egyházából. Ők
1) visszaéltek a püspöki tekintéllyel
2) közbotránkozást keltettek és pusztító precedenst nyújtottak
3) megtagadták Istent, az Ő törvényeit és parancsolatait
4) a súlyos bűn és a bűnbánat nélküli út legalizálása megfosztotta a bűnösöket a bűnbánat és a megváltás lehetőségétől

VIDEÓ>>>


BKP: Jeroboám bűne, a II. Vatikáni Zsinat és a zsinat utáni pápák (2022.7.19.)

Salamon király elhagyta az Urat és bálványimádásba kezdett. A förtelmes bálványoknak, Kámosnak és Moloknak áldozott. Isten ezért engedte meg a nép szétválását. Jeroboám király ezután bevezette az izraeli Bét-Elben a bálványimádás rendszerét. Az izraeliták a pusztában az aranyborjúnak áldoztak, Bét-Elben pedig már két aranyborjúnak. Isten ezért a bálványimádásért szenvedéssel és háborúkkal büntette a királyt és a népet. Sok királyt Isten tétlenségük miatt megítélt, mert nem számolták fel Jeroboám útját. Omri királyról és a többiekről meg van írva: „Követték Jeroboám minden útját és vétkeit, amelyekkel az vétekre vitte izraelt.“ (1Kir 16,26).

VIDEÓ>>>


Bergoglio Ferenc és a politikai élet vezető politikusai 2022. 9. 15-én kihirdették a New Age globalizációs vallásprogram 35 pontját (2022.9.16.)

A kazahsztáni kongresszus 35 pontos záródokumentuma valamiféle magna chartája a New Age világvallásnak. Bergoglio Ferenc hirdette ki a világ szabadkőműves testvérisége számos jelenlevő tagjával együtt.
Idézet: Mi, A Világ- és a Tradicionális Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusa résztvevői, politikusok, nemzetközi szervezetek vezetői…a világ prosperitása iránti vágytól vezérelve…“
Ebbe a globalizációs vallásba betagolódtak a politikusok és a nemzetközi szervezetek vezetői, vagyis a mostani szabadkőművesek. Ezeket a vezetőket nem a halhatatlan lelkek üdvözülése iránti vágy, hanem állítólag a világ prosperitása iránti vágy vezérli. Valójában azonban nem a prosperitásról van szó, mert az elkövetkezendő napokban várhatjuk az előre kitervelt „nagy újraindítást“, azaz a prosperitás ellentétét. A záródokumentum további nyilatkozatai is sok megtévesztő manipulációt tartalmaznak, amelyek az egyén és az emberiség tragikus végéhez vezetnek.

VIDEÓ>>>


BKP: A vatikáni 20 eurós érmék és a transzgén vakcinálás (2022.7.20.)

Megdöbbentő eseménynek vagyunk tanúi. A Vatikán 20 eurós érméket kezdett veretni, amelyek a gyermekek vakcinálását propagálják! Az érme egyik oldalán Ferenc címere található. A másik oldalán két személy és egy fiúgyermek van, aki készen áll az oltásra; mindannyian szájmaszkot viselnek. A háttérben egy kereszt függ, amely azt jelzi, hogy keresztény oltóközpontról van szó. A Vatikánnak az oltáspolitikával való összekapcsolódása megdöbbentő.
Ferenc álpápa a covid-oltások fanatikus pártolója. Az európai állami vezetők közül elsőként vezette be a Vatikán oltatlan alkalmazottainak elbocsátását.
Az érmére egy karikatúra – egy férfi, egy nő és egy fiú – van nyomva, ami a Szent Családra utal. Az álpápa vakcinációs propagandájával most a családokat célozta meg, méghozzá azzal a céllal, hogy mindenki oltassa be gyermekeit! Mária és József beoltatta volna Jézust kísérleti és mérgező szerrel? Soha! Megkockáztatták volna, hogy ezzel megölik Jézust? Ilyen kockázatot semmi esetre sem vállaltak volna!

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 6,3 (2022.9.18. – 2022.10.2.)

“E pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed.”


BKP: Mit szól Isten a szodómiához és a transzszexualizmushoz? (2022.09.12.)

Isten álláspontja ma egyenesen ellentétes számos egyházi prelátus álláspontjával. Dieser német püspök nyilvánosan kijelentette, hogy: „A homoszexualitás nem bűn. A homoszexualitás nem Isten tévedése, hanem Isten által ugyanúgy akart, mint maga a teremtés: ‚Látta (Isten), hogy ez jó‘, ahogyan olvassuk a teremtéstörténetben.“ Dieser eme bibliamagyarázata durva hazugság! A homoszexualitás bűn, ezért semmi esetre sem Isten által akart. Isten nem teremtette, förtelmességnek nevezi és megbüntette érte Szodomát és Gomorát.
Isten Péter apostol által int: „…Szodoma és Gomorra városát elhamvasztotta, és végpusztulással büntette, hogy példát adjon a későbbi korok bűnöseinek.” (2Pt 2,6) Hasonlóan Isten Júdás levele által figyelmeztette az emberiséget: „Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.”(Júd 7) Tehát Isten a szodómia bűnét nemcsak ideigvaló, hanem főleg örök tűzzel bünteti! Ezért óva int ettől a bűntől.

VIDEÓ>>>


BKP: Mi a célja Bergoglio Ferenc kazahsztáni részvételének? (2022.09.08.)

Minek az egyháznak a pápaság? Isten célja a hit és az erkölcs alapjainak védelme. Amennyiben a pápa és a pápaság ennek ellenkezőjét cselekszi, ez az egyház öngyilkossága. Ma ennek a lelki öngyilkosságnak vagyunk a tanúi.
Bergoglio Ferenc a katolikus egyház hivatalos, de valójában érvénytelen képviselőjeként vesz részt a vallási vezetők kazahsztáni kongresszusán 2022. 9. 13-15. között. A pogány vallási vezetőkkel való találkozások alapját 1986-ban Assisiben fektették le. Ekkortól tartanak világszerte bizonyos időszakonként találkozókat. Amikor II. János Pál először hívta meg a pogány vallási vezetőket az ún. békéért való imádkozásra Assisibe, arra hivatkozott, hogy csupán a II. Vaticanum lelkiségének tesz eleget, konkrétan a más vallások, de facto a pogány vallások démonainak tiszteletéről szóló Nostra aetate deklarációnak.


BKP: A Világ- és a Tradicionális Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusa Kazahsztánban; Tegyék kezüket a szívükre! (2022.09.08.)

3. rész: Hinduizmus

Az első részben szóltunk a kereszténységről, a másodikban a buddhizmusról és most a harmadik részben a hinduizmusról és a vallásközi párbeszédről teszünk említést.
A hinduizmus pogány vallás, amely istenekként tiszteli az állatokat, hiszik a reinkarnációt, azaz az emberek állatokban, kígyókban vagy rovarokban való újra megtestesülését. Kasztrendszert vezetett be, ahol a páriák kevesebbet érnek, mint bármely állat vagy rovar! A reinkarnáció miatt nem lehet megölni sem a szúnyogot, sem a patkányt. Másrészt a hinduk keresztény falukra támadtak és legyilkolták őket. Ez az ún. hindu „nem bántani”, amiről azonban Ghandi tisztelői hallgatnak.

VIDEÓ>>>


BKP: A Világ- és a Tradicionális Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusa Kazahsztánban; Tegyétek kezeteket a szívetekre! (2022.09.04.)

2. rész: Buddhizmus

Az első részben a kereszténység lényegéről szóltunk, most szóljunk röviden a buddhizmusról.
Maguk a buddhisták egyetértenek a buddhizmus jellemzésével, amely azt mondja, hogy a buddhizmus Isten nélküli vallás, de egy csomó istent tisztel.
A buddhizmus radikálisan tagadja az Istent, a világ Teremtőjét. A buddhizmus ideálja a világ teljes pusztulása, de főleg a személyes lét pusztulása – az önpusztítás. Effelé tart a tömeges csippelés.
A nő, az új élet hordozója, a buddhizmusban, amely az élet elpusztítását célozza meg, gyűlölt. Egyetlen vallás sem olyan ellenséges és elutasító a nőkkel szemben, mint a buddhizmus. Mondáik garmadája mutatja be úgy a nőt, mint valami útálatosat.
Ugyanígy elutasító a buddhizmus a mezőgazdasággal szemben, mert állítólag „ semmi sem annyira pusztító a rovarok számára, mint a mezőgazdaság“.

VIDEÓ>>>


BKP: A Világ- és a Tradicionális Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusa Kazahsztánban; Tegyék kezüket a szívükre! (2022.09.03.)

1. rész: A kereszténység lényege

Az ún. világvallások VII. kongresszusának tisztelt résztvevői!
Számos keresztény és nem keresztény teszi fel a kérdést: Mi értelme van egy ilyen találkozónak? Amikor találkoztok, természetesnek tűnik, hogy mindenki röviden kifejezi hite lényegét. Az idén ezen a találkozón részt vesz az érvénytelen pápa, Bergoglio Ferenc is, aki antievangéliuma miatt (Gal 1,8-9) kizárta magát a katolikus egyházból, ezért nem lehet annak valóságos feje. Ezért mi, igazhitű katolikusok, Önöknek, a találkozó minden résztvevőjének, helyette bemutatjuk a kereszténység legalapvetőbb igazságait.
Így szól a mi hitvallásunk: „Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, Mennynek és Földnek, minden látható és láthatatlannak Teremtőjében.“ Mi keresztények Istent Atyának nevezzük, mert tőle eredeztetünk, tőle kaptuk a létünket. Valljuk, hogy ez a világ nem a véletlen műve, hanem hogy a teremtés mögött Isten, mint legmagasabb lelki lény áll. Ő helyezte az élettelen és élő anyagba a csodálatos törvényeket és törvényszerűségeket.

VIDEÓ>>>


BKP: Az aposztata Ferenc pápa Kazahsztánba megy A New Age antiegyházba való átmenet következő lépése (2022.08.16.)

2022. szeptember 3-15-én az aposztata pápa részt vesz a pogány vezetőkkel tartott kongreszuson.
„…leborultak a bálványszobor előtt, felcserélték dicsőséges Istenüket nüvényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító Istenükről.“(Zsolt 106,19-21) Nemcsak akkor, hanem ma is a hierarchia legfelsőbb szintjén állók, élükön Bergoglio álpápával, pogány bálványoknak hódolnak. Az ún. ökológiai konverziót szorgalmazzák, ami lényegét tekintve a helyi démonok felé fordulás és a velük való egyesülés. Balga módon felcserélik dicsőségüket, ami Isten Fiában, Jézus Krisztusban van, a pogány bálványok hasonlóságára, mint amilyen Pachamama démon is. Mai napig Bolíviában és Dél-Amerika más országaiban is áldozatokkal tisztelik Pachamama démont, például a házépítésnél. Ha kis házról van szó, Pachamama megelégszik a láma kicsinyével, ha azonban nagy házról van szó, a sámán kábító itallal itatja meg vagy a tapasztalatlan idegent, vagy más emberi áldozatot, és aztán élve betemetik az alapba. Ugyanez a gyakorlat Tibetben is, amikor a buddhista szerzetesek a kolostorukat építik.


Az Élet Igéje – Mt 5, 44 (2022.9.4. – 2022.9.18.)

“Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.”Levelek UA-ból 8/2022


BKP: Bergoglio antimissziója Kanadában (2022.07.28.)

A pogányság nem az igaz Istent tiszteli, hanem a démonokat és az ördögöt. Isten Igéje azt mondja: „Amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem az ördögöknek áldozzák.” (1Kor 10,20) A pogányság a Teremtő Isten megtagadásával és Isten törvényeinek és parancsolatainak megtagadásával kapcsolódik egybe.
A pogány kultuszok a gonosz lelki hatalmak erőit tisztelik, istenné teszik az állatokat. Pl. a hinduizmusban a tehén szent.
Az újpogányság inváziója a II. vatikáni zsinat idején kezdődött. A keresztény országokban a jógát kezdték el népszerűsíteni, mint látszólag ártalmatlan gimnasztikát. Valójában azonban a jóga a pogány hinduizmus része. A hinduizmus vallja a reinkarnációnak nevezett képtelenséget, amely ellentmond a kereszténység alapigazságainak.

VIDEÓ>>>


BKP: Ferenc propagálja az ún. füstölő szertartást, tehát a démonok segítségül hívását a templomban Kanadában – de mit mond Isten? (2022.7.28.)

Bergoglio nyilvánosan propagálja a pogány rituálét – a démonok segítségül hívását a füstölő szertartáson -, ráadásul beviszi azt egyenesen a katolikus templomokba! A templomnak ez a megszentségtelenítése álszent módon megtisztításként van megnevezve! Ez az ő programjának teljesítése, amelyet már az ún. Amazóniai zsinaton kitűzött. Itt a pogány, tehát sátánista elemek és praktikák bevezetését programozta be a szent liturgiába. Ez az istentagadás legfelsőbb szintje, az első parancsolat elleni bűn és de facto az állandó áldozat eltávolítása, amire Dániel próféta figyelmeztet és amit Jézus is megemlít néhány nappal megváltó halála előtt (Mt 24,16).


Az Élet Igéje – Mt 5, 38-39 (2022.8.21. – 2022.9.4.)

“Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felôl, fordítsd felé a másik orczádat is.”


BKP: Ferenc álpápa Kanadában pogány rituálén vesz részt (2022.07.26.)

Idézet a médiából: „Ferenc pápa kanadai látogatásának programjába iktatta az őslakosok pogány rituáléin való részvételt.“
Kommentár: Bergoglio Pachamama démon trónra emelésével átkot vont le, s így készítette elő a kísérleti transzgén vakcinálással összekötött első pandémiát. Jelenleg, az újabb fenyegető pandémia előtt, teljesen nyíltan további aposztatikus gesztust tesz és elfogadja a pogány riutáléra történő meghívást. Ismét átkot von le, amivel tudatosan fordítja vissza Isten gondviselését, amellyel Isten az emberiséget akarja megvédeni.

VIDEÓ>>>


BKP: Bergoglio Ferenc Kanadában pogány rítus által átvezeti az egyházat a démonok uralma alá. Mit tehetünk? (2022.7.30.)

Bergoglio néhánynapos kanadai turnéjának egyetlen fő célja volt: megdönteni a katolikus egyházban uralkodó közfelfogást és elfogadtatni, hogy a démonok tisztelete és segítségül hívása, az előttük való megnyílás és a nekik való odaszentelődés ugyanazon, sőt még magasabb szinten van, mint az egyedüli és igaz Isten tisztelete. Bergoglio célja a tízparancsolat első parancsolatának eltávolítása, amely így hangzik: „Én az Úr vagyok, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket.” (Ex 20,1-5) Az apostol óv a pogányságtól: „Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak. A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászók képmásával. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt.” (Róm 1,22-23.25)


Az Élet Igéje – 1Móz 4,7 (2022.8.7. – 2022.8.21.)

“Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fôvel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó elôtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.”Levelek UA-ból 7/2022


Sigmund Freud és áltudományának kritikája (2022.6.21.)

1. rész: Freud, a tisztátalan lélek és az okkultizmus
2. rész: Freud és a perverz gondolkodás
3. rész: A hipnózis és a „tudományos tevékenység“

1. rész: Freud, a tisztátalan lélek és az okkultizmus
Mindig is léteztek olyan emberek, akik paráználkodtak és házasságtörést követtek el. Néhány esetben akár homoszexuálisként vagy a másféle perverziót élve éltek. A történelem bizonyos korszakában teljesen eluralkodott az erkölcstelenség és a perverziók, és romlásba vittek egész kultúrákat, például Szodomát és Gomorrát, az ókori Görögországot és a Római birodalmat. Olyan korban érünk, amikor a perverzitások egyenesen törvénybe vannak iktatva és privilegizálva vannak. A fő bűnösök egyike, akik utat készítettek ennek a tömeges erkölcstelenségnek, az Sigmund Freud (1856-1939).


Az Élet Igéje – Mt 5, 32 (2022.7.24. – 2022.8.7.)

“Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.”


BKP: A szabadkőművesek büntetésének II. János Pál általi érvénytelen megszüntetése és ennek következményei (2022. 07. 13.)

II. János Pál 1983-ban megerősítette a Kódex módosításait, s ezzel befogadta az egyházba a szabadkőműveseket. Főképpen Olaszországban vannak sokan. Az egyházi kiközösítés megszüntetése nemcsak egyház elleni, hanem a szabadkőművesek elleni bűncselekmény is volt. II. János Pál ezzel gátat vetett őszinte bűnbánatuknak, azaz örök üdvösségüknek. Számos szabadkőműves abban a hazugságban él, hogy most már katolikusnak tekintheti magát, holott a szabadkőműves beavatási szertartáson átadta lelkét az ördögnek. Emiatt el kellene utasítani a katolikus temetést is. Manapság már a szabadkőművesek uralják a Vatikánt bizalmasuk által, aki maga Bergoglio Ferenc álpápa.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 5, 29 (2022.7.10. – 2022.7.24.)

“A pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy veszszen el a te tagjaid közűl, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.”Levelek UA-ból 6/2022


BKP : Schneider segédpüspök in radice aláássa az egyházat (2022.6.19.)

Idézet Schneidertől: „Az egyház életének kulcskérdésében, amely Ferenc pápaságának érvényességére vonatkozik, a legbiztonságosabb irányelv az egyház történelme során bevett gyakorlat. “
Válasz: A legbiztonságosabb irányelv az egyház életének kulcskérdésében, amely Ferenc pápasága legitimitására vonatkozik, nyilvános bálványimádásának ténye és konkrét heretikus gesztusai és kijelentései. Ezek bizonyítják, hogy Bergoglio nyíltan bálványimádó, heretikus és a szodómia propagátora. Ezzel magára vonta Isten átkát, tehát kizárta magát az egyházból. Ezért érvénytelen pápa. Az egyháztörténelemben I. Honorius pápát halála után eretnekként kiközösítették az egyházból monotheléta herézise miatt.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 5,27-28 (2022.6.26. – 2022.7.10.)

“Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ô szívében.”


BKP: Válasz Gerhard Müller bíborosnak: Bergoglio nem legitim pápa (2022.6.18.)

Idézet Müller bíborostól: „Minden teóriával szemben... egyértelmű és megcáfolhatatlan megállapítással állunk szemben. Csupán egy legitim pápa van, őt pedig Ferencnek hívják.
Válasz: Minden teóriával szemben a Biblia – Gal 1,8-9 – és a Cum ex apostolatus officio dogmatikai bulla egyértelmű és megcáfolhatatlan megállapítása áll, mégpedig hogy az az eretnek, aki tagadja Krisztus tanításának alapvető igazságait és az antievangéliumot hirdeti, az ki van zárva az egyházból. Ezért nem lehet annak feje. Az eretnek Bergoglio, aki kizárta magát az egyházból, semmi esetre sem legitim pápa.

VIDEÓ>>>


Meddőség: Ördögi agenda (2022-es dokumentum)

Média: Az emberek termékenysége világszerte egyre csökken. A termékenységi arány a világon majdnem 60 % -kal csökkent. 30 év alatt a legalacsonyabb a szülések száma. A termékenység mértéke rekordalacsony szintet ért el. A szülések száma csökken. Miért alacsonyabbak az arányok? Mi történik itt? Az Ön teste arra lett tervezve, hogy valamit tegyen. Amikor azt mondják önnek, hogy nem teheti... Ha valaha azt kellene mondanom a lányomnak, hogy nem lehet gyermeke, ez pusztító lenne. Attól kezdve, hogy a nők nem képesek gyermekeket szülni, milyen remény marad?


BKP: Bergoglio Ferenc visszafordíthatatlan változtatásai – út a pokolba (2022.06.09.)

Bergoglio, az álpápa, úgy nyilatkozott, hogy nem megy el addig, amíg nem hajt végre visszafordíthatatlan változásokat.
Az esszenciális kérdés így szól: Bergoglio rendes pápa, akinek a katolikusok lelkiismeretük szerint engedelmességgel tartoznak? Nem! A valóság az, hogy ő egy heretikus, aki megdönti a hit alapjait, ezért egyetlen katolikus sem hallgathat rá! Ha mégis hallgat rá, elárulja Krisztust és az Ő tanítását!
Minden katolikusnak tudnia kell, hogy Bergolion a Gal 1,8-9 szerint többszörös isteni anathema – átok – ül a hamis evangélium hirdetéséért és ipso facto ki van zárva a katolikus egyházból. Az, hogy továbbra is bitorolja a legfőbb hivatalt, az azért van, mert a bíborosok és a papok nem képesek az igazságot igazságnak, a herézist herézisnek nevezni és levonni ebből a megfelelő konklúziót. Emiatt a bűntársaivá váltak. A szent liturgiában ráadásul naponta hangosan kinyilvánítják egységüket ezzel az eretnekkel, és nem képesek még arra a változtatásra sem, hogy a konszekrációt követően csendben imádkozzanak, ahogy ez a latin liturgiában szerepel. Ezzel mellőzhetnék az egység kinyilvánítását az érvénytelen pápával.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 5,22 (2022.6.12. – 2022.6.26.)

“Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ô atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre; a ki pedig azt mondja az ô atyjafiának: Ráka, méltó a fôtörvényszékre; a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.”


Puerto Rico katolikusai, álljatok ki Krisztusért és az Ő hűséges pásztoráért, Danielért! (2022.05.21.)

Puerto Rico drága Hívői!
Arecibo Egyházmegye püspökét, Daniel Fernández Torrest hatalmas támogatásotokról biztosítottátok. Bergoglio, az érvénytelen pápa, aki őt kánonellenesen eltávolította, már korábban többszörös anathemát, átkot vont magára a Gal 1,8-9 szerint Isten- és egyházellenes durva bűntetteivel (trónra emelte Pachamama démont, a szodomiták házasságát szorgalmazza, bűnös módon erőlteti a népirtó mRNS vakcinát mindenkinek). Daniel püspök visszahívására azután került sor, hogy megtagadta hat püspök levelének az aláírását, akik a Bergoglio iránti hamis engedelmességből követelték a klérus kötelező oltását és a szentmise kizárólag oltottak számára történő bemutatását.

VIDEÓ>>>Levelek UA-ból 5/2022


Az Élet Igéje – Róm 8,9 (2022.5.29. – 2022.6.12.)

“De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.”


Boldogok a tisztaszívűek (Mt 5,8). Levél a szerzeteseknek és a papoknak (2022.5.11.)

Hetvenhat évesen, szerzetesként a tisztaszívűségről fogok beszélni, mégpedig 50 éves papi szolgálatot követően. Először is tudni szükséges, hogy mit mond a papi szolgálatról maga az Úr Jézus. A tisztaság elleni bűn veszélyével kapcsolatosan képletesen a kéz levágásáról és a szem kivájásáról beszél.
Még tizenhat évesen olvastam a zsinat előtti irodalmat, amely éppen ezt az erkölcsi területet fejtegette. Tomášek bíboros „Mladý muž se dívá do života“(A fiatalember az életbe néz – ford.), Čeňek Tomíšek professzor „ Čistým duším“ (Tiszta lelkeknek – ford.), Tihamér Tóth „Čisté dospívání“( Tiszta felnőtté válás – ford.) könyvéről van szó és más könyvekről. Ezek a könyvek nem foglalkoztak a homoszexualitással, a transzszexualitással és egyéb szexuális devianciákkal. Ezek a problémák nem is léteztek. Talán egy rövid figyelmeztetés volt bennük a homoszexualitással kapcsolatosan, ám mindez a Bibliával összhangban. A szexuális kilengés határozottan el volt utasítva. Tiltás alá estek az erkölcstelen filmek és mindenféle pornográfia. Figyelmeztettek már a bűn közeli lehetőségére is, amelytől távol kell tartani magunkat. Senki sem játszadozhat ezzel a veszéllyel.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Mt 5,20 (2022.5.15. – 2022.5.29.)

“Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.”


Az Élet Igéje – Jn 21,17 (2022.5.1. – 2022.5.15.)

“Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!”Levelek UA-ból 4/2022


Én vagyok a feltámadás és az élet.

Letöltés:


Az Élet Igéje – Iz 53, 6 (2022.4.17. – 2022.5.1.)

“Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ô útára tértünk: de az ůr mindnyájunk vétkét ô reá veté.”


Közlemény

Az Úristen engedte, hogy egyik napról a másikra elveszítsük a kolostorunkat, ahol 40 apáca és novícia élt. Ezzel egyidejűleg elvesztettük a férfi monostorunkat is, valamint a hozzá tartozó rekollekciós házat és kápolnát is, ahol rendszeresen tartottunk vasárnapi istentiszteleteket a nép számára. Mindezt egyfajta próbatételnek látjuk és a türelmes Jóbbal együtt mi is igyekszünk azt ismételni: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!”
A jövőt Isten kezébe tesszük le. Mindenekelőtt szívünkön viseljük azt az egész helyzetet, amelyet nemcsak nekünk kell átélünk, és imádkozunk, hogy az Úristen változtassa azt áldássá Ukrajna és a többi nemzet számára.
Bizonyos mértékig most megbénult a missziós tevékenységünk.
Hisszük, hogy a keresztény népek számára ebben a helyzetben az egyedüli megoldás a megtérés és az evangéliumba vetett hit. A megtérés a gondolkodás megváltoztatását jelenti, mégpedig hogy az igazságot igazságnak, a hazugságot hazugságnak, az eretnekséget eretnekségnek, az erkölcstelenséget erkölcstelenségnek kell nevezni.
A BKP Titkársága


BKP: Válasz arra a kérdésre, hogy hogyan foglaljunk állást a vakcinálás kérdésében (2021. 12. 8.)

Idézet egy hívő katolikus nő leveléből: „Állandó bizonytalanságban élek. Érzem, hogy belátható időn belül jóváhagyják a kötelező oltást. Ha Ausztriát nézem, az oltás megtagadásáért vagy 92 000, sőt egész 182 000-ig terjedő, pénzbüntetéssel vagy 4 hónapos elzárással lehet számolni. Várható, hogy hasonlóképpen lesz majd Csehországban is…
Nem szeretnék a híd alatt kikötni, különösen ha elképzelem, hogy milyen lehet az utcán élni. Ezért attól tartok, hogy akaratom ellenére kell majd beoltatnom magam. Hacsak börtönről lenne szó, nem tétováznék. Nem tudnának nekem tanácsot adni, hogy mit tegyek, ha mindez bekövetkezne? Sokat gyötrődöm amiatt, ami történik, és amiatt is, hogy nem akarom és keresztény nőként nem is vagyok képes elárulni Istent.
Számomra az utolsó cseppet a pohárban Őeminenciája Dominik Duka pásztori levele jelentette, amely nem csupán egyertétően idéz Graubner leveléből, hanem még saját szavaival is ajánlja az oltást.“


BKP: Válasz D. Duka bíborosnak a vakcinációra való felszólításával kapcsolatban /2021. 11. 28./ (2021. 12. 1.)

Tisztelt Dominik bíboros!
Minden tisztességes polgárt - legyen az hívő vagy hitetlen, éljen Csehországban vagy Morvaországban -, advent első vasárnapján, november 28-án sokként ért a Te pásztori leveled. Az, hogy a Cseh püspöki konferencia (CSPK) elnöke, Ján Graubner nyilvánosan megmutatta, hogy kit szolgált és szolgál, az sokak számára enélkül is nyilvánvaló volt. Ám hogy Te eggyé válsz a rendszerrel és a hazugság lelkével, és szembeköpöd a mi Megváltó Jézus Krisztusunkat, az egy fájdalmas sokk. Te egyúttal kést döftél a cseh nemzet szívébe is. Fokozatosan vágóhídra küldöd őket. Hogy ez hogyan történhetett meg Veled, azt sokan nem képesek megérteni.

Lásd az angol nyelvű videót:>>>


Az Élet Igéje – Iz 53, 5 (2022.4.3. – 2022.4.17.)

“És ô megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ô sebeivel gyógyulánk meg.”Levelek UA-ból 3/2022


Oroszország igazhitű pápa általi felajánlása – a világkatasztrófa megállítása és az egyház újjászületésének kezdete (2022.3.21.)

1917-ben, amikor az I. világháború frontjain folyt a vér, Oroszországban ateista kommunista kormány került hatalomra. Ugyanebben az évben a portugáliai Fatimában három gyermeknek többször megjelent a Szűzanya az egyháznak és a világnak szánt üzenettel: bűnbánat és megtérés. Lényegében a gondolkodás és az életmód megváltoztatásának követelményéről van szó. A gyermekeknek megmutatta a pokol szörnyűségeit, amely mindazokra vár, akik elutasítják az őszinte bűnbánatot.
A Szűzanya üzenetében kifejezte a jövendő világkatasztrófa ( a 3. világháború) megállításának feltételét, ami pedig Oroszország megtérése és (igazhitű) pápa általi felajánlása. XV. Benedek (1914-1922) és XI. Piusz pápa abbéli félelmükből, hogy a kommunisták majd fokozni fogják az ortodox keresztények üldözését, a felajánlást halogatták. XII. Piusz a II. világháború idején szintén halogatta a felajánlást.
Bárcsak az egész világ igazhitű püspökei elvégeznék Oroszország felajánlásának gesztusát már az új pápával való egységben. Egyúttal így kinyilvánítanák álláspontjukat, hogy elfogadják az igazhitű és érvényes Szentatyát. Ezen a napon veszi kezdetét az egyház megújulása és a készülő világkatasztrófa megállításának folyamata. Bárcsak az őszinte hívők és papok ezekben az órákban Istenhez kiáltanának bátorságért az új pápa részére és a vele egyesülő püspökök részére.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Péld 14,2 (2022.3.20. – 2022.4.3.)

“A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ô útaiban, megútálja ôt.”


BKP: Az USA elnökének, J. Bidennek a kiközösítése a meg nem született gyermekek meggyilkolása és a kísérleti mRNS vakcina szorgalmazása miatt (2022.2.21.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus az egyház jelenben zajló aposztázisának idején pusztába kiáltó szó. Ezennel apostoli és prófétai tekintélyünknél fogva, a Szentháromság Isten nevében a katolikus Joe Bidenre, az USA jelenlegi elnökére kinyilvánítjuk Isten anathémáját, tehát a Krisztus titokzatos testéből való kiközösítést és ezzel a katolikus egyházból való kizárást. Az az ok, ami miatt saját magát kizárta az az, hogy nyilvánosan szorgalmazza a meg nem született gyermekek tömeges meggyilkolását – az abortuszt – és ugyanakkor szorgalmazza a kötelező kísérleti vakcinázást, ami viszont kárt tesz az emberi genómban. Az ún. vakcina a csippelési folyamat része, tehát az ember szabad akarattól való fokozatos megfosztása azzal a céllal, hogy biorobottá változzék. A Biblia óv ettől a tüzes tóba vettetés büntetésének kilátásba helyezésével (Jel 19,20).


Az Élet Igéje – Péld 3,5-6 (2022.3.6. – 2022.3.20.)

“Bizodalmad legyen az ůrban teljes elmédbôl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered ôt; akkor ô, igazgatja a te útaidat.”Levelek UA-ból 2/2022


BKP: Nyílt videó-levél XVI. Benedek ex-pápának: II. János Pál érvénytelen boldoggá avatásának semmissé tétele (2022.2.16.)

Őszentsége!
Manapság a tömegmédia sértő kampányt indított Ön ellen. Ezzel kapcsolatban nem nyilvánítunk véleményt. Más ügyben fordulunk Önhöz, mégpedig II. János Pál pápa érvénytelen boldoggá avatásának kérdésében, amelyet Ön 2011. május 1-én hirdetett ki.
Minden őszinte katolikus nevében kérjük Önt, hogy vonja vissza ezt az érvénytelen boldoggá avatást. II. János Pál sem nem szent, sem nem boldog, hanem épp ellenkezőleg, ki van zárva az egyházból, mivel bűntetteket követett el az egyház ellen, mégpedig sokkal súlyosabbakat, mint a halála után exkommunikált I. Honorius pápa.

VIDEÓ>>>


BKP: A német szinodális folyamat – a szodómia legalizálása – a pokolba vezető út precedense (2022.2.12.)

2022. február 3-5. között Majna-Frankfurtban szinodális konferencia zajlott, amely 174 igen és 30 nem szavazati arányban áldását adta a homoszexuális párokra. A szinodális konferenciát Bätzing püspök, a püspöki konferencia elnöke hagyta jóvá.
Mi a Szentírás álláspontja a szodómiával kapcsolatban?
A szodómiának két forrása van: a hűtlenség és a bálványimádás. „Fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként.” (Róm 1,21) Ez a történet-kritikai módszer gyümölcse a teológiában, amely a természetfelettit tagadó ateista filozófiából indul ki. Ami a bálványimádást illeti, már a II. vatikáni zsinat a Nostra aetate nyilatkozatában a pogány kultuszok és azok démonainak tiszteletét vezette be. II. János Pál ezt a pogánysággal kevert szinkretizmust hívta életre Assisiben 1986-ban.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Préd 12,14 (2022.2.20. - 2022.3.6.)

“Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.”


BKP: Válasz R. Fuellmich II. Nürnberggel kapcsolatos interjújára (2022.2.7.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP) pusztába kiáltó prófétai szó.
Doktor Fuellmich, nyilvánosan szeretnénk megköszönni Önnek, hogy bátran kiáll az igazságért sokak megmentése érdekében, eltérően azoktól, akik pénzért, félelemből vagy karriervágyból csendben maradtak. Egyúttal köszönetet mondunk minden munkatársának is, akik Önhöz hasonlóan kockáztatják az üldöztetést, sőt az életüket is. Újra köszönetet mondunk a bátor orvos szakembereknek és a merész politikusoknak is, mint amilyen Fehéroroszország elnöke, vagy mint amilyen Tanzánia elhúnyt elnöke is volt.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Préd 12,13 (2022.2.6. - 2022.2.20.)

“Mindent hallottál. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége.”


BKP: Válasz „Az érsek oltással kapcsolatos gyógyító igé“-jére (2022.2.4.)

Zvolenský érsek nagyban bűnös a szlovák nemzeten elkövetett tömeges vakcinációs kísérletben. Bűntettének mértéke nagyobb, mint a kormány áruló tagjaié. Ő azonban a maga bűnét a mai napig nem vallotta be és bűnös agitációját továbbra is folytatja.
Idézet Zvolenskýtól: „Mivel nem vagyok a (vakcina) téma szakembere... szeretném ismertetni a saját nézetemet, mint egy hívő ember nézetét, hívő ember vagyok, katolikus vagyok, figyelemmel kísérem, hogy a katolikus egyház képviselői hogyan reagálnak az oltással kapcsolatban...“
Kommentár: Tisztelt Stanislav arciaposztata, ha nem vagy szakember, miért nem érvelsz szakemberekkel? Ha hívő ember vagy, ahogy mondod, ha katolikus vagy és figyelemmel kíséred a katolikus egyház képviselőit, mindenekelőtt Bergoglio hamis pápát, akkor láthatod, hogy súlyos hereziseket követnek el, amelyekkel megbontják a katolikus tanítás alapját és a katolikus hagyományt. Katolikusként tudod, hogy „ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!“ (Gal 1,8-9) Mit jelent a más evangélium? Ez nem valami jelentéktelen tévtanítás, hanem másfajta tanítás és másfajta lélek! Ez már nem Krisztus evangéliuma és nem is Krisztus Lelke. Az antievangélium mögött az antikrisztus lelke áll.


Az Élet Igéje – Préd 12,13 (2022.2.6. - 2022.2.20.)

“Mindent hallottál. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége.”Levelek UA-ból 1/2022


Az Élet Igéje – Jn 16,33 (2022.1.23. - 2022.2.6.)

“Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.”


BKP: Bergoglio Ferenc hamis pápa kiközösítése az mRNS vakcinációs - antievangélium szorgalmazásáért (2022.01.08.)

Bergoglio Ferenc hamis pápa a covid antievangélium ismételt hirdetéséért magára vonta Isten immáron többszörös anathemaját (átkát). Így kizárta magát az egyházból. Isten Igéje figyelmeztet: „Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, anathema sit – legyen átkozott – kiközösítve.” (Gal 1,8-9)
A covid antievangélium érvényre akarja juttatni a kísérleti mRNS vakcinálást és ezzel a lényeges hitigazságok és az erkölcs elleni bűntetteket.
2022. január 8-án a Szentháromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, apostoli és prófétai tekintélyemnél fogva, kinyilvánítom Ferenc Bergoglio hazug pápára Isten átkát.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Jn 16,32 (2022.1.9. – 2022.1.23.)

“Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.”


BKP: Jan Graubner kiközösítése a covid-antievangélium érvényre juttatása miatt (2022.01.06.)

2021. november 17-én Jan Graubner érsek nyilvános felhívásával magára vonta Isten anathemaját (átkát). Kizárta magát az egyházból a covid-antievangélium érvényre juttatásával. Isten Igéje figyelmeztet: „Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, anathema sit – legyen átkozott – kiközösítve.” (Gal 1,8-9)
A covid antievangélium az mRNS kísérleti vakcinálásnak akar érvényt szerezni. Több lényeges hitigazság és erkölcs elleni bűntettel van összefüggésben.
Ezzel a nappal, 2022. január 6-ával Istentől nyert apostoli és prófétai tekintélyemnél fogva kinyilvánítom a nevezett érsek, Jan Graubner Isten általi kiközösítését. A katolikusok lelkiismeretük által kötelezve vannak a kiközösítést respektálni.

VIDEÓ>>>
Levelek UA-ból - 2021


Levelek UA-ból 12/2021


BKP: Felhívás a Vatikán dolgozói számára a harmadik vakcina elutasítására (2021.12.31.)

Tisztelt vatikáni Alkalmazottak – Bíborosok, Püspökök, Papok és mások!
Ti a törvénytelen pápa erős nyomására már két vakcinát vettetek fel. Ezzel az egész világ számára pusztító precedenssel szolgáltatok a kötelező oltást illetően. Nagy bontránkozást okoztatok, mert a ti gesztusotok azt a benyomást keltette, hogy az mRNS vakcina veszélytelen és az egészséget szolgálja, ami pedig óriási hazugság! Még ha csak placebot kaptatok is, bűnösök vagytok sokak csábító megbotránkoztatásában!
Az egész Vatikánból csupán három gárdista hagyta el becsületesen a Vatikánt. Szégyen, hogy nem találtatott egyetlen bíboros, püspök ill. pap sem, aki inkább elhagyná a Vatikánt, mintsem részt vállaljon ebben a bűnös vakcinációs precedensben.

VIDEÓ>>>


BKP: Reakció a Vatikán harmadik oltásterrorjára (2021.12.29.)

Tisztelt Püspök Atyák!
A Vatikán közzétette, hogy az az alkalmazottja, aki február 1-ig nem veszi fel a harmadik oltást, azonnal, felmondási idő nélkül menesztve lesz.
Tudatosítjátok, hogy ti a bitorló, tévtanító főpap és bűnöző Bergoglio uralma alatt álltok? Kényszeríteni fog benneteket a Krisztus és az emberiség elleni bűntettek elkövetésére egyházmegyéteken és nemzeteteken belül. Végre kell majd hajtanotok emberirtó vakcinációs tervét. Bizonyára tudjátok, hogy az mRNS vakcina, egyebek mellett, beavatkozik az emberi génállományba; összefüggésben van a grafénnal, a spike protein termelődéssel és a meg nem született gyermekek szadista meggyilkolásával. Valójában ez nem is vakcina, hanem sátáni antikeresztség. Sőt, hiú remény, hogy mindez a harmadik oltással lezárul, hiszen már a negyedik oltást is emlegetik. Ezzel a szüntelen vakcinálás rendszere veszi kezdetét, amelynek célja az emberek biorobotokká és génmódosított szervezetekké változtatása. A végeredmény a népesség csökkenése. És azután? A kénköves tüzes tó.

VIDEÓ>>>


BKP: Bátor szakemberek az USA-ból, Oroszországból és Csehországból a vakcinációról (2021.12.28.)

A múlt év elején kezdett terjedni az a fertőzés, amelyben kevesebb ember halt meg, mint a szezonális influenzában. A műpandémia nemcsak az egészségügyre csapott le, hanem megbénította a gazdaságot, az iskolaügyet, a magánéletet és aláásta az erkölcsöt is. A műpandémiában kezdeményező szerepet vállalt a Vatikán. Az álpápa készítette elő az útját a bálványimádással – Pachamama tiszteletével –, a szodómia legalizálásának meghátrálást nem tűrő érvényesítésével. Isten a szodómia ellen a földi (2Pt 2,6) és a halálon túli ( Júd 7) örök tűz kilátásba helyezésével figyelmeztet. Bergoglio bűnös tevékenységével tudatosan vont átkot az egyházra és az emberiségre. A szakemberek mRNS oltástól óvó figyelmeztetését a hazug pápa bojkottálta. Az egész Vatikánt oltásra kényszerítette. Mindenki, a három gárdistán kívül, alávetette ennek magát.

VIDEÓ>>>


BKP: Köszönetnyilvánítás annak a 12 700 orvosnak, akik a koronapszichózis ellenében kiállnak az igazságért (2021.11.08.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP), amely védelmezi a kereszténység alappilléreit, felhívja a figyelmet a deklarációra. Minden őszinte keresztény nevében köszönetünket fejezzük ki a 12 700 orvosnak és tudósnak azért, hogy kiállnak az igazság mellett a hazugság rendszerével szemben, amely visszaél az orvostudománnyal. Ezeknek az orvosoknak a nemzetközi csoportja kiadott egy deklarációt, amelyben ellentmond a koronavírus politikának és annak kitalálóit emberiesség elleni bűntettekkel vádolja. Az orvosokat akadályozzák abban, hogy pácienseiknek életmentő kezelést nyújtsanak, a tudományos vitát pedig elnyomják vagy egyenesen büntetik. A deklarációban az áll, hogy a gyógyítás elhanyagolása fölösleges betegségekhez és elhalálozásokhoz vezetett.

VIDEÓ>>>


BKP: Újévi felhívás a katolikus egyház püspökeihez (2021.12.27.)

Milyen állapot uralkodik jelenleg a világban és az egyházban és mi a megoldás? Ennek elemzését Carlo Maria Viganò érsek, az USA volt apostoli nunciusa nyújtja. Röviden szólva – a mélyállammal a covid botrányban együttműködik a mélyegyház, amelynek élén Bergoglio, az érvénytelen pápa áll. Bolygóméretű rendszerváltásról van szó, amelynek az új világrend felállításához kell vezetnie, amelynek célja a földi és a halálon túli pokol.
Hova nyúlnak ennek a covid-botránynak a gyökerei? Már paradoxnak tűnik, hogy ennek a mély válságnak a lelki gyökerei szorosan kapcsolódnak a II. Vatikáni Zsinathoz és annak lelkéhez. Tekintettel arra a rendszerre és arra a lélekre, amely ezt a rendszert behozta az egyházba, nem elég csak revidiálni, hanem teljességében el kell vetni, mint heretikus rendszert. Nem lehetséges az egyház belső lelki megújulása bűnbánat által, azaz a hit és az erkölcs alapigazságainak elfogadása és hangsúlyozása által, Ez védelmezi és privilegizálja a neomodernizmus és a szinkretizmus herézisét.

VIDEÓ>>>


BKP: A SZPK (Szlovák Püspöki Konferencia) bűnt követ el a hívők és a nemzet ellen (2021.12.23)

A SZPK szóvivője, M. Kramara , 2021.12.20-án hazugságsorozatot fröcsögött azzal a céllal, hogy eltompítsa a szlovák közvélemény lelkiismeretét.
Idézet Kramarától: „Lehetséges-e a vakcinációval szemben a lelkiismereti szabadsággal élni? Nem.“
Kommentár: Ennek kimondása a durva hazudozásba és a gazemberségbe való belekeményedés jele! Sőt, az egyházvezetés részéről árulás a hívőket olyan helyzetbe hozni, hogy a kísérleti vakcináció kérdésében ki kelljen harcolniuk a lelkiismereti szabadságukat! Hiszen az egyháznak kötelessége mindenkit világosan és hangsúlyosan figyelmeztetni arra, hogy ne vessék alá magukat ennek az aljas kísérletnek!
Az egyház igaz állásfoglalása mellett, amely a hitehagyott Vatikán által el van hallgattatva, áll ki C. M. Vigano érsek, az USA volt pápai nunciusa, aki azt mondta, hogy: „ A (a vakcina előállítása miatt) megölt gyermekek vére visszahull azokra, akik a vakcinát előállítják, azokra, akik a vakcinát propagálják, és azokra is, akik a vakcinát felveszik.“ Itt nem jöhet szóba semmiféle lelkiismereti szabadság! A gaztett egyértelműen ítélet alá esik!


BKP: Hogyan válaszolta meg Graubner érsek az mRNS vakcinálás általa történő propagálása elleni petíciót?

Graubner érsek 2021.12.6 -i válaszában kiáll az álpápa, a fősodratú média, a megvásárolható politikusok és a korrumpált orvosok mellett. Nemcsak Csehországban, hanem világszerte fellépnek azok az orvosszakemberek, akik gyökerestől leleplezték a covid botrányt. Ezzel szemben a mainstream média, az álpápával, Graubnerrel és a hozzá hasonló egyházi júdásokkal együtt kitartóan kántálják az idejétmúlt dalt a hullafagyasztó ládákról, a túlterhelt kórházakról, és hogy állítólag másokra tekintettel, a szeretet jegyében, fel kell venni az oltást! Ez nem csupán abszurdum, de stupiditás is.
Emlékeztetünk annak a 12 700 orvosszakembernek a nyilatkozatára, akiknek a képviselői részt vettek a Római Konferencián. A cseh szakemberek és orvosok is egyesültek egy paralelell orvosi kamarában és novemberben és decemberben vasárnapi tüntetések zajlottak a covid botrány ellen, ahol az egészségügyi dolgozók az egészségügyi minisztérium elé helyezték transzparenseiket „Hazudtok!“ felirattal. Sőt, a covid botrány elleni tiltakozást 40 000 orvos írta alá. De mindezt Graubner nem látja és nem akarja látni. Az igazság egyáltalán nem érdekli. Neki más a feladata: érvényre juttatni a tömeges vakcinációt Bergoglio hamis pápa példája szerint, s ezzel az egyház és az emberiség satanizációját is.


Az Élet Igéje – Zsid 1,1-2 (2021.12.26. – 2022.1.9.)

“Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette.”


Az Élet Igéje – Zsid 12,1-2a (2021.12.12. – 2021.12.26.)

“Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra.”Levelek UA-ból 11/2021


BKP: Aki felvette az mRNS oltást, nemcsak súlyos bűnt követett el, hanem ki is zárta magát Krisztus egyházából. Mi a teendő? A hétéves epitímia. (2021.11.30.)

Az advent a bűnbánat időszaka, az Úr Ézsaiás próféta által szól azokhoz, akik felvették az oltást, és különösképpen azokhoz, akik szorgalmazzák azt:
„Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei! Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe!”(Ezs 1,10) „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár Urának jászolát, csak a Vatikán nem ismer meg engem, ez a nép nem tud semmit megérteni!”(Ezs 1,3)
„Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek, ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek.” (Ez 5,20) „Tisztátalanná lett ugyanis a föld lakóinak lába miatt, mert áthágták a törvényt, megszegték a parancsokat, s megtörték az örökre szóló szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és megbűnhődnek, akik rajta laknak.”(Ezs 24,5-6)

VIDEÓ>>>


BKP: Adventi felhívás bűnbánatra Jan Graubner részére (2021.11.19.)

Tisztelt Jan érsek!
A cseheket és a morvákat sokkolja a Te becstelen és bűnös agitálásod a vakcinának nevezett fatálisan veszélyes kísérleti génszérum elfogadására. A Cseh Püspöki Konferencia (CSPK) elnökeként, tehát a legmagasabb katolikus tekintélyként Csehországban Te felhívást intézel a cseh katolikusokhoz egy olyan időpontban, amikor november 14-én és 17-én is Prágában tüntettek a bátor orvosok. Ellenszegültek a covid terrornak és a média hazugságainak, valamint a megvásárolható politikusok nyomásának.
Neked, tisztelt érsek, a valódi, egészségügyi szaktekintélyeket kellett volna támogatnod és a cseh nemzet lelkére kellett volna beszélned. Mindenkinek meg kellett volna hallania a veszélyes "mRNS vakcinától" óvó hangodat. Te azonban ennek éppen az ellenkezőjét teszed! Nem az igazság és az élet oldalára álltál, hanem a hazugság és a halál oldalára. Ezzel nyilvánvalóan nem Istent szolgálod és nem is a halhatatlan lelkeket, hanem az ördögöt szolgálod, aki hazug és emberölő. Tudatosítod ezt, Jan érsek?

VIDEÓ>>>


BKP: Válasz a Szlovák Püspöki Konferencia oltás-agitációjára

Minden igaz szlováknak köpnie kell egyet a júdás prelátusok, Zvolenský, Bober, Babjak előtt, akik eladták magukat az ördögnek. Kígyók módjára csábítják a hiszékeny lelkeket a földi szenvedések és az örök kárhozat útjára.
Stanislav Zvolenský érsek: „Drága testvéreink, meghallgatás iránti kéréssel fordulunk hozzátok, hogy a mi keresztény közösségünk a fontos pillanatban helyes álláspontra helyezkedjék.”
Tisztelt Stanislav, Júdás, Te elárultad Krisztust, a lelkiismereted és a szlovák nemzetet is és csaló lett belőled. Az az állásfoglalás, amelyre vezetsz, nem helyes, rossz és öngyilkos.
Bernard Bober érsek: „Figyelemmel kísérjük a fertőzöttek és a covidban haldoklók növekvő számát, valamint a kimerült orvosok és egészségügyi dolgozók növekvő számát, ami miatt a kórházak közvetlen összeomlása fenyeget.“
Tisztelt Bober, hogy nem szégyenled ismételni ezt a már elcsépelt hazugságot! Ugyanúgy manipulálsz, mint a hazug média és a megvásárolható politikusok!

VIDEÓ>>>


BKP: A hazugság lelke, a gonoszság gyökere, a keresztség és a globális antikeresztség az mRNA által (2021.11.4.)

Az ördög lélek, nincs teste. Képes közvetlenül hatni a gondolkodásunkra. Például megoldás alatt áll egy probléma, és íme, valakinek eszébe ötlik egy ún. csodálatos inspiráció, amely abban a pillanatban befolyásolja a gondolkodását. Csakhogy rájön, hogy ahhoz, hogy elérje az óhajtott célt, súlyos hazugságba, csalásba, rossz dologba kell keverednie. Az ilyen inspiráció egyenesen a hazugság lelkétől vagy a gonoszság bennünk levő gyökeréből származhat, amelyet a Biblia óembernek, (áteredő) bűnnek nevez. A gonoszság eme gyökere befolyásolja az értelmünket és az akaratunkat. Tudni kell, hogy a gonoszság gyökere az emberben a hazugság lelkével együttesen minden rossz, minden gaztett és háború, gyűlölet, gyilkosság, deviancia stb. okozója a Földön.

VIDEÓ>>>


BKP: A Szentlélek elleni bűn és a covid-propaganda (Kelt Krisztus Király ünnepén 2021.11.21-én)

Mi a Szentlélek elleni bűn?
Megrögzötten démoni hatalomnak tartani Isten hatalmát. Jézus megszabadította és meggyógyította azt az embert, akinek vakságát és süketségét démoni megkötözöttség okozta. A farizeusok nem tagadhatták Isten hatalmát, amellyel Jézus kiűzte a démont. Ám hogy ne kelljen elfogadniuk azt az igazságot, hogy Jézus a Messiás, Isten Fia, arra a legdurvább hazugságra vetemedtek, mintha Jézus az ördöggel lett volna összeköttetésben. Azt mondták: „Beelzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket.” (Mt 12,24) Ez Szentlélek elleni bűn. Ezért mondta Jézus: „Ezért mondom nektek: Minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot.” (Mt 12,31)

VIDEÓ>>>


Tudományos konferencia Szentpétervárott a covid-botrány ellen

2021. október 20-21-én Pétervárott tudományos konferencia zajlott, amelynek első része a „Az oroszországi covid-19 vakcina általi megelőzésének egészségügyi és politikai sajátosságai” címet viselte. A konferencián a világfasizmustól független tudósok és egészségügyi dolgozók vettek részt.
Idézet a tudományos-egészségügyi konferencia határozataiból:
A konszolidált, de legitim ELLENÁLLÁSnak a Föld lakosai jogainak és szabadságának erkölcstelen és transzhumanista megtaposása ellen a globalisták kicsiny csoportja által, amely cinikus módon használja az általa kifejlesztett biológiai és információs terrorizmus mechanizmusát, szilárd és tudományos alapra, pontos érvelésre és a szaktekintélyek véleményére KELL TÁMASZKODNIA. Egyedül ez teszi lehetővé számunkra, hogy megcáfoljuk a kitalált vádakat, amelyeket ellenünk a tömegeket dezinformáló média emelt, és hogy elérhető módon adjunk felvilágosítást azon államok lakosainak, amelyeket hibridtámadás ért, valamint hogy a közvélemény erejét mobilizáljuk és a helyes irányba állítsuk.


Az Élet Igéje – Jn 16,9-11 (2021.11.28. – 2021.12.12.)

“A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.”


Elmélkedés Jn 16, 9-11 fölött

A „bűn“ szót Jézus mélyebb összefüggésben mutatja be, amikor azt mondja, hogy: „A bűn az, hogy nem hisznek énbennem. “Az az ember, aki nem akarja a rosszat rossznak a bűnt bűnnek nevezni, a hazugság lelkének rabszolgája. Az ilyen gyűlöli Krisztust, lelkileg vak és nem akar Benne hinni. Ezért bűne annak. Minden ember köteles keresni az igazságot, mert van lelkiismerete. Ha azonban elnyomja a lelkiismeretét, ugyanúgy felelős az általa véghezvitt rosszért, még ha hamis lelkismerete jóváhagyásával tette is azt. Az igazság keresése, Krisztus keresését jelenti. Ő az Út, az Igazság és az Élet. Nem hinni benne az örök elvettetést jelenti. Jézus ezt mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16)


Illés pátriárka szava: Mindenért Istennek adjunk hálát – a sebekért, amik formát adnak

Hálát adni Istennek mindenért. Ez egyszerű dolog. Kipróbálhatom. Sok tíz, lehet száz példa van arra, hogy hogyan működik ez. Nem 99%-ban, hanem 100% -ban működik ez. Mindannyiunknak van valamilyen szenvedése és éppen az a kérdés, hogy ezt a szenvedést – legyen az kicsi vagy nagy – hogyan fogadjuk, és hogyan tudunk érte hálát adni. A 118. zsoltárban ezt olvassuk: „Napjában hétszer zengem dicséreted, mert rendeléseid mind jogosak.“ (Zsolt 112,164) Ez annyit jelent, hogy ha valami rossz is ér, hálásnak kell lennünk, hálát kell adnunk az Ő, úgymond igazságos eljárásért velünk szemben, mert Ő a legfőbb jót akarja nekünk. Mondhatná erre valaki: „Mit jelent ez? Hiszen ez Isten kicsúfolása; hogyan lehetnék hálás azért, ha valami rossz ér.” Automatikusan felvetődik a gondolat: „Miért?” és ezután jön az önsajnálat, a lázadás, a harag… De nem az ördög iránt, amelytől a rossz ered, hanem Isten iránt. Ha azonban a düh vagy a tanácstalanságba süllyedés helyett hálaadásba kezdek, Isten a rosszat is jóra fordítja, főleg ha a legnehezebb helyzetekben sem vesztem el a Vele való kapcsolatom – ez a legfontosabb!


Az Élet Igéje – Jn 16,2-3 (2021.11.14. – 2021.11.28.)

“Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem.”


Elmélkedés Jn 16, 2-3 felett

Ezt az idézetet Jézus ezekkel a szavakkal vezeti be: „Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok.” Jézus előrevetíti az apostoloknak, de számos kereszténynek is a történelem során, hogy azokat, akik hűek Hozzá, üldözni fogják és kizárják a zsinagógákból, azaz a hivatalos keresztény közösségből. Ma látjuk, hogy a keresztény egyházat olyan egyházi vezetők bitorolják, mint amilyen Bergoglio is és más hamis püspökök. Nem akarjuk felsorolni azokat, akik hasonlóak azokhoz a szőlőművesekhez, akikről Jézus evangéliumbeli példázatában beszél. Megkaparintották Isten szőlőskertjét és szőlőmunkásait, sőt még magát Isten Fiát is meggyalázták és megölték a lelkekben. Isten Fia helyébe, Akié a szőlőskert – az egyház – odaállították Pachamama démont. Isten megengedi ezt, azonban az egyházi gonosztevők nem menekülhetnek Isten ítélete és az igazságos büntetés elől. Ezek a bitorlók és munkatársaik a sötétségnek eme órájában úgy alakítják a közvéleményt, hogy az, aki megöli Krisztus igaz tanítványait, valóban azt fogja hinni, hogy ezzel tiszteli Istent. Ez teljes elmezavar, az igazság hazugságra, az igaz tanok tévtanokra cserélése. Kérdés: Miért teszik ezt az emberek? Azért, mert lelkileg vakok és notorikusan elutasítják a bűnbánatot, s mi több, képesek – valószínűleg a hitehagyás lelke által vezetve – hivatkozni a Szentítársra és visszaélni vele.


BKP: Ferenc „pápa” áthágja és felrúgja a Tízparancsolat összes parancsolatát (2021.11.1.)

Első parancsolat: „Én az Úr, vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne imádd és ne tiszteld azokat!”
A vértanúk százezrei inkább alávetették magukat a legkülönfélébb kínoknak és vállalták a halált, minthogy akárcsak egyetlen szem tömjénnel is pogány isteneket-démonokat tiszteltek volna! Bergoglio az igaz Istentől való tömeges elesés és a más istenekhez - démonokhoz való átpártolás precedensét adta elénk. 2019 októberében történt, hogy elnökölt a boszorkányszertartáson a Vatikáni Kertekben, majd pedig trónra emelte Pachamama fődémont a Szent Péter Bazilikában. A legsúlyosabb bűnt követte el, a hitehagyás gesztusát cselekedte, ezzel pedig súlyosan meggyalázta Istent és cinikus módon kigúnyolta az egyház összes vértanúját.Levelek UA-ból 10/2021


Carlo Maria Viganò érsek, az USA volt apostoli nunciusa, világosan a vakcinák ellen

VIDEÓ>>>


BKP: Hogy is van az, hogy Bergoglio a Big Tech-et totális cenzúrára buzdítja? (2021.10.26.)

Idézet Bergogliotól: „Isten nevében arra kérem a technológiai óriásokat (Big Tech), hogy ne használják ki többé az emberi gyengeséget, az emberek sérülékenységét az anyagi haszon érdekében anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy mennyire szaporodik a gyűlöletbeszéd, a grooming (behálózás), az álhír, az összeesküvés-elméletek, a politikai manipuláció.”
Kommentár: Információs és pszichológiai háború folyik az igazság és a hazugság között. Bergoglio kijelentésének valódi célja a totális cenzúra megvalósítása, méghozzá oly módon, hogy ne legyen megengedett az igaz információk egyetlen forrása sem. Hogyan rejtette el ezt a szándékát?


BKP: Az mRNA vakcináció – megoldhatatlan helyzet, miben van a megmenekülés? (2021.10.6.)

Te kinek hiszel? A virológus szakembereknek vagy azoknak, akik minden tévécsatornán egyfolytában csak hazudnak?
A tömegédia jelenleg félelmet kelt, hisztériát gerjeszt és szakszerűen agymosástvégez. Milyen céllal? Azzal, hogy minél több ember elhiggye a hazugságot, hogy az egyedüli megoldás és a végső remény a covid elleni vakcináció. Azt állítja, hogy ha valaki beoltatja magát azzal a vakcinával, amelyért sem a gyártó, sem a kormány, sem az orvos nem akar felelősséget vállalni, akkor állítólag minden visszatér a normális kerékvágásba. Csakhogy a valódi szakemberek ennek az ellenkezőjét állítják. A tények már azt bizonyítják, hogy azok, akik ma covid-ban halnak meg, már teljesen beoltottak! Vagyis halálukat a vakcinaokozta és nem a covid! A nagy-britanniai John O’Looney, egy temetkezési vállalkozás igazgatója riadót fúj és megerősíti, hogy az utóbbi időben meghaltak be voltak oltva. A csodatévő vakcina mítosza így egy óriási álhírnek bizonyult.

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Jn 15,26 (2021.10.31. – 2021.11.14.)

“Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam.”


BKP: Nemcsak a Szinodalitásról szóló szinódus, hanem a COP26 is (2021.10.18.)

A pápai hivatalt bitorló kiátkozott eretnek, Bergoglio Ferenc nemcsak hogy október első napjaiban elindította az önfelszámoló ún. Szinodalitásról szóló szinódust, hanem aktívan részt vesz a COP26 klímacsúcs előkészítésében és más dekadens aktivitásokat is kezdeményezett. A szinódus célja a globalizációs álvallásra való fokozatos átállás, amely a sátánt és a démonokat tiszteli.
Október 4-én a Vatikánban a glasgowi COP26 csúcsot előkészítő találkozóra került sor, amelynek neve „Hit és tudomány”.
Október 5-én Bergoglio a pogány vezetőket egy kerekasztal-beszélgetésre hívta, melynek témája az oktatás és nevelés témakörében jelentkező globális kihívások volt. A globális oktatási rendszer az Agenda 2030 részét is képezi. Bergoglio kijelentette: „A szívünkön viseljük a komplex oktatást…” Figyelem! A Vatikán nem a gyermekek megmentésére, az erkölcsükre és valódi oktatásukra irányuló, egész világra kiterjedő globális mentőakciót szervez. Éppen ellenkezőleg, a Vatikán ma az egészen zsenge korú gyermektől kezdve a gyerekek demoralizációjára és elpusztítására irányuló globális tevékenységet szervez! A gyerekeknek ez az ún. komplex oktatás demoralizációt, okkultizmust, neopogányságot és a dekadencia mindenféle fajtáját rendeli el. Ez a gyerekek elleni bűntett! Az Agenda 2030-hoz való kapcsolódás elárulja, hogy Bergoglio komplex oktatásába olyan projektek is beletartoznak, amelyek a gyerekeket elválasztják szüleiktől, a fejükbe csipet terveznek ültetni és biorobotként szándékoznak használni őket. Ez az emberiség elleni legnagyobb bűntett!


BKP: A klerikalizmus csúcsa = bergoglianizmus

A bergoglianizmus tévtanítása a klerikalizmus csúcsa, amely egyházellenes célok elérése érdekében visszaél az egyházi tekintéllyel. A bergogliánus klerikalizmus a Deep State világkormány és a Deep Church szimbiózisából keletkezett. Ez magával a kereszténységgel való visszaélésnek, majd pedig a kereszténység felszámolásának a terve. A bergoglianizus a II. Vatikáni Zsinat lelkiségének és betűjének gyümölcse, amely nélkül az egyházban ilyen förtelmesség nem is állhatott volna elő, nemhogy a pápai hivatal és a főpapok nagy részének leuralása. A bergoglianizmus legfőbb megalkotója a hamis pápa, Bergoglio, aki bűntetteket követett el a hit és az erkölcs ellen.


Az Élet Igéje – Jn 15,18-19 (2021.10.17. – 2021.10.31.)

“Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ.”


BKP: Második figyelmeztető felszólítás Jan Graubner érseknek a gyerekek szüleiktől való bírósági végzés nélküli elrablására vonatkozó törvénymódosítással kapcsolatban (2021.10.10.)

Tisztelt Jan érsek!
A Bizánci Katolikus Patriarchátus nevében 2021.9.6-án nyílt levélben fordultam Hozzád azzal, hogy a Cseh Püspöki Konferencia (CSPK) fejeként autoritásoddal szegülj szembe azzal a bűnös törvénymódosítással, amely bíróság nélkül lehetővé teszi a gyermekek elrablását szüleiktől.
Minden tiszteletem azért, hogy levélben fordultál Miloš Vystrčilhez, a Szenátus elnökéhez. Leveledet azonban – ellentétben azzal, ahogy arra kértelek – sajnos nem tártad kellőképpen a széles nyilvánosság elé, ugyanígy a katolikus médiában is visszhang nélkül maradt és a Te kezdeményezésed hatására a katolikus nyilvánosság sem kapcsolódott be papjain keresztül a bűnös törvénymódosítással szembeni ellenállásba. Ne haragudj meg, de a Te leveledet ezért nem lehet másnak minősíteni, mint csupán hatástalan alibizmusnak.


BKP: Csehországi választások (2021.10.7.)

Olyan választások előestéje van, amelyet a pszeudopandémia bélyegez meg. Carlo Maria Viganò érsek, az USA emeritus nunciusa ezt bűnös műveletnek és Isten és az emberiség elleni összeesküvésnek nevezte.
Az utóbbi 18 hónap alatt a képzelt egészségügyi szükséghelyzet leple alatt a kormányok olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyet a társadalom többsége normál körülmények között bűncselekményként elítélt volna. A média általi bombázás, a manipulatív módon tálalt információk és a szándékosan torzított statisztikák által az embereket napi szinten a stressz, a félelem és a kilátástalanság állapotában tartották. A jól gyógyítható covid-19 betegség időben, elérhető, bevált, hatékony és olcsó gyógyszerekkel történő gyógyítását akadályozták és kritika nélkül népszerűsítették a kísérleti vakcinát, amelytől a világszerte elismert szaktekintélyek óvnak. A gyógyszergyártó cégek ráadásul nem akarnak semmilyen jogi felelősséget viselni a kísérleti vakcinák okozta mellékhatásokért és halálesetekért.


BKP: Blase Cupich bíboros kiátkozása (2021.10.7.)

A Szentháromság Egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, apostoli és prófétai tekintélyünknél fogva, Isten és az egyház előtt ezennel átok anatémájával sújtjuk Blase Cupich bíborost, Chicago érsekét, a vakcinációs terror szorgalmazásáért és a covid antievangélium hirdetéséért (Gal 1,8) és úgyszintén a bergoglianizmus tévtanításai miatt, amelyek tagadják a katolikus tanítás alapigazságait a hit és az erkölcs terén.


BKP: A bergoglianizmus pánherézise és a Szinodalitásról szóló zsinat (2021.10.4.)

2021. október 9-én és 10-én Rómában kell elkezdődnie a Szinodalitásról szóló zsinatnak. Egy héttel később el kell kezdeni a megvalósítást az egyes nemzetek körében az ún. püspöki konferenciák által.
Felmerül az alapvető kérdés: Mi az ún. szinodális folyamat rejtett lényege?
1) A pápai intézmény megszüntetése vagy a vele való további visszaélés az egyház önfelszámoló folyamata érdekében?
2) Ez már a katolikus egyház fokozatos átvezetése az egy vallásba – a New Age antiegyházába? A szabadkőművesek a világ teljes satanizálásának érdekében az egy kormány, egy pénznem és egy ún. vallás bevezetésére törekszenek. A hitehagyott kereszténység és a pogányság összeolvadásából egy világvallásnak kell keletkeznie, amely a démonokat és a sátánt tiszteli. A paganizáció kezdetét már a Nostra aetate-ban (1965) láthatjuk, a hithagyó gesztusban Assisiben (1986), és a kicsúcsosodását az Amazóniai szinóduson és azt követően Pachamama démon trónra emelésében a Vatikánban (2019).


BKP: A bergoglianizmusnak nevezett eretnek irányzat (2021.9.30.)

Röviden a bergoglianizmus az egész teológia és az egész kereszténység fejreállítását jelenti.
Olaszországban ún. teológusokból álló 10 fős csoport kidolgozott egy dokumentumot, amelynek címee Az emberi testvériségről, ám inkább Pokolba vezető biztos út -nak kellene nevezni. Vincenzo Paglia érsek és Mons. Pierangelo Sequeri vezetése alatt egy mintaszerű összeesküvésről van szó. A teológia ún. megújulását csakis a hamis pápa, Bergoglio „Fratelli tutti” eretnek enciklikájának szellemében engedik meg. A hamis alap, amelyből kiindulnak: 1) „a cselekvés szabadsága”, 2) „a párbeszéd szabadsága”, 3) „a teológiai kutatás eddig nem hagyományos és szokatlan területei megnyitásának szükségessége ” (gyakorlatban már látjuk, hogy ez pl. a kísérleti vakcina kényszerítése szankciók terhe mellett).


BKP: A mexikói püspökök a vakcina felvételére kényszerítik a papokat (2021.9.29.)

Közzé lett téve, hogy „augusztus 30-án a mexikói püspökök megjelentették azt a négy, általuk szabott feltételt, hogy egészségügyi szolgálatuk mikor nem fogja a papok egészségügyi költségeit téríteni:
- ha a pap elővigyázatlansága által kitette magát a koronavírus általi megfertőződésnek”
Kommentár: Elővigyázatlanságnak lehet tekinteni de facto bármit, például azt is, ha a pap nem fogja kényszeríteni a hívőt arra, hogy feltegye a maszkot. Így ártatlanul megbüntethetik a korona pszichózis minden ideológiai ellenzőjét.


BKP: A katolikusoknak már nem kötelező részt venni a vasárnapi liturgián, ha... (2021.9.24.)

Bergoglio szlovákiai látogatása a kísérleti oltás kétszeri feltételével volt egybekapcsolva. Ez nem csupán a csalás és a bűntett propagálása, hanem az egyház visszaélése a hívők és az egész nemzet kárára. A kísérleti mRNA vakcináció a Nürnbergi Kódex alapján az emberiesség ellen elkövetett bűnök közé tartozik. Ráadásul maga a vakcina felvétele ellentmond Isten törvényeinek is.
1) A vakcina lázadás a Teremtő Isten ellen, mivel megváltoztatja az emberi genómot, tönkreteszi a teremtés művét és az embereket genetikailag módosított szervezetekké alakítja. Bergoglio, a hamis pápa ezt jól tudja, mégis a világ államai közül elsőként a Vatikánban vezette be az ún. vakcinaútlevelet, hogy érvényt szerezzen juttassa az emberiség kiirtását szolgáló ravasz módszernek, mégpedig az egyházon keresztül. A Bergogliánus szekta a vakcinációs „evangéliummal” a pusztulásba rántja a lelkeket.


BKP: J.Maretta pap eladta lelkét az ördögnek (2021.9.20.)

Tisztelt Josef!
Remélem, tisztában vagy vele, hogy a kísérleti mRNA oltás propagálásával emberiesség elleni bűncselekményt propagálsz, amelyet a Nürnbergi Kódex elítél. Ami Isten törvényeit illeti, az 5. parancsolat, a „Ne ölj!” áthágását propagálod. Közben karizmatikus szótárt használva téveszted meg az őszinte lelkeket azzal a céllal, hogy becsapd őket, ők pedig jó dologként elfogadják a kísérleti oltást. Ez az ördög mesterműve, akit a videódban említesz. Ő becsapott Téged, Te pedig most az ő apostolaként működsz, ám Krisztus szolgájaként lépsz fel. Valaha az voltál, de az embereknek, akik Neked eddig hittek, tudniuk kell, hogy már nem vagy az, átálltál más zászló alá. Ez a videó corpus delicti arról, hogy elárultad Krisztust. Eladtad a lelkedet és a hatalmasokat szolgálod, akik szintén eladták a lelküket. Másokat most a pusztulásba vezető széles útra csábítasz.


Az Élet Igéje – Jn 15,16 (2021.10.3. – 2021.10.17.)

“Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.”Levelek UA-ból 9/2021


BKP: Szent Márton pápa és Szent Maximosz a tévtanítás elleni harcban, és a II. vatikánum tévtanítása (2021.9.21.)

Szent Maximosz magas beosztású császári hivatalnok volt, ám amiatt a tévtanítás miatt, amelybe a császár is esett, elhagyta a palotát és kolostorba lépett. A tévtanító Szergiosz pátriárka rávette a császárt, hogy hirdessen ki birodalmi törvényt, ún. Ektetis-t (Magyarázat), és parancsolja meg kivétel nélkül mindenkinek, hogy az eretnek hitvallást tartsa be. Amikor a tiszteletreméltó Maximosz látta ezt a viszályt az egyházban és az igazhitűek üldözését, buzdította őket a tévtanítás elleni harcban. Abban is érdeme volt, hogy ezzel a veszélyes tévtanítással bátran szembeszállt a későbbi szent Márton pápa, akit aztán erőszakkal hurcoltak el Rómából Konstantinápolyba. Ott raboskodott, kínozták, majd halálra ítélték. Akkor kijelentette: „Vágjatok szét darabokra, ahogy fenyegettek is ezzel, de Konstantinápoly eretnekségével nem egyesülök.” Végül szent Márton pápa a kínzás és a kegyetlen fogva tartás következményeibe 655-ben belehalt.


BKP: Rózsafüzér kezdeményezés az USA-ban és az oltás problémája (2021.9.18.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP), amely ismételten imaőrségek felállítására, tehát szüntelen imádságra szólít fel, teljes mértékben támogatja az amerikai katolikusok, P. J. Altman és M. Gibson 54 napos rózsafüzér imára való mozgósítási kezdeményezését. A rózsafüzér imádkozására buzdít C.M. Viganò érsek és más püspökök és papok is, főként pedig itt van a fatimai Szűzanya mindig aktuális felszólítása.
Vészesen fontos ma az imádságra való motiválás. Nemcsak Amerika, hanem az egész világ autogenocídiuma fenyeget. Ettől az önpusztítástól csak Isten menthet meg, ezért sürgősen kiáltanunk kell Hozzá és kérni Tőle önmagunk és nemzetünk megmentését.


BKP: René Balák, az igazság harcosa hirtelen halála (2021.9.22.)

Az 53 éves pedagógus, bioetikus, igaz keresztény, ThDr. René Balák PhD. halálhíre mindenkit megrázott. Váratlanul hunyt el 2021.9.20-án. A hivatalos bejelentés szerint a halál oka agyvérzés. Feltesszük a kérdést: Lehetséges-e manapság a jelenkori modern technika segítségével agyvérzést vagy infarktust előidézni? Amennyiben lehetséges, akkor René Balák nemcsak az igazság harcosa volt, hanem vértanú is.


BKP: Reakció arra a sajtókonferenciára, amelyet Ferenc Pozsonyból Rómába tartó repülőútján tartott (2021.9.16.)

Bohumil Petrík újságíró (Deník Štandard): „Szlovákia állampolgárait megosztotta az oltás. Ön azt mondja, hogy az oltás a szeretet cselekedete, de a különböző egyházmegyéknek különböző a hozzáállása. Hogyan kell ebben a tekinetben megbékélésre jutni?“
Idézet Ferenctől: „... a szóbeszéd arról, hogy némely vakcina csak kevéssel különbözik a desztilált víztől, félelmet váltott ki. Mások meg vannak győződve az oltás veszélyességéről, amellyel állítólag a testbe vírus kerül ... Nem teljesen értem, amikor néhány ember azt mondja, hogy a vakcinák nem voltak kellőképpen betvizsgálva. Ami világos, hogy a Vatikánban mindenki be lett oltva egy kicsiny csoport kivételével.“
Kommentár: Bergoglio elismeri, hogy nem tudja a problematikát jól megmagyarázni, ám mégis pápai tekintéllyel azt a jelszót hirdeti: „vakcinát mindenkinek“, „ezt meg kell tenni“, „hagyni magunkat beoltani a szeretet cselekedete“. A valóság ma az, hogy a felelősséget a vakcináért nem vállalja magára sem a gyártó, sem a kormány, sem az egészségügyi dolgozó, aki beszúrja a vakcinát, ám ha ön elutasítja, akkor felelőtlennek bélyegzik. Bergoglio még azt is hozzáteszi, hogy nincs meg önben a szeretet!


BKP: Ferenc „pápa” elutazott. Hogyan tovább? Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat! (2021.9.15.)

A Szűzanya minden jelenésében ugyanazt az egy dolgot ismételte: Bűnbánat… Ma viszont, Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén tetőpontjára hágott az egyházi tekintéllyel való visszaélés nemcsak az egyház, hanem a szlovák nemzet lelki és fizikai önmegsemmisítésére. A megfeszített Jézus Krisztus négy sebet kapott – az elsőt Pozsonyban, a másodikat Eperjesen, a harmadikat Kassán, a negyediket Sasváron.
Azt kérdezik: Mi által? Miért kell bűnbánatot tartani a négynapos szlovákiai presztízslátogatás után? Be kell vallanunk, hogy nem kerestük és nem szerettük az igazságot, felcseréltük kényelmes hazugságra és a halál útjára. Ám nem elég csupán bevallani a bűnt, hanem a hazugság következményeiből tevőlegesen meg kell térnünk. A következmények nem csak ideigvalók, hanem örökre szólóak is. Ami az örökkévalóságot illeti, mindnyájan átmegyünk a halál kapuján, utána kerül sor Isten ítéletére, végül pedig vagy a pokol vagy a menyország jön.


BKP: Miben áll az egyházi tekintély és hogyan él vele vissza Bergoglio /SK IX.12-15./ (2021.9.14.)

Miben áll az egyházi tekintély és Isten tekintélye? Az egyház két alappilléren áll: az apostolokon és a prófétákon (Ef 2,20). Próféta minden hívő ember lehet. Bárcsak az igazhitű püspökök között lennének valóban próféták is, akik védelmezni fogják az igaz tanítást és az üdvözítő hitet akár a vértanúhalál árán is!
Az egyházi tekintély feltétele az Isten tekintélyének való alávetettség, ami pedig az igaz tan elfogadásával van összekapcsolva.
Van a hivatal tekintélye és van a szentség tekintélye. A hivatal tekintélyét a püspök képviselheti, akinek nem kell élérnie a személyes szentség szintjét, hanem meg kell őriznie az igaz tant és harcolnia kell a tévtanítások ellen. Az ideális az lenne, ha szent Pálhoz hasonlóan elmondhtná: „Legyetek olyanok, mint amilyen én vagyok,“ „kövessetek engem úgy, ahogy én követen Krisztust.”


BKP: Mi rejtőzik a Szinodalitásról szóló zsinat dokumentumai mögött (2021.9.9.)

2021. október 9-én és 10-én a Vatikánban el kell kezdődnie a Szinodalitásról szóló zsinatnak. Ezekben a napokban jelent meg az előkészítő dokumentum és az ún. Vademecum. Ennek a dokumentumnak ugyanaz a lelkisége és ugyanazt a szótárat használja, mint a mainstream média, amely az új NWO (Új világrend) és a New Age ideológiáját juttatja érvényre. Olyan álcázó terminológiát és frázisokat használ, amelyeket az átlagkeresztény nehezen tud megfejteni. A hamis pápa romboló tevékenységéből azonban nyilvánvaló, hogy egy pontosan előkészített programról van szó, amely teljes összhangban áll a hatalmasok programjával, azaz elvezetni a katolikus egyházat a New Age-be, a pogány kultuszok Babilonjába. Ők nem az Egy Istent tisztelik és az Ő Fiát, a mi Megváltó Jézus Krisztusunkat, hanem a démonokat és a sátánt. Pachamama démon trónra emelésének gesztusával a Vatikánban (2019) Bergoglio nyilvános bálványimádást követett el, és ezzel megtagadta a Tízparancsolat első parancsolatát: „Ne legyenek neked idegen isteneid énelőttem.“


Az Élet Igéje – Jn 15,12-13 (2021.9.19. – 2021.10.3.)

“Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”


BKP: Bergoglio tekintélyét egyedül a klerikális balfácánok ismerik el (2021.9.14.)

Ma, Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén, a tévtanító és Pachamama tisztelőjének jelenlétével mélyen meg lett szentségtelenítve a keleti szent liturgia és vele együtt a szent kereszt is, mégpedig Eperjesen. A kegyes kelet-szlovákiaiak a vakcinációs főpapi balfácánok, Bober és Babjak erős befolyására bevakcinázott néma arcokként lettek odahajtva erre a vágóhídra. Mi másnak is lehetne nevezni azt, amikor a kísérleti vakcina lett a Bergoglio vezetésével bemutatott Isteni Liturgián való részvétel feltételéként megszabva? Ezáltal az Isteni Liturgia egyrészt érvénytelen volt, másrészt le lett degradálva.
Ma Bergoglio meglátogatja Kassán a Lunyíkon a tiszteletére bevakcinázott roma etnikumhoz tartozókat is. Természetesen nem fog hiányozni a szívélyesség és Bergoglio arcáról a mosoly, és ha megjelenne ott egy transzszexuális roma, annak biztosan lelkesen megcsókolná a lábát, ahogy azt néhány évvel ezelőtt zöldcsütörtökön tette.


BKP: Tudják a szlovák püspökök, hogy ki Bergoglio Ferenc és miért jött Szlovákiába? (2021.9.14.)

Ezekben a napokban a tömegmédia azt közli, hogy Túrócszentmártonba vakcinációs kommandó érkezett, az emberek pedig tüntetően ellenállást tanúsítottak. A rendőrség azonban velük szemben durván beavatkozott. Ugyanígy Bergoglio érkezése előtt Pozsonyban tüntetés volt a kormány megsemmisítő intézkedései és az oltások ellen. A rendőrség ott még gumilövedékkel is lőtte az embereket. Bergoglio mindig Isten népének meghallgatásáról és a szabadságról beszél, de Isten népének erőszakos vakcinálás miatti jelen fájdalmát – amely a népet nemcsak a szabadságától fosztja meg – Bergoglio nem akarja meghallani. Épp ellenkezőleg, cinikus módon eljött, hogy azokat fedezze, akik ezt a bűntettet követik el a szlovák nép ellen! És ezek miatt a bűntettek miatt Szlovákia püspökei kezet csókoltak neki és fülig érő mosollyal nyilvánították ki egységüket vele. Szégyen rátok, szlovák püspökök! Szégyen! Szégyen! Ők ma az egész kompromittált Szlovák Püspöki Konferenciával egyetemben a hatalmasoknak szolgálnak, hogy leandert gyűjtsenek még Krisztus elárulásának árán is! Eladták a szlovák nép lelkét!


BKP: Marek Vácha eladta a lelkét az ördögnek? (2021.9.10.)

A CNN televízió Prima News műsorában, tisztelt Marek, egy felháborító tévtanítással léptél fel és azt állítottad, hogy az oltás fel nem vétele az 5. parancsolat megsértése! Erre egy nagyon kimívelt levéllel válaszolt neked a katolikus Michal Semín úr.
Amennyiben téves állításodat Ferenc pszeudopápa autoritásával támasztod alá, akkor tudatosítsd, hogy az ő áltekintélye pontosan ugyanolyan, mint Júdás apostolé. Bergoglio, aki az orvostudományban dilettáns, bojkottálja a valódi, lefizethetetlen virológus és immunológus szakemberek figyelmeztetéseit. Ők óvnak a vakcinától még az üldöztetés árán is. Bergoglio pszeudopápa azonban azt a jelszót hangoztatja, hogy „Vakcinát mindenkinek!” „ Ezt meg kell tenni!”


BKP: Cupich bíboros Isten szolgája avagy a sátán szolgája? (2021.8.30.)

A chicagói Blase Cupich bíboros „minden alkalmazott és pap” számára elrendelte, hogy oltassa be magát. Amennyiben ezt nem teszik meg, fegyelmi intézkedés fenyegeti őket!
Idézet Cupich-tól: „Ezen politika célja az, hogy minden alkalmazott és a klérus teljesen be legyen oltva covid ellen.” Az oltáson kívül a papoknak fel kell mutatniuk az igazolást is erről és ennek szerepelnie kell az érsekség honlapján, hogy alapos áttekintésük legyen a klérus és az alkalmazottak átoltottságáról.


BKP: Nyílt levél Erdő Péter bíboroshoz Ferenc látogatását (IX.12.) illetően (2021.9.8.)

Eminenciás Bíboros Úr!
Ön interjút adott az újságíróknak az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatosan, amelynek csúcspontja az ünnepélyes liturgia Ferenc „pápa“ részvételével, és említést tett az énekekkel kísért roma nyelvű liturgiáról is. Az újságírók sajnos nem kérdezték Önt a lényeges dolgokról. Ezúton szeretnénk emlékeztetni ezekre. Három kérdés van:
1) Kicsoda Bergoglio „pápa“?
2) Mit akar elérni magyarországi látogatásával?
3) Milyennek kellene lennie a látogatására adott reakciónak?


BKP: Kiáll-e a CSPK (Cseh Püspöki Konferencia) elnöke, Jan Graubner a gyermekrablásról szóló törvény ellen (2021.9.6.)

Tisztelt Jan Érsek Úr!
A cseh Szenátus ezen a héten dönt annak a törvénynek az elfogadásáról vagy elutasításáról, amelyet a Képviselőház már elfogadott és amely kimondja, hogy a gyermekeket bíróság nélkül is el lehet venni a szülőktől. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeket indoklás nélkül, úgymond törvényesen el lehet rabolni szerető szüleiktől. Ez a törvény a legkegyetlenebb bűntett a védtelen gyermekek ellen! Jézus azt mondja, hogy amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, Vele teszitek. Ez a feltétel döntő; meghatározza, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el (v.ö. Mt 25). Tudatosítod-e, hogy az ügyben tanúsított aktivitásoddal vagy passzivitásoddal arról döntesz, hogy te magad üdvözülsz-e vagy elkárhozol? Amennyiben nyilvánosan és aktívan kiállsz a gyermekekért, s egyúttal a gonosz törvény ellen, nagy remény van arra, hogy a törvény nem megy át. De ha még át is menne, te ebben nem leszel bűnrészes, mert megtetted azt, amit lelkiismereted szerint ebben a helyzetben kötelességed volt megtenni. Sőt a medializációt követően, legalábbis a katolikus médiában – a rádióban és a televízióban, ez a törvény a nyilvánosság előtt leszerepelt volna.


BKP: Lengyelország püspökei, tartsatok bűnbánatot és fogadjátok be Stefan Wyszyński bíboros Lelkét, az igazság és a bátorság Lelkét (2021.9.1.)

Tisztelt lengyel Püspökök!
Ennek a szentnek az életéből megtudjuk, hogy azokban a történelmi pillanatokban, amikor a lengyel egyház a háború által tönkre lett téve, majd a kommunista rendszer által el lett nyomva, Wyszyński bíboros határozottan a védelmére kelt. Az ő érdeme volt az, hogy a kommunisták Lengyelországban nem tudták annyira pusztítani az egyházat, mint más országokban, pl. Csehországban. A bíboros a stratégiai pillanatban hősiesen állást foglalt, mozgósította az egyházat és a kommunistáknak ezután már respektálniuk kellett annak pozícióját.


BKP: Tomáš Holub – Csehország legnagyobb klerikálisa /Válasz az általa kiadott pásztori levélre/ (2021.8.30.)

T. Holub püspök 2021.8.29-én pásztori levelet adott ki, amely az egyházi klerikalizmus mintapéldája. Az értelmező szótárban a klerikalizmus a vallás egyéb célokra való felhasználásaként van meghatározva. Tomáš Holub a vallást a népességcsökkentés ideológiájának szorgalmazására használja, amelynek eszköze ma a kísérleti vakcina. A főklerikális Bergoglio mintájára – aki az orvostudományban szintén teljesen analfabétának számít –, Holub magát a legnagyobb szaktekintély szerepébe helyezi és a kimagasló tudósok minden felelősségteljes figyelmeztetését összeesküvés-elméletnek és álerkölcsös nézetnek tekinti, mivel gátolják őt további karrierjében.


BKP: Mi a klerikalizmus és vajon Ferenc pszeudopápa klerikális-e? (2021.8.29.)

Mi az egyházi klerikalizmus? Ez nem csupán a múlt lelkibetegsége, amely hatalmába kerítette a főpapokat,a farizeusokat és a szaducceusokat, akik a mi Urunk Jézus Krisztust halálra ítélték. A klerikalizmus manapság is hatással van elsősorban az egyházi prelátusokra, de egyes papokra is. A világi szótár a klerikalizmust úgy határozza meg, mint a vallás egyéb célokra történő felhasználását.
A múltbeli klerikális karikatúrája egy ember, aki önmaga képzelt, gőgös dicsőségében fuldoklik. Egyházi tisztségében mások előtt ember feletti embernek vagy majdnem istennek mutatja magát. Az ő tisztségét mindenkinek akceptálnia kell és helyénvalónak kell tekintenie az előtte való hódolást.


Az Élet Igéje – Jn 15,7 (2021.9.5. – 2021.9.19.)

“Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.”Levelek UA-ból 8/2021


BKP: Levél Magyarország püspökeihez és minden keresztényéhez. Ördögűzés Bergoglio pszeudopápa fölött (2021.8.31.)

Magyarország tisztelt Püspökei!
Tisztelt Keresztények!
2021. 9.12-én vasárnap Bergoglio pszeudopápa lelki fertőzést hoz magával Magyarországra – démonok sötét fellegét. Bergoglio Krisztus és az evangélium elleni lázadásával kizárta magát az egyházból és már csak nem is keresztény. Elesett a hitben és hitehagyottá lett, az egyházi tekintéllyel visszaélve céltudatosan dönti az egyházat és dönt egész nemzeteket a földi és az örök pusztulásba. Ez külsőleg abban nyilvánul meg, hogy Európa tömeges iszlamizációját szorgalmazza, démonok tiszteletét vezeti be, ráadásul Róma legfőbb templomában Pachamama démon pogány kultuszának hódolt. Érvényt akar szerezni a szodomiták legális együttélésének, amitől a Biblia földi (2Pt 2,6) és örök (Jd 7) tűz kilátásba helyezésével óv. Szorgalmazza a kísérleti vakcinálást és az egész kereszténység konkrét szakaszokban történő satanizációjára törekszik. Ahova csak megy, mindenhova káoszt, a morális elvek széthullását és az igazságos törvényhozás lerombolását viszi. Bergoglio, aki az autogenocídium lelkének igyekszik teret biztosítani, saját befolyásának növelése érdekében vissza akar élni a budapesti vallási ünneppel. Aposztataként és arciheretikusként érvénytelenül szolgáltatja ki a szentségeket.


Szent óra

Csaknem minden keresztyén családnak szüksége van lelki újjászületésre, amely nem lehetséges közös imádság nélkül. Ez az az idő, amikor megtanulhatjuk a gyakorlatban, hogyan adjuk át Istennek életünk gondjait. Kezdetnek elég, ha a családból legalább ketten elkezdenek imádkozni minden este közösen, legjobb, ha 20-21 óra között, az ún. Szent órát. A család minden tagja ebben az órában kikapcsolja a tv-t, számítógépet, internetet és közösen imádkozik Istenhez. Elkezdeni a legnehezebb. Amikor azonban sikerül az akadályokat elhárítani és kialakul ez a szent szokás, elkezd áldások forrásává válni és megerősödik a kapcsolatunk Istennel és a legközelebbi családtagokkal. A család egészséges szervezetként kezd működni. Isten szava formálja. Isten bölcsessége formálja és nem a világ által kikiáltott program, amely a hazugságot és az erkölcstelenséget kényszeríti ránk.


BKP: Nyílt levél Ján Babjak érsekhez Bergoglio pszeudopápa eperjesi látogatását illetően (2021.8.27.)

Tisztelt Ján Érsek!
Személyesen fordulok Hozzád, hogy igaz bűnbánatra szólítsalak fel. Amikor kezdetét vette a koronapszichózis Szlovákiában, az egyházi tekintéllyel való visszaélés durva bűntettét követted el Isten ötödik parancsolata ellen, mert azzal a fenyegetéssel kényszerítetted a papokat tesztelésre, hogy nem gyakorolhatják papi hivatásukat. Most még nagyobb nyomás alá helyezed őket, amikor Bergoglio pszeudopápa látogatásával összefüggésben az oltást szorgalmazod.
Minden papnak, de minden hívőnek is fel kell tennie a kérdést: Vajon Bergoglio törvényes vagy törvénytelen pápa? Bergoglio pszeudopápa Pachamama démon nyilvános trónra emelésével ellene szegült az első és legnagyobb parancsolatnak és ezzel önmagát zárta ki az egyházból.


Imaőrség (szüntelen imádság)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus arra buzdítja a keresztényeket, hogy szüntelen imádságban forduljanak Istenhez. Ő ad nektek bölcsességet és bátorságot a sötétség démoni erői elleni harchoz. Ő a ti hitetek által menti meg a ti nemzeteteket. Ezért alakítsatok imaőrségeket. Mindenki imádkozzon naponta egy szent órát 20 órától 21 óráig egy éven keresztül. Majd további 23 ember vállalja el a nap fennmaradó 23 óráját, ez képez egy imaőrséget, akik egy héten keresztül imádkoznak. A következő három héten keresztül pedig másik három imaőrség imádkozik majd, szintén egy héten keresztül. Ez a ritmus ismétlődik egész éven keresztül. Az őrségváltás vasárnap este 21 órakor van. Te magad írj össze a nap 23 órájára 23 embert imaőrségre és kezdjetek el a legközelebbi vasárnap este hittel imádkozni.


BKP: Állítsátok meg Szent Ludmilla emlékének meggyalázását az iszlamizáció, a szodómia és a kísérleti vakcinálás propagátora – Schönborn arciheretikus által (2021.8.26.)

Bergoglio, a tévtanítások atyja kompromittált személyt küld Csehországba, saját követőjét, Schönborn bíborost. Csehország minden őszinte keresztényének és polgárának protestálnia kell Szent Ludmilla vértanúhalála 1100. évfordulója ünnepének egy olyan ember általi beszennyezése miatt, aki elárulta Krisztust, Isten parancsolatain tapos, és egy olyan rendszert szolgál, amely nemcsak a kereszténység, hanem az egész emberiség felszámolását célozta meg. Szent Ludmilla befogadta az igazhitű tanítást, de nem azt a tanítást és gyakorlatot, amelyet a bécsi bíboros a hit és a nemzet elpusztítására vezet be. Ha élne, határozottan elutasítaná a találkozást ezzel az arciheretikussal.


HÉT IMÁDSÁGOS MEGÁLLÁS NAPKÖZBEN

Így szól az Ige: „ Hétszer naponta…“ (Zsolt 119,164) Az ószövetségi és az újszövetségi egyházi hagyomány megőrizte az imádkozás napi ritmusát. Szent Pál és a többi apostol is betartotta ezt a ritmust. Hasonlóan Szent Bazil is hangsúlyozta a keresztényeknek a napközbeni imádságos megállások szükségességét. Sajnos a keresztények manapság nem tartják be az Istennel való kapcsolattartás napi ritmusát.
Sok imádság és keresés után, hogy hogyan lehetne mai kor számára időszerűvé tenni az egyházi hagyományt, mutatjuk be ezt a már kipróbált imádkozási módot. Imádság felkeléskor, 9,00-kor, 12,00-kor, 15,00-kor, 18,00-kor, 21,00-kor, lefekvéskor (azaz 7 x naponta). Mit imádkozzunk és miért?


BKP: Digitalizáció, leigázás, Apokalipszis (2021.8.16.)

Veszély
A metafizikai nuanceokon kívül a digitalizáció jéghegyének a csúcsán túl, az ígért látható előnyök vastag rétege alatt rejtőzik a jégkolosszus maradék része. Egyes következmények észrevétlenek maradhatnak mindaddig, amíg nekik nem ütközöl, mint amilyen például a társadalom és az ember teljeskörű ellenőrzésének a veszélye. Az ember életének információs szférája és külső tevékenységének teljeskörű ellenőrzéséről van szó. Azonban sokkal rosszabb és veszélyesebb az ember belső életének az ellenőrzése. Ez az ellenőrzés olyannyira rejtett és finom, hogy az ember nem is fogja tudatosítani ezt. Éppen ellenkezőleg, azt fogja képzelni, hogy önmaga mindenre elegendő, hogy önálló, szabad és természetesen haladó. És Ön azt hiszi, hogy Ön csupán azért rendelkezik okostelefonnal, mert előnyökkel jár? Próbáljon meg lemondani róla legalább néhány hétre! Rájön, hogy nem képes rá; rabszolgásította Önt.


A BKP köszönetet mond az amerikai püspökök vakcinálással szembeni világos kiállásáért (2021.8.15.)

Az amerikai Colorado állam katolikus püspökei pásztori levelet adtak ki, amelynek témája a covid elleni kísérleti vakcinával történő oltás. Leírják, hogy minden vakcinafajtával történő oltás esetén respektálni kell a lelkiismereti kifogást. A püspökök ezen állásfoglalása elutasítja a kötelező vakcinálást. Ez az állásfoglalás teljes ellentéte a Bergoglio pszeudopápa által bűnös módon hirdetett vakcinálásnak, amely tudatosan semmibe veszi a lefizethetetlen orvosi tekintélyek sürgető figyelmeztetését. Az ő abszurd „vakcinát mindenkinek“ jelszava annak bizonyítéka, hogy Bergoglio a hívők lelkiismereti kifogását nem csak figyelmen kívül hagyja, hanem ráadásul vissza is él vele, amikor hazug módon azt állítja, hogy mindenkinek vakcináltatnia kell magát, hogy nehogy állítólagosan veszélyeztesse hozzátartozóit. Konkrétan azt mondta, hogy : „ Ezt muszáj megtennünk!“ A pszeudopápa ezen álláspontja az ötödik parancsolat elleni halálos bűn.


BKP: Az USA püspökei és papjai! Forduljatok arcotokkal Isten felé és különüljetek el Bergogliotól! (2021.8.10.)

Az USA tisztelt Püspökei!
A Bizánci Katolikus Patriarchátus olyan korban fordul hozzátok, amikor a katolikus egyház megszűnt a világ világossága és sója lenni és annak a rendszernek a részévé válik, amely az emberiség lelki, erkölcsi és fizikai redukciójához és örök halálhoz vezet.
Az aposztázis mély gyökerei a 18. századba nyúlnak vissza. A felvilágosodással és a 19. század dekadens filozófiájával vannak összekapcsolva, amely az egyházba az ún. modernizmuson keresztül hatolt be. Ez a destruktív lelki áramat X. Szent Piusz által egy rövid időre meg lett állítva. Lelki ébredés következett „mindent megújítani Krisztusban“ jelmondattal, amihez kötődött a Jézus Szíve-tisztelet és a bűnbánatra való felszólítás is Fatimából.


A szlovák média és Bergoglio Ferenc, az ún. Szentatya látogatása (2021.8.10.)

Ha Szlovákiába látogatna egy erkölcsi személyiség, mint amilyen például Trump elnök vagy Orbán, Magyarország miniszterelnöke, a tömegmédia az ellenállás, sőt a gyűlölet atmoszféráját teremtené meg. De ha Bergoglio pszeudopápa jön, aki a legfelsőbb elittel alkot egy egységet és az ő programjukat hirdeti, amelynek célja a kereszténység elpusztítása és az emberiség létszámának csökkentése, az összes média ódát zeng. A legkülönbözőbb trükköket vetik be az ember pszichikájának és érzelmeinek a befolyásolására. Az egyházi média versenyt fut a fősodratú médiával, hogy melyikük ereget nagyobb hírbuborékokat és ér el nagyobb népszerűséget. Természetesen a lényeges dolgokban, amelyek a hamis pápát illetik, bőszen hallgatni fognak.


Az imádságról és a vakcinákról

VIDEÓ>>>


Az Élet Igéje – Jn 15,5 (2021.8.22. – 2021.9.5.)

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.”


BKP: Válasz Bergoglio vakcinálásról szóló videóreklámjára (2021.8.19.)

Bergoglio pszeudopápa hat amerikai főpappal együtt készített egy videóreklámot, melynek célja a csipizálási folyamat részét képező kísérleti vakcinálás tömeges elfogadtatása. Nemcsak Bergoglio, hanem ezek a főpapok is ezzel nyilvánosan altámasztották az egyházból való kizárásukat. Fellázadtak a hit és erkölcs lényege ellen. (Lásd Gal 1,8-9). Hogy gonosztettét – amelyre a Nürnbergi Kódex vonatkozik – leplezze, Bergoglio visszaél a „szeretet“ szóval. Hogy lerántsuk a leplet a hazugság ama lelkéről, amely Bergoglio mögött áll, hazug kijelentését – „szeretet“ – utólagosan mindig kiegészítjük a „hazugság“ szóval. Bergoglio szándékosan és cinikusan téveszti meg a nyilvánosságot, és ez nem szeretet, hanem halálos bűn Isten és az emberiség ellen.


A BKP reagál a lengyel püspökökhöz és papokhoz intézett felhívásra (2021.8.17.)

A lengyel katolikus tudósok 2021. augusztus 11-én nyílt levélben fordultak a püspökökhöz és a papokhoz.
Idézet: „ A templomok és parókiák covid-19 elleni oltóközpontokká alakításának ügyében fordulunk Hozzátok.“
Kommentár: Sokkoló, hogy a lengyelországi egyház magáévá tette azt a programot, amelynek keretében a parókiákon oltóközpontok létesülnek azzal a céllal, hogy ráerőszakolják a katolikusokra a kísérleti vakcinát.
Idézet: „A vakcinálási programban HEK-293 sejteket használnak. A HEK-293 sejtek emberi embrionális vese sejtek. A HEK-293 sejtek abortuszból származnak. A HEK-293 sejtvonalat két féle covid-19 elleni kísérleti vakcína előállításához használják. Talán ez nem indít elgondolkodásra?“
Kommentár: Igen, ez mélyreható megállásra késztet! Miben gyökerezik a lengyel pásztorok lelki vaksága?


BKP: Lemondásra szólítják-e Szlovákia püspökei Bergoglio Ferencet? (2021.8.9.)

Szlovákia Tisztelt Püspökei!
2021. szeptember 12-15. között Szlovákiába látogat a tévtanítások atyja, aki a pápai hivatalt bitorolja. Köztudott, hogy Bergoglio a Gal 1,8-9 és a Cum ex apostolatus dogmatikai bulla szerint saját magát zárta ki az egyházból.
Mit kell nektek tennetek az üdvözítő hit, az igazhitű egyház és a pápaság megmentéséért?
Gojdič püspök, hogy hű maradhasson a Krisztushoz, a Szentírás tanításához és a Szent hagyományokhoz, tíz évig börtönben volt, ahonnan már nem tért vissza élve. Hasonló bátorságról tettek tanúbizonyságot Vojtaššák és Buzalka püspökök is. Mi tennének a ti helyetekben ezek az igazhitű püspökök? Szemtől szemben találkoznotok kell a nyilvános tévtanítások atyjával, aki ráadásul már eltervezte a pápaság intézményének a felszámolását az ún. szinodális út által. Ez egy hónappal a szlovákiai látogatását követően veszi kezdetét. Ti ráadásul szemet hunytok Bergoglio égbekiáltó tévtantásai fölött, respektáljátok ezt a hamis pápát és mindezt azzal a felsőbb jóval indokoljátok, hogy semmi esetre sem szakadhattok el az ún. szentatyától. Csakhogy éppen ez a ti vele való egységetek, amelyet minden szentmisében hirdettek, ad neki lehetőséget arra, hogy elgáncsoljon benneteket és a szinodalitás leple alatt teljesen felszámolja a katolikus egyházat és megszüntesse a pápaságot.


BKP: Globális mRNA vakcináció egészségügyi szempontból (1. rész) és lelki szempontból (2. rész)

2. rész

Úgy keleten, mint nyugaton számos szakember nyilatkozott a jelenlegi covid-19 elleni népirtó vakcinációval kapcsolatosan.
Az első részben ismertettük néhányuk nyilatkozatát, valamint ellenpontként ellenfeleikét is.
A második részben Illés pátriárka, a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája elsősorban azokhoz szól, akiket már beoltottak.

VIDEO>>>


BKP: Globális mRNA vakcináció egészségügyi szempontból (1. rész) és lelki szempontból (2. rész)

1. rész

1) Pavel Vorobjov, az orvostudományok doktora, professzor, az 1. számú Moszkvai Orvostudományi Egyetem Hematológiai és Geriátriai tanszékének vezetője: „A covid elleni oltás úgy ahogy van ostobaság. Manapság ennek a vírusnak már többezer mutációját ismerjük. Ebben az esetben miféle oltásról lehet szó? A covid-helyzet nem más, mint színtiszta politika. Őszintén szólva, én még egyetlen valódi covid elleni vakcináról sem hallottam. Igen, tudom, hogy vannak olyan génmódosított vírusok, amelyeket a covid elleni védekezés leple alatt fecskendeznek az emberekbe. Embereken korábban soha nem végeztek hasonló kísérleteket. ... Megtörténhet, hogy ezzel módosul az ember DNS-e! És éppen ez az, ami miatt ezeknek az ún. covid-elleni vakcináknak semmi közük nincs a vakcinákhoz! Ugyan bejegyeztették őket, de senki sem tudja, hogy milyen módon és miért. Hogyan lehet bejegyeztetni vírusokat?! Ezt tényleg nem tudom. Sőt, ezeket a vakcinákat úgy tesztelik az embereken, hogy gyakorlatilag kötelezővé teszik. Tudja, a világtörténelemben kibróbálták az atombombát is Hirosimában és Nagaszakiban. És ez a covid-elleni vakcina lényegében ugyanez. Ez népirtás.”

VIDEÓ>>>


BKP: Magyarország katolikusai, hogyan üdvözlitek az iszlamizáció propagátorát és minden idők legnagyobb tévtanítóját? (2021.8.9.)

Drága magyar katolikusok és jóakaratú emberek!
Szeptember 12-én vasárnap látogatásával tiszteli meg nemzeteteket az az ellentmondásos személyiség, aki egyszemélyben a homoszexualizmus, a gender útálatosság, a bálványimádás, a kísérleti vakcinázás, az európai nemzetek iszlamizálásának stb. propagátora. Ilyen hírhedt személyiséget esztelenség lenne ovációval fogadni és a közmédiában hazug eufóriát kelteni iránta. Az ünnepi buborékok eregetése csak a nyilvánosság becsapását és manipulációját szolgálja. Azonban csupán passzívnak maradni szintén nem elég. Ez a többszörös lélek- és tömeggyilkos a látogatásával nem Magyarország jólétét munkálja, hanem káoszt, megosztottságot teremt és akár a kormány megdöntését is előidézheti, ahogyan ez Örményországban is történt. Ezért kötelességetek, de nem csak a katolikusoknak, hanem Magyarország minden becsületes állampolgárának, hogy kinyilvánítsátok egyet nem értéseteket ezzel a betolakodóval szemben, aki démonok egész légióját viszi magával oda, ahova érkezik.


BKP: Bocsánatot kér-e nyilvános sértéseiért a pszeudopápa a miniszterelnöktől és a magyar nemzettől szeptember 12-én? (2021.8.2.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP), amely pusztába kiáltó prófétai szó, nyilatkozik Bergoglio pszeudopápa látogatásával kapcsolatban.
Idézet a médiából: „ Ferenc pápa szeptember 12-én vasárnap már reggel nyolc óra előtt leszáll a budapesti repülőtéren.“
Kommentár: Kicsoda Ferenc, az ún. pszeudopápa és mit akar érvényre juttatni? Törvénytelen pápa, aki a Gal 1,8-9 és a „Cum ex apostolatus officio“ című dogmatikai bulla alapján saját magát zárta ki az egyházból a hamis evangelium hirdetése miatt. Tehát se nem pápa, se nem keresztény, hanem hitében elesett, aposztata. Bergoglio bálványimádó, heretikus, a szodómia propagátora, a legmagasabb szabadkőműves körök tevékeny tagja.Levelek UA-ból 7/2021


BKP: A nyugati kereszténység lelkiismeret-furdalása (2021.7.29.)

Sajtóidézet: „2021.7.27-én, Szent Vlagyimir ünnepnapja előtti napon, a rendőrségi adatok szerint, több mint 300 000, Ukrajna minden részéről ideérkező ember vonult át Kijeven. Hőség, ún. pandémia (egyetlen résztvevő sem viselt szájmaszkot) és 35 fok árnyékban. Ám a nemzet eljött! A nemzet körmenetben vonult! A nemzet imádkozott!“
Hála legyen Istennek, hogy a nemzet eljött, hogy körmenetben vonult és hogy imádkozott. Az ukrajnai ortodox keresztények a Kijevi Rusz megkeresztelkedésének évfordulójára emlékezve manifesztálták hitüket. Minden éven így tesznek egyre növekvő részvétellel. Legutoljára ennek a felvonulásnak több, mint 250 ezer résztvevője volt. Az idén pedig több, mint 300 ezer.


BKP: B. Bober érsek kísérleti vakcinálásra ösztönöz (2021.7.27.)

B.Bober érsek megáldotta a kassai oltóközpontokat. Egyúttal Bergoglio Ferenc pszeudopápa látogatása előtt elérte, hogy a parókiákon ideiglenes oltóközpontok is létesüljenek.
Sokkol bennünket az a klerikális cinizmus és a valóság bűnös figyelmen kívül hagyása, amellyel az mRNA vakcinát úgy erőlteti, mintha az az egészségre nézve biztonságos eszköz lenne. Egyáltalán nem említi azt, hogy a Nürnbergi Kódex szerint bűnös, tiltott emberkísérletről van szó. Mi több, egyáltalán nem veszi figyelembe a szakorvosoktól érkező figyelmeztetések egyre növekvő számát, a súlyos mellékhatásokról, sőt halálozásokról szóló növekvő statisztikákat. Már több tízezer halott van! Ám a megkeményedett egyházi méltóság, Bober érsek, nem tartja szükségesnek, hogy legalább a tájékoztatáson alapuló beleegyezés joga megmaradjon. Éppen ellenkezőleg, durván félretájékoztatja a nyilvánosságot és manipulálja az embereket. Ő az aljas egyházi csaló elrettentő példája.


BKP: Bergoglio látogatása a szlovákok hátbadöfése (2021.7.26.)

Bergoglioban lélek lakik, de az antikrisztus lelke. Az ő látogatásait követően az országban élő emberek gondolkodásában, de a konkrét országokban is lelki, erkölcsi és politikai káosz áll be. Rio de Janeiroban felszólította a fiatalokat: „ Fussatok az utcákra és keltsetek káoszt!“
Bergolio az Isteni tekintéllyel takarózik, de széttépte az Istennel való kapcsolatát aposztázisával és a bűn legalizálásával. A nyilvánosság színe előtt Pachamama démon tiszteletével a bálványimádás bűnébe esett, amivel az Istentől való elfordulásra hív, és cselekedetével de facto eltörölte Isten első és legfontosabb parancsolatát. Saját magát és azokat, akik őt törvényes pápának ismerik el, tudatosan a sötétség erőihez csatlakoztatta. Ezért felelős azért, hogy a világ a katasztrófa felé tart.


BKP: A Ferenc pszeudopápával való találkozás feltétele – laboratóriumi patkánnyá válás (2021.7.24.)

Idézet a médiából: „ A részvétel Ferenc pápa szeptemberi látogatásának programján és a vele való találkozás csak a teljes oltottsággal rendelkezők számára lehetséges.“
Válasz: A Szlovák Püspöki Konferencia miért nem kérte a szlovák kormánytól, hogy a koronapszichózis idején utasítsa el Bergoglio látogatását? Miért nem kérte Bergogliotól, hogy álljon el a látogatásától, mert azzal kísérleti vakcinával történő oltásra irányuló állami nyomásnak teszi ki a hívőket?
Micsoda abszurditás az, hogy egy értelmetlen látogatást szerveznek és az ún. szentatya fogadásának leple alatt arra kényszerítik a katolikusokat, hogy engedjék magukat labóratóriumi patkányokká tenni! Világszerte elismert szakemberek az mRNA vakcinát tiltott emberkísérletnek nevezik. Ezt a bűncselekményt a Nürnbergi Kódex is elítélte.


BKP: A Sasvári Nemzeti Szentély megszentségtelenítése Bergoglio tévtanító által (2021.7.24.)

A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia patrónája ünnepnapjára tervezték a Sasvári Nemzeti Szentély megszentségtelenítését az egység gesztusával a nyilvános tévtanító és aposztata Bergoglio Ferenc által. Ez a teljes szlovák nemzetre kiható következményekkel jár majd! Sasvár a múltban az isteni áldás forrása volt, amely a bűnbánathoz és az igaz hithez kötődik. Bergoglio hamis hitet, az erkölcstelenség legalizálását és átkot hoz.Levelek UA-ból 6/2021


Zsinati folyamat vagy a pápaság intézményének megszüntetése. Bergoglio látogatása a V4-ben – Magyarországon és Szlovákiában /in Hungarian/

Október 9-én és 10-én kétéves, soha nem látott zsinati folyamat kezdődik a Vatikánban, amelynek csúcspontja 2023 októberében a pápaság tényleges eltörlésével és a katolikus egyház szétesésével áll a New Age felé való áttérés érdekében. Ez a szándék azonban rejtve van. Illés pátriárka több mint egy órán át tüzes módon tartott beszédében nemcsak Bergoglio zsinati folyamatának rejtett szándékait tárja fel, hanem mindenekelőtt egy mentési megoldásra mutat. Ez első látásra nagyon paradoxnak tűnhet, de ez az üdvösség eredeti módja.

VIDEÓ>>>


Az Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon? (2021.6.1.)

Kedves Magyarországi Püspökök,
A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP) 2021. április 29-én kelt levelében arra kérte Önöket, hogy töröljék a tervezett Eucharisztikus Kongresszust 2021 9.5-12 én és így a Bergoglio álpápa tervezett látogatását is. A látszólagos eretnekségek és hitehagyás révén Isten átkát vállalta (Gal 1: 8–9), és kizárta magát az egyházból. Aki belső egységet képez vele, annak része van a hitehagyásában és az anatémájában. Egy ilyen püspök vagy pap érvénytelenül szolgálja a liturgiát! Másik kérdés a Szentségváltozás érvényessége azok számára, akik nincsenek belső egységben Bergoglióval, de egzisztenciális nyomás allat kényszerülnek arra, hogy a liturgiában felidézzék az egyház feje nevét. Ők dubium-ban vannak.Levelek UA-ból 4/2021


Bergoglio magyarországi látogatásának lemondása. 2021 szeptemberére tervezte (2021.4.29.)

Kedves Magyarországi Püspökök,
Istennek és miniszterelnökének politikájának köszönhetően a magyarok védve vannak a templomok bezárásától, a szigorú bezárástól, az erőltetett tesztektől és a halálosan veszélyes oltásoktól. A szomszédos Szlovákia napjainkban mindennek ki van téve. A jelenlegi mesterséges járványt, amelynek célja a nagy visszaállítás, a forgácsolás és az emberiség csökkentése, rendellenesen segíti elő a hamis Bergoglio pápa. Emlékeztetni kell arra, hogy intronizálta a Pachamam (2019) démonot, elősegíti a szodomitok együttélésének legalizálását (2020) és egy halálosan veszélyes mRNS oltást. Ha ehelyett valódi orvosi szakemberek felhívását követnék, akik sürgősen figyelmeztetnek a mesterséges járványra, a nem megfelelő intézkedésekre és mindenekelőtt a veszélyes oltásokra, akkor a katolikusokat, és nemcsak őket, hanem az egész világot is megmentenék etőll a szervezett bűnözés tőll. Bergoglio viszont dokumentumokat állít ki annak érvényesítése érdekében.


Miért akar Ferenc Bergoglio ellátogatni Magyarországra? (2021.4.29.)

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt kormánytisztviselők!
Tisztelt magyar állampolgárok,
Bergoglio az úgynevezett eucharisztikus kongresszus ürügyén 2021. szeptember 12-re tervezett magyarországi látogatást. Fel kell ismerni, hogy ki az a Bergoglio, az úgynevezett Ferenc pápa, és mit támogat. Vajon Bergoglio érvényes pápa Isten előtt és az egyház előtt? Ő nem! Ő eretik, aki kizárta magát az egyházból. Nyilvánosan támogatja a homoszexualitást és a szodomita szövetségek legalizálását (2020). Isten azzal fenyeget, hogy ezt a perverziót égi tűzzel (2Pet 2: 6) és örök tűzzel (Jud 1: 7) bünteti. A szodómia előmozdítása érdekében Bergoglio Isteni anathema - az Egyházból való kiközösítés - alatt áll a Gal 1: 8-9 szerint.Levelek UA-ból 2/2021


BKP: Hogyan viszonyul Isten az mRNS oltáshoz? (2021.2.4.)

Jelenleg a keresztények tisztában akarnak lenni lelkiismeretükben a globális és erőszakos oltásokkal kapcsolatban.
A bizánci katolikus patriarchátus prófétai és apostoli tekintély alatt határozottan figyelmeztet az oltási autogenocida előtt.
Az igazi szakértők, az értelem, a tudat és az Isten szava határozottan óv a veszélyes mRNS vakcinától! A bizánci katolikus Patriarchátus a Szentháromság Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében figyelmeztet a népirtó vakcina elöl. Ugyanakkor ez a patriarchátus lelkiismeretben Isten előtt elkötelezi az összes keresztényt és jóakaratú embert az egységes és kategorikus ellenzékre.

VIDEÓ>>>
Levelek UA-ból - 2020


Levelek UA-ból 12/2020


Karácsonyi reform (pásztorlevél)

Mi, csehország és morva püspökei az egész egyház előtt közzétesszük, hogy Bergogliót az eretneksége és bűncselekményei kizárták az egyházból. Ezért választjuk el magunkat ettől a holt végtagtól – az érvénytelen Bergoglio pápától – és kijelentjük, hogy semmi közünk hozzá a hitehagyóhoz. Ugyanakkor arra kérem a vatikáni nunciust, hogy hagyja el Prágát. A Szentírás Gal 1: 8–9 és a Cum Ex Apostolatus Officio dogmatikus alkotmány alapján a Cseh Köztársaságban sede vacante állapot következett be.
Kötelezzük lelkiismeretben az összes cseh és morva papot, hogy ne említsék meg Bergoglio főpap és hitehagyó nevét liturgiában az advent 4. vasárnapjától, azaz 2020. december 20-tól.
Ez a karácsony valóban Krisztus születésének ünnepe lesz a cseh egyházban és a cseh nemzetben! Az evangélium szava valóra vállik: „Ma született meg nektek a Megváltó!” Megment minket a tervezett népirtástól.


Nyilatkozat a Covid-19, az új vakcina, és az Isten hatalmáról (I. rész) (2020.12.14.)

E vatikáni hitehagyás miatt, a bizánci katolikus pátriárka gyakorolja az apostoli és prófétai szolgálatot. Ez védi az igazságot a hit elleni eretnekségel szemben és figyelmeztet az emberiség ellen a hazugságokra, amelyek vezetnek időbeli és az örök halálhoz. A Patriarchátus a valódi orvosi szakértőkkel egységesen radikálisan elutasítja a Covid-19 elleni végzetesen veszélyes oltást.
Ezáltal apostoli és prófétai tekintélyben Isten előtt kötelezzük a katolikus híveket és az összes keresztényt, hogy elfogadja az igazságot, valamint az új bűnözői oltással kapcsolatos hazugságot a halál elutasítására. Az Úr ma ismét azt mondja: „Válaszd tehát az életet, hogy te és utódaid is élhessenek!” (5Móz 30: 19b)

VIDEÓ>>>Levelek UA-ból 6/2020


Lelki harc – oltás és becsippelés (2020.6.7.)

A Biblia kimutatja, hogy azok, akik hisznek a hazugságban, elfogadják a csippet. De azok, akik imádkoznak és bűnbánatot tartanak, vagy teljesen kiküszöbölik a katasztrófát az adott területről, vagy pedig erősek lesznek az oltás és a chippek elutasításához, még a nagy áldozatok árán is. Azok, akik elfogadják a chippet, nagy szenvedésnek lesznek kitéve. A legrosszabb dolog számukra azonban az lesz, hogy a fenevad uralma alá kerülnek, és már nem képesek megtérni az üdvösségre. Tragikus sorsuk a tűz-tó a vadállat együt.
Éppen ezért annyira fontos az Isten által megadott idő, hogy ma valódi megtéréssel kezdjük. Ha engedelmeskedünk és imádkozni kezdünk, akkor Isten erõt ad nekünk, hogy megvilágosítsunk másokat, és ezzel megmentsük életüket és halhatatlan lelkünket.

VIDEÓ>>>Levelek UA-ból 3/2020


Levél a magyar püspököknek (2020.3.28.)

Tisztelt Magyarország püspökei!
A Bizánczi katolikus patriarchát amely a depositum fidei fenntartásáért harcol, nagyböjt utolsó napjaiban hozzátok fordul. Európában koronavírus pusztít, de még inkább a mediális pánik, melynek czélja a totál kontrol bevezetése. Hasonló ajánlatot mint nektek küldünk Olaszország és Lengyelország püspökeinek is. Szükség van radikális lépésre, mély bűnbánat tartásra, mert egyedül ez vezethet az Egyház felujulásához.